ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете три дрона DJI MINI 2 за незабравими приключения

Спечелете три дрона DJI MINI 2 за незабравими приключения

NIVEA MEN
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
на Играта „NIVEA MEN“

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА.
1.1. Играта „NIVEA MEN“ (Играта) се организира и провежда от „Байерсдорф България“
ЕООД, ЕИК 130560358, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Алабин“ №
1, Телус Тауър, ет. 11 („Организатор на Играта“).
1.2. Играта ще се проведе чрез описания в РАЗДЕЛ 6 механизъм.
1.3. С участието си в Играта Участниците приемат да спазват условията на изложените подолу официални правила на Играта („Официални правила“).
1.4. Официалните правила са публично оповестени на следната интернет-страница:
https://www.nivea.bg/niveamen-kaufland за целия период на валидност на Играта.
1.5. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Официалните
правила по всяко време, като промените влизат в сила от тяхното оповестяване – датата
на публикуването им на интернет-страницата https://www.nivea.bg/niveamen-kaufland.

РАЗДЕЛ 2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
2.1. Играта се провежда в периода от 01.02.2021 г. до 28.02.2021 г. в търговска верига
Kaufland България на територията на Република България. Детайли за Играта са описани
в РАЗДЕЛ 6.

РАЗДЕЛ 3. УЧАСТВАЩИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ПРОДУКТИ
3.1. В Играта участват всички продукти с марка „NIVEA“.

РАЗДЕЛ 4. НАГРАДА
4.1. Наградата, която може да бъде спечелена в Играта, е следната:
1 от 3 броя дрон DJI Mini 2

РАЗДЕЛ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
5.1. В Играта могат да участват всички дееспособни физически лица, навършили 18 години
към момента на покупката, които пребивават на територията на Република България.
5.2. Служителите на Организатора и служители на търговска верига Kaufland България, в
която се провежда Играта, както и техните съпрузи и роднини по права или съребрена
линия до четвърта степен, нямат право да участват в Играта.

РАЗДЕЛ 6. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА
6.1. При еднократна покупка на продукти NIVEA на обща стойност минимум 12 лв. с ДДС
от търговска верига Kaufland България, клиентът има възможност да участва в Играта за
спечелване на награда – 1 от 3 броя дрон DJI Mini 2. Всеки клиент може да се регистрира на
https://www.nivea.bg/niveamen-kaufland, като въведе своите три имена, e-mail, телефон за
връзка и качи снимка на оригинал на касова бележка/фактура, удостоверяваща покупката на
продукт/и NIVEA на стойност минимум 12 лв. с ДДС.
За участие в Играта се изисква лицето да попълни всички задължителни полета в
регистрационната форма, описани по-горе, да прикачи снимка на касова бележка/фактура и
да даде изричното си съгласие, чрез отметка в електронната регистрационна форма за
участие в Играта, личните му данни да бъдат обработвани от Организатора за целите на
Играта.
Участникът отговоря за верността и коректността на предоставените от него данни.
6.2. Оригиналът на фискалния бон/фактура за извършената покупка на продукт/и NIVEA на
стойност минимум 12 лв. с ДДС през периода на Играта от търговска верига Kaufland
България следва да бъде запазен от лицето.
6.3. Всеки Участник има право да участва в Играта многократно, като за всяка регистрация
качи снимка на касова бележка/фактура, удостоверяваща нова покупка на продукти NIVEA,
на стойност минимум 12 лв. с ДДС от търговска верига Kaufland България, различна от вече
регистрирана касова бележка/фактура и при изпълнение на условията в настоящите
Официални правила.
6.4. Ако с една и съща касова бележка/фактура са закупени NIVEA продукти на по-висока
стойност от 12 лв. с ДДС от търговска верига Kaufland България, клиентът има право да
направи само една регистрация с тази касова бележка и неговото име ще участва в Играта
за посоченaтa награда само веднъж.
6.5. Цената на участващите в Играта продукти се определя от съответния търговски обект.
6.6. Не участват в тегленето за наградата лица, които са:
а. участвали с фискален бон/фактура за покупка на каквито и да е други продукти,
различни от продукти с марка NIVEA, на по-ниска от посочената стойност, закупени
извън периода на провеждане на Играта или от търговски обект, различен от търговските
обекти на Кауфланд.
Заб.: Ако на касовия бон присъстват и други продукти, закупени от хипермаркет
Kaufland, това не е пречка за участие в Играта, стига да са изпълнени условията касовият
бон да съдържа продукти с марка NIVEA MEN на стойност най-малко 12 лв., закупени
през периода на провеждане на Играта;
б. участвали в Играта с фискални бонове/фактури за закупени продукти с марка NIVEA на
стойност минимум 12 лв. с ДДС от търговска верига Kaufland България, извън периода
на Играта;
в. направили регистрации, при които липсват пълните данни за Участника съгласно тези
правила (име и фамилия, e-mail, телефон за връзка, дата на раждане, адрес и качена
снимка на касова бележка/фактура, удостоверяваща покупката на NIVEA на стойност
минимум 12 лв. с ДДС от търговска верига Kaufland България), както и регистрации с
качени снимки на касова бележка/фактура, от които не е добре видима направената
покупка и дали отговаря на посочените изисквания за участие в Играта;
г. участвали със служебен бон или дубликат на фискалния бон/фактура.
6.7. Недопустими са действия, с които с измама се влияе върху резултатите от Играта и
всички действия, извършвани с цел да бъде заблуден Организаторът на Играта. При
установяването на такива действия, Участникът се лишава от правото да получи спечелената
от него или с негово съдействие награда.
6.8. Забранени са действия от страна на Участници в Играта, с които се цели вероятността
за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи,
различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила. При
установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до
манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът на Играта
си запазва правото да дисквалифицира съответния Участник или Участници и да го/ги лиши
от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда или
награди.
6.9. Организаторът на Играта не носи отговорност спрямо трети лица, които твърдят, че
Участник в Играта, независимо дали е спечелил награда или не, неправомерно е отнел или
откраднал от това трето лице фискален бон/фактура, с която въпросният Участник е
участвал в Играта, или пък че фискалният бон/фактура е загубен/а от третото лице и намерен
от Участника, който е използвал същия/та за участие в томболата.
6.10. На 08.03.2021 г. в офиса на „Байерсдорф България“ ЕООД с адрес: гр. София, ул.
„Алабин“ № 1, ет.11 ще бъдат изтеглени 3 (трима) печеливши Участници, в присъствието
на 5 (пет) членна комисия. Тегленето на наградите се извършва на случаен принцип,
електронно чрез платформата www.random.com. Заедно с името на печелившите Участници,
ще бъдат изтеглени и имената на 3 (трима) резервни такива. Изтеглянето на имената се
извършва в следния ред – първо се изтеглят имената на печелившите и след това имената на
3 (трима) резервни печеливши.
6.11. За резултатите от тегленето на наградата се съставя протокол, в който по реда на
изтеглянето се вписват имената на печелившите и тримата резервни печеливши участници.
6.12. Протоколът ще бъде публично оповестен на 09.03.2021 г. на
https://www.nivea.bg/niveamen-kaufland
6.13. Участниците, спечелили наградите, ще бъде информирани до 18.00 часа на 12.03.2021
г. чрез позвъняване на посочените от тях телефонни номера.
6.14. В случай, че Организаторът не може да се свърже повече от 2 пъти с печелившите
Участници на посочените от тях телефонни номера, тези Участници се заместват от
изтеглените резервни печеливши. Заместването се извършва по реда на изтеглянето на
резервните печеливши.
6.15. Печелившите Участници следва да предоставят адрес за доставка на наградата.
6.16. В случай, че Печелившите участници поискат да им бъде издадена служебна бележка
по чл. 45, ал.7 от ЗДДФЛ, те следва да предоставят на Организатора допълнително свои
лични данни: ЕГН и постоянен адрес и писмено да изрази изричното си съгласие личните
му данни да бъдат обработвани и съхранявани от Организатора в изпълнение на
задълженията му по ЗДДФЛ.

РАЗДЕЛ 7. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
7.1. Наградите – 3 броя дрон DJI Mini 2 се доставят чрез куриер на адреса, посочен от
печелившите, в срок до тридесет работни дни от датата на уведомяването на Организатора
за адреса за доставка на наградата. Разходите по доставяне на наградите се поемат от
Организатора.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ