ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 45 ваучера на стойност 100 лева за пазаруване в eMAG

Спечелете 45 ваучера на стойност 100 лева за пазаруване в eMAG

Официални правила на „Потребителска промоция – Спечелете с Мъниграм и Банка ДСК”

Раздел 1. Организатор на промоцията и официални правила

Промоционалната кампания “Потребителска промоция  – Спечелете с Мъниграм и Банка ДСК” („Промоцията“) се организира и провежда от агенция “Публисис” АД, ЕИК 175432612 с адрес гр. София, бул. „България“ №118 („Организатор“) по възложение от „Банка ДСК“ АД, регистрирано в Търговския регистър на Република България под ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление – гр. София, ул. „Московска” 19 („Възложител”).

Настоящите официални правила са изготвени и публично оповестени към датата на започване на Промоцията и са свободно достъпни на интернет адрес: http://www.dskbank.bg/moneygram през целия период на Промоцията в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.

Всеки участник в Промоционалната кампания “Потребителска промоция  – Спечелете с Мъниграм и Банка ДСК” следва да се запознае с настоящите Официални правила. Настоящите Официални правила уреждат реда и правилата на провеждане на Промоцията и участниците в нея са длъжни да ги спазват.

Възложителят си запазва правото да допълва или променя настоящите официални правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на сайта http://www.dskbank.bg/moneygram.

Възложителят има неотменимото си право да прекрати Промоцията по всяко време, като обяви това на сайта http://www.dskbank.bg/moneygram, както и в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства или бъдат констатирани материални злоупотреби и/или нарушения на тези Официални правила. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

Раздел 2. Териториален обхват на Промоцията

Промоцията се организира и провежда на цялата територия на Република България.

Раздел 3. Период на Промоцията

Промоцията стартира на 28 септември 2020 г. и ще продължи до 29 ноември 2020 г. включително.

Раздел 4. Право на участие

В Промоцията има право да участва всяко физическо лице, кoeто изпълнява следните условия („Участник”):

 • спазва сроковете и условията на настоящите Правила;
 • има постоянен/ настоящ адрес в Република България;
 • навършилo е 18 години преди 28 септември 2020 г.;
 • изпраща или получава пари чрез услугата MoneyGram в  „Банка ДСК“ АД в България по време на периода на Промоцията.

 

Управителите и служителите на Възложителя, управителите и служителите на Организатора и всички свързани с тях дъщерни дружества или други лица, обвързани професионално с организацията на Промоцията, както и членове на техните семейства, нямат право да участват в Промоцията.

Раздел 5. Механизъм на промоцията

Всеки Участник, който извърши изпращане или получаване на пари (“Трансакция“) чрез услугите на MoneyGram в „Банка ДСК“ АД в България в рамките на периода на Промоцията, може да се регистрира за участие в тегленето на награди, като в рамките на периода на Промоцията регистрира следните данни на промоционалния сайт http://www.dskbank.bg/moneygram:

 • първите 4 цифри на уникалния референтен номер на Трансакцията, извършена чрез услугите на MoneyGram;
 • пълните имена на изпращача или получателя по лична карта;
 • дата на извършване на Трансакцията;
 • валиден телефонен номер;
 • валиден електронен адрес (имейл адрес).

С регистрацията за участие в Промоцията, съответното лице придобива качеството на участник в Промоцията („Участник“).

Участието в Промоцията на лицата, които получават пари чрез услугата MoneyGram в „Банка ДСК“ АД в България по време на периода на Промоцията, не е обвързано с плащане на цена за услугата.

Всяка регистрация на валидна Tрансакция  дава право на 1 участие в тегленето за седмицата, в която е извършена регистрацията. Всеки Участник може да участва в седмичните тегления неограничен брой пъти, стига да регистрира в дадената седмица съответния брой различни Tрансакции. Регистрации, направени през дадена седмица, участват в тегленията на награди само за съответната седмица и не участват в тегленията за награди за други/следващи седмици.

Няма изискване за минимален паричен размер на изпратената или получената сума, освен това, посочено в условията за ползване на услугите на MoneyGram, достъпни в клоновата мрежа на „Банка ДСК“ АД и на адрес https://www.moneygram.com/mgo/bg/en/

За валидни регистрации за участие в Промоцията се считат регистрациите, които отговарят на следните условия:

 • Участникът трябва да отговаря на изискванията на РАЗДЕЛ 4 по-горе;
 • Регистрацията е извършена в периода на Промоцията, посочен в РАЗДЕЛ 3 по-горе;
 • Регистрацията в Промоцията е направена на интернет сайта http://www.dskbank.bg/moneygram посредством попълване на задължителните данни посочени в този раздел по-горе.

В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник (като например регистрирането на едно и също име и едни и същи телефонен номер, имейл адрес и референтен номер на Трансакцията няколко пъти; изписването на имената на участника с букви на кирилица и латиница; множество регистрации на едно и също име в рамките на дадена седмица с различни имейл адреси и телефони и др.), Възложителят и/или Организаторът имат право да го дисквалифицират. В случаите на прекратяване на Промоцията и/или дисквалифициране на участник, на участниците не се дължи компенсация.

При завършване на регистрацията Участникът трябва да потвърди, че се е запознал и приема настоящите официални правила на Промоцията, както и че има навършени 18 години, които потвърждения стават чрез поставяне на отметка в съответните квадратчета. В случай, че описаните отметки не бъдат поставени, то регистрацията не може да бъде завършена, съответно лицето не може да бъде регистрирано като Участник в Промоцията.

Раздел 6. Описание на наградите

Всяка седмица през периода на Промоцията [общо 9 (девет) седмици] се теглят по 5 (пет) електронни ваучера („Ваучера“) на стойност 100 (сто) лв. всеки, общо 45 ваучера.

Ваучерите могат да бъдат използвани за пазаруване онлайн на Платформата eMAG – www.emag.bg (включваща едноименния уебсайт, неговата мобилна версия и мобилното приложение eMAG) за продукти, предлагани на платформата www.emag.bg.

За използването на ваучерите важат общите условия на eMag.bg публикувани на следния адрес:  https://www.emag.bg/info/usloviza-za-polzvane

Печелившият може да използва ваучера до датата на валидност, указана в него. Ваучерът няма да може да бъде използван след изтичане на срока на валидност.

Спечелен ваучер може да бъде използван най-късно до 30 април 2021 г. Ваучери, които не са използвани от печелившия до 30 април 2021 г., ще се считат за нежелани и печелившият губи право да ги използва.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ