ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечели дамска чанта obag с Gliss

Спечели дамска чанта obag с Gliss

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
НА ПРОМОЦИЯТА „Спечели obag с Gliss”
на ХЕНКЕЛ БЪЛГАРИЯ
Участието в играта е обвързано с покупка.

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията „Спечели obag с Gliss ” се организира и провежда от Хенкел България ЕООД, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, Сгр. 2, ет. 4, ЕИК 203767229, наречено по–долу за краткост “ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА”.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Промоцията, наричани за краткост “ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА”.
2.2. Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Промоцията на адрес: www.sk-promo.bg.
2.3. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва и/или променя Официалните Правила, като допълненията и/или промените влизат в сила след официалното им публикуване на онлайн адрес: www.sk-promo.bg.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ
Промоцията се организира и провежда от Хенкел България ЕООД на територията на Република България в търговските обекти, съгласили се с условията на промоцията.

ЧАСТ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
4.1. Промоционалният период стартира на 15 януари и продължава до 10 март 2021г. включително.
4.2. Организаторът на Промоцията има право да променя сроковете й, като известява за това на Интернет адрес: www.sk-promo.bg.

ЧАСТ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
5.1. Промоцията е валидна за всички лица, спазили условията за участие в играта.
5.2. Промоцията е валидна за всички физически лица, навършили 18 години и живеещи на територията на Република България.
5.3. В промоцията нямат право да участват служителите на Хенкел България, всички обслужващи агенции, както и членовете на техните семейства.
5.4. В случай, че Организаторът открие или установи нередовен участник по реда на 5.1, 5.2. и 5.3, то той има право да анулира получената от него награда или по своя преценка да не го допусне до участие в тегленето на наградите.

ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ:
Наградата е дамска чанта obag. Организаторът на Промоцията запазва правото си при изчерпване на наличните количества от изобразения на рекламните материали модел дамска чанта, да ги заменя с такива със сходно предназначение и стойност, след направено уведомление за това на официалната страница на промоцията.

ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА
7.1. За участие в промоцията е необходима покупка на продукт на GLISS на минимална стойност 2 лева с ДДС от обектите, участващи в промоцията. Участват продукти от категориите Грижа за коса и Боя за коса.
7.2. Участието в промоцията се осъществява след покупка на продукт от посочените в т.7.1 марки и регистрация с две имена, имейл, тел. номер, УНП (уникален номер) и дата на касова бележка в сайта www.sk-promo.bg или за търговските обекти, които провеждат промоцията чрез урни „Спечели obag с Gliss” чрез пускане на попълнен талон за участие (полетата, намиращи се на талона за промоцията) в урната с прикачен към талона дубликат на касовата бележка. Талон за участие в промо играта се получава на каса. Един уникален номер на касова бележка може да бъде регистриран за участие само веднъж.
7.3. Клиентът има право да получи само един талон за участие и една награда, независимо от стойността на покупката.
7.4. Наградите се получават до 14 дена след уведомяване на печелившия по имейл/ телефон.
7.5. От участие в Промоцията се изключват: • участвали в Промоцията с фискален бон от закупени продукти Gliss на стойност по-малка от 2 лв. с ДДС.; • участвали в Промоцията с фискални бонове за закупени продукти Gliss, преди началото и след края на Промо играта;

ЧАСТ 8. ПРОЦЕДУРА ЗА ТЕГЛЕНЕ. ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
8.1. Тегленето на наградите ще се състои на 12 март 2021г, в офиса на Хенкел България ЕООД в София, Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 2, ет 4, в качеството му на организатор. Печелившите от играта ще бъдат обявени на сайта www.sk-promo.bg на 15 март 2021г. и уведомени на посочения от тях телефон/ имейл на талона за участие или в регистрацията си в сайта в срок до 19 март 2021г.
8.2. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни. Видът на наградата е описан в точка 6.
8.3. Наградите ще се получават по описания в точка 7.4 ред. При невъзможност за свързване с обявените печеливши по телефона, наградите се разпределят между резервни печеливши.

ЧАСТ 9 . ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ
Не се допуска размяна на награда срещу пари и/или паричен еквивалент.

ЧАСТ 10 . ОТГОВОРНОСТ
10.1. Организаторът на промоцията не носи отговорност при допускане на печатна грешка или друго нарушение.
10.2. Организаторът на промоцията не отговаря за погрешно заявена информация от участниците по тази промоция.
10.3. Всички претенции за награди, предявени след определения краен срок по Част 7.3, се считат за невалидни.

ЧАСТ 11. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
1. Лични данни, събирани и обработвани във връзка с участието в играта и изпращане на наградите За целите на участието в Играта, Организаторът като администратор събира и обработва следните данни на участниците: две имена, УНП (уникален номер) и дата на касова бележка, имейл и телефонен номер. За целите на разпращане на наградите на печелившите участници в Играта, Организаторът събира и обработва следните данни: адрес, който печелившите участници предоставят след осъществен контакт с Организатора. 4. Срокове за обработване/заличаване на личните данни (1) Данните, необходими за участие в играта, ще бъдат обработвани съгласно сроковете на играта, като ще бъдат заличени 1 месец след публикуване на името на съответния печеливш участник на сайта на играта www.sk-promo.bg. (2) Личните данни, необходими за доставка на наградата, по-конкретно адрес и телефонен номер, ще бъдат заличени 1 месец след получаване на наградата от печелившия участник.
2. Основание за събиране и обработване на данните: е легитимния интерес и даденото съгласие на Участника, съгласно чл. 6, т. 1, буква а от ОРЗД, който, приемайки условията на играта се съгласява с обработването на посочените лични данни. В срока на обработване на данните, Организаторът може да се свързва с Участниците на посочените от тях данни за контакт във връзка с тематиката на Играта.
3. Получатели/категории получатели на данните Личните данни, необходими за получаването на награда – име, имейл, адрес, телефон, ще бъдат обработвани от името и за сметка на Организатора от служители на отдел Маркетинг на Хенкел България ЕООД.
4. Срокове за обработване/заличаване на личните данни Данните необходими за участие в играта ще бъдат обработвани съгласно сроковете на играта, като ще бъдат заличени в срок от 30 (тридесет) дни след изтичане срока на промоцията.
5. Вашите права, като субект на данни Съгласно Общия Регламент за Защита на Данните Участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), като да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация. Даденото съгласие за обработване на личните данни, необходими за участието в играта, може да бъде оттеглено по всяко време съгласно чл. 7, ал. 3 от ОРЗД във връзка с чл. 17 от ОРЗД. В такъв случай, Участникът губи правото на участие в играта. При въпроси относно обработката на личните данни или в случай че Участник желае да подаде сигнал или оплакване и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Администратора на лични данни или писмено, включително по имейл на длъжностното лице по защита на личните данни. В допълнение Участниците имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Повече информация може да намерите на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.електронно на публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg. Всеки Участник има гарантирано право на достъп, корекция, изтриване, ограничаване обработването или на преносимост на данните съгласно Регламента за защита на личните данни, на адрес: Хенкел България ЕООД, гр. София, ж. к. Младост 4, Бизнес Парк София, сгр. 2, ет. 4, както и на телефон 02/806-39-23 или по електронна поща на адрес dataprotection_bulgaria@henkel.com. Допълнителна информация за политиката на Организатора за защита на личните данни при използване на facebook страницата всичките й функционалности, може да откриете на посочения линк https://www.syoss.bg/bg/facebook-terms.html

ЧАСТ 12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 от Официалните Правила, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата и/или форсмажорни обстоятелства.

ЧАСТ 13. ПУБЛИЧНОСТ
14.Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори и e-mail по време на промоцията и в период 30 календарни дни след края й.

ЧАСТ 14. УЧАСТВАЩИ В ПРОМОЦИЯТА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

 

Име на обект

Град

Адрес

магазин IVIS СТАРА ЗАГОРА бул.ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ 69
магазин IVIS СТАРА ЗАГОРА бул.ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ 137
магазин IVIS СТАРА ЗАГОРА ул.ПЕТЪР ПАРЧЕВИЧ  55
магазин IVIS СТАРА ЗАГОРА бул.НИКОЛА ПЕТКОВ 52
магазин IVIS СВИЛЕНГРАД бул. БЪЛГАРИЯ 123
магазин IVIS КАЗАНЛЪК ул.ГЕН.СКОБЕЛЕВ 6
магазин IVIS ЯМБОЛ ул.ТЪРГОВСКА 35
магазин IVIS РУСЕ пл.СРЕДЕЦ 2
магазин IVIS ПЛОВДИВ бул.МАКЕДОНИЯ 95
магазин IVIS ПЛОВДИВ ул.ИВАН ВАЗОВ 47
магазин IVIS ГАБРОВО бул.МОГИЛЬОВ 47
магазин IVIS КАРНОБАТ бул.БЪЛГАРИЯ 4
магазин IVIS АСЕНОВГРАД пл.АКАД.НИКОЛАЙ ХАЙТОВ 10
магазин IVIS ХАСКОВО ул.ВЕЛИКО ТЪРНОВО 10-12
магазин IVIS ДИМИТРОВГРАД бул.БЪЛГАРИЯ 2
магазин IVIS БУРГАС ул.АЛЕКСАНДРОВСКА 92
магазин IVIS БУРГАС ул.АЛЕКСАНДРОВСКА 26
магазин IVIS АЙТОС бул.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 9
магазин ПМ Маркет Пазарджик ул. Втори Януари 5
магазин ЕНДИ Димитровград ул. Ромен Ролан 11
магазин Севън Стара Загора ул. Пазарска 2
магазин Севън Нова Загора ул. Петко Енев 63
Солар Еко – магазин Маги Златоград ул. Прогрес 1
Тоби Келчеви ЕООД КАЗАНЛЪК ул. Шипченска Епопея 20
Хиркос Нова Загора ул. Петър Бакалов до офис Спиди
магазин Митреви ООД ПЪРВОМАЙ ул. Черноризец Храбър 6В
магазин Митреви ООД ПЪРВОМАЙ ул. Стара Планина 1
магазин Анет 2 БУРГАС к-с Меден рудник бл.424
магазин Анет 2 БУРГАС к-с Меден рудник бл.215
магазин Анет 2 БУРГАС к-с Меден рудник бл.79
магазин Анет 2 БУРГАС к-с Славейков бл.68
магазин Анет 2 БУРГАС к-с Зорница
магазин Анет 2 БУРГАС к-с Изгрев
магазин Анет 4 БУРГАС к-с Меден рудник бл.93
магазин Анет 4 БУРГАС к-с Меден рудник бл.258
магазин Анет 4 БУРГАС к-с Меден рудник бл.548
магазин Анет 4 БУРГАС к-с Бр.Миладинови, Вардар
магазин Дени 90 БУРГАС к-с Славейков
магазин Дени 90 БУРГАС к-с Меден рудник
магазин Дени 90 БУРГАС к-с Бр.Миладинови
магазин Дени 90 БУРГАС к-с Зорница
магазин Дени 90 БУРГАС Александровска
магазин Вилтон-2 ЯМБОЛ Вилтон Диана
магазин Вилтон-2 ЯМБОЛ Вилтон Каргон
магазин Вилтон-2 ЯМБОЛ Вилтон Златен рог
магазин Вилтон-2 ЯМБОЛ Вилтон Възраждане
магазин Вилтон-2 ЯМБОЛ Вилтон Виал
магазин Вилтон-2 ЯМБОЛ Вилтон Преслав
магазин Вилтон-2 СЛИВЕН кв.Българка
магазин Гиги 1 КАРНОБАТ Москва
магазин Гиги 2 КАРНОБАТ ул. Димитър Благоев
магазин Гиги 3 КАРНОБАТ ул. Стара Планина 116
магазин Макси маркет Момчилград ул. Братя Миладинови 7
Супермаркети Лекси   САНИ-2002 ЕООД

АЛЕКС ТРЕЙД 2010 ЕООД /МАРИЦА 19

АЛЕКС ТРЕЙД 2010 ЕООД/КАП.РАЙЧО

ЛЕКСИ ЕООД

Магазини Финес    4М ЕТ/ ФИНЕС ООД ВРАЦА

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ