ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете седем чудесни кафе комплекта от Lavazza

Спечелете седем чудесни кафе комплекта от Lavazza

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯ “ТВОИТЕ КАФЕ МОМЕНТИ” НА LAVAZZA BULGARIA

Участниците в “Твоите кафе моменти” НА LAVAZZA BULGARIA (Кампанията) трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на Кампанията (отбелязвани като „Официални Правила“).

РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА 

1. Организатор на Кампанията е „Уот Иф“ ООД с ЕИК: 203381583, със седалище и адрес на управление: Република България, област София, община Столична, п.к. 1421, гр. София, район Лозенец, кв. Лозенец, ул. „Свети Наум“ 29, и се провежда по поръчка на „СОФСТОК ЛТД” ООД. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Кампанията (наричани по-долу “Официални Правила” или “Правилата”).

РАЗДЕЛ ІІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ

2. Официалните Правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес:  https://thenewhumanity.lavazza.bg/ за целия период на Кампанията: 10.09.2020 г. – 30.09.2020 г. Организаторът на Кампанията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес: https://thenewhumanity.lavazza.bg/ и стават задължителни за всички участници.

3. Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 2, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

4. Кампанията е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България, с възраст над 18 години, с изключение на служителите на „СОФСТОК ЛТД” ООД и “Уот Иф” ООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).

5. Участвайки в тази Кампания, участниците приемат да се ангажират с тези Официални Правила и да спазват техните условия.

РАЗДЕЛ IIІ. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА 

1. Кампанията се организира и провежда в периода от 10.09.2020 г. – 30.09.2020 г., само на територията на Република България.

РАЗДЕЛ IV. МЕХАНИЗЪМ И НАГРАДИ 

1. Кампанията се организира на интернет адрес: https://thenewhumanity.lavazza.bg/

2. За да се включи участник в Кампанията, той трябва да се регистрира за участие, като качи своя снимка с чаша кафе – сам или в компанията на други хора и предостави име, имейл адрес и телефон, на който може да бъде открит, в случай на спечелване на награда. След като завърши регистрацията и изпрати снимката и своите данни, всеки участник автоматично се включва в томбола за награди.

3. След изтичане на крайния срок на Кампанията (30.09.2020 г.), общо 7 (седем) участника ще спечелят награди, които ще бъдат изтеглени на томболен принцип измежду всички участвали.

4. Наградният фонд за целия период на Кампанията включва: 7 бр. Lavazza комплекта, състоящи се от кафеварка Carmencita, 2 чаши за еспресо, 1 чаша за дълго кафе и 4 пакета смляно кафе (2 бр. Tierra Peru и 2 бр. Tierra Brazil).

5. Печелившите участници ще бъдат обявени на 01.10.2020 г. на Интернет адрес:  https://thenewhumanity.lavazza.bg/

6. Награди, непотърсени в 20-дневен срок след обявяване на печелившите, ще бъдат раздадени на случаен принцип, чрез томбола, между останалите участници.

7. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично“, вместо участниците. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши Правилата, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Кампанията; б) всяко друго действие, което променя механизма за участие в Кампанията или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организаторa, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит или нарушение на Правилата.

РАЗДЕЛ V. ЛИЧНИ ДАННИ 

1. Включвайки се в настоящата кампания, участниците се съгласяват с Политиката за поверителност на Кампанията. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

2. При регистрация в кампанията, участниците се съгласяват да предоставят на Организатора: две имена, имейл адрес и телефон. За получаване на наградата си, печелившите се съгласяват да предоставят на Организатора допълнително и адрес за получаване на наградата.

3. С регистрацията си в Кампанията, участниците декларират, че всички лица, присъстващи на снимките, дават съгласието си, че снимките, могат да бъдат използвани от Организатора в организираните от него рекламни кампании на търговска марка Lavazza. Участниците отстъпват на Организатора изключителното право на ползване на снимката, с която участват, по смисъла и в обема на чл. 18 от ЗАПСП, без ограничение във вида на ползването и/или обхвата на изключителността и/или интензитета на ползване, като Организаторът има право да ги използва изцяло по своя преценка, включително многократно и/или последващо използване от същия вид и/или в преработен или адаптиран вид, използване, опосредено без ограничение на способа на възпроизвеждане и разпространение от Организатора и/или от / чрез последващи ползватели, с търговска, рекламна и представителна цели, за максималния срок, определен от ЗАПСП и за територията на целия свят.

РАЗДЕЛ VІ. ДРУГИ 

1. Организаторът на Кампанията не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на Кампанията или по други подобни поводи.

2. Евентуално възникнали спорове между Организатора на Кампанията и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

3. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на съответната награда.

Настоящите Официални правила влизат в сила от 10.09.2020 г.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ