ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 10 мултикукъра Delimano

Спечелете 10 мултикукъра Delimano

ФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ НА FAIRY
Чл. 1. Организатор
1. Промоционалната кампания на продукти Fairy, по-нататък в текста наричана „Кампанията”, се организира и провежда от „Орбико България” ЕООД, с адрес: гр. София, ул. „Източна тангента” 161, представлявано от управителя Иванка Стефанова Иванова.
2. Официалните правила са достъпни безплатно за всяко заинтересовано лице в периода на промоционалната Кампания на следния уебсайт: fairy.pg-promo.bg .
3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила. Допълненията и/ или промените ще бъдат предварително публично оповестени на уебсайта: fairy.pg-promo.bg .
4. С участието си в промоционалната кампания участниците се съгласяват с нейните официални правила (нататък в текста наричани „Официални правила”) и са длъжни да спазват условията им.
Чл. 2. Място на провеждане и участващи обекти
Кампанията се провежда в избрани обекти на територията на Република България, обозначени с рекламни материали на кампанията.
Чл. 3. Продължителност на Кампанията
Кампанията стартира на 1 март 2021г. и продължава до 30 април 2021г.
В случай, че Организаторът реши да съкрати/ удължи срока на Кампанията, това ще бъде оповестено публично на уебсайта fairy.pg-promo.bg,
Чл. 4. Право на участие
В Kампанията може да участва всяко лице, което има навършени 18 години до датата на стартиране на Кампанията, съответно 1 март 2021г., и пребивава на територията на Република България, което е изпълнило едновременно всички условия:
– закупило е продукт/и с марка Fairy независимо от техния вид, размер и опаковка, на минимална стойност от 5 /пет/ лева с ДДС, които продукти са налични в търговските обекти, участващи в кампанията
– регистрирало се е на fairy.pg-promo.bg ;
– регистрирало е касовата си бележка на fairy.pg-promo.bg ;
В Kампанията нямат право да участват служители на Организатора „Орбико България” ЕООД, както и членове на техните семейства (по права и съребрена линия).
Чл. 5. Участващи продукти
1. Участващите продукти са: всички продукти с марка Fairy, независимо от техния вид, размер и опаковка, дистрибутирани от „Орбико България“ ЕООД.
2. Продуктите трябва да бъдат закупени от участващите обекти, посочени в чл. 2 от настоящите Официални правила в периода 1 март 2021г. – 30 април 2021г.
3. След приключването на Кампанията участващите продукти губят качеството си на такива и Организаторът не носи отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че Кампанията все още продължава действието си.
Чл. 6. Механизъм на Кампанията и условия за участие
Всеки участник, който в периода на Кампанията закупи продукти с марка Fairy независимо от техния вид, размер и опаковка, на минимална стойност от 5 /пет/ лева с ДДС от участващите обекти, посочени в чл. 2 от настоящите Официални Правила има право да се регистрира на сайта fairy.pg-promo.bg , както и да регистрира в посочения сайт номера на касовата си бележка и по този начин да участва за спечелването на награда:
–    Един от общо 10 /десет/ броя Мултикукър Delimano
Всеки регистрирал се участник в Кампанията има възможност да участва за спечелването на награда чрез томбола.

I.    За да участват в промоционалната кампания, участниците трябва:
1.    Да се регистрират на следния интернет адрес: fairy.pg-promo.bg, като с регистрацията си създадат профил в платформата, която им дава достъп до участие в Кампанията.
–    Регистрацията в сайта ще бъде осъществена успешно само след появяване на активен бутон за регистрация.
–    В случай, че бутонът не е активен, участникът не се е съгласил с някое от посочените полета, което не може да го допусне до регистрация.
–    Регистрацията в сайта не е обвързана с участие в кампанията. Едно лице може да има регистриран профил и той да е активен, но да не участва в дадена кампания.
2.    Да закупят продукт/и с марка Fairy на минимална стойност от 5 /пет/ лева с ДДС от участващите обекти, посочени в чл. 2 от настоящите правила.
3.    Да регистрира номера на касовата си бележка за закупените продукти;

II.    За да спечели една от наградите участникът е необходимо:
1.    Да влезе в профила си;
2.    Да регистрира номера на касовата си бележка за покупка на продукти с марка Fairy, като при регистрацията трябва:
–    Да посочи името на обекта, от който е закупил продуктите;
–    Да качи снимка на касовата бележка;
В случай, че в касовата бележка не е посочено наименованието на закупените продукти, участникът трябва да качи обща снимка на касовата бележка и закупените продукти, за да бъде приета за валидна извършената регистрация;
3.    След изпълнението на посочените по-горе стъпки в профила на участника се отбелязват всички регистрирани касови бележки.
За участие в кампанията ще бъдат допускани само регистрирани касови бележки, които отговарят на посочените по-горе условия за тях.
Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж.

III.    Печеливши участници
Печелившите участници ще бъдат изтеглени от комисия, съставена от представители на Организатора, до 10.05.2021г. Заедно с печелившите, ще бъдат изтеглени и резерви, които ще получат съответната награда, в случай че някой от печелившите участници се откаже от нея или не бъде намерен, за да му бъде връчена, както и ако не предостави касов бон. За удостоверяване на резултатите от тегленето на томболата, ще бъде съставен протокол. В случай, че определената от комисията дата за теглене на печелившите участници от томболата се падне в почивен и/или официален празничен ден, то печелившите участници ще бъдат изтеглени на първия работен ден след съответния почивен и/или официален празничен ден.
Имената на печелившите участници ще бъдат публикувани на fairy.pg-promo.bg .
Уведомления за спечелените награди ще бъдат изпращани и персонално по имейл или телефонен номер на всеки спечелил след изтеглянето на печелившите, на посоченият от него при регистрирането на профила си в платформата имейл или телефонен номер.
Наградите се доставят на посочения от печелившите участници при регистрацията, адрес, с куриер за сметка на Организатора, в срок от 30 /тридесет/ дни от получаване на уведомлението за спечелването на наградата само срещу предоставяне на касов бон.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ