ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете три мини хладилника и десет комплекта за коктейл от Head And Shoulders

Спечелете три мини хладилника и десет комплекта за коктейл от Head And Shoulders

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „HEAD AND SHOULDERS
Чл. 1. Организатор
1. Промоционалната кампания на продукти Head And Shoulders, по-нататък в текста наричана „Кампанията”, се организира и провежда от „Орбико България” ЕООД, с адрес: гр. София, ул. „Източна тангента” 161, представлявано от управителя Иванка Стефанова Иванова.
2. Официалните правила са достъпни безплатно за всяко заинтересовано лице в периода на промоционалната Кампания на следния уебсайт: www.pg-promo.bg .
3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила. Допълненията и/ или промените ще бъдат предварително публично оповестени на уебсайта: www.pg-promo.bg .
4. С участието си в промоционалната кампания участниците се съгласяват с нейните официални правила (нататък в текста наричани „Официални правила”) и са длъжни да спазват условията им.
Чл. 2. Място на провеждане и участващи обекти
Кампанията се провежда във всички обекти на верига магазини T MARKET.
Чл. 3. Продължителност на Кампанията
Кампанията стартира на 1 септември 2020 г. и продължава до 30 септември 2020 г.
В случай, че Организаторът реши да съкрати/ удължи срока на Кампанията, това ще бъде оповестено публично на уебсайта www.pg-promo.bg,
Чл. 4. Право на участие
В Kампанията може да участва всяко лице, което има навършени 18 години до датата на стартиране на Кампанията, съответно 1 септември 2020 г., и пребивава на територията на Република България, което е изпълнило едновременно всички условия:
– закупило е продукт/и с марка  Head and Shoulders, независимо от техния вид и разфасовка, на минимална стойност от  6/шест/ лева, които продукти са налични в търговските обекти, участващи в кампанията
– регистрирало се е на www.pg-promo.bg ;
– регистрирало е касовата си бележка на www.pg-promo.bg ;
В Kампанията нямат право да участват служители на Организатора „Орбико България” ЕООД, както и членове на техните семейства (по права и съребрена линия).
Чл. 5. Участващи продукти
1. Участващите продукти са: всички продукти с марка Head and Shoulders, независимо от техния вид и разфасовка, дистрибутирани от „Орбико България“ ЕООД.
2. Продуктите трябва да бъдат закупени от участващите обекти, посочени в чл. 2 от настоящите Официални правила в периода 1 септември 2020г. –  30 септември 2020 г.
3. След приключването на Кампанията участващите продукти губят качеството си на такива и Организаторът не носи отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че Кампанията все още продължава действието си.
Чл. 6. Механизъм на Кампанията и условия за участие
Всеки участник, който в периода на Кампанията закупи продукт/и с марка  Head and Shoulders, независимо от техния вид и разфасовка, на минимална стойност от 6 /шест/ лева от участващите обекти, посочени в чл. 2 от настоящите Официални Правила има право да се регистрира на сайта www.pg-promo.bg , както и да регистрира в посочения сайт номера на касовата си бележка и по този начин да участва за спечелването на една от следните награди:

 • 3 /три броя/ мини хладилници с марка ………………………..
 • 10 /броя/ Комплекти за коктейли с марка …………………

Всички регистрирали се участници в Кампанията имат възможност да участват за спечелването на една от посочените награди чрез томбола.

 1. За да участват в промоционалната кампания, участниците трябва:
 1. Да се регистрират на следния интернет адрес:  www.pg-promo.bg, като с регистрацията си създадат профил в платформата, която им дава достъп до участие в Кампанията.
 • Регистрацията в сайта ще бъде осъществена успешно само след появяване на активен бутон за регистрация.
 • В случай че бутонът не е активен, участникът не се е съгласил с някое от посочените полета, което не може да го допусне до регистрация.
 • Регистрацията в сайта не е обвързана с участие в кампанията. Едно лице може да има регистриран профил и той да е активен, но да не участва в дадена кампания.
 1. Да закупят продукт/и с марка  Head and Shoulders на минимална стойност от 6 /шест/ лева от участващите обекти, посочени в чл. 2 от настоящите правила.
 2. Да регистрира номера на касовата си бележка за закупените продукти;
 1. За да спечели една от наградите участникът е необходимо:
 1. Да влезе в профила си;
 2. Да регистрира номера на касовата си бележка за покупка на продукт/и с марка  Head and Shoulders, като при регистрацията трябва:
 • Да посочи името на обекта, от който е закупил продуктите;
 • Да качи снимка на касовата бележка;

В случай, че в касовата бележка не е посочено наименованието на закупените продукти, участникът трябва да качи обща снимка на касовата бележка и закупения продукт/и, за да бъде приета за валидна извършената регистрация;

 1. След изпълнението на посочените по-горе стъпки в профила на участника се отбелязват всички регистрирани касови бележки.

Регистрираните касови бележки подлежат на одобрение от администратор на организатора в 7 /седем/ дневен срок от датата на регистрирането им.
Организаторът има право да откаже/отхвърли регистрирана касова бележка, когато последната:

 • В случаите когато е необходимо да бъде качена обща снимка на касовата бележка със закупения продукт, това не е направено;
 • Номерът на касовата бележка не е въведен коректно, като двата номера, този от снимката и въведения не съвпадат.

В случай, че администраторът установи някое от посочените несъответствия, той ще отхвърли регистрираната касова бележка.
Статуса на регистрираните касови бележки – потвърдени или отхвърлени, ще бъде отразен в профила на участника в раздел „История“.
Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж.

 1. Печеливши участници

Печелившите участници ще бъдат изтеглени в присъствието на нотариус до 09.10.2020. Заедно с печелившите, ще бъдат изтеглени и резерви, които ще получат съответната награда, в случай че някой от печелившите участници се откаже от нея или не бъде намерен, за да му бъде връчена, както и ако не предостави касов бон.
Имената на печелившите участници ще бъдат публикувани на www.pg-promo.bg .
Уведомления за спечелените награди ще бъдат изпращани и персонално по имейл или телефонен номер на всеки спечелил след изтеглянето на печелившите, на посоченият от него при регистрирането на профила си в платформата имейл или телефонен номер.
Наградите се доставят на посочения от печелившите участници при регистрацията, адрес, с куриер за сметка на Организатора, в срок от 30 /тридесет/ дни от получаване на уведомлението за спечелването на наградата само срещу предоставяне на касов бон.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ