ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете почивка за двама, 80 ваучера за покупка на бельо и 560 ваучера за био козметика от Libresse

Спечелете почивка за двама, 80 ваучера за покупка на бельо и 560 ваучера за био козметика от Libresse

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА
“Създай своите истории с награди от Libresse”

15 февруари 2021 г., 00:00 часа – 14 март 2021 г., 23:59 часа

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР

1.1. Организаторът на Промоционалната кампания “Създай своите истории с награди от Libresse” (наричана по-нататък „Промоционална кампания” или „Кампанията”) е „Медияпост Хит Мейл България“ ЕООД, със седалище в София, бул. „Петър Дертлиев“ 25, ет. 2, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 131468795, с ДДС номер BG131468795.

1.2. Възложител на Кампанията е Фортуна КОМ” ООД с ЕИК: 131538998 със седалище и адрес на управление град София, бул. „Ботевградско шосе“ № 247.

1.3. Участниците в Кампанията са длъжни да се съобразят с Официалните правила на Кампанията (наричани по-долу „Официални правила“ или „Правила“). Правилата ще бъдат публикувани съгласно приложимото законодателство в България, на адрес в интернет www.promolibresse.bg.

1.4. Организаторът си запазва правото да променя Правилата по време на провеждането на Кампанията, както и да прекрати Кампанията във всеки един момент. В такива случаи Организаторът ще информира официално обществеността за това по същия начин, по който е била информирана първоначално. Промените ще бъдат обявени поне 24 часа преди влизането им в сила.

РАЗДЕЛ 2. ПРЕДМЕТ И СРОК НА КАМПАНИЯТА

2.1. Кампанията се организира и провежда в периода 15 февруари 2021 г. – 14 март 2021 г., включително (наричан по-нататък „Период на Кампанията“).

2.2. Кампанията ще се проведе в съответствие с настоящите Официални правила.

2.3. Организаторът си запазва правото да променя Периода на кампанията, но не преди да го е обявил публично, както е посочено в раздел 1 по-горе.

РАЗДЕЛ 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

3.1. Кампанията се организира и провежда на територията на Република България, във всички търговски обекти, където е комуникиранасъс съответните рекламни материали. В Кампанията може да участва всяко дееспособно физическо лице (наричано по-долу за краткост „Участник“), което отговаря едновременно на следните условия:
3.1.1. навършило е 18 години;
3.1.2. закупило е участващите в Кампанията продукти;
3.1.3. направило е регистрация в уебсайта на играта и е качило снимка на валидна касова бележка/фактура по начина, описан в настоящите Правила;
3.1.4. предоставило е изрично съгласие с условията на Кампанията и е съгласно личните му данни да бъдат обработвани за целите на Кампанията;
3.1.5. не е лице, свързано с Организатора.

3.2. Свързани с Организатора лица са лицата, които са съдружници или акционери в дружеството на Организатора, или които работят по трудово правоотношение или лично са в друг вид договорни отношения с Организатора, или са заети в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Кампанията, или са в пряка родствена връзка със служителите на Организатора.
3.2.1. Под „пряка родствена връзка” следва да се разбира: роднини по права линия без ограничение на степените, роднини по съребрена линия до четвърта степен, включително, и по сватовство до трета степен, включително, както и лица, между които осиновяването създава отношения на роднини по права линия или на братя и сестри.
3.3. С включването си в Кампанията, участниците се обвързват с Правилата, потвърждават, че са ги прочели, разбрали и ги приемат безусловно, съгласяват се да спазват условията и сроковете на Кампанията и декларират, че имат навършени 18 години, дават свободно изразено, конкретно и информирано волеизявление, с което физическото лице, за което се отнасят личните данни, недвусмислено се съгласява предоставените от него лични данни да бъдат използвани и обработвани за целите на Кампанията описани в Раздел 8.

РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА

4.1. За да участва в Кампанията, всеки участник следва да направи следните стъпки:

4.1.1. В периода на Кампанията да закупи, който и да е 1 (един) продукт с марката Libresse.

4.1.2. Да се регистрира за участие в уебсайта на играта www.promolibresse.bg, като за целта попълни регистрационна форма, която включва следните данни: име; фамилия; e-mail; телефонен номер.

4.1.3. След регистрацията си да качи в своя профил снимка на касова бележка/фактура за покупка на участващите в Кампанията продукти Libresse, която да отговаря на следните критерии:

  • Снимката не трябва да е по-голяма от 5 мегабайта
  • Снимката трябва да е във формат .jpg или .png
  • Снимката не трябва да бъде архивирана (.zip или .rar формат)
  • Снимката не трябва да е размазана или с лошо качество, което да попречи на валидирането ѝ.
  • Доказателството за покупка трябва да е снимано или сканирано в оригинал и да показва еднозначно, че е за покупка на поне един продукт с марката Libresse. При участие с касов бон/фактура, на който не присъства конкретно име на продукт Libresse, участникът е длъжен да качи снимка на доказателството за покупка, на която да се вижда и закупения от него продукт/продукти.
  • На снимката трябва ясно да се виждат обекта, от който e закупен продуктът, датата и стойността на покупката, номера на касовата бележка/фактурата, както и да присъства поне един брой от участващите в Кампанията продукти Libresse. Примерна снимка на валиден касов бон ще бъде качена в уебсайта на Кампанията.

4.1.4. Снимки, които не отговарят на посочените по-горе условия, няма да бъдат зачитани за валидни и няма да участват в разпределянето на наградите.

4.2. Организаторът не носи отговорност за непълни или неправилно попълнени лични данни или неотбелязани задължителни полета, което може да доведе до невъзможност за връзка с Участника (в случай, че спечели) или до загуба на право за участие в томболата за награди в Кампанията.

4.3. Попълването на формата за регистрация и качването на доказателство за покупка може да се извърши само в периода 15 февруари 2021 г., 00:00 часа – 14 март 2021 г., 23:59 часа. Датата на покупката на участващите в Кампанията продукти, посочена върху касовата бележка/фактурата, също трябва да е в рамките на периода 15 февруари 2021 г., 00:00 часа – 14 март 2021 г., 23:59 часа.

4.4. Наградите ще бъдат изтеглени на случаен принцип, съгласно Правилата на кампанията, които са достъпни за всички участници на сайта www.promolibresse.bg.

4.5. В тегленето на дневните и седмичните награди се включва всеки участник в Кампанията регистрирал касова бележка/фактура за покупка на който и да е 1 (един) продукт с марката Libresse.

4.6. В тегленето за голямата награда се включва всеки участник в Кампанията регистрирал една или повече валидни касови бележки/фактури за покупка на продукти Libresse на минимална обща стойност поне 10 лв. с ДДС.

РАЗДЕЛ 5. НАГРАДИ

5.1. За целия период на Кампанията ще бъдат раздадени общо 641 (шестотин четиридесет и един) броя награди, както следва:
•           дневни награди – 560 бр. електронен ваучер за онлайн покупки на стойност 20 лв. с ДДС за био козметика Wooden Spoon по 20 бр. за всеки ден от периода на Кампанията. Ваучерът може да бъде използван онлайн тук >> https://woodenspoon.eu/;
•           седмични награди – 80 бр. електронен ваучер за онлайн покупки на стойност 50 лв. с ДДС за качествено ръчно рисувано бельо от Beti Bones Lingerie, по 20 бр. на всяка седмица от периода на Кампанията. Ваучерът може да бъде използван онлайн тук >> https://www.facebook.com/BetiHandMades/;
•           голяма награда – 1 бр. Libresse почивка за двама (Луксозно преживяване за двама в Родопите – комплекс Roca + посещение на пещерата Утробата), на стойност 833,33 лв. без ДДС, която ще бъде изтеглена в края на кампанията.

*Посочените в уебсайта и на рекламните материали на Кампанията изображения на награди са с илюстративен характер.

5.1.1. Всички участници трябва да докажат покупката си, като в своя профил в уебсайта на кампанията качат снимка на касова бележка/фактура, удостоверяваща покупката на продукти, участващи в Кампанията, съгласно условията на Раздел 4 от настоящите Правила.

5.1.2. Всички регистрирани валидни касови бележки/фактури през съответния ден ще бъдат включени в тегленето на съответните дневни награди.

5.1.3. Всички регистрирани валидни касови бележки/фактури през съответната седмица ще бъдат включени в тегленето на съответните седмични награди.

РАЗДЕЛ 6. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИ

6.1. Тегленето на дневните награди ще се извърши на случаен принцип, с помощта на специално разработен софтуер, в 17 часа на следващия работен ден. Например: тегленето на печелившите учaстници за дневни награди от понеделник ще бъде в 17 часа във вторник, а тегленето на печелившите участници от петък, събота и неделя ще бъде в 17 часа в понеделник. Едно участие в тегленето се осигурява на участник в Кампанията срещу регистрирана 1 (една) валидна касова бележка/фактура.*

6.2. Тегленето на седмичните награди ще се извърши на случаен принцип, с помощта на специално разработен софтуер. Едно участие в тегленето се осигурява на участник в Кампанията срещу регистрирана 1 (една) валидна касова бележка/фактура.

  • Седмица 1 (22.02.2021 г.)
  • Седмица 2 (01.03.2021 г.)
  • Седмица 3 (08.03.2021 г.)
  • Седмица 4 (15.03.2021 г.)

*В случай че през съответния ден няма достатъчен брой регистрирани валидни касови бележки/фактури, останалите награди ще се прехвърлят за следващото теглене и т.н.

6.3. Голямата награда ще бъде изтеглена на томболен принцип, с помощта на специално разработен софтуер, на 15.03.2021 г. Печелившият ще бъде обявен на сайта на Кампанията до 16.03.2021 г. Едно участие в тегленето за големите награди се осигурява на участник в Кампанията срещу една или повече регистрирани и валидни касови бележки/фактури за покупка на продукти Libresse на обща стойност поне 10 лв. с ДДС.

6.4. В тегленето на голямата награда участват регистрирани и валидни доказателства за покупка, с които не са спечелени дневна или седмична награда.

6.5. С една регистрирана и валидна касова бележка/фактура може да се спечели само една награда.

6.6. За всяко от тегленията на томбола за награди ще бъдат определяни и по 5 (петима) резервни печеливши участници. По реда на тяхното изтегляне те ще заменят някой от печелившите участници.

6.7. Всеки от резервните печеливши участници може да замести предходния изтеглен, при условие, че същият не може да бъде открит или по друга причина не може да получи награда, съгласно условията на настоящите Правила.

6.8. В случай че резервните участници бъдат изчерпани и са останали нераздадени награди от тегленето на томболата, допълнителни резервни участници няма да бъдат теглени и оставащите награди няма да бъдат раздавани.

ЗА УЧАСТИЕ ВИ ГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ