ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете смартфони iPhone 11 Pro Gold, часовници Tissot и ваучери за златни обеци от Ferrero Rocher

Спечелете смартфони iPhone 11 Pro Gold, часовници Tissot и ваучери за златни обеци от Ferrero Rocher

Официални правила на кампанията

на Ferrero Rocher
„За повече златни моменти“
(За периода: 01.10.2020 – 15.11.2020, включително)

Участниците в Кампанията трябва да се запознаят и съгласят с условията на  официалните правила,  изложени по-долу (наричани за краткост „Официалните правила“)
Раздел 1. Организатор на Промоцията и Oфициални правила на промоционалната кампания.

Промоционалната кампания на Ferrero Rocher „За повече златни моменти“ („Промоцията„) се организира от агенция „Публисис“ АД, регистрирана в Търговския регистър под единен идентификационен номер (ЕИК)  175432612, със седалище и адрес на управление:  град София, бул. България 118; и адрес за кореспонденция: гр. София 1618, бул. България 118,  Абакус бизнес център, тел. +35924340710, имейл: office@redlion.bg, представлявана от пълномощника Георги Пергелов, наречена „Организаторът”, по възлагане от “ФЕРРЕРО РУМЪНИЯ СРЛ – Клон България”, КЧТ, регистриран в Търговския регистър под EИК 206110943, със седалище и адрес на управление: България, гр. София 1000, бул. Цар Освободител № 14, ет. 1 („Възложителят”).

Раздел 2. Териториален обхват на Промоцията
Промоцията се организира и провежда на територията на Република България във всички търговски обекти, в които се предлагат Промоционалните продукти.

Раздел 3. Продължителност на Промоцията
Периодът на Промоцията е от 00:00:01 часа на 01.10.2020 г. до 23:59:59 часа на 15.11.2020 г. („Промоционален период“)

Раздел 4. Участващи продукти
Участващите продукти са всички продукти с марка Ferrero Rocher („Промоционални продукт(и)“), закупени в рамките на посочения в раздел 3 по-горе Промоционален период.

Раздел 5. Механизъм на Промоцията
Всяко лице, навършило 18-годишна възраст, което е закупило Промоционален продукт(и) на обща стойност от поне 6 лева (може с различни касови бележки) в рамките на Промоционалния период, посочен в Раздел 3, може да участва в Промоцията, регистрирайки номера на касовата бележка(и) и стойността на закупения Промоционален продукт(и), в съответствие с реда и правилата, установени в настоящите Официални правила.

В зависимост от стойността на закупения Промоционален продукт(и) един участник в Промоцията може да участва за три различни по вид награди, упоменати в раздел 5.3 на Официалните правила, но за избягване на съмнение не може да спечели и получи повече от една награда в рамките на Промоцията, включително повече от една награда от вид.

5.1. Процедура за участие

За да осъществи валидно участие в Промоцията, участникът трябва да влезе на www.ferrerorocher.com („Сайта“) и да следва стъпките, описани по-долу. Участието в Промоцията на Сайта е позволено само за покупки, направени на територията на България от магазини, предлагащи Промоционалните продукти, в рамките на Промоционалния период, посочен в раздел 3.
Участието се осъществява в следните стъпки:

1. Участникът трябва да закупи продукт(и) Ferrero Rocher и да запази касовата бележка от покупката.
2. След това участникът трябва да влезе на Сайта  http://www.ferrerorocher.com и да създаде свой потребителски профил, като се регистрира, попълвайки форма със следните данни: телефонен номер, име, фамилия, имейл и парола.
3. В профила си участникът трябва да регистрира номера на касовата бележка и стойността на продуктите Ferrero Rocher, които е закупил с нея.
4. В зависимост от стойността на всяка регистрирана покупка на Промоционален продукт(и) в профила на участника се натрупват звезди, като една звезда съответства на един похарчен лев, а в случай че има регистрирана стойност под 1 лев, когато се достигне 1 лев, се добавя една звезда в профила. С регистриране на номера на касовата бележа и на стойността на закупените продукти Ferrero Rocher участникът може да играе за спечелването на една от следните награди:

 • един от 35 ваучера за златни обеци, като в томболата за тях могат да се включат само участници с поне 6 звезди в профила си (равняващи се на регистрирана обща стойност на покупка продукти Ferrero Rocher за поне 6 лв., допустимо е да бъдат на отделни касови бележки). Тегленето е след края на кампанията, а печелившите ще бъдат уведомени по телефон.
 • един от 10-те Tissot часовника, като в томболата за тях могат да се включат само участници с поне 15 звезди в профила си (равняващи се на регистриранa обща стойност  на покупка продукти Ferrero Rocher за поне 15 лв., допустимо е да бъдат на отделни касови бележки). Тегленето е след края на кампанията, а печелившите ще бъдат уведомени по телефон.
 • един от 5-те телефона iPhone 11 Pro Gold, като в томболата за тях могат да се включат само участници с поне 25 звезди в профила си (равняващи се на регистрирана обща стойност на покупка продукти Ferrero Rocher за поне 25 лв., допустимо е да бъдат на отделни касови бележки). Тегленето е след края на кампанията, а печелившите ще бъдат уведомени по телефон.

5. Участникът трябва да е регистрирал номера на касовата бележка(и) и стойността на закупения Промоционален продукт(и) в рамките на Промоционалния период, но не по-късно от 23:59:59 часа на 15 ноември 2020 г.
6. От участника ще бъде изискано да потвърди, че е навършил 18-годишна възраст, че е прочел, разбрал и се е съгласил с Официалните правила и че е прочел и разбрал информацията, засягаща обработването на лични данни в Приложение 1 на Официалните правила.
7. Един и същ номер на касова бележка може да бъде регистриран само веднъж.
 8. Всеки участник трябва да пази регистрираната касова бележка(и), за да докаже участието си в Промоцията и за да получи наградата си, ако е спечелил такава.
9. Печелившите участници ще бъдат потърсени по телефона за доуточняване на детайли по получаването на наградата. Обаждане ще бъде инициирано поне 3 пъти на ден в рамките на три дни. При невъзможност да се свържем с победителя в рамките на този период, наградата ще се присъди на негова резерва.

5.2. Присъждане на награди
Наградите в Промоцията се присъждат по долуописания начин:

          1. Награда вид 1 (ваучер за златни обеци):  чрез софтуер на случаен принцип след края на кампанията тридесет и пет от участниците, регистрирали номер на касова бележка(и) и събрали поне 6 звезди в профилите си (равняващи се на регистрирана покупка на продукти Ferrero Rocher за поне 6 лв., може и на отделни касови бележки), могат да спечелят тази награда.Спечелилите награди участници ще бъдат уведомени по телефон чрез обаждане.В рамките на разговора следва да се доуточнят детайлите по получаването на наградата.

          2. Награда вид 2 (часовник Tissot): на случаен принцип след края на кампанията 10 от участниците, регистрирали  номер на касова бележка(и) и събрали поне 15 звезди в профилите си (равняващи се на регистрирана покупка на продукти Ferrero Rocher за поне 15 лв., може и на отделни касови бележки), могат да спечелят тази награда. Спечелилите награди участници ще бъдат уведомени по телефон чрез обаждане.В рамките на разговора следва да се доуточнят детайлите по получаването на наградата.

          3. Награда вид 3 (iPhone 11 Pro Gold): на случаен принцип след края на кампанията 5 от участниците, регистрирали номер на касова бележка(и) и събрали поне 25 звезди в профилите си (равняващи се на регистрирана покупка на продукти Ferrero Rocher за поне 25 лв., може и на отделни бележки), могат да спечелят тази награда.

Тегленето на наградите ще се осъществи в присъствието на нотариус през периода 20-25.11.2020 г.,  като последователността на тегленето на наградите ще бъде, както следва: Награда вид 3 (iPhone 11 Pro Gold), Награда вид 2 (часовник Tissot), Награда вид 1 (ваучер за златни обеци). Ако един и същ участник бъде изтеглен за спечелване на повече от една награда, то той ще спечели наградата с по-голяма стойност съгласно 5.3. За избягване на всякакво съмнение един участник не може да спечели и получи повече от една награда в рамките на Промоцията, включително повече от една награда от вид.

Печелившите участници ще бъдат информирани по телефон за спечелената от тях награда и за номера на касовата бележка(и), който са регистрирали. При невъзможност да се установи връзка с победителя, обаждането ще се повтори. Максималният брой опити за откриване са 9 – по 3 на ден, в рамките на 3 последователни дни.
Печелившият трябва да изпрати имейл с информация за валиден и пълен адрес на територията на Република България, трите си имена, ЕГН (или друг релевантен идентификатор за чуждестранно физическо лице).

За да бъде валидиран, печелившият участник трябва да изпрати по имейл и снимка или сканирано копие на касовата бележка(и),  която е регистрирал за Промоцията. На всяка касова бележка трябва да се виждат ясно номерът ѝ, сумата и името на закупените Промоционални продукти. При наличие на съмнения относно автентичността на снимката/сканираното копие на касовата бележка(и) може да бъде изискано предоставяне на касовата бележка(и) в оригинал.

За всяка от наградите освен печелившите ще бъдат изтеглени и три резерви, в случай че спечелил участник не може да докаже участието си с предоставяне на регистрираната касова бележка(и), отговаряща на условията на Промоцията; Организаторът не може да се свърже с печелившия в продължение на 3 дни; спечелил участник не е предоставил изискуемите данни или не отговаря на другите условия на Промоцията; или спечелилият откаже наградата.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

15 comments

  • Играйте и спечелете

   Здравейте, радваме се, че проявявате интерес към игрите, които събираме и публикуваме. Ние не събираме игрите с награди на едно място и не сме организатор на посочената от Вас игра. Пълна информация за това как функционира нашата страница можете да намерите тук – http://www.igraiteispechelete.com/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81. За да участвате в тези игри, трябва да посетите линка за участие и да се включите от там. Поздрави

  • Играйте и спечелете

   Здравейте, радваме се, че проявявате интерес към игрите, които събираме и публикуваме. Ние не събираме игрите с награди на едно място и не сме организатор на посочената от Вас игра. Пълна информация за това как функционира нашата страница можете да намерите тук – http://www.igraiteispechelete.com/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81. За да участвате в тези игри, трябва да посетите линка за участие и да се включите от там. Поздрави

 • Играйте и спечелете

  Здравейте, радваме се, че проявявате интерес към игрите, които събираме и публикуваме. Ние не събираме игрите с награди на едно място и не сме организатор на посочената от Вас игра. Пълна информация за това как функционира нашата страница можете да намерите тук – http://www.igraiteispechelete.com/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81. За да участвате в тези игри, трябва да посетите линка за участие и да се включите от там. Поздрави

 • Георги

  Здравейте, събрах максимума звезди, и сега ако продължа да регистрирам бележки, дава ли ми по-голям шанс или е все едно?

  • Играйте и спечелете

   Здравейте,
   този въпрос може да обърнете към организаторите на играта. Контакти с тях можете да намерите на официалния сайт на играта.

   Поздрави и късмет!

   • Десислава Гогова

    Ще има ли списък на печелившите?

    • Играйте и спечелете

     Здравейте, радваме се, че проявявате интерес към игрите, които събираме и публикуваме. Ние не събираме игрите с награди на едно място и не сме организатор на посочената от Вас игра. Пълна информация за това как функционира нашата страница можете да намерите тук – http://www.igraiteispechelete.com/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81.

     Ние не сме организатор на играта. Рекламната агенция, която отговаря за играта е посочена в правилата на играта. Там ще могат да Ви подадът коректна и своевременна информация.

     Поздрави и ксъмет

 • Здравейте ,стигам до регистрирам се и до там не ми зарежда

  • Играйте и спечелете

   Здравейте, препоръчваме Ви да се свържете с организаторите на играта от Била. Техните контакти можете да намерите в официалните праивла на играта.

   Поздрави!

 • Христиана

  Здравейте какво трябва да направя за да ми приеме телефонният номер

  • Играйте и спечелете

   Здравейте, радваме се, че проявявате интерес към игрите, които събираме и публикуваме. Ние не събираме игрите с награди на едно място и не сме организатор на посочената от Вас игра. Пълна информация за това как функционира нашата страница можете да намерите тук – http://www.igraiteispechelete.com/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81. За да участвате в тези игри, трябва да посетите линка за участие и да се включите от там. Поздрави

 • Анонимен

  Оправете си сайта, не мога да се регистрирам

  • Играйте и спечелете

   Здравейте, радваме се, че проявявате интерес към игрите, които събираме и публикуваме. Ние не събираме игрите с награди на едно място и не сме организатор на посочената от Вас игра. Пълна информация за това как функционира нашата страница можете да намерите тук – http://www.igraiteispechelete.com/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81.

   Бихме Ви посъветвали да се свържете с организаторите от Ferrero Rocher. Поздрави

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ