понеделник, 25 юли 2016 г.

Спечелете пътуване до Лондон и всяка седмица подаръчен комплект от 24Kitchen


„Кулинарни магьосници” (наричано по-нататък „Играта“) се организира и провежда от Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД

Играта започва в 10:00 часа на 20 юли 2016 г. и приключва в 23:59 часа на 28 август 2016 г.  След съответната дата и час всички регистрации в приложението на Играта на Страницата няма да бъдат налични. 

Играта се провежда на територията на България.


Кой може да участва в Играта


Всяко лице с регистриран Фейсбук профил, който е приел настоящите Общи условия, регистрирал се е за участие и отговаря на условията, посочени по-долу, може да участва в Играта. Всеки участник може да се регистрира само веднъж чрез попълване на формата за регистрация в приложението на Играта. Участниците трябва да са на 18 или повече години, за да могат да участват. Родител или настойник може да участва от името на малолетно лице. Участието в Играта не изисква покупка на продукт.  


Всички служители, клонове, дъщерни дружества, партньори на Организатора и Агенцията, оказваща съдействие в разработването на Играта, както и техните семейства (деца и съпрузи/съпруги) могат да участват в Играта, но НЯМАТ ПРАВО да участват в разпределянето на наградите.


Регистрация и защита на личните данни


Всеки участник в Играта се счита за категорично приел тези Общи условия. Организаторът ясно определя необходимостта и доброволния характер на личните данни, които се изискват от приложението на Играта, и последствията, ако даден участник откаже да ги предостави. Личните данни се събират за целите на провеждането на Играта и изплащането на наградите на победителите, както и за статистически цели, и се съхраняват от Агенцията в продължение на 30 дни след края на Играта. Агенцията може да използва лица за обработката на данни за провеждането на Играта, включително доставчика на сървъра. С регистрацията си за участие в Играта и приемането на настоящите Общи условия участникът позволява на Организатора и Агенцията достъп до всичките му лични данни, които са на разположение чрез Фейсбук профила му и се съгласява личните му данни (две имена и имейл адрес) да бъдат обработвани съгласно правилата по-долу. 
През целия период на Играта всеки участник може по всяко време да поиска информация относно личните му данни, които се събират от Организатора на Играта, чрез изпращане на имейл на следния имейл адрес на Организатора: pr.bg@fox.com.


Регистрацията за Играта изисква: 
1.    Разрешаване на достъп на приложението на Играта до Фейсбук профила на участника и следните данни, съдържащи се там– име, имейл адрес и профилна снимка;    
2.    Попълване на форма за регистрация със собственото и фамилното име на участника и имейл адреса му, както и изрично съгласие относно настоящите Общи условия; 
Всеки участник, който не е попълнил формата за регистрация, налична в приложението на Играта, и не е приел настоящите Общи условия, не отговаря на условията за участие в Играта и разпределянето на наградите.


Организаторът си запазва правото да откаже регистрация на даден участник и/или раздаване на награди на даден участник, който е представил неверни или непълни данни при регистрацията си.


Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение за лични данни, предоставени в процеса на регистрация в Играта от трети лица, с или без разрешението на субекта на личните данни. Всеки участник, който установи, че личните му данни се използват или има вероятност да бъдат използвани от трето лице за регистрацията в Играта, трябва да уведоми Организатора. В случай че участник подава лични данни на
друго лице, той трябва да декларира, че е получил предварителното му писмено съгласие за това и поема пълна отговорност за посочените лични данни.

С попълването на формата за регистрация, налична в приложението на Играта, и приемането на настоящите Общи условия, участникът се съгласява личните му данни, които е предоставил, да бъдат обработвани от

Организатора (в качеството му на администратор на лични данни), трети лица, действащи съгласно инструкциите на Организатора или от името на Организатора, включително Агенцията и партньорите на

Организатора, само до степента, необходима за целите на участието на участника в Играта, както и за маркетинг целите на Играта. Организаторът гарантира, че няма да разкрива лични данни на трети страни (с изключение на случаите по-горе), освен за целите на Играта или когато това се изисква от закона. Всеки участник има право да оттегли съгласието си за разкриване на личните му данни или участието си в Играта по всяко време през периода на Играта.

Организаторът се задължава да не разкрива лични данни и друга информация относно участниците, както и да не предоставя събраната информация на трети лица – търговски или правителствени организации, физически лица и др., освен ако:

1.    не е предвидено друго в настоящите Общи условия или участникът изрично се е съгласил при регистрацията в Играта или на по-късен етап; 
2.    това е необходимо за изпълнението на задължение на Организатора, наложено от закона; 
3.    данните се изискват от правителствен орган, съдебна институция или държавен служител, упълномощен от приложимото законодателство, в сила относно изискването и събирането на такива данни съгласно законно установените процедури и принципи; 
4.    разкриването на лични данни от страна на Организатора се изисква за защита на правата, интересите или репутацията на Организатора, трети страни, свързани с Организатора, или други участници в Играта; 
5.    информацията се предоставя на служители или подизпълнители на Организатора за изпълнение на дейности, описани в настоящите Общи условия; 
6.    в други случаи, предвидени в рамките на приложимото законодателство. 

Всеки участник има право на достъп до личните си данни, които се обработват, и има право да поиска от Организатора да заличи, коригира или блокира данните, чието обработване не отговаря на съответните законови изисквания, като подаде писмена молба до Организатора, адресирана до седалището му, лично или чрез законен представител с нотариално заверено пълномощно.

С попълване на формата за регистрация и приемането на настоящите Общи условия, участниците се съгласяват собственото и фамилното им име, както и профилната им снимка във Фейсбук, да бъдат публикувани на
Страницата, в случай че спечелят награда.
Механизъм на участие в Играта

За да участва в Играта, потребителят трябва да:


- влезе в приложението на Играта на следната Страницаwww.facebook.com/24kitchenbg


- позволи на приложението на Играта да получи достъп до профилната му снимка във Фейсбук;


- натисне бутона „Играй” в приложението на Играта;


- отговори на всичките 4 (четири) седмични въпроса с посочени отговори и да има поне 1 (един) верен отговор. За по-голяма яснота – даден участник трябва да даде поне 1 (един) верен отговор, за да участва за седмична награда;


- попълни формата за регистрация и потвърди верността на личните си данни – собствено и фамилно име и имейл адрес;


- потвърди, че приема Общите условия на Играта;


- предостави отговорите си за участие в Играта чрез натискане на бутона „Запази” в приложението на Играта;


- всеки участник, който е изпълнил всички условия по-горе и е отговорил на всички 24 (двадесет и четири) въпроса с посочени отговори за периода на Играта и е дал поне 1 (един) верен отговор на всички 4 (четири) седмични въпроса, участва за двете големи награди в Играта.  


Всяко лице, което е натиснало бутона „Играй” на Играта, отговорило е на всички 4 (четири) въпроса от съответната седмица от периода на Играта и е дало поне 1 (един) верен отговор, няма право да участва в Играта, ако не е попълнило формата за регистрация и не е приело настоящите Общи условия.


Всеки участник, който е отговорил на всички 4 (четири) въпроса от съответната седмица на Играта, дал е поне 1 (един) верен отговор, попълнил е формата за регистрация, приел е настоящите Общи условия и е изпратил отговорите си за участие в Играта, няма да може да изпрати отговорите си отново за същата седмица от Играта. 
Телевизионният блок “Вълшебно лято”, излъчван по канала 24Kitchen всяка събота и неделя в периода от 23.07.2016 до 28.08.2016 г., включва следните програми:  
-    Хестън в търсене на съвършенството; 
-    Романтика с Хестън;  
-    Чудеса с Хестън. 

През всяка седмица от периода на Играта приложението ще съдържа линк към кратка статия от интернет страницата на Канала, където се съдържат загатвания за верните отговори на 4 (четирите) въпроса за съответната седмица от Играта, където всеки участник може да влезе преди да натисне бутона „Играй”. 

Период на Играта


Продължителността на Играта е 6 (шест) седмици, започвайки на 20.07.2016 и приключвайки на 28.08. 2016 г., както следва:
•    Седмица 1 (20.07. - 24.07.) 
•    Седмица 2 (25.07 – 31.07)
•    Седмица 3 (01.08 – 07.08)
•    Седмица 4 (08.08. - 14.08.)
•    Седмица 5 (15.08. - 21.08.)
•    Седмица 6 (22.08. - 28.08.)Подбор на победителите


Всяка седмица всички участници в Играта ще бъдат класирани въз основа на времето, изтекло от влизането им в Играта чрез бутона „Играй” на приложението на Играта до изпращането на всички 4 (четири) отговора на седмичните въпроси чрез бутона „Запази” на приложението, както и според броя верни отговори, дадени за една седмица. За по-голяма яснота, ако двама участника имат еднакъв брой верни отговори за седмица, този, който е отговорил правилно на въпросите за по-кратко време, се класира по-високо. Ако участник не успее да даде поне един верен отговор за седмица, той няма да може да участва за седмичните награди. 
Всяка седмица тримата участници, дали най-голям брой верни отговори за най-кратко време, изчислено от влизането в Играта с бутона „Играй” до изпращането на всички 4 (четири) отговора на седмичните въпроси чрез бутона „Запази” на приложението на Играта, ще спечелят седмична награда.


Спечелете новият аромат на Givenchy, дамска чанта или огледалце


L’Ange Noir от GIVENCHY


СПЕЧЕЛЕТЕ елегантните награди от Givenchy!

В коментар тук Опишете как си представяте фаталната жена?

Първа награда: един брой L’Ange Noir 50 мл;
Втора награда: един брой дамска чанта;
Трета награда: един брой огледалце;

Коментари приемаме до 31ви Юли, а на 1ви Август ще обявим победителите.
Спечелете таблет Prestigio Muze 3408 4G LTE


Играта продължава до 8 август 2016 г.

Предизвикаме ви с нещо ново и свежо, какъвто е ѝ новият таблет Prestigio Muze 3408 4G LTE! 

Познайте в какъв цвят - син, жълт, сив или зелен си го хареса най-много 100 KILA! 


Вярно отговорилите ще участват в жребий за награда 1х Prestigio Muze 3408 4G LTE в цвят по избор! 

При нужда от жокер посетете страницата на 100 KILA: https://goo.gl/MZr9MD


Победителят ще бъде изтеглен и обявен на 8-ми август!

Успех на всички! #Prestigio #4G #100KILA


Спечелете 10 надуваеми легла Bubble Bed и 20 опаковки Lactacare


І.НАЧАЛО НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО Играта продължава от 21.07.2016г. до 31.08.2016г. 

ІІ. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА: АКТАВИС ЕАД 

ІІІ. НАГРАДИТЕ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ОТ АКТАВИС ЕАД на спечелилите участници. 

В Играта се разпределят следните награди:

 • 10 бр. надуваеми легла „Bubble bed”
 • 20 бр. опаковки Лактакеър Стоп
ІV. ПЛАТФОРМА, В КОЯТО СЕ РЕАЛИЗИРА ИГРАТА promo.lactacare.bg/lactacare-stop2016 Играта се организира и провежда на цялата територия на Република България. 

V. УЧАСТИЕ Участие в Играта могат да вземат всички ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, които отговарят на условията за участие, предвидени в ПРАВИЛАТА ЗА УЧАСТИЕ и в ОБЩИТЕ УСЛOВИЯ. Участието в Играта е безвъзмездно. 

VІ. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. В Играта може да участва всеки, който има навършени 18-години и приеме настоящите Правила и Общите условия. В приложението всеки участник може да участва повече от веднъж. 

2. Провеждането и участието в приложението се извършва в съответствие с правилата, установени по-долу. Всеки участник е длъжен да спазва настоящите правила. Всеки участник може да вземе участие в приложението само след приемане на настоящите Правила. Не може да бъде участник в играта лице, което е съдружник или акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на приложението. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на приложението преустановява участието на такова лице в Играта. В играта не могат да участват непълнолетни или малолетни лица. 

3. ПРИЕМАНЕТО НА НАСТОЯЩИТЕ ПРАВИЛА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УСЛОВИЕ ЗА УЧАСТИЕ И УЧАСТНИКЪТ СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА И ДОБРОВОЛНО ПРЕДОСТАВЯ ДАННИТЕ СИ В ТАЗИ ВРЪЗКА. 

VI. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ На 01.09.2016 г. комисия, определена от Организатора, ще определи на лотариен принцип 10 участници, които ще спечелят надуваемо легло Bubble Bed и 20 участника, които ще спечелят опаковка Лактакеър Стоп В томболата участват всички, които са направили успешна регистрация за участие в Играта. 

VII. ИЗВЕСТЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ Организаторът уведомява печелившите участници. Организаторът си запазва и правото, но не е задължен, да обявява победителите, спечелили наградите публично, като ги публикува на стената на promo.lactacare.bg/lactacare-stop2016 Известяването на победителите се извършва чрез съобщение до посочения в регистрационната форма адрес на електронна поща . Получаване на наградите:

 • Организаторът ще изпрати до всеки спечелил участник, съобщение на регистрирания адрес на електронна поща. След изпращане на съобщението, в 3-дневен срок, спечелилите трябва да се свържат с Организатора на посочения в съобщението телефон и да предоставят поисканата информация за контакт, за да се уточни как и къде ще получат наградата си.
 • При невъзможност да се осъществи контакт с победителите, поради невалиден адрес на електронна поща, посочен в регистрационната форма, Организаторът не носи отговорност. В хипотезата на предходното изречение, ако в рамките на 3 календарни дни от изпращането на съобщението по регистрирания адрес на електронна поща, с което спечелилият участник се уведомява, че е спечелил наградата и се посочват данни за контакт, последният не се свърже с Организатора, то спечелилият участник губи правото да получи своята награда.
 • При получаване на наградите, Победителите се идентифицират с лична карта.
 • Във връзка с получаване на наградата спечелилите участници се съгласяват да предоставят следните данни на Организатора: Адрес, Три имена, Телефон за връзка

неделя, 24 юли 2016 г.

Спечелете награди в уикенд играта ни за периода 24 - 25 юли


Даваме стар на новата ни уикенд игра за периода 24 - 25 юли.

За да спечелите нашите три ексклузивни награди - 3 футболни топки Valvoline, трябва да попълните регистрационната форма до 10:00 часа на 25 юли.

Печелившите ще обявим след 18 часа в понеделник.

Успех!събота, 23 юли 2016 г.

Спечелете пуф и 40 хладилни чанти от Верея


  1. Промоцията "Моят любим десерт “ (наричана за краткост по-долу "ИГРАТА") е организирана от Обединена Млечна Компания АД със седалище гр. Пловдив и адрес на управление: Пловдив, бул. Дунав 3, (наричана за краткост по-долу "ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА"). Организацията на промоцията се осъществява с помощта на Дигитална агенция Уот Иф.
 1. Част 2 / ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
  1. Участниците в играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на игра, наречени Официални правила на играта.
  2. Официалните правила ще бъдат публикувани на адрес: https://desserts.vereia.bg/ за целия период на играта.
  3. Организаторът на играта си запазва правото да променя или допълва официалните правила на играта, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на официалния сайт на промоцията:https://desserts.vereia.bg/
  4. С участието си в играта участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на играта.
 2. Част 3 / ПРАВО НА УЧАСТИЕ
  1. Играта е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България, с регистриран профил в Facebook.
  2. Нямат право на участие служители на ОРГАНИЗАТОРА Обединена Млечна Компания АД, на “УОТ ИФ” ЕООД както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
 3. Част 4 / ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
  1. Играта стартира в на 21.07.2016 г. и продължава до 23:59:59ч на 11.08.2016 г. Всяко участие съгласно механизма на играта по т. 7 след изтичане на този период няма да бъде валидно.
 4. Част 5 / НАГРАДИ
  1. Участвайки в настоящата Игра, потребителите имат право да участват за спечелването на:
   • Общо 1бр. Брандиран пуф с лого „Верея“
   • Общо 40 бр. Хладилни чанти с лого „Верея“
 5. Част 6 / МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
  1. Играта се организира в Интернет, в страница, собственост на Организатора, намиращо се на адрес:https://desserts.vereia.bg/
  2. Играта не е обвързана с покупка. За да се включи участник в Играта, той трябва да се логне в играта с профила си във Facebook. Играта представлява игра с гласуване за един от шестте продукта на Верея. Участникът избира предпочитания от него продукт и попълва данните си за контакт в регистрационната форма. Участниците могат да гласуват неограничен брой пъти, но за участие се взима предвид само първото попълване.
  3. Всички печеливши ще се обявят на страницата в секция спечелили до 15.08.2016г.

Спечелете 60 плажни награди от БМК


ИГРАЙ И СПЕЧЕЛИ с млечни продукти БМК!

Подготвили сме 60 НАГРАДИ за лятото, специално за нашите фенове! Единственото условие е да ХАРЕСАТЕ нашата страница, да СПОДЕЛИТЕ нашата снимка и да ни оставите в коментар кой наш продукт бихте избрали на вашата почивка!

Следете нашата страница, защото именно тук на 11.08.2016г. ще бъдат обявени 30 от вас, които ще спечелят надуваеми възглавнички за плаж и 30, които ще спечелят надуваеми топки, с които да се забавлявате!


Спечелете три плажни чанти NIVEA


Играта продължава до 24 юли 2016 г.

Петъчна игра! 

Споделете ни в коментар до края на уикенда колко често нанасяте слънцезащита върху кожата си, ако прекарате цял ден на плажа? 

Трима от участниците ще спечелят плажна чанта NIVEA в понеделник. 

сряда, 20 юли 2016 г.

Спечелете 10 смартфона APPLE IPHONE SE 16GB


Участниците в кампанията трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на играта (отбелязвани като „Официални Правила“).
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по долу правила на Играта.
Организаторът си запазва правото по всяко време да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на www.cbabg.com.
С участието си в Играта участниците се обвързват с Официалните правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Играта.

ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
Промоцията се организира и провежда на територията на България от „ЦБА“ АД (наричан „Организатор“ по-долу), със седалище и адрес на управление гр.Варна, кв. Аспарухово, бул. “Народни Будители 2, ет.3, ЕИН: BG202420609, представлявано от Мартин Кондов, като част от Търговската мрежа СВА.
Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет адрес  www.cbabg.com
ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
Играта се организира и провежда на територията на Република България. Спечелените от Играта награди се доставят само на територията на Република България.
ПРАВО НА УЧАСТИЕ
В Играта имат право да участват всички физически лица, пребиваващи на територията на Република България, навършили 18 години към началната дата на Играта.
В Играта нямат право да участват служителите на „ЦБА” АД, както и членовете на семействата им.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
Играта започва на 07.07.2016 г. г. и приключва на 07.09.2016 г.
ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
Наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците в промоцията, са както следва:
10 броя телефони APPLE IPHONE SE 16GB
Със следните характеристики:
 • ДИСПЛЕЙ: 4.0″ РЕТИНА ДИСПЛЕЙ LED-BACKLIT IPS LCD, 16М ЦВЯТА
 • РЕЗОЛЮЦИЯ: 640 X 1136 PIXELS
 • ПАМЕТ: 16GB ВЪТРЕШНА, 2 GB RAM / БЕЗ ОПЦИЯ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА КАРТА ПАМЕТ
 • КАМЕРА: 12 MP, АВТОФОКУС, ДВОЙНА LED СВЕТКАВИЦА, РАЗПОЗНАВАНЕ НА ЛИЦА
 • СИГУРНОСТ: РАЗПОЗНАВАНЕ ЧРЕЗ ПРЪСТОВ ОТПЕЧАТЪК
 • ВТОРА КАМЕРА: 1.2 MP
 • ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА: IOS 9.3
 • CPU: ДВУЯДРЕН 1.8 GHZ
 • КОМУНИКАЦИЯ: NFC, WIFI 802.11 A/B/G/N/AC, BLUETOOTH V4.2
 • SIM: ПОДДЪРЖА САМО NANO SIM КАРТА
 • ФУНКЦИИ: SIRI ГЛАСОВИ КОМАНДИ, ICLOUD
 • РАЗМЕРИ: 123.8 X 58.6 X 7.6 ММ
 • ТЕГЛО: 113 ГР.
МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
За да участвате в Играта, е необходимо да изпълните стъпките, описани в поредността по-долу:
Посетете супермаркет СВА, който се намира в:
– СВА Чайка 1 – гр. Варна, ЖК „Чайка“ до блок 62
– СВА Левски – гр. Варна, Ул.“д-р Басанович“ 12
– СВА Мир – гр. Варна, Ул.“Мир“  до блок 2
– СВА Владиславово 1 – гр. Варна, ЖК „Владислав Варненчик“  срещу блок 407
– СВА Възраждане 1 – гр. Варна, кв. Възраждане, срещу блок 68
– СВА Приморски – гр. Варна, ул. Царевец №38
– СВА Трошево 1 – гр. Варна, ЖК „Трошево“ ,ул.Радост 7
– СВА Трошево 2 – гр. Варна, ЖК „Трошево“ под блок 57
– СВА Победа – гр. Варна, ЖК „Победа“, Ул.“Тодор Пенев“ 22
– СВА Възраждане 2 – гр. Варна, ЖК „Възраждане“  срещу блок 41
– СВА Евлоги Георгиев – гр. Варна, Ул. „Евлоги Георгиев“ 12
– СВА Галата – гр. Варна, обл.Варна, общ.Варна ул.Кап. 1-ви ранг Г.Купов
– СВА Аспарухово – гр.Варна, кв.Аспарухово, бул. Народни будители 2
– СВА Вапцаров – гр. Варна, ЖК „Чайка“, Ул. „Никола Вапцаров“ 2
– СВА Гръцка махала – гр. Варна, ул.Св.Климент 25
– СВА Червен площад – гр. Варна, Ул. „Васил Друмев“ 4
– СВА Железни врата – гр.Варна, ул.Железни Врата 2
– СВА Чайка парк – гр.Варна, жк. Чайка, бл. 27
– СВА Базар Левски – гр.Варна, бул. В.Левски №35
– СВА Тракия – гр.Варна,ул. Янкул Войвода №24
– СВА Владиславово 2 – гр.Варна,жк. Вл. Варненчик, ул. Ниш
– СВА Младост – гр.Варна,жк. Младост, бл.122
– СВА Синчец – гр. Варна, ул. Васил Друмев №22
– СВА Зелени камъни – гр. Варна ЖК. Младост бл.39 – ниско тяло
– СВА Делфинариум – гр. Варна, жк Чайка,  ул. Ал. Стамболийски  №1
– СВА Христо Ботев – гр.Варна ул.Филип Тотю 2
– СВА Мир 40 – гр. Варна, ж.к. Левски, ул. Мир  бл.№40
– СВА Струга – гр Варна, ул. Струга 21
– СВА Аксаково – гр Аксаково, област Варна, ул.Георги Петлешев 37 А
– СВА Белослав 1 – гр. Белослав, Сан Стефано 2
– СВА Белослав 2 – гр. Белослав, ул. Синчец 2
– СВА Балчик – гр.Балчик, ул.Христо Ботев 24
– СВА Каварна – гр.Каварна, ул. Сава Ганчев №1
– СВА Провадия – гр.Провадия,ул. Александър Стамболийски №20
– СВА Нови пазар 1 – гр.Нови Пазар, ул.Оборище N3
– СВА Девня – гр.Девня бул. Съединение 109
– СВА Тутракан – гр. Тутракан, ул. Родина 1
– СВА Звезда – гр.Добрич,ул. Васил Левски №2
– СВА Свобода – гр. София, район Надежда, Ж.К.Свобода, бул. Ген. Никола Жеков до бл.12
 • – СВА Люлин – гр.София, жк.Люлин – 6, ул.Панчо Владигеров 15
 • – СВА Хали Борово – гр. Софи, ж.к. Борово, ул. Пчела 30
– СВА Градски Хали – гр. Габрово, ул.“Радецка“18
– СВА Дряново – гр.Дряново, ул.“Бачо Киро“ №32
– СВА Пазара – гр. Велико Търново, ул. България №1
– СВА Търговски парк – гр. Велико Търново, ул. „Магистрална“ №17
– СВА Магро – гр. Велико Търново ул. Васил Левски 15
– СВА Ловико – гр. Велико Търново, ул. България №2
– СВА Чолаковци – гр. Велико Търново, кв.Чолаковци, ул.Райна Княгиня №2
– СВА Стражица – гр.Стражица, ул.“Михал Друмев“ № 1
– СВА Тервел – гр. Тервел, ул. Цар Иван Асен 2, номер 1
– СВА Здравец – гр. Русе, кв. „Здравец Изток“ , бул. „Липник“ № 88
– СВА Градски хали – гр. Русе, ул. Александровска 93
– СВА Дружба – гр. Русе, кв. Дружба 3, ул. Даме Груев 2
– CBА ЕДИНСТВО – гр. Плевен, ул.Бяло море 2
– CBА САН СТЕФАНО – гр. Плевен, ул.Сан Стефано №10
– CBА ЯНТРА – гр. Плевен, ул.Хаджи Димитър №21
– CBА БУРГАС – гр. Плевен, бул.Христо Ботев 72
Вземете талон за участие от касова зона.
Попълнете трите си имена и телефон и пуснете талона в обозначената за това кутия.
С включването в играта, участникът участва в томболата и има право и възможност да спечели само 1 (една) награда.
Определянето на печелившите ще бъде на случаен принцип чрез изтегляне на талон следната дата: 21.09.2016 г.
Всеки участник има право и възможност да спечели само една награда.
Спечелилите ще бъдат обявени в интернет сайта www.cbabg.com в срок до 24 часа след провеждане на томболата.
Спечелилите ще бъдат уведомени от Организатора чрез обаждане на телефонен номер, който са посочили при попълване на талона за участие в играта.
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДА
Организаторът ще направи три опита да се свърже със спечелил участник по телефон в срок до 2 седмици след обявяването на спечелилите награда на интернет сайт www.cbabg.com
В срок до 21 дни след като е уведомен, че печели, участникът следва да потърси наградата си в супермаркет СВА, в който е посочил, че желае да получи наградата.
При неуспех да осъществи контакт със спечелил участник, или ако той не отговори в 21-дневния срок, участникът губи правото да получи своята награда.