ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете чудесни награди от Oral-B и dm

Спечелете чудесни награди от Oral-B и dm

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА

“Подари си здрава усмивка с Oral-B”

Период на Кампанията: 04.03.2021 – 17.03.2021 г.

1. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА:
Кампанията се провежда на територията на магазините на „дм България” ЕООД, ЕИК
200150888, седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Никола Тесла” № 5, ет. 6,
(наричано по-нататък за краткост “dm”).

2. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА:
Кампанията се организира и провежда от “Юнайтед Партнърс” ЕООД, със седалище и
адрес на управление гр. София, ул. ”Св.Св. Кирил и Методий” № 120, ЕИК 121316789
(наричано по-нататък за краткост „Организатор”) по възлагане на Възложителя.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛ НА КАМПАНИЯТА:
Кампанията се организира по възлагане на “Проктър и Гембъл България” ЕООД с ЕИК
831514349, със седалище и адрес на управление гр. София, ПК 1404, бул. „България“ №
69, представлявано от Мария-Александра Соаита, в качеството й на Управляващ
директор (наричано по-нататък за краткост „Възложител“).

4. ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА:
4.1. Участниците в кампанията “Подари си здрава усмивка с Oral-B”, наричана понататък “Кампанията”, са длъжни да спазват условията и клаузите на описаните по-долу
правила на Кампанията, наречени “Официални правила” (наричани по-нататък за
краткост „Правила“).
4.2. Официалните правила се публикуват на https://ro.pg.com/regulamente-bulgaria/ и
ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Кампанията.
4.3. Организаторът си запазва правото да променя Правилата по време на
провеждането на Кампанията, както и да прекрати Кампанията във всеки един момент.
В такива случаи Организаторът ще информира официално обществеността за това по
същия начин, по който е била информирана първоначално. Промените ще бъдат
обявени поне 24 часа преди влизането им в сила.

5. ПРЕДМЕТ И СРОК НА КАМПАНИЯТА
5.1. Кампанията се организира и провежда в периода 4 март 2021 г. – 17 март 2021
г., включително (наричан по-нататък „Период на Кампанията“).
5.2. Кампанията ще се проведе в съответствие с настоящите Официални правила.
5.3. Организаторът си запазва правото да променя Периода на Кампанията, но не преди
да го е обявил публично, както е посочено в т.4.3. по-горе.

6. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
6.1. Кампанията се организира и провежда на територията на Република България. В
Кампанията може да участва всяко дееспособно физическо лице (наричано по-долу за
краткост „Участник“), което отговаря едновременно на следните условия:
6.1.1. навършило е 18 (осемнадесет) години;
6.1.2. закупило е участващ в Кампанията продукт на марка Oral-B от обект на дм
България ЕООД (dm);
6.1.3. изпратило е снимка на валидна касова бележка/фактура от направената покупка
на лично съобщение на официалната Facebook страница на Oral-B Bulgaria.
6.1.4. има възможност лично да получи наградата на територията на Република
България, при спазване условията на Кампанията;
6.1.5. предоставило е изрично съгласие с условията на Кампанията и е съгласно личните
му данни да бъдат обработвани за целите на Кампанията;
6.1.6. не е лице, свързано с Организатора или Възложителя.
6.2. Свързани лица съгласно т. 6.1.6. от Правилата са лицата, които са съдружници или
акционери в търговските дружества на Организатора или Възложителя, или които
работят по трудово правоотношение или лично са в друг вид договорни отношения или
са заети в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на
Кампанията, или са в пряка родствена връзка със служителите на Организатора или
Възложителя.
6.2.1. Под „пряка родствена връзка” следва да се разбира: роднини по права линия без
ограничение на степените, роднини по съребрена линия до четвърта степен,
включително, и по сватовство до трета степен, включително, както и лица, между които
осиновяването създава отношения на роднини по права линия или на братя и сестри.
6.3. С включването си в Кампанията, участниците се обвързват с Правилата,
потвърждават, че са ги прочели, разбрали и ги приемат безусловно, съгласяват се да
спазват условията и сроковете на Кампанията и декларират, че имат навършени 18
(осемнадесет) години, дават свободно изразено, конкретно и информирано
волеизявление, с което физическото лице, за което се отнасят личните данни,
недвусмислено се съгласява предоставените от него лични данни да бъдат използвани
и обработвани за целите на Кампанията описани в т.11 от Правилата.

7. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА
7.1. За да участва в Кампанията, всеки участник следва да направи следните стъпки:
7.1.1. В периода на Кампанията да закупи електрическа четка за зъби Oral-B или
резервна глава Oral-B без значение от модела от обект на дм България ЕООД (dm).
7.1.2. Да изпрати снимка на касовата бележка/фактура за покупка на участващ в
Кампанията продукт на Oral-B на официалната Facebook страница на Oral-B Bulgaria,
която да отговаря на следните критерии:
• Снимката трябва да е във формат .jpg или .png
• Снимката не трябва да бъде архивирана (.zip или .rar формат)
• Снимката не трябва да е размазана или с лошо качество, което да попречи на
валидирането ѝ.
• Доказателството за покупка трябва да е снимано или сканирано в оригинал и да
показва еднозначно, че е за покупка на електрическа четка за зъби Oral-B или
резервна глава Oral-B
• На снимката трябва ясно да се виждат обектът на дм България ЕООД (dm), от
който e закупен продуктът, датата и стойността на покупката, номерът на
касовата бележка/фактурата.
7.1.3. Снимки, които не отговарят на посочените по-горе условия, няма да бъдат
зачитани за валидни и няма да участват в разпределянето на наградите.
7.2. Изпращането на доказателство за направената покупка може да се извърши само в
периода 4 март 2021 г., 00:00 часа – 17 март 2021 г., 23:59 часа. Датата на покупката на
участващия в Кампанията продукт, посочен върху касовата бележка/фактурата, също
трябва да е в рамките на периода 4 март 2021 г., 00:00 часа – 17 март 2021 г., 23:59 часа.

8. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ:
8.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците в Кампанията, са
следните:
2 (две) големи награди: 2 (две) грим сесии с Евгения Джаферович в „Studio N13“, гр.
София, ул. „Мърфи“ №13, телефон за връзка: 088 416 1313.
Допълнителни награди: 5 (пет) бр. карта за пазаруване в dm, всяка на стойност 30
(тридесет) лв. с ДДС.
*Посочените изображения на награди върху рекламните материали на Кампанията са с
илюстративен характер.
8.2. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност.
8.3. С включването си в Кампанията участниците потвърждават, че са запознати с
изискванията на Закона за данъците върху доходите на физически лица, съгласно който
предметни награди на стойност над 100,00 лева, са облагаем доход за физическото
лице, което ги получава.

9. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИ
9.1. Изборът на победителите ще се извърши от Организатора или от упълномощено от
него лице на случаен принцип, чрез софтуерна уеб базирана програма –
https://commentpicker.com/random-picker.php или друга подобна до 7 (седем) дни след
изтичане на крайния срок на Кампанията.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ