ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете романтичен пакет в хотел „Феста Уинтър Палас 5*“, Боровец

Спечелете романтичен пакет в хотел „Феста Уинтър Палас 5*“, Боровец

Общи условия на промоционална кампания
„Романтичен пакет Феста“

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР
1.1. Промоционална кампания „Романтичен пакет Феста“ се организира и провежда от Кооперация
„Панда”, ЕИК 000885099 със седалище и адрес на управление: гр. София ПК 1784, район „Младост”, бул.
„Цариградско шосе” №139 /наричана по-долу за краткост „Организатор“/.
1.2. Организаторът е изключителен собственик на търговската марка „Office 1 Superstore” и има
неотменимо право да провежда всякакви незабранени от закона маркетингови и промоционални кампании
за популяризиране на предлаганите от веригата „Office 1 Superstore” продукти и услуги.

ЧАСТ 2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Общите условия са публично оповестени на електронния магазин на адрес https://www.office1.bg/news
и са достъпни за всички заинтересовани лица през периода на Промоционалната кампания и до изтичане
на определения от Организатора срок на валидността ѝ.
2.2. Всички участващи в Промоционалната кампания лица са длъжни да спазват изцяло и безусловно
настоящите Общи условия на промоционална кампания „Романтичен пакет Феста“ /наричани по-долу за
краткост „Общите условия“/ за срока на провеждането й.
2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Общите условия, като промените влизат в
сила от деня на публикуването им на електронния магазин www.office1.bg и стават задължителни за
всички участници. Обект на промени могат да бъдат всички условия на Промоционалната кампания,
включително но не само и изменение на срока за провеждането ѝ. При промяна на вида или броя на
посочените в настоящите Общи условия награди Организаторът следва да осигури други такива на същата
или по-висока стойност от първоначално обявените такива при спазване на изискванията за максимална
стойност на всяка награда съобразно изискванията за покупка на на обща минимална стойност от Общите
условия. В случай, че участник не е съгласен с промени, същият следва да прекрати участието си в
промоционална кампания „Романтичен пакет Феста“ чрез писмено уведомление до Организатора,
изпратено на следния имейл адрес online@office1.bg.
2.4. Използвани изрази и значението им в настоящите Общи условия:
„Участник“ – всяко дееспособно физическо лице и юридическо лице, което е:
а) направило покупка в електронния магазин www.office1.bg на продукти по избор от портфолиото на
верига магазини „Office 1 Superstore” на минимална стойност 100.00 лв. (сто лева) с ДДС в една поръчка
през срока на Промоционалната кампания;
в) не попада в ограниченията по чл.4.2 от Общите условия;
„Промоционална кампания“ – организираната от Кооперация „Панда“ за периода от 25.02.2021 г. до
31.03.2021 г. Промоционална кампания „Романтичен пакет Феста“.
„Срок на промоционалната кампания“ – период от време, започващ от началото на кампанията – 09:00
ч. на 25.02.2021 г. и приключващ в края й – 23:59 ч. на 31.03.2021 г.
„Томбола“ – лотарийна игра, в която ще бъдат включени всички поръчки, направени от имащи качеството
на „участник“ лица, при която ще се изтегли чрез автоматизиран софтуер и на случаен принцип печеливш
номер на поръчка с цел определяне печелившия участник, който ще получи наградата от чл.5.4 от Общите
условия.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ
3.1. Промоционалната кампания се организира и провежда на територията на Република България.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4.1. В Промоционалната кампания имат право да участват всички лица, които имат качеството „участник“
съгласно значението му от Общите условия и не попадат в ограниченията по чл.4.2.
4.2. В Промоционалната кампания нямат право да участват:
1) физическите и юридически лица, имащи договор с Организатора, по силата на който са получили
отстъпки под формата на специални ценови листи и/или отстъпки по продуктови групи;
2) доставчиците на стоки, имащи облигационни отношения или сключен договор с Организатора;
3) юридически лица от банковия сектор, имащи договор с Организатора;
4) юридически лица и еднолични търговци, които закупуват стоки на едро от Организатора при
определените от него условия за продажби към търговци на едро;
5) възложителите по Закона за обществените поръчки, които имат сключен договор за възлагане на
обществена поръчка с Организатора.
6) служителите на Организатора и техните семейства, франчайзерите на Организатора и техните семейства,
служителите на франчайзърите и техните семейства, както и всички лица, участвали по някакъв начин в
организацията на Промоционалната кампания и техните семейства. За целите на настоящите Общи условия
семейство означава: съпрузите, роднините по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до
четвърта степен включително, и роднините по сватовство – до трета степен включително.

ЧАСТ 5. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ
5.1. Участието в Промоционалната кампания е обвързано с онлайн покупка на стоки от www.office1.bg на
определена от Организатора минимална стойност.
5.2. Всички дееспособни физически лица и юридически лица, които:
1) са направили онлайн покупка по свой избор на продукти на обща стойност минимум 100.00 лв. (сто
лева) с ДДС в една поръчка на сайта www.office1.bg през срока на Промоционалната кампания
и
2) не попадат в ограниченията по чл.4.2 от Общите условия
участват автоматично в тегленето на томболата от Промоционалната кампания за избор на номер на
направена поръчка с оглед определяне на печелившия участник, който следва да получи наградата от чл.5.4
от Общите условия.
5.3. Всеки участник има право да участва с неограничен брой покупки на сайта www.office1.bg , ако всяка от
тях е на обща стойност минимум 100.00 лв. (сто лева) с ДДС в една поръчка от веригата „Office 1
Superstore” през срока на Промоционалната кампания. Броят на поръчките на един участник, отговарящи
на условията за минимална стойност, увеличава шанса да спечели наградата от чл.5.4 от Общите условия.
5.4. Организаторът осигурява за печелившия в томболата участник една награда:
1 (един) брой ваучер в електронен вид за Романтичен пакет (1 нощувка в Делукс стая за двама) в хотел „Феста
Уинтър Палас 5*“, Боровец. Ваучерът е валиден за еднократно ползване и покрива следните услуги:
0) 1 нощувка в Делукс стая за двама;
1) ВИП зареждане: вино, шоколадова изненада и плодове, луксозни халати и чехли, соли за вана;
2) Романтична вечеря на свещи с изненада от Главния готвач по 4-степенно меню с бутилка
превъзходно българско вино; (по желание вечерята може да се сервира в стаята)
3) Романтична закуска в леглото;
4) Късно освобождаване до 15:00ч. с предварително уведомяване
5) Талон за 15% отстъпка в Спа центъра
6) Закрит отопляем басейн
7) Термо зона (сауна, релакс стая, контрастни душове)
8) Солна стая
9) Паркинг
10) WiFi интернет в целия хотел;
11) Курортна такса, застраховка, ДДС.
Ваучерът е валиден до 30.04.2021 г. и не може да се използва за периодите около официални празници в
Република България.
В случай, че Организаторът няма възможност да предостави спечелената награда поради независещи от
него причини, той си запазва правото да награди печелившия участник със сходна на спечелената от него
награда, а именно 1 (един) брой подаръчен ваучер за Романтичен пакет (1 нощувка в двойна стая Делукс) в
хотел на същата или по-висока парична равностойност.
5.5. Ограничения при участие в Промоционалната кампания:
1. Не се допуска печеливш участник да разменя спечелената от него награда за паричната ѝ или каквато и
да е друга равностойност.
2. Когато Организаторът установи извършване на злонамерени действия от страна на определен участник,
които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на томболата за определяне на печелившия
участник и/или до възпрепятстване на останалите участници да участват в тегленето на печелившия номер
на поръчка, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го елиминира
от участие в томболата за наградата по чл.5.4 от Общите условия и/или да предостави наградата на
следващия по реда на изтегляне резервен участник.
3. При направена поръчка от електронния магазин www.office1.bg в периода на валидност на
промоционалната кампания;
а. ако в нея фигурират поръчани продукти на обща стойност минимум 100.00 лв. (сто лева) с ДДС, но
доставката на тази поръчка е отказана или неполучена от клиента без вина на Организатора – този номер
на поръчка няма да бъде допуснат до тегленето на печелившия участник;
б. ако в нея фигурират поръчани продукти на обща стойност по-малко от 100.00 лв. (сто лева) с ДДС –
този номер на поръчка няма да бъде допуснат до тегленето на печелившия участник;
в. ако участникът има няколко поръчки, направени в периода на Промоционалната кампания, чийто общ
сбор надвишава 100.00 лв. (сто лева) с ДДС, но нито една от тях поотделно не е на обща стойност
минимум 100.00 лв. (сто лева) с ДДС, тези номера на поръчки няма да бъдат допуснати до тегленето на
печелившия участник.
г. ако бъде отказана от клиента изцяло преди изпълнението ѝ или частично по време на изпълненето ако
общата ѝ стойност е по-малко от 100.00 лв. (сто лева) с ДДС след корекцията – този номер на поръчка
няма да бъде допуснат до тегленето на печелившия участник;
5.6. Провеждането на томболата и тегленето номерата на направените поръчки с цел определяне на
печелившия участник за наградата от чл.5.4 от Общите условия ще се осъществи на 01.04.2021 г. на адрес
гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 139 от определена от Организатора комисия от лица, нямащи право
на участие в Промоционалната кампания. Комисията ще използва автоматизиран софтуер за теглене на
печеливши номера на поръчки, направени от всички допуснати до тегленето на томболата участници, като
ще бъде изтеглен 1 (един) печеливш номер на поръчка и 5 (пет) резервни номера на поръчки.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ