ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 50 гифт карти с по 500 лева и 100 гифт карти с по 100 лева от OMV

Спечелете 50 гифт карти с по 500 лева и 100 гифт карти с по 100 лева от OMV

Общи условия на „ОМВ България“ ООД за кампанията

Една карта, много посоки

I. Организатор

1. Настоящите общи условия („Общи/те условия„) имат за цел да уредят реда и начина за провеждане и участие в промоционалната кампания „Една карта, много посоки, която се осъществява в сътрудничество с MasterCard® („Кампанията„).

2. Кампанията се организира от „ОМВ България“ ООД, ЕИК 121759222, ДДС BG121759222, със седалище и адрес на управление: град София, бул. „Цариградско шосе“ № 90, ет. 20, 1784 София, имейл info.bulgaria@omv.com („ОМВ България“ или „Организаторът„).

II. Обхват и период на кампанията

3. Кампанията, организирана от ОМВ България и MasterCard® съгласно настоящите Общи условия, дава възможност на клиентите на ОМВ България да направят покупка в обектите на Организатора чрез безконтактна карта MasterCard®, да регистрират издадения при покупка касов бон за участие в томбола и да спечелят една от сто и петдесет награди.

4. Кампанията ще се проведе в периода от 16.11.2020 г. до 23:59 часа на 17.01.2021 г., във всички търговски обекти на Организатора, като в този срок Общите условия ще бъдат достъпни на: www.facebook.com/OMVBulgaria, на уеб страницата на ОМВ България: www.omv.bg, както и на: https://promo.preotkriibulgaria.bg/omv.

III. Право на участие и регистрация за томболата с награди

5. Право на участие в томболата с награди има всяко лице, което отговаря на следните условия (наричано по-долу „Участник„):

 1. отговаря на изискванията по т. 6 и т. 7;
 2. не попада в изключенията по т. т. 8, т. 9 и т. 10;
 3. извърши успешно регистрация за участие томболата съгласно т. 11-17.

6. В томболата може да участва всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице, което e навършило 18 г.

7. В томболата може да участва само лице, което е направило покупка на стоки или услуги за минимум 59 (петдесет и девет) лева с ДДС в обект на Организатора (OMV бензиностанция в България), която покупка е извършена в период от 16.11.2020 г. до 17.01.2021 г. и е изцяло платена чрез използване на валидна безконтактна карта MasterCard® – кредитна или дебитна с функция за безконтактно плащане, издадена от банка или финансова институция, находящи се на територията на Република България.

8. Лица, които купуват стоки или услуги в обект на Организатора с безконтактна карта или друго платежно средство, различно от безконтактна карта MasterCard®, нямат право на участие в Кампанията, независимо от стойността на направената от тях покупка. Успешна регистрация на такъв фискален бон от покупка в обект на Организатора не дава право на участие.

9. Служители на ОМВ България, включително служителите на обектите на Организатора, MasterCard® или Ол Ченълс камюникейшън ЕООД, ЕИК: 131350957, („Подизпълнителят„), членовете на техните семейства и роднините по права линия без ограничения, както и други лица, работещи на обектите на Организатора, или свързани по какъвто и да е начин с организацията и провеждането на Кампанията, нямат право да участват в томболата.

10. Юридически лица нямат право на участие в томболата.

11. Лице, което отговаря на изискванията, посочени в т. 5-10 по-горе, има право да се регистрира за участие в тегленето на томболата на страницата: https://promo.preotkriibulgaria.bg/omv.

12. При регистрацията за участие в томболата на https://promo.preotkriibulgaria.bg/omv лицето по т. 16 е длъжно да посочи следните данни за регистрация:

 1. номер на касовия бон от обект на Организатора за покупка в размер на минимум 59 (петдесет и девет) лв. с ДДС;
 2. дата на покупка;
 3. точна сума на покупка;
 4. собствени име и фамилия на кирилица;
 5. телефонен номер за контакт;
 6. адрес на електронна поща.

13. С регистрацията на един или повече касови бонове, Участник може да участва в тегленето на наградите, упоменати в т. 11.

14. Телефонният номер и имената се предоставят от Участника на Организатора единствено за целите, посочени в т. 31 и 32 по-долу. Некоректно или непълно попълнена регистрационна форма по т. 12 е невалидна и не дава право на участие в томболата за награди съгласно тези Общи условия. Участниците нямат право да извършват регистрации след 17.01.2021 г., 23:59 часа, като такива регистрации няма да бъдат приемани и няма да бъдат считани за валидни от Организатора, независимо дали към съответния момент страницата за регистрация е била отворена за достъп или не.

15. Един Участник може да направи по 1 (една) регистрацията за томболата за всеки отделен касов бон. Един Участник има право да спечели само 1 (една) награда, независимо от броя на направените регистрации.

16. Участникът е длъжен да запази и представи на Организатора регистрирания касов бон, както и придружаващия бон от банков/ПОС-терминал, който удостоверява безконтактното плащане (моля вижте т. 26 по-долу).

17. С регистрация си за участието в томболата, всеки Участник потвърждава, че:

 1. отговаря на условията за участие в нея;
 2. е прочел и разбира Информация за обработка на лични данни при участие в промоционалната кампания „Една карта, много посоки“ съгласно т. 31 и 32 по-долу;
 3. е съгласен и приема настоящите Общи условия.

IVНагради, теглене на награди и получаване на награди

18. Наградите в томболата на Кампанията са, както следва:

 • 50 (петдесет) награди всяка по 500 (петстотин) лв., заредени в предплатена карта MasterCard®, която може да се използва на платформата https://preotkriibulgaria.bg/ или в ОМV бензиностанциите;
 • 100 (сто) награди всяка по 100 (сто) лв., заредени в предплатена карта MasterCard®, която може да се използва на платформата https://preotkriibulgaria.bg/ или в ОМV бензиностанциите;

Предплатени карти MasterCard®, получени като награди от печелившите Участници, могат да бъдат използвани в срока на тяхната валидност, посочен на лицевата им страна, при условията и съобразно таксите за ползване на издателя картите.

19. Наградите се теглят от и в присъствието на трима служители на Организатора на случаен томболен принцип измежду всички регистрирани за томболата Участници. Наградите се теглят на 19.01.2021 г.

20. При тегленето на печеливши Участници Организаторът тегли и осем резервни печеливши Участници.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ