ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете блендер или кошница за пикник от халва „Сладки Времена“

Спечелете блендер или кошница за пикник от халва „Сладки Времена“

Играта продължава до 14 март 2021 г.

Сирни Заговезни наближава. Това е времето за помирение с всички, време да изпълним сърцата си с мир и любов, да поискаме прошка. А какъв по-добър начин да почетем традицията и да направим прошката по-сладка от истинската халва на „Сладки Времена“?

Подготви се за празника, като поръчаш сега пакет „Сладка прошка“ с безплатна доставка! Освен, че в пакета ще намериш селекция от 6 артикула халва и кухненска кърпа „Сладки времена“, всяка покупка на този пакет ти дава право на участие в играта ни за страхотни награди – блендер или кошница за пикник.

За да се включи в играта, Участникът трябва да закупи 1 брой пакет „С нашенската халва прошката е по-сладка!“ от онлайн магазина на „Захарни заводи“ АД – www.sladkoe.bg.

Участието в играта е обвързано с покупка от страна на Участника от онлайн магазина на „Захарни заводи“ АД – www.sladkoe.bg .

Наградите в играта са 1 брой брандирана кошница за пикник „Сладки времена“ и 1 брой блендер Philips HR2052, като победителите ще бъдат 2 (двама).

Победителите ще бъдат изтеглени на томболен принцип в присъствието на нотариус на 15.03.2021г.

При теглене на наградите, за всяка от наградите освен печелившият участник ще бъдат изтеглени и 3-ма резервни победители. Резервният победител замества предходния печеливш участник и получава награда, в случай че изтегленият преди него печеливш откаже да получи наградата си, загуби правото да я получи, не предостави в срок необходимата информация по т. 10, наградата не може да му бъде доставена от куриерската фирма съгласно т. 13 по-долу, окаже се, че участникът не отговаря на условията за участие, нарушил е по някакъв начин настоящите правила или бъде дисквалифициран от участие в играта. Организаторът ще се свързва с резервните победители съгласно предвиденото в т. 9. Ако съответният резервен печеливш не предостави изисканите от него данни в срока и при условията на т. 10, наградата се предоставя на следващия резервен печеливш.

Печелившите участници ще бъдат лично осведомени по телефона или чрез имейл на 15.03.2021г.

Печелившият участник трябва, в срок не по-късно от 19.03.2021г., да попълни своите данни в специално създадена форма, която ще му бъде изпратена чрез имейл след края на играта. В случай че победителят не спази срока по настоящата точка, същият губи правото си да получи наградата и наградата ще бъде предоставена на резервен печеливш при условията на т. 8.3.

Наградата се изпраща чрез куриерска фирма на посочения от печелившия Участник адрес в срок до 5 дни от получаването на данните на печелившия Участник по реда на т. 10 по-горе.

Наградата може да се получи само лично от участника или от надлежно упълномощено лице срещу представяне на документ за самоличност и подпис, а в приложимите случаи – и надлежно пълномощно. При предаване на наградата може да се изиска от печелившия Участник/неговия пълномощник да разпише приемо-предавателен протокол, удостоверяващ получаването на наградата, с цел документиране на предаването й. В случай че при предаване на наградата печелившият Участник или неговият пълномощник, когато е приложимо, откажат да представят документ за самоличност или откажат да подпишат приемо-предавателния протокол, удостоверяващ предаването на наградата, печелившият участник губи правото си да получи наградата и същата се предоставя на резервен победител по реда, предвиден в т. 8.3.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. 

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ