ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете три кашона с подаръци от Jacobs

Спечелете три кашона с подаръци от Jacobs

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА “Отговори и спечели“(„ПРОМОЦИЯТА“)

 

С участието си в Промоцията Участниците в кампанията приемат условията на изложените по-долу официални правила на Промоцията (отбелязвани като „Официални правила “или „Общи условия“).

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1.1. Настоящите общи условия определят начина на провеждане на Играта и уреждат взаимоотношенията на Организатора с физическите лица („Участници“), участващи в нея.

1.2. Организатор на Промоцията е Якобс Дау Егбeртс БГ ЕООД (наричан по-долу „Организатор“), с ЕИК 203439093 и търговски адрес: 1766 София, кв. Младост 4, ул. Бизнес Парк София №1, сграда 12, етаж 3.

1.3. Организаторът може да възлага реализирането на Играта на избрани от него изпълнители.

 

РАЗДЕЛ 2. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

2.1. Играта се организира в социалната мрежа Facebook (Фейсбук) и се провежда в профила на Организатора https://www.facebook.com/charomat

 

РАЗДЕЛ 3. СРОК.

 

3.1. Играта се провежда в периода от 9.12.2020 г. до 15.12.2020 г. включително.

 

3.2. Информация за провеждането на Играта е достъпна в профила на Организатора по т.2.1. където са публикувани настоящите общи условия.

 

РАЗДЕЛ 4. ОТГОВОРНОСТ

4.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват настоящите общи условия и правила за участие в Играта („Общите условия“).

4.2. Организаторът си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия по своя преценка, като промените влизат в сила след като бъдат публикувани на Фейсбук страницата по т.2.1.

4.3. Организаторът носи отговорност за организацията и провеждането на Играта в съответствие с разпоредбите на настоящите Общи условия. Организаторът отговаря към участниците само за вреди, причинени поради умисъл и груба небрежност, които водят до нарушаване на основни задължения по настоящите Общи условия.

4.4. Участниците в Играта носят отговорност спрямо Организатора и всяко трето лице за съответствието с приложимото законодателство на всеки материал (включително снимков, видео, аудио или друг вид материал), публикуван или по друг начин използван от Участниците за участие в Играта.

4.5. Участниците в Играта се задължават да обезщетят Организатора за претърпените вреди в случай, че Участниците публикуват или по друг начин използват материал (включително снимков, видео, аудио или друг вид), с което нарушат приложимото законодателство, правата на Организатора, или на трети лица, включително, но не само права върху лични данни, авторски и сродни права, права върху интелектуална и индустриална собственост или всякакви други права, в резултат, на което Организаторът претърпи вреди.

4.6. Всеки Участник в Играта се индивидуализира посредством профила си във Фейсбук, който е използвал за участие в Играта. Организаторът не носи отговорност и не дължи каквото и да е обезщетение и/или неустойка на Участник в Играта и/или трето лице, чийто Фейсбук профил е използван неправомерно от Участник в Играта и/или трето лице, независимо дали съответното трето лице и/или Участник в Играта са дали или не съгласие за това.

4.7. Организаторът не носи отговорност при невъзможност или затруднения за участие в Играта на определени лица, поради причини от технически характер или поради каквито и да било други причини, които са извън контрола на Организатора.

 

РАЗДЕЛ 5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

5.1. В играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора или организации, на които Организатора е възложил услуги пряко свързани с организиране и провеждане на Играта, както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца).

5.2. Участник в играта може да бъде всяко физическо лице навършило 18-годишна възраст, което притежава самостоятелен профил във Фейсбук (Facebook account), създаден в съответствие с вътрешните правила и условия на Facebook, с изключение на лицата описани в 5.1.

5.3. Участието в Играта не е обвързано с покупката на стока и/или услуга предлагана от Организатора или трето лице.

5.4. Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване на шанса за печалба.

 

РАЗДЕЛ 6. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА. ИЗБОР НА ПОБЕДИТЕЛИ.

6.1. Играта се провежда при спазване на настоящите Общи условия.

6.2. С участието си в Играта всеки Участник в Играта изрично декларира, че се е запознал с настоящите Общи условия, съгласен е с тях, приема ги и се задължава да ги спазва. Данните, които участниците предоставят доброволно при участието си в Играта, са публично достъпната информация от профилите им във Фейсбук, а Участниците, които са определени за победители от Играта, трябва да предоставят допълнително следните данни: адрес за получаване на награда, три имена и телефон за връзка.

6.3. Интернет платформата Фейсбук, посредством интернет страницата www.facebook.com не участва и не съдейства по какъвто и да е начин на Организатора за цялостната реализация, организиране и провеждане на Играта.

6.4. За участие в Играта е необходимо в Периода на Играта Участникът:

Да сподели в коментар под поста на Играта своето предпочитание към кафе с марка Jacobs.

6.5. Победителите в Играта се избират на случаен принцип след нейното приключване и се обявяват в съобщение към поста в профила на Организатора по т.2.1.

6.7. Спечелилите Участници (3 на брой) се определят чрез жребий измежду всички участници, отговарящи на настоящите условия. Броят на победителите съответства на броя на наградите по т.7.1.

6.8. Изборът на победители и съответно имената и/или регистрираните потребителски профили във Фейсбук на спечелилите Участници се обявяват в срок до 3 дни от приключване на Играта.

6.9. На всеки победител, в срока по т.6.9. се изпраща и лично съобщение на профила, с който е участвал в Играта, като в срок до 5 дни от съобщението на Организатора победителят трябва да предостави необходимите данни за получаване на наградата (три имена, телефон за контакт и адрес за доставка на наградата). Ако определен победител не се свърже в посочения срок с ОРГАНИЗАТОРА, той губи правото си да получи наградата и ОРГАНИЗАТОРЪТ определя по реда на т. 6.7. друг победител сред останалите участници.

6.10. Всеки участник има право да участва еднократно в Играта като изпълни изискванията за участие.

 

РАЗДЕЛ 7. НАГРАДИ

7.1. При участие в Играта в съответствие с настоящите Общи условия, всеки от Участниците има възможност да спечели една от трите награди. Всеки печеливш участник получава като награда един кашон с един от трите вида Jacobs Cappuccino: Jacobs Cappuccino Original – (съдържащ 10 броя пакета, всеки един по 115 гр.)/ Jacobs Cappuccino Vanilla (съдържащ 10 броя пакета, всеки един по 120 гр.)/ Jacobs Cappuccino Baileys (съдържащ 10 броя пакета, всеки един по 108гр.) и 2 броя брандирани чаши Jacobs. Всеки един от трите кашона съдържа кафе Jacobs Cappuccino Original, кафе Jacobs Cappuccino Vanilla или кафе Jacobs Cappuccino Baileys. Видът на наградата кафе се определя по реда на изтегляне на победителите съобразно поредността посочена в предходното изречение (първи победител получава кашон с кафе Jacobs Cappuccino Original, втори победител получава кашон с кафе Jacobs Cappuccino Vanilla и трети победител получава кашон с кафе Jacobs Cappuccino Baileys).

7.2. Не се допуска замяна на посочената награда от Играта с друга предметна награда или с получаването на паричната й равностойност.

 ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ