четвъртък, 27 октомври 2016 г.

Спечелете 3 ваучера по 100 лева и 20 стилни хавлии Milde


Организатор на Кампанията е „ФИКОСОТА” ООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 837055835, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, бул. “Мадара” № 48 (наричано по-долу за краткост „Организатор“).

СРОК И ТЕРИТОРИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА
Кампанията се организира и провежда на територията на Република България.
Кампанията се провежда в периода от 27.10.2016г. до 27.11.2016г., включително. В рамките на този период, участниците могат да участват за спечелването на 3 ваучера на стойност 100 лв. и 20 хавлии, брандирани с търговската марка на Организатора „Milde“.
Организаторът прави провеждането на Кампанията достояние на широката общественост чрез интернет страницата на Кампанията, на адрес: www.mildeworld.com/bg/favourite.trends, както и чрез Facebook страницата на „Milde“.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА
Участник в Кампанията може да е всяко пълнолетно физическо лице, което в периода от 27.10.2016г до 27.11.2016г се е регистрирало за участие на www.mildeworld.com/bg/favourite.trends и е приело настоящите Правила.
В Кампанията не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора или Изпълнителя, както и членове на техните семействата (родители, деца или съпрузи). Юридически лица нямат право да участват в Кампанията.

КАМПАНИЯТА
В периода на провеждане на Кампанията физическите лица, които желаят да участват в нея, могат да направят това на следния интернет адрес www.mildeworld.com/bg/favourite.trends .
В Кампанията може да участва всяко пълнолетно физическо лице, което е изпълнило условията на настоящите Правила, публикувани на интернет страница на Кампанията и е предоставило своето име, фамилия и имейл адрес в регистрационната форма, достъпна на интернет страницата на Кампанията.
Участието в Кампанията не е обвързано с покупка.
Участието в Кампанията се осъществява чрез софтуерната разработка: Лендинг страница. С регистрацията си за участие в Кампанията лицата се съгласяват с Правилата на Кампанията.
Кампанията не е спонсорирана, одобрена, администрирана или обвързана по друг подобен начин от/с Facebook. Участниците в Кампанията са уведомени за факта, че изискваната от тях информация в хода на участие в Кампанията се предоставя на Организатора, а не на Facebook.

Механизъм на участие: за да участва в Кампанията всеки участник трябва да отговори на серия от 8 въпроса под формата на тест, с четири възможни отговора. Няма верни и грешни отговори. Участникът отговаря на база своята лична преценка, като в зависимост от отговорите, които е дал, получава определен „типаж“. След като види своя „типаж“ участникът трябва да се регистрира, за да участва за възможността да спечели награда. Ако преди или след регистрация участникът сподели във Facebook своя „типаж“, същият удвоява шанса си за спечелването на награда. Предходното изречение се прилага еднократно.

Всеки участник има право да спечели само една от изброените награди.
Измежду всички регистрирали се участници, двадесет и трима ще бъдат изтеглени като победители за по 1 (един) брой награда - ваучер на стойност 100 лева или хавлия „Milde“.
Победителите, с техните име, фамилия и част от имейл, ще бъде обявени в срок от 7 работни дни от края на Кампанията на Facebook страницата на Milde и на интернет страницата www.mildeworld.com/bg/favourite.trends . Всеки печеливш в рамките на 10 дни от обявяването, че е победител, трябва да се свърже с Организатора на Facebook страницата на Milde посредством лично съобщение. Ако в този срок той не се свърже с Организатора, това означава, че автоматично се отказва от наградата и претенциите си към нея.
Всяка награда ще бъде предоставена на победителя в рамките на срок от 1 месец от момента, в който победителят се свърже с Организатора.

Спечелете 10 цитрус преси, 10 грил скари и 50 ваучера по 50 лева от Billa


Участниците в кампанията трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на Играта (отбелязвани като „Официални Правила“).

Организатор на Играта е „ЮНИЛИВЪР БЪЛГАРИЯ “ ЕООД

Официалните правила на промоцията ще бъдат достъпни за целия период на продължителността й от 13.10.16 до 16.11.16г. на www.facebook.com/billabulgaria. Организаторът на промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес: www.facebook.com/billabulgaria

Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес www.facebook.com/billabulgaria за периода на Промоцията. Повече информация може да бъде получена на телефони:  02 419 12 67 и 0898 150 567(стойността на разговора е спрямо вашия тарифен план).

В Промоцията участват продукти за мазане под марките Калиакра, Becel, Rama, топъл чай Lipton и майонеза Hellmann’s.

Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с тези Официални Правила и задължително да спазват техните условия. 

Стъпка 1: Купете продукти за мазане под марките Калиакра, Becel, Rama, топъл чай Lipton и майонеза Hellmann’s на стойност минимум 5 лв. 
Стъпка 2: Регистрирай кода от касовата бележка (без знак #) чрез СМС на номер 1566, запази я, и можеш да спечелиш една от нашите награди.
*Цената на един SMS е 0.30 лв. с включен ДДС за абонатите на Мтел и Vivacom и 0.29 лв. с включен ДДС за абонати на Telenor.
*С един SMS може да бъде регистриранa само една кaсова бележка. Респективно една касова бележка може да бъде регистрирана от участник САМО ВЕДНЪЖ.
От един телефонен номер могат да се регистрират максимум 50 касови бележки за периода на промоцията, с цел предотвратяване на злоупотреби.
От един телефонен номер могат да се регистрират максимум 5 касови бележки на ден, с цел предотвратяване на злоупотреби.
За периода на играта, Организаторът ще раздаде награди, както следва:
10 бр. цитрус преси,
10 грил скари,
10 Billa ваучера на стойност 50 лв. всеки, за покупки в Billa.
За участие в тегленето на наградите, участниците трябва да регистрират касови бележки със закупени продукти на обща стойност минимум 5 лв. от участващите в активността брандове.
Теглене на наградите:
Наградите ще бъдат изтеглени на 21.11.2016 г., чрез специално разработен за нуждите на играта софтуер, за разпределение на награди на случаен принцип, в присъствието на нотариус.
При тегленето ще бъдат изтеглени 30 (тридесет) победители и общо 45 (четиридесет и пет) резервни участници в случай на дисквалифицирани победители, поради неспазване на Официалните правила.
Организаторите на промоцията си запазват правото да заменят спечелил участник, който не е спазил изискванията, описани в Официалните правила, с друг участник, определен по реда на т.3.2..
На 21.11.16 г. ще бъдат изтеглени печелившите и резервите, а на 22.11.16 г. ще бъдат обявeни наwww.facebook.com/billabulgaria, както и ще бъдат информирани със SMS в рамките на 24 часа.
Един участник има право да спечели само една награда за периода на промоцията, независимо от броя на регистрираните касови бележки! Регистрирането на повече от една касова бележка увеличава шанса за печалба!