ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете всяка седмица купички за рязадки, бамбукови сетове за сирена и престилки от Кенар

Спечелете всяка седмица купички за рязадки, бамбукови сетове за сирена и престилки от Кенар

Условия на кампанията „Играй и спечели с Кенар“

По-долу са представени условията, приложими спрямо лицата („Вие” или „Участник”), участващи в Кампанията „Трябва да пробваш – храни готови за консумация“ („Кампанията”). Чрез участието си в Кампанията, Вие приемате настоящите условия и те стават задължителни спрямо Вас. Неспазването на някое от настоящите условия Ви дисквалифицира от участие в Кампанията, като Вашата регистрация за участие се счита за невалидна.

Условията на Кампанията се приемат посредством поставяне на отметка в кутия на уебстраницата на уебсайта, където се регистрира кодът от касовата бележка. Съгласието за обработване на лични данни се дава чрез поставяне на отметка в кутия на уебсайта, където се регистрира кодът от касовата бележка.

Организаторът на Кампанията е „Талар Фуудс“ ЕООД вписано в Регистъра БУЛСТАТ с код по БУЛСТАТ: 130146503 с адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1309, район р-н Илинден, бул. Димитър Петков No 15. Навсякъде, където в настоящите условия се говори за ‘наши’, ‘нас’, ‘ние’ или ‘дружеството’, съответните термини се отнасят до Организатора на Кампанията, неговите дъщерни, свързани дружества и сътрудници.

Кампанията е свързана с покупка на продукт от серията Храни готови за консумация от всички магазини и търговски обекти, където се предлагат готовите храни за директна консумация през периода на Кампанията.

  1. ПРАВО ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

Кампанията е достъпна единствено за граждани и лица, законно пребиваващи в България, които са достигнали минималната възраст от 18 (осемнадесет) години. В Кампанията не могат да участват (i) служители (и членовете на техните семейства (съпруг(а), родител, дете, брат или сестра), както и членове на техните домакинства), на Организатора на Кампанията или техни свързани, дъщерни дружества, представителства или консултанти; и (ii) други лица, участващи в създаването или администрирането на Кампанията, или техните семейства или членове на домакинствата.

  1. КАК ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ В КАМПАНИЯТА

2.1 За да се включите в Кампанията за спечелването на една от трите вида награди (престилка за готвене, бамбуков сет за сирена и сет купички за разядки) трябва да посетите електронната страница promo.talarfoods.com да предоставите нужните лични данни (относно Политиката за опазване на Вашите лични данни вижте по-долу), включително Вашето име, и-мейл адрес, телефон, вида ястие, което сте закупили, и да впишете кода от касовата бележка.

2.2 Регистрацията за участие в Кампанията започва в 0:00ч. българско време, на 08.03.2021 г. на promo.talarfoods.com. За да имат шанс да бъдат избрани за спечелване на награда (както е описано по-долу), участниците трябва да се включат в Кампанията преди 24:00 ч. местно време на 02.05.2021. Закъснелите участници няма да бъдат включени в тегленето на наградите. Тегленето на наградите ще се извършва всяка седмица, като ще бъдат определени в три места:

3то място – Престилка за готвене – 10 броя престилки всяка седмица
2ро място – Бамбуков сет за сирена – 5 броя всяка седмица
1во място – Сет купички за разядки – 3 броя всяка седмица

2.3 Организаторът има правото да прекрати, отложи или спре Кампанията в случай на технически проблеми с уебсайта, процеса на регистрация, проверка или някакъв друг технически проблем, който може да възникне. След успешна регистрация на код от касова бележка, системата автоматично включва кода в тегленето за наградите и изпраща мейл за потвърждение на участието в играта. Един регистриран код осигурява едно участие.

2.4. Само от 08.03 до 02.05.2021 г всеки закупен продукт от серията Храни готови за директна консумация може да ти донесе една от трите вида награди – престилка за готвене, бамбуков сет за сирена или сет купички за разядки. Регистрирайте кода от касовата бележка, с която е закупен продукта, на promo.talarfoods.com и автоматично се включвате в тегленето всяка седмица за една от 18-те награди (престилка за готвене, бамбуков сет за сирена или сет купички за разядки) . Пазете касовата бележка до приключване на кампанията. Повече информация за кампанията можете да намерите на promo.talarfoods.com

 

 

касова бележка

2.5. Потребителите са задължени, след свързване с тях, което ще се осъществи посредством мейла, който са предоставили при регистрацията за участие, да изпратят снимка на касовата бележка заедно със закупеното ястие.

2.6. Можете да се включите в Кампанията, като използвате всеки Код на касова бележка само веднъж. Допуска се повече от едно участие, ако с всяко участие се въвежда различен Код от различна касова бележка . Вие декларирате, че информацията, предоставена от Вас при регистрацията за участие в Кампанията, е вярна и точна. Всяка регистрация, направена в нарушение на тази декларация, може да се счита за невалидна и да бъде обект на дисквалификация по усмотрение на Организатора на Кампанията.

2.7. Продукти, участващи в кампанията, можете да намерите във всеки търговски обект, в който се предлагат готовите храни за директна консумация на Кенар – големите вериги и малките хранителни магазинчета.

  1. ИЗБИРАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ

3.1 Спечелилите награда се избират на случаен принцип всяка седмица измежду всички участници, които успешно са се включили в жребия за теглене на награди в рамките на предходната седмица, в съответствие с настоящите условия. Тегленето на победителите се провежда в седалището и адреса на управление на „Талар Фуудс“ ЕООД област София (столица), община Столична, гр. София 1309, район р-н Илинден, бул. Димитър Петков No 15, в присъствието на нотариус.

3.2 При регистриран уникален код от касова бележка, системата ще връща имейл, в който информира участника, че кодът му е регистриран за участие и ще го препраща на промоционалната интернет страница, където може да се запознае с правилата на кампанията и където може да научи, кои са печелившите от томболата.

3.3. Всяка седмица системата, изработена от Организатора, изтегля на случаен принцип и в присъствие на комисия и нотариус, посочена от Организатора, от всички регистрирани уникални кодове от касови бележки тези, които печелят наградите. Комисията подписва протокол, потвърждаващ спечелилите участници.

3.4. Печелившите участници получават поздравителен имейл с указания как ще получат наградите си. Организаторът се свързва със спечелилите участници по електронна поща и по телефон (по един от двата начина). Ако Организаторът на Кампанията не успее да се свърже с даден Печеливш след три (3) опита в рамките на 48 часа, наградата за съответния Печеливш, автоматично му се отнема, след което друг участник бива избран и уведомен, при прилагане на описания по-горе процес, във връзка с дадената Награда. Посоченият по-горе процес може да бъде повтарян колкото пъти е нужно, до валидното изискване на Наградата от участник, който има право да я получи.

3.5 В случай, че някой участник, който е спечелил награда, бъде дисквалифициран или няма право да получи такава, съгласно клауза 4 по-долу, наградата автоматично му се отнема, след което друг участник бива избран за награда и новият печеливш бива уведомен, при прилагане на същия процес, както е описано по-горе по отношение на Наградата. Посоченият по-горе процес може да бъде повтарян, колкото пъти е нужно по решение на Организатора.

  1. НАГРАДА

4.1 Тегленето ще е в три тура. Всяка седмица ще се теглят – първо място (трима победители), второ (петима победители) и трето място (10 победители). Всеки от спечелилите участници – в зависимост от мястото- получава:

3то място – престилка за готвене
2ро място – бамбуков сет за сирена
1во място – сет купички за разядки
Организаторът ще раздава всяка седмица общо 18 награди на спечелилите участници.

 

4.2 Спечелилият награда ще е необходимо да предостави удобен за него адрес за доставка, на който Организаторът да изпрати съответната награда, след изтеглянето имената на печелившите и след като те са известени по мейл или телефон. При известяване, спечелилият е длъжен да удостовери регламентираното си участие в играта, предоставяйки снимка на закупеното ястие и касовата бележка към него, чийто код е регистрирал за участие в играта. Ако спечелилият участник откаже да представи касовата бележка за покупката заедно със снимката на закупения продук, Организаторът има правото да откаже да изпрати наградата. Член 3.4 и член 3.5 по-горе се прилагат.

4.3 Спечелването на награда е обвързано с покупка.

  1. ИНФОРМАЦИЯ СВЪРЗАНА СЪС ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

5.1. Администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (ОРЗД) е: Талар Фуудс ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1309, район р-н Илинден, бул. Димитър Петков No 1 с ЕИК по БУЛСТАТ: 130146503 (Организатора).

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ