ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете хиляди литри безплатно гориво и карти за отстъпки от Rompetrol

Спечелете хиляди литри безплатно гориво и карти за отстъпки от Rompetrol

Общи условия на промоционалната кампания
ПРОМОЦИЯ „ГОРИВО ЗА ЗИМАТА“
1. В периода от 00:00 ч. на 14.12.2020 г. до
23:59 ч. на 21.02.2021 г. всеки клиент,
който направи покупка на минимум 25
литра бензин, дизел или газ в
бензиностанции Ромпетрол в България
или направи покупка на стойност над 15
лв. в магазините на бензиностанции
Ромпетрол има право да участва в
Промоция за спечелване на 191 награди,
разпределени по 20 награди на седмица в
първите 9 промоционални седмици, и в
последната (10та) промоционална
седмица – 1 голяма награда и 10 малки
награди.
2. Общият брой награди, които може да
бъдат спечелени в Промоцията, са 191 /
сто деветдесет и една/ и са:
2.1. 90 малки награди от 100 литра бензин,
дизел или газ (по 10 за всяка от
първите 9 седмици на промоцията)
2.2. 100 малки награди от карти за
намаление Rompetrol Premium Cards
(по 10 за всяка от 10-те седмици на
промоцията) с 0,08 лв./л отстъпка на
бензин и дизел.
2.3. 1 голяма награда от 1000 литра
бензин, дизел или газ (тегли се в
първия понеделник след края на
промоцията)
3. Наградите се получават на място в
обектите на Ромпетрол от служител на
„Ромпетрол България“ ЕАД.
НАЧИН ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА
4. Участието в Промоцията е обвързано с
покупка.
5. За да участва в Промоцията, участникът
следва да:
▪ зареди минимум 25 л гориво (бензин,
дизел, газ) или да направи покупка в
магазините на стойност над 15 лв. в
бензиностанция Ромпетрол.
▪ да изпрати SMS на кратък номер 108009.
SMS-ът е безплатен за всички оператори:
номер на транзакция, час на издаване на
бележката и литри закупено гориво,
изписани по следния начин: R123456 15:40
25 ИЛИ номер на транзакция, час на
издаване на бележката и стойност на
покупката, изписани по следния начин:
R123456 15:40 16,50
▪ да запази касовата бележка за
удостоверяване на покупката, в случай, че
спечели наградата.
6. Участието в Промоцията не е ограничено
в случай, че са изпълнени условията на
промоцията
7. Един участник / един мобилен номер,
може да спечели само една седмична
награда.
НАГРАДИ. ТЕГЛЕНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА
НАГРАДИТЕ.
8. Наградите, които могат да бъдат спечелени
в Промоцията са следните:
8.1. 90 малки награди от 100 литра бензин,
дизел или газ (по 10 за всяка от
първите 9 седмици на промоцията)
8.2. 100 малки награди от карти за
намаление Rompetrol Premium Cards, с
0,08 лв./л отстъпка на бензин и дизел
(по 10 за всяка от 10-те седмици на
промоцията)
8.3. 1 голяма награда от 1000 литра
бензин, дизел или газ (тегли се в
първия понеделник след края на
промоцията)
9. Тегленето на наградите ще бъде
осъществено по следния начин:
9.1.Първите 9 седмици от периода на
Промоцията ще бъдат изтегляни по 10
участници, измежду всички участници,

изпратили SMS на кратък номер
108009 в предходната седмица,
заредили минимум 25 л гориво или
направили покупка в магазините на
Ромпетрол на стойност над 15 лв,
които ще получат малки награди от 100
литра бензин, дизел или газ.
Печелившите ще бъдат уведомявани
за печалбата си чрез SMS, изпратен на
участвалия в Промоцията мобилен
номер.
9.2.Всяка от 10-те седмици в периода на
Промоцията ще бъдат изтегляни по 10
участници, измежду всички участници,
изпратили SMS на кратък номер
108009 в предходната седмица,
закупили минимум 25 л гориво в
магазините на Ромпетрол или
направили покупка на стойност над 15
лв, които ще получат малки награди –
карти за намаление Rompetrol Premium
Cards. Печелившите ще бъдат
уведомявани за печалбата си чрез
SMS, изпратен на участвалия в
Промоцията мобилен номер.
9.3.Последната седмица след края на
промоцията ще бъде изтеглен един
измежду всички участници, изпратили
SMS на кратък номер 108009 в
предходната седмица и закупили
минимум 25 л гориво или направили
покупка от магазина на Ромпетрол
Българията на стойност над 15 лв,
който ще получи голяма награда.
Печелившият ще бъдат уведомен за
печалбата си чрез SMS, изпратен на
участвалия в Промоцията мобилен
номер.
9.4.Наградите ще бъдат теглени в
присъствието на тричленна комисия.
Голямата награда ще бъде изтеглена в
присъствието на нотариус в края на
промоцията. Датите на 10-те тегления
са:

– 1-во теглене (10×100л и 10х дискаунт
карти) – 21.12.2020 г. за периода 14-
20.12.2020 г.
– 2-ро теглене (10×100л и 10х дискаунт
карти) – 29.12.2020 г. за периода 21-
27.12.2020 г.
– 3-то теглене (10×100л и 10х дискаунт
карти) – 04.01.2021 г. за периода
28.12.2020-03.01.2021 .
– 4-то теглене (10×100л и 10х дискаунт
карти) – 11.01.2021 г. за периода 04-
10.01.2021 г.
– 5-то теглене (10×100л и 10х дискаунт
карти) – 18.01.2021 г. за периода 11-
17.01.2021 г.
– 6-то теглене (10×100л и 10х дискаунт
карти) – 25.01.2021 г. за периода 18-
24.01.2021 г.
– 7-то теглене (10×100л и 10х дискаунт
карти) – 01.02.2021 г. за периода 25-
31.01.2021 г.
– 8-то теглене (10×100л и 10х дискаунт
карти) – 8.02.2021 г. за периода 01-
07.02.2021 г.
– 9-то теглене (10×100л и 10х дискаунт
карти) – 15.02.2021 г. за периода 08-
14.02.2021 г.
– 10-то теглене (Голяма награда 1х1000 л. и
10х дискаунт карти) – 22.02.2021 г.
9.5.Печелившите участници ще бъдат
уведомени с SMS и ще бъдат
публикувани на уебсайта на
бензиностанции Ромпетрол на
www.rompetrol.bg.
9.6.Участникът е длъжен да пази касовия
бон като доказателство за покупка.
9.7.При получаване на малка награда (100
литра гориво): При предоставяне на
спечелената награда, печелившият
участник е длъжен да предостави
касовата бележка, с номера на
трансакцията, от който е спечелена
тази награда, и да покаже sms-а,
удостоверяващ печалбата.
Служителят сверява информацията,
поставя печат на бензиностанцията
върху лицевата страна на касовата

бележка и прави нейно ксерокопие за
отчетни цели, след което предоставя
наградата на печелившия.
9.8.При получаване на малка награда
(карта за намаление Rompetrol
Premium Card: При предоставяне на
спечелената награда, печелившият
участник е длъжен да предостави
касовата бележка, с номера на
трансакцията, от който е спечелена
тази награда, и да покаже sms-а,
удостоверяващ печалбата.
Служителят сверява информацията,
поставя печат на бензиностанцията
върху лицевата страна на касовата
бележка и прави нейно ксерокопие за
отчетни цели, след което предоставя
наградата на печелившия.
9.9.При получаване на голяма награда
(1000 литра гориво): За получаване на
голяма награда, печелившият
участник е длъжен да пази касовата
бележка, с номера на трансакцията, от
който е спечелил голямата награда и
да покаже sms-а, удостоверяващ
печалбата, и да ги предостави за
сверка и копиране при получаване на
наградата. Служителят сверява
информацията, поставя печат на
бензиностанцията върху лицевата
страна на касовата бележка и прави
нейно ксерокопие за отчетни цели,
след което предоставя наградата на
печелившия.
9.10. В случай, че участникът не
представи касовия бон, или данните от
печелившия SMS не съвпадат с
данните от касовия бон,
Организаторът има право да откаже
връчването на наградата.
9.11. В случай, че участникът не бъде
открит на телефона, от който е
изпратен SMS в рамките на 7 дни,
след като е бил изтеглен в жребия,
Организаторът има право да изтегли

друг участник на негово място при
следващо теглене.
9.12. В случай, че няколко участника не
могат да бъдат открити в рамките на 7
дни от датата на тегленето, въпреки
всички усилия, положени от страна на
Организатора, то същият има право да
изтегли съответния брой нови
участници при последното теглене.
9.13. Организаторът ще уведоми
спечелилите участници на посочените
от тях телефон и чрeз SMS за
наградата в рамките на 7 дни от датата
на тегленето и ще достави наградата в
най-удобната за тях бензиностанция
Ромпетрол. Доставката на
спечелената награда ще се
осъществява до 2 седмици. В случай
че участникът не потърси/ вземе
наградата си до 23:59 ч. на 08.03.21 г.,
независимо от датата на теглене на
наградата си, той губи правото да я
получи.
9.14. Наградата ще бъде предавана
срещу лична карта, подпис,
представен касов бон и печеливш SMS
и приемо-предавателен протокол
лично на печелившия участник.
9.15. Печелившите участници дават
право на Организатора да
разпространи и публикува имената им,
и/или техни снимки, в медии или на
местата за продажба по своя прeценка
с цел популяризиране на Промоцията.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ