неделя, 25 септември 2016 г.

Спечелете 50 барбарона, 450 раници и 900 часовника от Tedi


Промоционалната игра На училище с Tedi” ("Играта") се организира от „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Казачево, Ловешка област, с ЕИК: 110558022, наричан по-долу Организатор.

Играта се провежда на територията на Република България.

Играта започва в 00:00h на 26.09.2016 г. и завършва в 23:59h на 20.11.2016 г.

В промоцията може да участва всяко физическо лицe. Лица на възраст до 14 години участват чрез своя законен представител - родител или настойник, действащ от тяхно име. Лица на възраст от 14 до 18 години участват със съгласието на родителя/настойника си. В играта не могат да участват: служители или съдружници на Организаторалицата, заети в тегленето на наградите, както и  на служителите на дружества, свързани с подготовката на промоцията и сътрудничещи на Организатора, както и членове на техните семейства.

Играта се провежда на уеб сайта www.tedi.bg („Сайта на Играта“).
Участието в Играта е обвързано с покупка. В Играта участват всички продукти с маркaтa Tedi.
За да участва в играта, съответният участник трябва да изпълни следните условия:
Да се регистрира на уеб сайта на Играта: www.tedi.bg, след като потвърди, че е съгласен/на с настоящите правила и попълни задължителните полета.
След като се регистрира успешно, участникът ще получи SMS съобщение, съдържащo код за активация на регистрацията. За да активира своя профил, участникът трябва да въведе кода от съобщението в специалното поле, определено за тази цел, в сайта на Играта.
След като участникът е активирал своя профил, вече може да започне участието си в Играта.
Участникът трябва да регистрира касови бележки от закупени продукти, участващи в Играта. За успешно регистриране на касова бележка се изисква: номер на касовaта бележка; дата на издаване на касовaта бележка и да отговарят на условието, касовата бележка да е в посочената в т. 8.6  стойност на закупените продукти Tedi. В Играта могат да бъдат регистрирани и използвани касови бележки с дата между 15.09 и 25.09.2016 г., като регистрацията на тези бележки ще може да се извърши най-рано на 26.09.2016 г. от когато стартира играта. Касовите бележки от закупените продукти в този период участват за посочените награди.  В играта няма да бъдат допускани касови бележки, несъдържащи продукти с марка Tedi, няма да бъдат считани за валидни и същите не могат да бъдат използвани за участие в играта.
Изключения: В играта ще се допускат касови бележки, в които поради технически ограничения на касовия апарат не се съдържа името на марката, но същото е било описано ръчно от служител на търговския обект с подис и печат върху него.
Участникът трябва задължително да пази всички регистрирани касови бележки, тъй като те ще бъдат изискани и проверени в случай на спечелване на награда от Играта.
Участникът решава за каква награда ще участва. При регистрация на 1 код от касова бележка на Стойност, не по-малка от 2 лв., участника има право да играе за дневна награда по избор /ръчен часовник или раница/. При регистрация на 3 касови бележки, всяка от тях на стойност не по-малка от 2 лв., участникът може да избере да участва за седмична награда – барбарон. В седмицата, в която регистрира и последната, трета касова бележка, участникът придобива правото да участва в жребия за теглене на седмични награди, отнасящ се за тази седмица. В случай че участникът не бъде изтеглен, той автоматично придобива правото да участва в жребия за теглене на барбарон за следващата седмица.
Максималният брой дневни награди, които уникален потребител може да спечели за целият срок на промоцията са: 2 бр. часовници и 2 бр. раници – всички останали регистрирани касови бележки участват в томболата за седмична награда – барбарон. Един уникален потребител може да спечели само 1 бр. барбарон в рамките на промоцията.
Една касова бележка не може да бъде регистрирана повече от един път.
Код на касова бележка, изтеглен за определена награда, отпада от следващо теглене в Играта.
Ако участник спечели седмична или дневна награда, е задължен да предостави регистрираните от него касова/и бележка/и в Играта, при получаването на съответната награда.
НАГРАДИ
Седмични награди:
След края на всяка от осемте седмици от периода на промоцията като седмични награди ще бъдат раздаванибарбарони Tedi. Конкретният брой барбарони, които ще бъдат теглени за съответната седмица, е:
- от 26.09.2016 до 02.10.2016 (1-ва седмица) – 5 броя;
- от 03.10.2016 до 09.10.2016 (2-ра седмица) – 5 броя;
- от 10.10.2016 до 16.10.2016 (3-та седмица) – 5 броя;
- от 17.10.2016 до 23.10.2016 (4-та седмица) – 5 броя;
- от 24.10.2016 до 30.10.2016 (5-та седмица) – 5 броя;
- от 31.10.2016 до 06.11.2016 (6-та седмица) – 5 броя;
- от 07.11.2016 до 13.11.2016 (7-ма седмица) – 10 броя;
- от 14.11.2016 до 20.11.2016 (8-ма седмица) – 10 броя.

Общият брой на барбарони, които ще бъдат раздадени за целия период на промоцията, са  50 бр.

Дневни награди:
Като дневни награди за срока на промоцията ще бъдат раздавани ръчни часовници Tedi и раници Tedi. Конкретният брой награди на ден, които ще бъдат раздавани, са:
-          Часовници Tedi - oт 1-ия до 54-ия ден на промоцията ще бъдат раздавани по 16 броя часовници на ден, а на 55-ия и 56-ия ще бъдат раздавани по 18 броя часовници дневно. Общият брой часовници, които ще бъдат раздадени за срока на промоцията, е 900 броя;
-          Раници Tedi – от 1-ия до 55-ия ден на промоцията ще бъдат раздавани по 8 броя раници, а на 56-ия ден ще бъдат раздадени 10 броя.
Общият брой раници, които ще бъдат раздадени за срока на промоцията, е 450  броя.

Теглене на наградите:
Седмичните награди  ще се теглят чрез томбола на следните дати:
-              3.10.2016 – първо теглене
-              10.10.2016 – второ теглене
-              17.10.2016 – трето теглене
-              24.10.2016 – четвърто теглене
-              31.10.2016 – пето теглене
-              7.11.2016 – шесто теглене
-              14.11.2016 – седмо теглене
-              21. 11.2016 - осмо теглене
Дневните награди се определят чрез електронен жребий, като участникът разбира дали печели награда веднага след регистрация на кода от касовата бележка. Дневните награди обхващат целия период на Играта.
Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на лице, различно от участника.
Не се допуска замяна на наградата с нейната парична равностойност или друг предмет.
Участник, който е спечелил 2 седмични награди (Барбарон), няма право да участва в последващи томболи за седмични награди.
Максимумът дневни награди, които един участник може да спечели за целия период на промоцията, е: 2 бр. часовници и 2 бр. раници.
ОБЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
Кога и къде се обявяват печелившите?
Имената на всички печеливши ще бъдат обявени на www.tedi.bg и на фейсбук страницата на Tedi -www.facebook.com/bgtedi в срок до един ден след извършване на тегленето за съответната седмица.
15.1 За удобство на участниците, Организаторът ще изпрати съобщение на всеки печеливш на посочения от него имейл и чрез SMS на посочения от него мобилен телефонен номер до 10 работни дни след обявяване на имената им на сайта на Играта.
Как и кога ще получите Вашите награди?
16Всички участници, спечелили седмична или дневна награда, ще получат наградите си не по-късно 20 дни следобявяването им сайта www.tedi.bg
17.1 Ако участникът не може да бъде намерен в срок от 1 (един) месец от края на Играта или ако се окаже, че участникът не отговаря на условията за участие в Играта, Организаторът присъжда наградата на участника, който е изтеглен като първа резерва.
18.1 Всички награди се изпращат чрез куриерска фирма на посочения от печелившите адрес най-късно до 2 седмици, след като Организаторът се свърже със съответния печеливш, за да получи необходимите данни за извършване на доставката.
18.2 Доставките ще бъдат осъществявани в работни дни от 9 до 18 часа. Куриерските разходи са за сметка на Организатора.
18.3 Ако участник не може да бъде открит при посещението на куриера или не потърси наградата в определения от куриера срок, наградата се връща от куриера на Организатора.
18.4 Награда, която се е върнала при Организатора съгласно т. 18.3, може да бъде потърсена от спечелилия участник в срок от 50 (петдесет) дни след края на Играта, като разходите за доставката на наградата се поемат от участника. След изтичането на този срок, се приема, че участникът се отказва и губи правото да получи наградата си.
18.5 На адреса, посочен от печеливш участник, наградата се получава лично от него или от друго лице, писмено упълномощено за това от печелившия участник срещу представяне на регистрираните касови бележки. Наградите не могат да се получават от трети неупълномощени лица. Куриерът има право да провери самоличността и възрастта на участника, като изиска да види личната карта на получателя на наградата.
18.6 Организаторът не носи отговорност и не е задължен да достави награда в случай на подаден непълен, грешен адрес или в случаите, когато спечелилият наградата не може да бъдe открит на адреса и на телефонния номер за връзка при два опита за доставка.
18.7 Всеки спечелил участник трябва да запази и предостави касовите бележки, за да получи наградата си. В случай на касови бележки, в които не е упоменат закупения точен продукт:
- трябва да има печат и подпис на търговеца, който е издал касовата бележка, че в действителност е бил закупен продукт, участващ в играта ИЛИ
-              Участникът трябва да запази опаковките на закупените от него продукти и да ги предостави, заедно с регистрираните касови бележки, като доказателство, че участието му в Играта е според правилата.Спечелете 3 училищни комплекта - несесер и моливник с цветни моливи, гума и острилка Frutelli


Спечелете награда, докато се учите и забавлявате! 

Потърсете и напишете в коментар за всеки от плодовете, които се съдържат в сока Frutelli „Дюля и Ябълка“, а именно: ябълка и дюля, по нещо интересно и полезно за него, като внимавате фактите да не се дублират, защото полезността им се крие в разнообразието! 

На 3-ти октомври ще възнаградим един от вас с подаръчен комплект Frutelli. 


Успех!


Пълните правила на играта вижте на:https://goo.gl/XPEyXW 

Спечелете машинка за подстригване, преса за коса, ютия или пасатор Philips


Играй и спечели с HomeMax! Харесай страницата на HomeMax, харесай тази публикация, отговори правилно на въпроса и сподели публикацията на твоята стена и можеш да спечелиш машинка за подстригване, преса за коса, ютия или пасатор Philips.


Въпросът е - през коя година Герард Филипс основава компанията Philips.


Научи повече за играта на http://www.home-max.bg/page/37-igri-i-konkursi.html


Четирима от Вас ще спечелят!


Успех на всички участници!

Спечели iPhone 7


Играйте, отговорете и може да спечелите новия iPhone 7.
Как да участвате?
За да се включите, е необходимо да напишете в коментар под поста отговора на въпроса: На коя дата е пуснат в продажба първият iPhone? Играта ще бъде активна от днес (23.09) до (29.09). След изтичането на периода на играта ще бъдe изтеглен един от всички участници, който е написал правилния отговор в коментар под поста. Изтегленият ще спечели iPhone 7. Всеки участник има право да участва еднократно. Отговорите под настоящата бележка няма да бъдат считани за участие в томболата.
Kой ще спечели?
Печели един от всички участници, който е написал в коментар под поста верния отговор на въпроса: На коя дата е пуснат в продажба първият iPhone?
Колко продължава играта?
От 14:00 ч. на 23.09.2016 г. до 14:00 ч. на 29.09.2016 г.
Как да получите наградата си, ако сте сред спечелилите?
Печелившят ще бъде обявени в срок от два дни след приключване на играта чрез пост във Facebook страницата на Мтел. Ако вашето име е сред печелившите, ние ще се свържем с Вас чрез лично съобщение във Facebook и ще ви дадем инструкции как да получите своята награда. В случай, че печелившият не отговори на съобщението ни в рамките на три дни, автоматично ще бъде изтеглен резервен печеливш, на когото ще бъде предоставена наградата.
Вашият iPhone 7 Ви очаква! :)

събота, 24 септември 2016 г.

Спечелете 3 книги "Домът на мис Перигрин за чудати деца" на Рансъм Ригс


Играта се организира от Александра филмс в партньорство с www.cineboom.eu 

Право на участие имат всички български граждани, с изключение на служителите на www.cineboom.eu и Александра филмс, както и членовете на техните семейства. 

Напишете имената на децата от снимките в регистрационната форма и може да спечелите копие на "Домът на мис Перигрин за чудати деца" на Рансъм Ригс. 

Играта е разположена на адрес: http://cineboom.eu/sully 

Срокът за участие в играта е от 23.09.2016г. до 30.09.2016г. 6. Награди: - 3 книги "Домът на мис Перигрин за чудати деца" на Рансъм Ригс 

Наградите са осигурени от Александра филмс. 

Наградите не могат да бъдат заменени за тяхната парична стойност. 

Организаторът ще се свърже с печелившите чрез техните и-мейл адреси, които са посочили при регистрация. В случай, че връзката не може да се осъществи поради нередовно проверяване на посочените и-мейл адреси, които победителите са оставили за контакт, организаторът и партньорите не носят отговорност. 

Наградите ще бъдат изтеглени и обявени на сайта на 01.10.2016г. 

Всички награди, ще бъдат изпратени до посочен от спечелилия адрес, за сметка на организаторите. 

Всички участници, изиграли играта и въвели данните си за регистрация, с цел участие в конкурса, се съгласяват с настоящите правила. 

Организаторът си запазва правото да прави промени в настоящите правила. 

Спечелете екшън камера с комплект аксесоари


Здравейте,
Дойде време и за нашата нова игра. 

Условието за участие е да харесате нашата страница и да споделите поне една от нашите статии. 

Всеки споделил участва. Спечелилият ще бъде изтеглен на 20.10.2016г. 
Всяко споделяне слага вашето име в участниците, така че колкото повече споделения направите толкова по-голям е шансът ви да спечелите. 
А сега наградата. 

Този път сме подготвили за Вас една страхотна екшън камера с аксесоарите към нея. 
Един от вас ще я спечели! 
Успех на всички 

Спечелете три козметични комплекта NIVEA CELLular


Играта продължава до 25 септември 2016 г.
Петъчна игра! 

Познайте с коментар под публикацията до края на уикенда за кой продукт се отнася описанието "Подобрява обновяването на кожата и я прави по-стегната, предпазва я от вредните слънчеви лъчи и преждевременното стареене, а приятните аромат и текстура превръщат използването на крема в истинско удоволствие за жените". 

Трима от правилно отговорилите ще спечелят NIVEA CELLular комплект в понеделник.

четвъртък, 22 септември 2016 г.

Спечелете 400 барбарона Queen’s


Промоцията 400 барбарона Queen’s!” се организира от „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Казачево, Ловешка област, с ЕИК: 110558022, наричан по-долу Организатор.

Промоцията се провежда на територията на Република България.
Промоцията започва в 00:00 часа на 26.09.2016г. и завършва в 23:59 часа на 20.11.2016г. „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД си запазва правото да промени датата на старта, ако поради непредвидени обстоятелства не може да активира Промоцията на 26.09.2016г. Промоцията ще включва следните подпериоди:
·         Седмица 1: 26.09.2016 – 02.10.2016
·         Седмица 2: 03.10.2016 – 09.10.2016
·         Седмица 3: 10.10.2016 – 16.10.2016
·         Седмица 4: 17.10.2016 – 23.10.2016
·         Седмица 5: 24.10.2016 – 30.10.2016
·         Седмица 6: 31.10.2016 – 06.11.2016
·         Седмица 7: 07.11.2016 – 13.11.2016
·         Седмица 8: 14.11.2016 – 20.11.2016
В промоцията може да участва всяко физическо лицe. Лицата на възраст до 14 години участват чрез своя законен представител - родител или настойник, действащ от тяхно име. Лицата на възраст от 14 до 18 години участват със съгласието на родителя/настойника си.
МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията се провежда на уеб сайта www.queens.bg („Сайта на Промоцията“).
Участието в Промоцията е обвързано с покупка. В Промоцията участват всички вкусове на сокове, нектари и плодови напитки с марката „Queen’s” в кутии Tetra Pak от 1 литър /Портокал 100%, Портокал 100% с парченца плод, Портокал 50%, Портокал с червен портокал, Портокал с мандарина, Грейпфрут, Праскова, Кайсия, Вишна, Ябълка 100%, Мултивитамин, Ананас, Банан, Зелена Ябълка, Горски плодове, Касис, Манго-маракуя-мандарина, Нар, Кактус, Зелен банан, Манго/, наричани по-долу „промоционалните продукти“.
Продажбите на продуктите, свързани с промоцията, започват на 15.09.2016г. и продължават до 20.11.2016г, включително. Промоционалните продукти могат да бъдат налични и продавани и извън горепосочения период, но регистрирането на касова бележка извън този период не дава право на участие в промоцията.
Какво трябва да направите, за да участвате в Промоцията?
Всеки, който желае да участва в Промоцията, трябва:
Да закупи в периода от 15.09.2016г. до 20.11.2016г. минимум два промоционални продукта Queen’s1L, като те трябва задължително да присъстват на една касова бележка, издадена от търговския обект за удостоверяване на извършената покупка.
Да запази касовата бележка, удостоверяваща закупуването на два промоционални продукта Queen’s.
Да заяви своето участие на уеб сайта на Промоциятаwww.queens.bg в периода от 00:00 часа на 26.09.2016г. до 23:59 часа на 20.11.2016г., като създаде свой потребителски профил, попълвайки данните в задължителните полета: име и фамилия, имейл адрес и мобилен телефонен номер.
На посочения мобилен телефонен номер участникът ще получи еднократно SMS съобщение,съдържащo шест символен код за активация на неговия профил. За да активира своя профил, участникът трябва да въведе кода от съобщението в специалното поле, определено за тази цел в сайта на Промоцията.
Потвърждавайки създаването на своя профил в сайта на Промоцията, физическото лице или законният представител – родител/настойник, дава съгласието си за обработване на собствените си или на представлявания лични данни. Също така, с потвърждаването на своя профил, физическото лице или законният представител – родител/настойник, приема да се ангажира с тези Официални Правила и задължително да спазва техните условия, както и декларира, че има навършени 14 години, както и че има съгласие на родител / настойник за участие в Промоцията, в случай че няма навършени 18 години.
След като участникът е активирал успешно своя профил, той вече може да започне участието си вПромоцията, като регистрира на уеб сайта www.queens.bg касовата бележка, със закупените два промоционални продукта в нея.
Участникът създава своя профил за участие в промоцията еднократно. Т.е. веднъж въвел четирицифрения код за активация на своя профил, кодът се превръща в парола за достъп на участника в профила му, а имейл адресът му служи като потребителско име. Така, при регистрация на следващи касови бележки, участникът вече влиза в собствения си профил на сайта www.queens.bg, използвайки потребителското си име и паролата си.
За успешно регистриране на касова бележка се изисква:
Да бъде въведен номера на касовaта бележка и дата на издаване на касовaта бележка.
Въвеждането на номера и датата от касовата бележка трябва да стане в рамките на периода от 00:00 часа на 26.09.2016г. до 23:59 часа на 20.11.2016г.
Кои касови бележки се считат за валидни за участие в Промоцията?
За валидна се счита касова бележка, издаденa в периода – от 15.09.2016 до 20.11.2016г. Касовите бележки с дата, по-ранна или по-късна от този период, не се допускат до участие.
Валидна се счита всяка касова бележка, в която фигурират като закупени минимум два промоционални продукта Queen’s 1L.
За да бъде една касова бележка валидна за участие в Промоцията, срещу закупените два промоционални продукта в нея трябва задължително да се чете ясно името на марката „Queen’s".
Изключения: За участие в Промоцията ще се допуска касова бележка, в която поради технически ограничения на касовия апарат не се съдържа името на марката, но същото е било изписано допълнително (ръкописно) на гърба на бележката, придружено с подпис и печат от служител на търговския обект, от който са закупени промоционалните продукти.
Участникът трябва задължително да пази регистрираната касова бележка на мястокоето да предпази нейната цялост и четливост, тъй като тя ще му бъде изискана и проверена от Организатора в случай на спечелване на награда от Промоцията. Награда няма да бъде предоставяна срещу изтрита касова бележка, на която не се разчитат датата или марката на закупените продукти или номера на касовата бележка.
Една касова бележка не може да бъде регистрирана повече от един път.
Kасовата бележка важи само за съответната седмица, в която е регистрирана и дава право на участие само в една седмична томбола – тази, която предстои да бъде изтеглена следващия понеделник.
При регистрация на една касова бележка, със закупени два промоционални продукта в нея, участникътима право на едно участие в предстоящата седмична томбола за барбарони. При регистрирани две касови бележки в рамките на една календарна седмица, участникът има право на две участия в предстоящата седмична томбола за барбарони. Регистрацията на три касови бележки в рамките на една календарна седмица гарантира три участия в предстоящата седмична томбола за барбарони и т.н. Един участник може да регистрира неограничен брой касови бележки за участие в съответна седмична томбола.
Независимо дали са печеливши или не, веднъж регистрирани и участвали в седмична томбола за барбарони, касовите бележки не се прехвърлят за участие в следващите седмични томболи от Промоцията. Така регистрирането на касови бележки при всяка следваща седмица започва отначало за всеки участник.
Ако участник спечели барбаронтой е задължен да предостави регистрираната от него печелившакасова бележка при получаването на наградата.
НАГРАДИ И НАЧИН НА ТЕГЛЕНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ
Награди: барбарони – 400 бр.
За всяка седмица от периода на промоцията ще бъдат раздавани по 50 бр. барбарони, разпределени в осем седмични томболи, които ще бъдат теглени на следните дати:
- 3.10.2016 – първа томбола
- 10.10.2016 – втора томбола
- 17.10.2016 – трета томбола
- 24.10.2016 – четвърта томбола
- 31.10.2016 – пета томбола
- 7.11.2016 – шеста томбола
- 14.11.2016 – седма томбола
- 21. 11.2016 – осма томбола
Всеки понеделник чрез седмична томбола ще бъдат теглени на случаен принцип по 50 печеливши + 5 резерви, измежду всички участници, регистрирали през предходната седмица поне една касова бележка със закупени минимум два промоционални продукта Queen’s. Всеки един от изтеглените 50 участника печели по един барбарон.
Тегленето на седмичните томболи ще се осъществява в офиса на агенция VoiceCom – партньор на Организатора, в гр. София, ул. „Леге“ № 1, ет.3. Тегленето на томболата ще се осъществява с помощта на компютърна програма чрез произволен избор на печеливши от въведените в компютърната база данни на участниците. В случай че данните на изтегления печеливш участник са нечетливи, непълни или неверни, или невалидни по друга причина, невалидността на тегленето се протоколира и тегленето се повтаря в същия обхват. При всеки жребий се изтеглят и петима резервни печеливши участници. Тези резултати се вписват в списък на резервите. Тегленето на резервните печеливши се осъществява след първоначалното основно теглене, като се прилагат съответно правилата за него.
Максималният брой награди, който може да бъде спечелен от един участник (уникален потребител) за целия период на промоцията е: два барбарона.
Участник, който вече е спечелил максималния брой награди – 2 бр. барбарони, няма право да участва в последващи седмични томболи на Промоцията.