ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете козметични награди от Golden Rose

Спечелете козметични награди от Golden Rose

Играта продължава до 24 януари 2021 г.

Правила за провеждане и за участие в игра „HD – любимите ти продукти” 19.01.21 – 24.01.21г.

1. Организатор
1.1. Играта е организирана от „Ай Ви Би Козметикс” OOД, със седалище и адрес на управление:
гр.София, ул. „Околовръстен път” No42, с ЕИК: 123631043, наричано по-долу, за краткост
„Организатор”.
Настоящите правила са задължителни за участниците в Играта. Организаторът си запазва правото
едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията
публично в интернет във фейсбук страницата на Golden Rose
https://www.facebook.com/GoldenRoseBulgaria
Поправките или измененията влизат в сила след публикуването им на
https://www.facebook.com/GoldenRoseBulgaria
1.2. Играта се организира с рекламна цел за популяризирането на марката Golden Rose.

2. Период и място за провеждане на Играта
2.1. Играта „HD – любимите ти продукти”, наричана по-долу, за краткост „Играта” стартира,
считано от 19.01.2021 г. и продължава до 24.01.2021 г.
2.2. Играта се провежда при условията на настоящите Правила.
2.3. Играта се провежда на фейсбук страницата на Golden
Rose https://www.facebook.com/GoldenRoseBulgaria
2.4. На 25.01.2021 г, на случаен принцип, ще бъдат изтеглени трима печеливши. Те ще бъдат
обявени в коментар под игровия пост във Facebook страницата на Golden Rose на 25.01.2021г.
2.5. За да получат наградата си, в срок от 7 дни, те трябва да изпратят трите си имена, адрес за
доставка и телефон за връзка на лично съобщение в страницата. Данните на участниците ще
бъдат използвани с цел доставка на наградата.

3. Право на участие
3.1. В тази Игра право на участие има всяко дееспособно физическо лице, което пребивава на
територията на Република България. В случай, че печелившият е на възраст до 14 години,
ненавършени до 25.01.2021 г. включително, наградата може да бъдe получена само от законния
настойник на същия. В настоящата Игра НЕ могат да участват лица, работещи „Ай Ви Би
Козметикс” ООД“, както и техни преки родственици: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.
3.2.Правото на участие в Играта принадлежи изключително на един единствен подател, който
отговаря на условията от настоящите Правила.

4. Условия за провеждане на играта
4.1. През периода на провеждане на Играта, желаещите да участват в нея трябва да напишат в
коментар под игровия пост, кой е любимият им продукт от серията HD?

5. Награди (избор и получаване)
5.1.Наградите от Играта са общо 3 броя. Всеки победител ще получи продукта от серията HD,
който е посочил в своя коментар.
5.2. Печелившите участници ще получат наградата си чрез куриер, след като са се свързали с
Организатора и са предоставили необходимите данни за доставка ( три имена, телефон и точен
адрес или удобен офис на куриерска фирма Спиди). Цената на доставката е за сметка на
Организатора. Срокът за получаване на наградата е 45 дни след свързване с победителя и
изпратени от негова страна данни за доставка . Организаторът не носи отговорност за забавена
доставка поради действия на куриерската компания, както и при неизвършена. Доставката се
извършва с куриерска фирма Спиди.
5.3.Наградите не могат да бъдат заменяни с тяхната парична равностойност.
5.4. При неуспешен опит за свързване с печеливш участник в рамките на 7 дни от обявяването, ще
бъде изтеглен друг победител.

6. Условия за валидност
6.1. За да спечели участникът в Играта трябва да отговаря на условията за участие, изброени в т. 3
и т. 4 от настоящите правила.

8. Правни спорове
8.1.Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и
участниците в Играта, ще бъдат разрешавани по взаимно
съгласие, а в случай, че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до
институциите, които са компетентни да разрешат спора.

9. Прекратяване на Играта
9.1.Настоящата Игра може да бъде прекратена преди изтичане на срока на Играта при появата на
събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат
на което Организаторът, по независещи от него причини, не може да продължи настоящата
кампания.

10. Информация, свързана със защитата на личните данни
1. Участвайки в Играта, участниците се съгласяват доброволно да предоставят на Организатора
свои лични данни, ако спечелят наградата – три имена, телефон за връзка и адрес, на който да
бъде доставена наградата.
2. С участието си в Играта всеки участник декларира, че е запознат, с: – Данните, които
идентифицират „Ай Ви Би Козметикс” OOД;
– Целта и средствата на обработка на личните данни;
– Доброволния характер на предоставянето на данните;

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ