ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Професионалист в кухнята със Stonehenge и Petrol

Професионалист в кухнята със Stonehenge и Petrol

ОБЩИ УСЛОВИЯ
на промоционална програма „Професионалист в кухнята с
колекция съдове Stonehenge!“*
(изменени на 05.01.2021 г.)

Настоящите Общи условия са публично оповестени за целия
период на продължителност на програмата „Професионалист
в кухнята с колекция съдове Stonehenge!“ на електронната
страница на „Петрол“ АД – www.petrol.bg, както и в търговските
обекти на „Петрол“ АД, участващи в промоционалната програма
съгласно раздел X от настоящите общи условия.

Раздел І. Продължителност на промоционалната програма
Предоставянето на бонус точки започва в 00:00 часа на
30.10.2020 г. и приключва в 23:59:59 часа на 31.01.2021 г.
Покупката на промоционални продукти с бонус точки започва в
00:00 часа на 30.10.2020 г. и приключва в 23:59:59 часа на
31.01.2021 г. или до изчерпване на наличните количества
промоционални продукти.
Валидността на промоционалните цени на продуктите
“Stonehenge“ (наричани по-долу за краткост „Продуктите“)
започва в 00:00 часа на 30.10.2020 г. и приключва в 23:59:59 часа
на 31.01.2021 г. или до изчерпване на наличните количества
промоционални продукти.

Раздел ІI. Организатор на промоционалната програма
II.1. Промоционалната програма се организира и провежда от
„Петрол“ АД, с ЕИК 831496285, със седалище и адрес на
управление: гр. Ловеч 5500, хотел „Ловеч“, ул. „Търговска“ №12,
наричано по-долу „Организатор“.
II.2. Организаторът на програмата си запазва правото да
допълва или променя Общите условия, като промените влизат в
сила след оповестяването им на електронната страница на
„Петрол“ АД – www.petrol.bg.

Раздел IIІ. Участници
Право да участват в програмата „Професионалист в кухнята с
колекция съдове Stonehenge!“ имат дееспособни физически
лица и юридически лица, които в периода на провеждането ѝ,
направят покупка на гориво и/или стоки във веригата търговски
обекти, оперирани от „Петрол“ АД, включени в Списък № 1 от
раздел X – неразделна част от настоящите общи условия, без
значение от начина на заплащане на покупката и при спазване
на настоящите общи условия.
При участие на юридическо лице в програмата
„Професионалист в кухнята с колекция съдове
Stonehenge!“ промоционалният продукт се предоставя на
приносителя на колекционерската карта.
Участниците в програмата имат право да закупуват
промоционалните продукти от търговските обекти, включени
в Списък № 2 от раздел X – неразделна част от настоящите
общи условия.

Раздел IV. Промоционални продукти и цени на продуктите в
промоционалната програма „Професионалист в кухнята с
колекция съдове Stonehenge!“

IV.1. Пълно описание на промоционалните продукти, както и
информация за необходимия брой бонус точки /стикери/ за
закупуването им на промоционални цени, могат да бъдат
намерени в колекционерските карти, предоставяни в
търговските обекти, оперирани от „Петрол“ АД, включени в
Списък № 1 – неразделна част от настоящите общи условия.
Всички обявени в колекционерската карта цени (редовни и
промоционални) на Продуктите са с включен ДДС.
Промоционалните цени на включените в програмата Продукти
са валидни от 30.10.2020 г. до 31.01.2021 г. (включително) или
до изчерпване на количествата на промоционалните продукти.

IV.2. Промоционалните продукти с марката “Stonehenge“, които
могат да бъдат закупени в търговските обекти на „Петрол“ АД,
включени в Списък № 2 – неразделна част от настоящите общи
условия, са следните:
Промоционални
продукти “Stonehenge“:
Промоционална
продажна цена
/с включен ДДС/
Редовна
продажна цена
/с включен
ДДС/
▪ Касерола – ⌀ 24 см;* 34,99 лева 87,99 лева
▪ Касерола – ⌀ 20 см; 29,99 лева 74,99 лева
▪ Тиган – ⌀ 24 см; 24,99 лева 62,99 лева
▪ Тиган – ⌀ 28 см; 29,99 лева 74,99 лева
▪ Грил – тиган – 28 см;** 34,99 лева 87,99 лева
▪ Уок тиган – ⌀ 28 см; 29,99 лева 74,99 лева
▪ Тиган за палачинки – ⌀ 26 см; 24,99 лева 62,99 лева
▪ Стъклен капак – ⌀ 28 см; 15,99 лева 39,99 лева
▪ Стъклен капак – ⌀ 24 см; 13,99 лева 34,99 лева
▪ Стъклен капак – ⌀ 20 см; 11,99 лева 29,99 лева
▪ Решетъчна лъжица; 7,99 лева 19,99 лева
▪ Шпатула; 7,99 лева 19,99 лева
* ⌀ – диаметър на съда;
** – диагонал на съда.
Продуктите могат да бъдат закупени на промоционални цени в
търговските обекти на „Петрол“ АД, включени в Списък № 2 –
неразделна част от настоящите общи условия, срещу
предоставяне на попълнена колекционерска карта със залепен
необходим брой бонус точки /стикери/, указан в колекционерската
карта до съответния продукт и при наличност на продукта в
търговския обект.
Участниците в програмата „Професионалист в кухнята с колекция
съдове Stonehenge!“ имат право да закупуват Продуктите от
търговските обекти, включени в Списък № 2 – неразделна част от
настоящите общи условия и на обозначените редовни цени, в
случай че не предоставят при покупката попълнена колекционерска
карта със залепен необходим брой бонус точки /стикери/ и при
наличност на продукта в съответния търговски обект.

IV.3. (изм. 05.01.2021г.) Количествата промоционални продукти са
ограничени. В обектите на „Петрол“ АД, включени в Списък № 2 –
неразделна част от настоящите общи условия, може да бъде
получена информация от кои промоционални продукти има в
наличност вмомента на извършване на покупката на гориво и/или
стоки.
Преди извършване на покупката в търговските обекти, включени в
Списък № 2 – неразделна част от настоящите общи условия,
всеки участник следва да се осведоми за наличностите на
промоционалните продукти в конкретниятърговски обект.
В случай, че в момента на изпълнение на условията за участие и
покупка на промоционален продукт, количествата на някой от
видовете промоционални продукти в съответния търговски обект са
изчерпани, участникът има право да закупи един промоционален
продукт от другите налични видове промоционални продукти по
свой избор или да закупи от наличните в обект, включен в Списък
№ 2 – неразделна част от настоящите общи условия, продукт от
серията съдове с марка TOGNANA
Промоционални
продукти “TOGNANA “:
Промоционална
продажна цена
/с включен ДДС/
Редовна
продажна цена
/с включен
ДДС/
▪ Касерола – ⌀ 24 см;* 34,99 лева 87,99 лева
▪ Касерола – ⌀ 20 см; 29,99 лева 74,99 лева
▪ Тиган – ⌀ 24 см; 24,99 лева 62,99 лева
▪ Тиган – ⌀ 28 см; 29,99 лева 74,99 лева
▪ Грил – тиган – 28 см;** 34,99 лева 87,99 лева
▪ Уок тиган – ⌀ 28 см; 29,99 лева 74,99 лева
▪ Тиган за палачинки – ⌀ 26 см; 24,99 лева 62,99 лева
▪ Стъклен капак – ⌀ 28 см; 15,99 лева 39,99 лева
▪ Стъклен капак – ⌀ 24 см; 13,99 лева 34,99 лева
▪ Стъклен капак – ⌀ 20 см; 11,99 лева 29,99 лева
▪ Решетъчна лъжица; 7,99 лева 19,99 лева
▪ Шпатула; 7,99 лева 19,99 лева

V. Механизъм за провеждане на промоционална програма
„Професионалист в кухнята с колекция съдове
Stonehenge!“
Програмата дава възможност на Участниците в нея да събират
бонус точки /стикери/, чрез които да закупят Продуктите с
отстъпка от 60 /шестдесет/ % от обозначената редовна
продажна цена на Продуктите.
Бонус точките /стикери/ се събират върху колекционерски карти,
които се предоставят на желаещите да участват в програмата
лица в търговските обекти, оперирани от „Петрол“ АД, които
участват в промоционалната програма и са включени в Списък
№ 1 – неразделна част от настоящите общи условия.

V.1. В периода от 30.10.2020 г. до 31.01.2021 г. (включително),
за всяка покупка на стойност 15 лева (на един фискален бон
и/или на една фактура) на гориво и/или стоки в търговските
обекти, оперирани от „Петрол“ АД, включени в Списък № 1 –
неразделна част от настоящите общи условия, клиентите имат
право да получат 1 (една) бонус точка /стикер/. Не се допуска
събиране на стойността на отделни касови бонове, за да се
достигне стойността на покупката, даваща право на получаване
на бонус точка/точки.

V.2. Стойността от 15 (петнадесет) лева, се счита достигната на
базата на обявените цени на закупените горива и/или стоки и
след отчитането на отстъпки върху тях (в случай, че се
ползват такива).

Раздел VI. Бонус точки и колекционерски карти за
промоционалната програма „Професионалист в кухнята с
колекция съдове Stonehenge!“
Бонус точки /стикери/ могат да бъдат събирани в периода от
30.10.2020 г. до 31.01.2021 г. (включително) в търговските
обекти, оперирани от „Петрол“ АД, включени в Списък № 1 –
неразделна част от настоящите общи условия.
Бонус точките /стикери/ трябва да бъдат залепени само върху
колекционерски карти на промоционалната програма
„Професионалист в кухнята с колекция съдове Stonehenge!“, на
указаните за това места в колекционерската карта. Събраните
бонус точки /стикери/ могат да бъдат използвани за покупка на
Продуктите с промоционални отстъпки от обозначената редовна
продажна цена, в периода от 30.10.2020 г. до 31.01.2021 г.
(включително) или до изчерпване на наличните количества
промоционални продукти в търговските обекти, включени в
Списък № 2 – неразделна част от настоящите общи условия.
Бонус точките не могат да се разменят срещу паричната
равностойност, даваща право на получаването им или за други
парични и/или предметни награди.
Една колекционерска карта може да бъде използвана за
събиране на бонус точки за до пет промоционални продукта. При
закупуването на промоционален продукт участниците следва да
представят попълнената колекционерска карта със залепени
бонус точки /стикери/ на указаните за това места.

Раздел VІI. Права и задължения на Организатора

VІI.1. Организаторът „Петрол“ АД има неотменимото право да
промени условията на програмата или да прекрати същата, в
случай, че настъпят форсмажорни обстоятелства, изчерпване
на количествата промоционални продукти, материални
злоупотреби или нарушаване на правилата на програмата от
участниците в нея. В тези случаи на участниците не се дължи
компенсация.

VІI.2. На промяна подлежат всички условия на програмата и
механизмът за провеждането ѝ, като: условия за вземане на
участие, промоционалните продукти, период на програмата,
размера на отстъпките и други. Всички промени ще бъдат
публикувани на електронната страница на „Петрол“ АД –
www.petrol.bg и влизат в сила след оповестяването им.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ