ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 19 мини хладилника PEPSI

Спечелете 19 мини хладилника PEPSI

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ
„Спечели PEPSI мини хладилник“

I. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА
1. Промоционалната кампания „Спечели PEPSI мини хладилник” /Промоцията/ се
организира и провежда от „Куадрант Бевъриджис” АД, ЕИК 831607255, със седалище и
адрес на управление: 1151 София, с.Лозен, ул. “Лозен” № 6, регистрирано съгласно ЗДДС
под номер BG 831607255, тел: 070010777, официален носител на правата за производство
и дистрибуция на продуктите с търговска марка, Mirinda, 7UP и Evervess за България
/Организатор/.
2. Официалните правила на Промоцията са публикувани на сайта www.pepsi-bg.com,
откъдето са достъпни през целия период на Промоцията по начин, който позволява тяхното
съхраняване и възпроизвеждане.
3. С попълването и подаването на касова бележка в брандираните Pepsi урни на Промоцията,
Участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите официални
правила за участие в Промоцията /Официални правила/.
4. Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите
Официалните правила в съответствие с действащото българско законодателство, като
промените ще влизат в сила в определен от Организатора срок след предварителното им
оповестяване на сайта www.pepsi-bg.com
5. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с Официални правила и се
съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

II. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ
4. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България в
търговските обекти, описани в Приложение 1 представляващо неразделна част от
Официалните правила.

III. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
5. Промоцията се провежда от 01.02.2021г до 20.03.2021 г., само в търговски обекти с
поставени рекламни материали за Промоцията /Период на Промоцията/
6. . Организаторът не гарантира, че Промоцията ще се провежда едновременно във всички
обекти посочени в Приложение №1 през целия Период на Промоцията. Промоцията ще се
провежда само в търговски обекти, в които са поставени рекламни материали за
Промоцията.
7. За избягване на всякакво съмнение, Промоцията започва от в 00:00:00 на (01) февруари
2021 г. и ще продължи до 23:59:59 на (20) март 2021 г. включително (Период на
Промоцията) и ще се провежда само в търговски обекти, в които са поставени рекламни
материали за Промоцията. Организаторът няма задължение да предоставя награди и няма
да носи отговорност за непредоставяне на награди за касови бележки със закупени
продукти пуснати в урната на Pepsi преди началото или след края на Промоцията.

IV. УЧАСТВАЩИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ОПАКОВКИ
8. Продукти и опаковки участващи в Промоцията са Pepsi Cola 500 ml, Pepsi Cola 2 L, Pepsi
Max 500 ml, Pepsi Max 2 L, Pepsi Mango 500ml, Pepsi Mango 2L, Pepsi Lime 500ml, Pepsi
Lime 2L, Pepsi Twist 500ml, Pepsi Twist 2L, Mirinda Портокал 500 ml, Mirinda Портокал 2
L, Mirinda Лимон 500ml, Mirinda Лимон 2L, 7Up 500 ml, 7Up 2L, Evervess 500 ml
(“Участващи продукти”). Pepsi, Pepsi Cola, Pepsi Globe, Mirinda, 7UP и Evervess са запазени
търговски марки на PepsiCo. Inc.

V. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА И ИЗБИРАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИ:
9. За участие в Промоцията, е необходима покупка наведнъж на 3 продукта от 2L или на 5
продукта от 500 ml Pepsi, Mirinda, 7Up, Evervess всички вкусове, или покупка на Участващи
продукти в друга произволна комбинация, но независимо от комбинацията, закупените
продукти трябва да са на стойност най-малко 5.50 лв. и покупката им да бъде отразена на
една касова бележка издадена от търговския обект, в който са закупени съответните
Участващи продукти. Касовата бележка ще удостоверява извършената покупка.
10. След това лице желаещо да участва в Промоцията трябва да запише трите си имена и номер
на мобилен телефон (08xх 1234567) за връзка върху гърба на касовата бележка отразяваща
закупените Участващи продукти и да я пусне в брандираната Pepsi урна поставена след
касова зона в търговския обект, в който е извършена покупката.
10.1. Само по отношение на обектите на търговска верига „ТРЪНЧЕВ“ ООД за участие в
Промоцията участниците следва да попълнят трите си имена, номер на мобилен телефон
(08xх 1234567), както и номер на касов бон издаден от търговски обект на верига „ТРЪНЧЕВ“
ООД в талон за участие в Промоцията, който ще им бъде предоставен от служители на
обектите участващи в Промоцията при изпълнение на условията на т. 9 от настоящите
Официални правила. Пускането на надлежно попълнен талон в брандирана Pepsi урна след
касова зона в участващия обект от търговска верига „ТРЪНЧЕВ“ ООД дава право за участие
в тегленето за наградите предвидени за тази търговска верига, съгласно посоченото в т.14.
Участниците следва да запазят касовата бележка за извършената покупка.
11. Пускането на касовата бележка/попълнен талон в брандираната Pepsi урна след касова зона
в участващия търговски обект, дава право за участие в тегленето за определяне на
печелившите за една от наградите описани в т.14 и т.15.
12. За да увеличи шанса си да спечели, всеки участник може да участва повече от веднъж в
Промоцията, спазвайки механизма за участие описан в т.9, т.10 и т.11.
13. Касови бележки, които отразяват закупуване на Участващи продукти неотговарящи на
условията за участие описани в т.9 и т. 10 се считат за невалидни и не участват в
разпределението на наградите в следните случаи:
13.1. Ако касовата бележка съдържа покупка на Участващи продукти на стойност по-малко от
5.50 лв.;
13.2. Ако касовата бележка е издадена преди началото или след изтичане Периода на
Промоцията, а именно преди 00:00:00 на (01) февруари 2021 г. или след 23:59:59 на (20)
март 2021 г.

VI. ОПИСАНИЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ, ПРОЦЕДУРА НА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ
И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
14. В Промоцията ще бъдат раздадени 19 броя Pepsi мини хладилник, които награди ще бъдат
разпределени измежду описаните търговски вериги, както следва:
Верига магазини Брой
награди
CBS 2
ЛЕКСИ 1
СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ ПЛОВДИВ 1
ФРЕШ МАРКЕТ ПЛОВДИВ 1
ЛАЙФ ПЛЕВЕН 1
ТРЪНЧЕВ ЕООД 1
ПАЦОНИ 1
БББ Пловдив 1
KЛАСИКО ВЕЛИКО ТЪРНОВО 1
ФАНТАЗИЯ 2 ПЛЕВЕН 1
АБСОЛЮТ + ЛЕВСКИ 1
БОГАТ БЕДЕН 1
БАКАЛИЯ – СОФИЯ 1
РЕКОРД – СОФИЯ 1
ВИЛТОН 1
ЕКО АСОРТИ 1
ET Васка Терзиева Супермаркет Фамилия 1
НИКОН-НК 1
Общо 19

14.1. Всяка касова бележка пусната в брандираните Pepsi урни участва за спечелване само на
наградата/наградите определени за съответната търговска верига, в чийто обект са закупени
Участващите продукти и е пусната касовата бележка.
15. Участниците, които ще получат награда /Печеливши участници/ ще се определят по
следния начин:
15.1 От всички участници пуснали попълнена касова бележка отговаряща на Официалните
правила в брандираните Pepsi урни, чрез теглене на случаен принцип ще бъдат избрани
един или двама печеливши /Печеливши участници/ и по две резерви за всяка търговска
верига, в която се провежда Промоцията (в зависимост от броя награди определени за
съответната търговска верига съгласно т.14 (пример: Ако една търговска верига има 5
обекта/магазина, в които се провежда Промоцията, брандираните Pepsi урните от всички
тези 5 обекти ще бъдат събрани на едно място, и ще бъдат изтеглени съответния брой
Печеливши участници за съответната търговска верига).
15.1. В случай, че при теглене на касова бележка същата се окаже невалидна, по смисъла на т.13
, се изтегля нова касова бележка.
16. Тегленето на Печелившите участници ще се извърши в 15-дневен срок след края на
Периода на Промоцията.
17. Резултатите от тегленето на наградите се публикуват на сайта www.pepsi-bg.com до 20 дни
след изтегляне на Печелившите участници.
18. Наградите в Промоцията ще бъдат връчени по следния начин:
18.1. Печелившите участници ще бъдат уведомени по телефона в 20-дневен срок от
изтеглянето им. Наградите могат да бъдат получени в срок от 40 (четирдесет) работни дни от
уведомяване на Печеливш участник.
18.2. Всички награди се доставят безплатно на печелившите Участници след проверка за
валидност на указания от тях адрес и документ за самоличност. Ако печеливш участник не
може да бъде открит при посещението на куриера, последният оставя бележка на вратата с
телефонен номер и адреса на клона на куриерската служба, в който се намира наградата му,
както и срок, в който може да си я потърси там. Ако печелившият не потърси наградата си в
определения от куриера срок, наградата се връща от куриера на Организатора. На адреса,
посочен от печелившия участник, наградата се получава лично от него или от друго лице,
писмено упълномощено за това от печелившия. Наградите не могат да се получават от трети
неупълномощени лица.
18.3. Награди, които не са получени от Печеливш участник поради причини, за които отговаря
съответния Печеливш участник в рамките на два месеца от датата на официалното
приключване на Промоцията ще се считат за нежелани и Печелившият участник губи право
да ги получи. На свой ред наградата ще бъде предложена на резервен Печеливш участник. В
деня на получаване на наградата Печелившият участник следва да подпише декларация, с
която удостоверява, че наградата му е връчена от представител на Организатора. За да получи
наградата, Печелившият участник трябва да представи лична карта за удостоверяване на
самоличността си, като последната веднага му се връща.
18.4. Ако Печеливш участник не представи лична карта, Организаторът си запазва правото да
не предоставя награда, за да се избегнат съмнения за злоупотреби.
19. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни срещу паричен
еквивалент.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ