ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 10 кухненски робота Делимано Про и 290 спортнис ета за йога от Активиа

Спечелете 10 кухненски робота Делимано Про и 290 спортнис ета за йога от Активиа

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА
„НОВОГОДИШНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО НА АКТИВИА!“

С участието си в Играта, участниците декларират, че са се запознали с условията на изложените по-долу официални правила на Играта (отбелязвани като „Официални Правила“ или „Правилата“) и се задължават да ги спазват.

 

РАЗДЕЛ I
ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1. Организатор на Играта е „ДАНОН СЕРДИКА“ АД, с ЕИК 831617210 със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Възраждане”, ул. „Охридско езеро” № 3. Участниците в Играта са длъжни да спазват всички условия, определени в настоящите Официални правила, наричани по-долу за краткост „Правила“. Правилата на Играта ще бъдат достъпни за целия период на продължителността й на Интернет страницата: www.activia.bg. Организаторът на играта си запазва правото да допълва или променя Правилата, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет страницата: www.activia.bg. Участниците в играта следва сами да следят за промени в Официалните правила, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за направените промени.

2. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 1, в случай, че настъпят форсмажорни обстоятелства (като поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища, екстремно високи температури, суша и др., блокади (на пътища, граници и др.), пожар, производствени аварии; войни, правителствени забрани, ембарго, стачки и др.). В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

3. Повече информация може да бъде получена на потребителската линия на „ДАНОН СЕРДИКА“ АД“: 02 93 004 93.

 

РАЗДЕЛ II
ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

4. Играта се провежда в периода 10.01.2021 г. – 14.03.2021 г. на територията на Република България. „ДАНОН СЕРДИКА“ АД си запазва правото да промени датата на началото, ако поради непредвидени обстоятелства не може да активира играта на 10.01.2021 г., като това обстоятелство следва да е надлежно обявено в съответствие с Раздел 1, т. 1 по-горе.

 

РАЗДЕЛ III
УСЛОВИЯ, ОПРЕДЕЛЯЩИ ПРАВОТО НА УЧАСТИЕ. ЛИЧНИ ДАННИ

5. Право да участват в Играта имат физически лица с постоянен адрес в България, навършили 18 години към датата на вземане на участие, с изключение на служителите на „ДАНОН СЕРДИКА“ АД и “ДНК ГЛОБЪЛ ГРУП” ЕООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

6. Участието в Играта е обвързано със задължително закупуване на минимален брой продукти с марка „Активиа, наричани по-долу за краткост „промоционални продукти“ или само „Активиа“, от търговски обект, намиращ се на територията на България както следва:

6.1. Правото на участието, с възможна печалба на Малка награда по смисъла на Раздел IV от настоящите правила, е обвързано с покупка на най-малко 3 (три) броя промоционални продукти и успешна регистрация на фискалния бон от покупката по указания в Раздел IV, т.9 начин, през периода на провеждане на Играта.

6.2. Правото на участието, с възможна печалба на Голяма награда по смисъла на Раздел IV от настоящите правила, е обвързано с покупка на най-малко 5 (пет) броя промоционални продукти и успешна регистрация на фискалния бон от покупката по указания в Раздел IV, т.9 начин, през периода на провеждане на Играта.

 

Не се допуска участие в случаи на покупка и/или регистрация, извършени извън рамките на този период.

 

Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участници, които използват фалшиви имена, адреси или други неверни данни или не отговарят на някое от условията за участие в Играта. В тези случаи решението на Организатора е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане. Организаторът не носи отговорност за евентуално настъпили неблагоприятни последици за участници в Играта и трети лица във връзка с такова съдържание.

 

7. Включвайки се в играта, Участниците декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат обработени при условията, посочени в настоящите правила и в Декларацията за защита на поверителността на личните данни, достъпна на Интернет страницата на www.activia.bg. За целите на Играта ще бъдат обработени лични данни в необходимия минимум, както следва:

7.1. От всички участници ще бъдат събрани следните данни: име, фамилия и имейл на участниците, необходими за извършване на валидна регистрация за участие в сайта www.activia.bg.

7.2. От печелившите участници на Малки награди по смисъла на Раздел IV от настоящите Правила ще бъдат събрани горепосочените лични данни и допълнителни данни, необходими за извършване на доставка – три имена, адрес за доставка и телефон за връзка, като по преценка на получателя, адресът за доставка може да бъде адрес на куриерска служба.

7.3. От печелившите участници на Големи награди по смисъла на Раздел IV ще бъдат събрани данните посочени в т. 7.1. и 7.2. и допълнителни данни, необходими за съставяне на задължителна счетоводна документация, свързана с данъчното облагане на награди, чиято стойност надвишава 100лв., а именно три имена, ЕГН и постоянен адрес. Личните данни по тази точка се събират на законово основание и се предоставят на предоставяне на контролните органи за целите на данъчния контрол. Същите се унищожават след изтичане на законоустановения срок за тяхното съхранение.

Данните по т. 7.1 – 7.3 се унищожават в срок от 2 месеца, считано от датата на приключване на Играта.

РАЗДЕЛ IV
НАГРАДИ и МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ

8. За целите и при условията за провеждане на Играта ще бъдат раздадени общо 300 бр. награди, от които Малки (290бр.) и Големи (10бр.) награди.:

Малката награда съдържа:

– спортен сет от постелка за йога и комплект ластици за аеробика

Голямата награда съдържа:

– Делимано кухненски робот Про – комплект Актив с прикачена блендер кана 1,5л

Малките награди ще бъдат раздадени в девет поредни седмични тегления според правилата за участие описани подробно в раздел IV, т.9.

Големите награди ще бъдат раздадени в последното девето теглене, според правилата за участие описани подробно в раздел IV, т.9.

Един участник има право да спечели най-много една Малка и една Голяма награда за целия период на провеждане на Играта.

9. Механизъм за участие

9.1. За да вземете участие в играта и да получите възможност да спечелите веднъж една от обявените големи награди, следва

през периода на провеждане на Играта да изпълните следните задължителни стъпки:

Участие за Голяма награда:

Стъпка 1:

Закупете наведнъж най-малко 5 /пет/ броя продукти с марка „Активиа“ от търговски обект в страната. Запазете касовия бон от покупката.

Стъпка 2:

Посетете сайта на Активиа за България: www.activia.bg и се регистрирайте за участие. Изберете секцията за участие – „Участвай за голяма награда“ като посочите номера и дата на касовия бон от покупката, две имена и имейл адрес за кореспонденция чрез платформата за регистрация.

9.2. За да вземете участие в играта и да получите възможност да спечелите веднъж по една от обявените малки награди, следва

през всеки отделен период на провеждане на Играта да изпълните следните задължителни стъпки:

Участие за Малка награда:

Стъпка 1:

Закупете наведнъж най-малко 3 /три/ броя продукти с марка „Активиа“ от търговски обект в страната. Запазете касовия бон от покупката.

Стъпка 2:

Посетете сайта на Активиа за България: http://activia.bg и се регистрирайте за участие. Изберете секцията за участие – „Участвай за малка награда“ , като посочите номера и дата на касовия бон от покупката, две имена и имейл адрес за кореспонденция чрез платформата за регистрация

9.3. С изпълнението на горните стъпки, потребителите изрично декларират, че желаят да участват в играта, отговарят на всички условия за участие, запознати са и приемат настоящите Правила и се задължават да ги спазват. В случай, че след определяне на печелившите участници се установи, че участник не отговаря на задължителните условия и/или по един или друг начин е нарушил настоящите Правила, правото му да получи наградата се отнема и наградата му се преразпределя по установения по-долу ред.

9.4. Регистрация на фискален бон

9.4.1 Един фискален бон може да бъде регистриран САМО ВЕДНЪЖ

Всеки успешно регистриран бон представлява една регистрация за участие, респективно една възможност за печалба през следващо теглене.

Регистриран фискален бон за спечелване на Малка награда участва ЕДИНСТВЕНО В ТЕГЛЕНЕТО, следващо седмицата, през която е бил регистриран (наричано още „седмично теглене“) и за вида награда, за която е бил регистриран.

Един фискален бон за спечелване на Голяма награда може да бъде регистриран САМО ВЕДНЪЖ през целия период на провеждане на Играта и да участва в предвиденото ЕДИНСТВЕНО теглене в последната седмица на промоцията.

9.4.2 Всеки участник може да регистрира неограничен брой фискални бонове, доколкото всеки бон удостоверява различна покупка на най-малко 3 /три/ (минимален брой на закупените продукти при участие за Малка награда) или 5 /пет/ броя (минимален брой на закупените продукти при участие за Голяма награда) продукти с марка „Активиа“, закупени през периода на провеждане на Играта от търговски обект в страната.

9.4.3 Бележките, регистрирани за спечелване на Малка награда през конкретна седмица, които не са били определени за печеливши при съответното теглене в края на седмицата, НЕ СЕ прехвърлят към следващ период и НЕ СЕ считат за възможност за участие през следващи периоди на играта.

В седмичното теглене за малка награда участват единствено фискалните бонове, регистрирани успешно през съответната седмица за участие за този вид награда. НЕ СЕ допуска натрупване на непечеливши регистрации за участие в тегленията за следваща седмица, респективно регистрациите, извършени през конкретна седмица, участват единствено в седмичното теглене (тегленето, следващо седмицата, през която са регистрирани).

9.4.4 В случай, че закупи по-голям брой продукти, потребителят има право да регистрира всички закупени от него продукти и респективно да увеличи шансовете си за печалба, при условие, че покупката на всяка група от най-малко 3 /три/ или 5 /пет/ продукта е отразена в отделен фискален бон и потребителят регистрира отделните касови бонове при условията на настоящите Правила.

9.4.5 Фискални бонове, регистрирани за участие за Малка награда, които не са били определени за печеливши при съответно седмично теглене, НЕ участват в следващите седмични тегления. Във всяка теглене участват единствено фискални бонове, регистрирани през седмицата, към която съответното теглене се отнася.

Един участник има право да спечели най-много една Малка и една Голяма награда за целия период на провеждане на Играта.

Една касова бележка НЕ МОЖЕ да участва едновременно за Малка и Голяма награда.

Пример: Потребител, който закупува наведнъж 6 /шест/ продукта Активиа, може да участва с две регистрации и по този начин да удвои възможностите си за печалба на Малка награда, но за целта следва да изиска от търговския обект два касови бона за две отделни покупки и да регистрира двата отделни касови бона, всеки от които удостоверява покупката на 3 /три/ промоционални продукта. Потребител, който закупува наведнъж 10 /десет/ продукта Активиа, може да участва с две регистрации и по този начин да удвои възможностите си за печалба на голяма награда, но за целта следва да изиска от търговския обект два касови бона за две отделни покупки и да регистрира двата отделни касови бона, всеки от които удостоверява покупката на 5 /пет/ промоционални продукта. Потребител, който закупува 9 /девет/ продукта, може да участва с три регистрации за малка награда, ако регистрира 3 /три/ касови бона, всеки от които за покупка на по 3 /три/ продукта . Алтернативно, ако желае, със същата покупка потребителят може да участва с една регистрация за Малка награда и една за Голяма награда, като регистрира два касови бона – един удостоверяващ покупка 4 /четири/ продукта и още един за покупка на 5 /пет/ продукта.

Обърнете внимание: Продукт „Активиа натурална“ – мултипак (3×190г.) се приема за 1 (един) брой продукт. Пример: Покупка на 1 (един) брой мултипак и още 2 (два) броя кофички по 280г. се приема за покупка на общо 3 продукта.

10. Определяне на победителите

10.1 Печелившите участници за спечелване на Малка награда ще бъдат определени на седмична база чрез специален софтуер за разпределение на награди на случаен принцип. Разпределението на наградите (тегленията) ще се осъществи на следните дати и при следните условия:

Първо седмично теглене – 17.01.2021г. – определяне на печеливши участници на 32 (тридесет и два) броя малки награди

Второ седмично теглене – 24.01.2021г.– определяне на печеливши участници на 32 (тридесет и два) броя малки награди

Трето седмично теглене – 31.01.2021г.– определяне на печеливши участници на 32 (тридесет и два) броя малки награди

Четвърто седмично теглене – 07.02.2021г.– определяне на печеливши участници на 32 (тридесет и два) броя малки награди

Пето седмично теглене – 14.02.2021г.– определяне на печеливши участници на 32 (тридесет и два) броя малки награди

Шесто седмично теглене – 21.02.2021г. – определяне на печеливши участници на 32 (тридесет и два) броя малки награди

Седмо седмично теглене – 28.02.2021г.– определяне на печеливши участници на 32 (тридесет и два) броя малки награди

Осмо седмично теглене – 07.03.2021г.– определяне на печеливши участници на 32 (тридесет и два) броя малки награди

Девето последно теглене – 15.03.2021г.– определяне на печеливши участници на 34 (тридесет и четири) броя Малки награди и 10 (десет) броя Големи награди.

 

Във всяко седмично теглене участват единствено успешно регистрираните касови бонове за съответна награда през съответната седмица.

10.2 Печелившите участници за спечелване на Голяма награда ще бъдат определени чрез теглене посредством специален софтуер за разпределение на награди на случаен принцип. Печелившите на Големи наградите ще бъдат изтеглени през последната седмица от промоцията на дата 14.03.2021. В това единствено теглене за Голяма награда ще бъдат изтеглени всички 10 бр. големи награди

 

10.3 Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин изкуствено увеличават възможността за печалба. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността ще бъде дисквалифициран от Организатора. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора и е окончателно.

10.4 При всяко теглене за Малка награда ще бъдат определени по петима резервни печеливши за Малката награда. По време на последното теглене за Голяма награда, ще бъдат определени петима резервни печеливши за Голямата награда. Резервните печеливши участници следва да отговарят на всички условия за участие, определени в настоящите правила. Резервните печеливши участници имат право да получат награда по реда на изтеглянето си в следните случаи:

Ако основен печеливш участник не предостави данни за доставка в определения от Организатора срок.

Ако основен печеливш участник не приеме наградата си в рамките на срока, определен от съответната куриерска служба (в случаите, в които адресът за доставка е офис на куриер) или респективно – не може да бъде открит на посочения от него адрес и телефон и не приеме наградата си от офис на куриер в срока, определен от куриерската служба (в случай, че получателят не бъде открит на посочения от него адрес и наградата е оставена в офис на куриерска служба).

Ако по отношение на основен печеливш се установи, че е нарушил и/или не отговаря на условията за участие в Играта, определени в настоящите правила или се е отказал от правото си да получи награда.

 

В горните случаи основният печеливш участник губи правото си да получи награда и да участва в следващи тегления, а неполучената от него наградата се разпределя на резервен печеливш, определен при същото теглене, при което е определен и основният печеливш участник. Пример: Ако основен печеливш, определен при първо теглене, не може да получи награда, наградата се разпределя на резервен печеливш, определен при първо теглене. Ако основен печеливш от второ теглене не може да получи награда, наградата се разпределя на резервен печеливш, определен при второ теглене и т.н.

11. Получаване на наградите

11.1 Печелившите участници ще бъдат обявени на уебсайта www.activia.bg чрез публикуване на посочените от тях име и фамилия най-късно до 12:00 на следващия ден и ще бъдат информирани с мейл в рамките на 48 часа от обявяването им на уебсайта.

 

В отговор на този имейл, в рамките на 5 работни дни от датата на получаване му, печелившите следва да предоставят данни за доставка на наградата – три имена, адрес за доставка и телефон за връзка, като по преценка на печелившия, адресът за доставка може да бъде адрес на куриерска служба. Печелившите на Голяма награда, задължително следва да предоставят освен основната информация и допълнителни данни – три имена, ЕГН и постоянен адрес на печелившия.

Последните се събират на законово основание с цел изготвяне на задължителна счетоводна документация и се предоставят на контролните органи за целите на данъчния контрол. Същите се унищожават след изтичане на законоустановения срок за тяхното съхранение.

11.2 Наградата може да бъде получена и от трето лице, различно от печелившия, при условие че печелившият изрично заяви желанието си за това към момента на изпращане на данните за доставка и посочи имената на реалния получател. В тези случаи Организаторът не носи отговорност за предаване на наградата от получателя на печелившия участник, както и за деклариране на неверни данни относно самоличността на реалния получател във връзка с предоставянето на информация за целите на данъчното законодателство. Наградите ще бъдат връчвани срещу предоставяне на документ за самоличност, чиито данни съвпадат с данните на получателя, предоставени от печелившия участник. При връчване на наградите получателят трябва да представи на служителя на куриерската служба фискалния бон, удостоверяващ покупката.

11.3 Наградите ще бъдат доставяни до посочения от печелившия участник адрес не по-късно от 20 работни дни след получаването на данните за доставка. Преди доставка куриерът ще прозвъни получателите. В случай, че получателят не може да бъде открит на посочения личен адрес, наградата ще бъде доставена до най-близкия офис на куриер, а на адреса ще бъде оставена бележка с информация за това. Наградите следва да бъдат потърсени от офис на куриер в рамките на срока за получаване, определен от съответната куриерска служба. Наградите, останали непотърсени в рамките на определения срок, се разпределят на резервните печеливши участници, съобразно процедурата, посочена по-горе.

11.4 Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда!

11.5 Организаторът не носи отговорност, в случай че наградата не може да бъде доставена, поради непълен или неточен адрес за доставка и/или невалиден телефон за контакти

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

8 comments

 • Калин

  Участвам

  • Играйте и спечелете

   Здравейте, радваме се, че проявявате интерес към игрите, които събираме и публикуваме. Ние събираме игрите с награди на едно място и не сме организатор на посочената от Вас игра. Пълна информация за това как функционира нашата страница можете да намерите тук – http://www.igraiteispechelete.com/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81.

 • Milena Asenova

  Участвам

  • Играйте и спечелете

   Здравейте, радваме се, че проявявате интерес към игрите, които събираме и публикуваме. Ние събираме игрите с награди на едно място и не сме организатор на посочената от Вас игра. Пълна информация за това как функционира нашата страница можете да намерите тук – http://www.igraiteispechelete.com/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81.

 • Тодор Тодоров

  Защо ми отказва регистрация. опитах два пъти – на англииски и на български.

  • Играйте и спечелете

   Здравейте, радваме се, че проявявате интерес към игрите, които събираме и публикуваме. Ние събираме игрите с награди на едно място и не сме организатор на посочената от Вас игра. Пълна информация за това как функционира нашата страница можете да намерите тук – http://www.igraiteispechelete.com/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81.

   Нашият съвет е да се свържете с орхганизаторите от Данон
   – Тел.: (02) 93 00 493
   – Имейл: consumers.line@danone.com

 • Тодор Тодоров

  Регистрирах касова бележка под номер 1562 от 05,02,2021 год. При опит за регистрация и на български и на английски с въвеждане на 6 нули преди номера и без въвеждане на нулите, ми излиза едно и също съобщение “ Възникна грешка при регистрация на код.“ Тодоров

  • Играйте и спечелете

   Здравейте, радваме се, че проявявате интерес към игрите, които събираме и публикуваме. Ние събираме игрите с награди на едно място и не сме организатор на посочената от Вас игра. Пълна информация за това как функционира нашата страница можете да намерите тук – http://www.igraiteispechelete.com/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81.

   Нашият съвет е да се свържете с орхганизаторите от Данон
   – Тел.: (02) 93 00 493
   – Имейл: consumers.line@danone.com

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ