ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете телевизор Philips 55OLED805 4К UHD OLED TV

Спечелете телевизор Philips 55OLED805 4К UHD OLED TV

Условия и правила
за участие в класацията с гласуване за HiComm Awards- ECA(Entertainment Content Awards) 2020

1. ОРГАНИЗАТОР
Организатор е „ХАЙ ЕНД ПЪБЛИШИНГ“ ЕООД.

2. ПЕРИОД НА ГЛАСУВАНЕТО
Гласуването ще се проведе в периода от 01.11.2020 – 30.11.2020
В гласуването участват всички физически лица, които са дали своя вот с натискане на бутона „Избери“ във всички категории на HiComm Awards- ECA(Entertainment Content Awards) 2020 и са попълнили коректно изискваните лични данни. Участието в томболата/ите е възможно само след предоставянето на тази информация. С попълването й името на участника автоматично се добавя в списъка за финалната томбола на съответния конкурс, в който е гласувано, а подадената информация се записва в базата данни на съответния подсайт https://ea2020.hicomm.bg/.
Всички участници и евентуални победители приемат и трябва да спазват условията, наложени от Организатора с настоящия регламент. Неспазването на тези правила може да доведе до изключване на участника или евентуалния победител. Всякакви опити за неоторизиран достъп до играта, базата данни с участници или опити за използване на дупки в сигурността на уеб браузърите с цел облагодетелстване ще доведат до незабавната дисквалификация на участника.

3. НАГРАДА
За гласуването в класация за HiComm Awards- ECA(Entertainment Content Awards) 2020

Телевизор Philips 55OLED805 4К UHD OLED TV

4. УВЕДОМЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА
4.1. Тегленето на наградите ще се извърши на томболен принцип в срок до 10 работни дни след приключване на гласуванията. Спечелилите награди ще бъдат уведомени на посочения от тях електронен адрес и по телефона, с който са се регистрирали. Списъкът със спечелилите ще бъде публикуван и на сайта: www.hicomm.bg
4.2. За получаването на награда участникът се идентифицира с лична карта, а когато наградата се получава с пълномощно, приносителят представя копие от нотариално заверено пълномощно, оригинал за справка и лична карта.
4.3. Ако спечелилият участник не е навършил пълнолетие, наградата се получава от родител, настойник или попечител с лична карта и документ, удостоверяващ родствената им връзка – акт за раждане на ненавършилия пълнолетие, съответно представителната им власт – акт за назначаване на настойник/попечител.
4.4. Всички награди следва да бъдат изискани и получени в срок не по-късно от 1 календарен месец след приключване на гласуването в класацията. Ако награда бъде неполучена и/или непотърсена съгласно предвиденото в този раздел, същата се губи от спечелилия я участник. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ