ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 60 Thinkle Stars Килимчета за игра „Малкото пингвинче“

Спечелете 60 Thinkle Stars Килимчета за игра „Малкото пингвинче“

ПЪЛНИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО
НА ТОМБОЛА dm babybonus в периода 04.02. – 03.03.2021 г.

I. ПЕРИОД НА ИГРАТА
Томболата (или наричана още „Играта“) е с период на провеждане от 04.02.2021 г. до
03.03.2021 г. включително и се провежда във всички магазини на „дм България“ ЕООД
на територията на Република България.

II. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
„дм България” ЕООД, ЕИК 200150888, седалище и адрес на управление: гр. София, ул.
„Никола Тесла” № 5, ет. 6, наричано по-долу „Организатор”.

III. УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
1. Участието в Играта е обвързано с покупка на минимална стойност на и над 30,00
(тридесет) лв. с ДДС на продукти за бебето и детето от асортимента на „дм България“
ЕООД в периода от 04.02.2021 г. до 03.03.2021 г., като видът и марката на закупените
продукти за бебето и детето нямат значение.
2. В Играта може да участва всяко лице, което в периода от 04.02.2021 г. до 03.03.2021 г.
включително е извършило покупка на минимална стойност на и над 30,00 (тридесет) лв.
с ДДС на продукти за бебето и детето от асортимента на „дм България“ ЕООД.

IV. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ
Играта се провежда само на територията на Република България във всички магазини на
Организатора.

V. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
1. Всяко лице, което е извършило покупка на минимална стойност на и над 30,00
(тридесет) лв. с ДДС на продукти за бебето и детето от асортимента на „дм България“
ЕООД в периода от 04.02.2021 г. до 03.03.2021 г. включително, може да участва в играта,
след като се регистрира за участие по указания по – долу ред.
2. След направена покупка, отговаряща на условията по т. 1 от Раздел III и за да може да
участва в томболата, клиентът следва да направи регистрация в създадената за целите
на играта онлайн платформа, достъпна чрез официалната страница на Организатора:
www.dm-drogeriemarkt.bg.
При регистрацията клиентът следва да въведе следните данни:
• три имена
• e-mail за контакт
• телефонен номер за контакт
• УНП на касовия бон – Уникален Номер на Продажба – посочен в касовия бон под
адреса на магазина
• dm магазин, в който би искал да получи наградата си
3. Регистрацията за участие в играта може да бъде направена в периода от 00:00 часа на
04.02.2021 г. до 24:00 часа 03.03.2021 г. включително.
4. С един касов бон за извършена покупка на и над 30,00 (тридесет) лв. с ДДС на продукти
за бебето и детето от асортимента на „дм България“ ЕООД в периода от 04.02.2021 г. до
03.03.2021 г. включително може да се участва само веднъж в томболата.
5. За участие в играта могат да се регистрират неограничен брой касови бонове, но всеки
от тях трябва да бъде за извършена покупка на минимална стойност на и над 30,00
(тридесет) лв. с ДДС от продуктите за бебето и детето асортимента на „дм България“
ЕООД в периода от 04.02.2021 г. до 03.03.2021 г. включително. Регистрирани касови
бонове за извършени покупки за бебето и детето извън периода от 04.02.2021 г. до
03.03.2021 г. включително или за извършени покупки за бебето и детето на стойност под
30,00 (тридесет) лв. с ДДС в периода на играта, както и за покупка на други продукти от
асортимента на Организатора, извън асортимента за бебето и детето, се изключват от
разпределянето на наградите от Томболата.
6. Всички регистрирали се участници следва да пазят касовия бон, с който са извършили
покупката си и който са регистрирали за участие в играта. В случай че спечели награда,
участникъттрябва да представи касовия бон за справка в оригинал, за да може да получи
наградата си.

VI. НАГРАДИ. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ
1. Участниците в играта участват за спечелването на следните награди:
60 бр. Thinkle Stars Килимчета за игра „Малкото пингвинче“ – https://bit.ly/3qjBeeW
2. С всеки регистриран касов бон за участие в Играта участникът може да спечели само
една от посочените в т. 1 награди.
3. Тегленето на имената на печелившите ще се извърши на случаен томболен принцип
в Централния офис на “дм България“ ЕООД на 08.03.2021 г. Тегленето ще се извърши от
тричленна комисия в състав по избор на Организатора чрез уеб базирана система за
теглене на печеливши на случаен принцип. Допълнително, по описания начин, ще бъдат
изтеглени и три (3) броя резервни участници, които ще получат награда, в случай, че
някой от първоначално изтеглените печеливши се откаже от нея или не я потърси в
упоменатия по-долу срок за получаване.

VII. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
1. Имената на всички печеливши участници ще бъдат публикувани на Facebook и
интернет-страницата на Организатора www.dm-drogeriemarkt.bg. Допълнително, в деня
на теглене на наградите служител на Организатора ще се свърже с всички печеливши
участници по телефон или чрез електронно съобщение на посочения от тях имейл-адрес
за уточняване на условията и начина на получаване на спечелените награди.
2. Наградите могат да бъдат получени от спечелилите ги участници най-късно до
31.03.2021 г. от посочения от тях при електронната регистрация dm магазин за
получаване на наградата.
3. При получаването на наградата печелившият участник трябва да представи на
служителите на Организатора в съответния магазин личната си карта за идентификация,
както и оригиналът на касовия бон, с който е извършена покупката. В случай, че
участникът, спечелил награда, не може да я получи лично, наградата може да бъде
получена от лице, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно, като в
този случай пълномощникът следва да предостави и своята лична карта за
идентификация.
4. Спечелилите награди участници, които в срок до 31.03.2021 г. не са потърсили своите
награди, губят правата си върху тях. Ако по непредвидени обстоятелства извън контрола
на Организатора, спечелилите участници не могат да получат наградите си в посочения
в т. 2 срок в избраните от тях магазини, Организаторът ще се свърже допълнително с
печелившите на посочения от тях телефон за уточняване за начина, по който ще им бъдат
предоставени наградите.
5 . Участник в Играта, спечелил награда съгласно тези условия и правила, няма право на
замяна на спечелена награда с паричната й равностойност или с замяната й с продукти
от асортимента на Организатора.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ