ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете четири смартфона Apple iPhone 11, 128GB

Спечелете четири смартфона Apple iPhone 11, 128GB

Официални правила на игра с награди „Плащайте с
телефона чрез дигитализирана карта Visa и спечелете”,
организирана от УниКредит Булбанк АД

РАЗДЕЛ 1: ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
1.1. УниКредит Булбанк АД с ЕИК 831919536, наричана по-нататък
“Организаторът“ или „Банката“, организира Игра с награди “Плащайте с
телефона чрез дигитализирана карта Visa и спечелете ” (наричана по-долу
„Игра“/“Играта“) за извършване на плащания чрез дигитален портфейл с
дебитни или кредитни карти Visa от УниКредит Булбанк АД през периода и
при условията, посочени в настоящите Официални правила.
1.2. Настоящите Официални правила на Играта с награди, организирана от
УниКредит Булбанк АД, са публикувани на корпоративния уебсайт на
УниКредит Булбанк АД: www.unicreditbulbank.bg и са достъпни за целия
период на провеждане на Играта.
1.3. Организаторът има неотменимото право едностранно, без да излага
мотиви за това, да прекрати или удължи Играта по всяко време, както и да
променя Общите условия към нея, в случай че настъпят форсмажорни
обстоятелства, само след предварително уведомяване за промените чрез
оповестяване на сайта: www.unicreditbulbank.bg. В тези случаи на участниците
не се дължи каквато и да е компенсация.

РАЗДЕЛ 2: УСЛОВИЯ И МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
2.1. Право на участие в Играта имат всички пълнолетни физически лица и
юридически лица, които разполагат с добавена в дигитален портфейл през
Булбанк Мобайл или в Apple Pay Wallet дебитна и/или кредитна карта Visa,
издадена от УниКредит Булбанк АД преди старта на Играта (преди 08.01.2021
г.). Дигитализирането на картата в Булбанк Мобайл или в Apple Pay Wallet
може да бъде направено и след старта на Играта.
2.2. Всеки клиент, който в рамките на поне един от двата подпериода на
Играта направи със своята дигитализирана карта Visa (чрез смартфон или
смарт часовник) минимум 15 (петнадесет) безконтактни мобилни плащания
(за стоки и услуги) на ПОС терминал, всяко от които на минимална стойност от
поне 4 (четири) лева, ще бъде включен автоматично в тегленето на наградите
за съответния период на Играта. Един картодържател може да бъде включен
само с по едно участие в тегленията за съответния подпериод, като по-голям
брой плащания не дават право на повече участия.
2.3. Плащанията, даващи право на участие в тегленето за спечелване на
наградите, трябва да бъдат извършени само от една карта Visa.
2.4. Всеки клиент на банката, съгласно т. 2.1. по-горе получава автоматично
правото да бъде включен в тегленето на награди през съответния подпериод
на провеждане на Играта, като с извършване на мобилно плащане с
дигитализирана карта Visa, отговарящо на изискванията по Раздел 2,
клиентът приема настоящите Официални правила и условията за участие в
Играта. В случай че клиент на Банката, отговарящ на условията по т. 2.1. и т.
2.2., не желае да участва в Играта, трябва да заяви изричното си несъгласие
във филиал на банката или с обаждане в Центъра за контакт с клиенти на
УниКредит Булбанк АД.
2.5. В Играта нямат право на участие служители на УниКредит Булбанк АД.

РАЗДЕЛ 3: ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
3.1. Играта стартира в 0:00 часа на 08.01.2021 г., продължава до 23:59 часа
на 07.03.2021 г. и ще се проведе на два подпериода, както следва:
▪ Първи подпериод: 08.01.2021 – 07.02.2021 г.;
▪ Втори подпериод: 08.02.2021 – 07.03.2021 г.;

РАЗДЕЛ 4: НАГРАДИ
4.1. Организаторът ще предостави следните награди за всеки един от двата
подпериода:
 2 смартфона Apple iPhone 11, 128GB (общо 4 награди за целия
период на Играта);
 2 смартфона Samsung Galaxy S20+, 128GB (общо 4 награди за
целия период на Играта);
 2 смарт часовника Apple Watch 3 GPS 42 mm (общо 4 награди за
целия период на Играта);
 2 смарт часовника Samsung Galaxy Watch Active2 40/44mm,
Aluminum R820 (общо 4 награди за целия период на Играта);
 2 смарт слушалки Apple AirPods2 (общо 4 награди за целия период
на Играта);
 2 смарт слушалки Samsung Galaxy Buds+ (общо 4 награди за целия
период на Играта).
4.2. Предоставените в Играта награди не могат да бъдат заменяни с
паричната им равностойност или да бъдат преотстъпвани на други лица,
които не са печеливши от Играта.
4.3. Печелившите лица от първия подпериод имат право да участват в
тегленията на награди за следващия подпериод до края на Играта, ако са
изпълнили условията в Раздел 2.
4.4. Съгласно чл. 13 ал. 1, т. 21 на Закона за данъците върху доходите на
физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 01.01.2017 г, паричните награди и
предметни печалби от игри на случайността със стойност над 100,00 лева са
облагаем доход за физическото лице, което ги получава. Банката внася
дължимия данък върху облагаемия доход, а на физическото лице се
предоставя служебна бележка за платения от Банката данък по образец.
4.5. За физическото лице, спечелило предметна печалба от игра на
случайността, може да възникне задължение да декларира като получен
доход левовата равностойност на придобитата предметна печалба, както и
внесения от Банката данък, с годишна данъчна декларация по чл. 50 от
ЗДДФЛ, към която следва да се приложи издадената от Банката служебна
бележка. Годишната данъчна декларация се подава в сроковете и по реда,
регламентирани в ЗДДФЛ.

РАЗДЕЛ 5: ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ И ИНФОРМИРАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ ОТ
ИГРАТА
5.1. Всички печеливши от Играта ще бъдат изтеглени на лотариен принцип
от Публисис АД в присъствието на нотариус, според следното разпределение:
▪ Дата за теглене на наградите за първи подпериод: 10.02.2021 г.
▪ Дата за теглене на наградите за втори подпериод: 10.03.2021 г.
5.2. Допълнително за всеки от подпериодите ще бъдат изтеглени на
лотариен принцип и по 5 броя резервни печеливши участници.
5.3. Всички печеливши ще бъдат уведомени за спечелените награди от
представител на Банката чрез обаждане по телефона или чрез имейл,
съгласно наличните данни за контакт с лицето в банковата информационна
система, освен ако изрично не са заявили отказ от участие в Играта, съгласно
раздел 2, т. 2.4. по-горе.
5.4. Ако спечелилият участник е юридическо лице, наградата ще бъде
предоставена на лицето, на чието име е издадена картата, от която са
извършени трансакциите, отговарящи на условията на Играта.
5.5. В случай, че не е осъществена връзка с печеливш участник в рамките на
48 (четиридесет и осем) часа от обаждането и/или от изпращането на имейл,
за победител се счита първият резервен печеливш участник, като начинът за
уведомяване е същият. В случай, че и той не отговори в срока по тази точка, за
победител се приема вторият резервен печеливш участник, като се
предприемат същите стъпки за уведомяването му.
5.6. След получено изрично съгласие от страна на печелившите по време на
обаждане от Центъра за контакт с клиенти, имената им или инициали от тях
ще бъдат публикувани на корпоративния сайт на УниКредит Булбанк АД –
www.unicreditbulbank.bg.
5.7. УниКредит Булбанк АД не носи отговорност при условие, че печеливш
от Играта с награди като клиент на банката е предоставил неверни или
неактуални данни за контакт.

РАЗДЕЛ 6: ДИСТРИБУЦИЯ НА НАГРАДИТЕ
6.1. Наградите ще се изпращат на печелившите чрез куриер на вписания
адрес в системата на УниКредит Булбанк АД или на адрес за получаване,
изрично посочен от клиента при уведомяването му за наградата.
6.2. Всеки печеливш ще може да получи наградата си след подписване на
приемо-предавателен протокол, който ще му бъде предоставен от куриера.
6.3. При получаване на наградите печелившите участници ще трябва да
представят документ за самоличност, за да се идентифицират като
печеливши в играта.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ