ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете маша за коса PHILIPS BHB876/00

Спечелете маша за коса PHILIPS BHB876/00

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
НА ПРОМОЦИЯТА „Спечели маша PHILIPS със SYOSS”
на ХЕНКЕЛ БЪЛГАРИЯ

Участието в Играта е обвързано с покупка.

 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията „Спечели маша PHILIPS със SYOSS” се организира и провежда от Хенкел България ЕООД, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, Сгр. 2, ет. 4, ЕИК 203767229, наречено по–долу за краткост “ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА”.

 

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Промоцията, наричани за краткост “ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА”.
2.2. Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Промоцията на адрес: www.syoss-promo.bg.
2.3. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва и/или променя Официалните Правила, като допълненията и/или промените влизат в сила след официалното им публикуване на онлайн адрес: www.syoss-promo.bg.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ
Промоцията се организира и провежда от Хенкел България ЕООД на територията на Република България във всичките търговски обекти на „Лили Дрогерие“ ЕООД.

ЧАСТ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
4.1. Промоционалният период стартира на 01 февруари 2021 г. и продължава до 28 февруари 2021 г. включително.
4.2. Организаторът на Промоцията има право да променя сроковете й, като известява за това на Интернет адрес: www.syoss-promo.bg.

ЧАСТ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
5.1. Промоцията е валидна за всички лица, спазили условията за участие в Играта.
5.2. Промоцията е валидна за всички физически лица, навършили 18 години и живеещи на територията на Република България.
5.3. В промоцията нямат право да участват служителите на Хенкел България, всички обслужващи агенции, както и членовете на техните семейства.
5.4. В случай, че Организаторът открие или установи нередовен участник по реда на 5.1, 5.2. и 5.3, то той има право да анулира получената от него награда или по своя преценка да не го допусне до участие в тегленето на наградите.

ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
6.1. Наградата е маша PHILIPS BHB876/00 с пазарна стойност 300 лв. Общият брой на наградите е 3.
6.2. Организаторът на Промоцията запазва правото си при изчерпване на наличните количества от посочения модел маша, да ги заменя с такива със сходно предназначение и стойност, след направено уведомление за това на официалната страница на Промоцията.

ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

7.1. За участие в Промоцията е необходима покупка на продукт на SYOSS на минимална стойност 3 лева с ДДС от някой от търговските обекти на „Лили Дрогерие“ ЕООД.
7.2. Участието в Промоцията се осъществява след покупка на продукт от посочените в т. 7.1 марки и регистрация с две имена, имейл, тел. номер, УНП (уникален номер) и дата на касова бележка в сайта www.syoss-promo.bg. Един уникален номер на бележка може да бъде регистриран само веднъж.
7.3. Клиентът има право да получи само една награда, независимо от стойността на покупката.
7.4. Наградите се получават по куриер в срок до 14 (четиринадесет) дни след уведомяване на печелившия участник по имейл/ телефон.
7.5. От участие в Промоцията се изключват:
• участвали в Промоцията с фискален бон от закупени продукти SYOSS на стойност по-малка от 3 лв. с ДДС.;
• участвали в Промоцията с фискални бонове за закупени продукти SYOSS, преди началото и след края на Промо играта;

ЧАСТ 8. ПРОЦЕДУРА ЗА ТЕГЛЕНЕ. ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
8.1. Тегленето на наградите ще се състои на 02 март 2021 г., в офиса на Хенкел България ЕООД в София, Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 2, ет. 4, в качеството му на Организатор. Печелившите от Играта ще бъдат обявени на сайта www.syoss-promo.bg на 03 март 2021 г. и уведомени на посочения от тях телефон/ имейл в регистрацията си в сайта в срок до 04 март 2021 г.
8.2. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни. Видът на наградата е подробно описан в точка 6.
8.3. Наградите ще се получават по описания в точка 7.4 ред.
8.4. Неполучени награди поради невъзможност за свързване с обявените печеливши поради грешни, неточни или непълни данни за контакт се разпределят между резервни печеливши. Броят на изтеглените резервни печеливши ще бъде 3.
8.6. В случай на невъзможност за получаване на наградата по описаните в т. 8.5. причини в рамките на 7-дневен срок от датата на теглене, тя се преотстъпва на резервен печеливш.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ