ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 28 тенис ракети HEAD

Спечелете 28 тенис ракети HEAD

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
efbet GAME 08.02.-21.02.2021
“Подарък тенис ракета за него при регистрация с промокод 1402 и за нея с промокод 0214“

С участието си в играта “Подарък тенис ракета за него при регистрация с промокод 1402 и за нея с промокод 0214“ (ИГРАТА) участниците приемат условията на изложените по-долу официални правила на ИГРАТА (отбелязвани като „Правила“ или „Общи условия“):

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА.
1.1. Организатор на ИГРАТА е компанията Brobet Limited с регистрационен номер C 40842, в Търговския регистър на Малта, със седалище и адрес на управление: Villa Ichang, No.16, TriqMons.Alfredo Mifsud, Ta’Xbiex XBX1063, Malta („Организаторът“). Организаторът е собственик на регистрираната търговска марка efbet ®.
1.2. Настоящите Общи условия определят начина на провеждане на ИГРАТА и уреждат взаимоотношенията на Организатора и физическите лица („Участници“), участващи в ИГРАТА.

РАЗДЕЛ 2. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА.
2.1. ИГРАТА се организира и се провежда в официалния сайт и социалната мрежа Facebook и профила на Организатора – https://www.facebook.com/efbet

РАЗДЕЛ 3. СРОК.
3.1. ИГРАТА се провежда в периода от 20:00 часа на 08.02.2021 г. до 00:00 часа на 21.02.2021 г.
3.2. Официалните правила са достъпни на уебсайта на Организатора: https://cdn1.efbet.com/efbet/promotions/pravila-i-usloviya/
Допълнителна информация може да бъде получена на официалната страница на организатора във Facebook: https://www.facebook.com/efbet

РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА.
4.1. Участник в ИГРАТА може да бъде всяко пълнолетно физическо лице с местоживеене на територията на Република България

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА.
5.1. УЧАСТИЕТО В ИГРАТА Е БЕЗПЛАТНО.
5.2. Задължително условие за участие в ИГРАТА е всяко лице, желаещо да вземе участие, да се е запознало и приело настоящите Правила.
5.3. В ИГРАТА участват всички лица, които отговарят на условията на Раздел 4 и, които в периода на ИГРАТА са:
(А). Направили регистрация в сайта на Организатора: www.efbet.com, за периода от 20:00 часа на 08.02.2021 г. до 00:00 часа на 21.02.2021. и са я потвърдили, съгласно Условията и правилата на сайта www.efbet.com
(Б). При регистрацията съгласно т. 5.3 (А) са добавили промокод 1402 (за мъжка ракета) или 0214 (за дамска ракета).
(В). (В). Посочили са активен актуален адрес на електронна поща /имейл адрес/, както и телефон за връзка като са дали съгласие за получаване на комуникацията с Организатора да се извършва по посочения имейл адрес/телефон, в т.ч. и в случай, че са спечелили награда от ИГРАТА;

РАЗДЕЛ 6. НАГРАДИ ОТ ИГРАТА.
6.1. По време на ИГРАТА ще бъдат раздадени 28 (двадесет и осем) награди, както следва:
– 14 мъжки тенис ракети модел CHALLENGE PRO white/233600 *H*R SS20 на марката HEAD
– 14 дамски тенис ракети модел IG CHALLENGE LITE (PINK) /231849 *H*R SS19 на марката HEAD
Всички участници направили регистрация в указания период от 20:00 часа на 08.02.2021 г. до 00:00 часа на 21.02.2021 г. участват за 1 от 14 мъжки ракети с промо код 1402 и 1 от 14 дамски ракети с промо код 0214, изобразени по-горе* (*приложеното изображение е примерно и е с илюстративна цел).
РАЗДЕЛ 7. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛ.
7.1. 7.1. На 25.02.2021 г. всички регистрирали се с промокод 1402 и 0214, както и изпълнили пълно и точно условията за участие в ИГРАТА в периода от 20:00 часа на 08.02.2021 г. до 00:00 часа на 21.02.2021 г. ще участват в две томболи за спечелване: първата томбола за една от 14 награди (мъжки ракети) и за една от 14 награди (дамски ракети). Изтеглените ПОБЕДИТЕЛИ ще бъдат обявени под поста чрез регистрираното си уникално потребителско име до края на деня на 25.02.2021 г. и имат право да получат наградите, посочени в раздел 6.
7.2. Спечелилите победители се уведомяват от Организатора на посочения и регистриран от тях имейл адрес/телефон в срок от 5 (пет) работни дни след 25.02.2021 г.
7.3. В срок до 5 (пет) работни дни от изпращане на съобщение от страна на Организатора до Участника, определен като победител съгласно Условията, на посочения от Участника при регистрацията имейл адрес, Участникът – победител следва да предостави на Организатора следните свои лични данни: три имена, телефон за връзка и адрес за доставка. Информацията се подава отново чрез и-мейл.
7.4. Ако в срока по т. 7.3. Участникът-победител не предостави необходимата информация за получаване на наградата, същият губи правото да я получи и ще бъде предоставена на следващите участници в списъка (до 20 резерви, отговарящи на Условията).
7.5. Участниците-победители нямат право да получат паричната равностойност на спечелената от тях награда.

РАЗДЕЛ 8. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ ОТ ИГРАТА.
8.1. Наградите се изпращат до адреса (само на територията на Република България), посочен от Участниците-победители, чрез куриер за сметка на Организатора. Наградата се изпраща до Участника-победител в срок до 14 (четиринадесет) календарни дни, считано от датата на предоставяне на информацията по т.7.3.
8.2. Организаторът не носи отговорност за дефекти в или за забавяне при предоставянето и/ или получаването на наградите по вина на съответния външен партньор и/или поради независещи от Организатора причини. В тези случаи Участникът-победител е длъжен, в срок до 30 (тридесет) дни след изтичане на срока по т.8.1., да поиска от Организатора информация за съответния външен партньор на Организатора и да се обърне директно към последния.

РАЗДЕЛ 9. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА.
9.1. Организаторът си запазва правото по всяко време и по собствена преценка да прекрати провеждането на ИГРАТА, като информира за това участниците чрез Facebook страницата на Организатора, посочен в настоящите Условия или на посочения от Участниците при регистрацията им в Играта имейл адреси или по друг начин, който намери за добре. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация, неустойка или каквито и да е други обезщетения за участие в ИГРАТА.
9.2. Организаторът запазва правото да допълва или промени настоящите Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на Facebook профила посочен в настоящите Правила.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ