ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 500 чудесни награди от Lavazza

Спечелете 500 чудесни награди от Lavazza

ОБЩИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Участниците в Играта трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу общи правила на Играта.

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПРАВИЛА

 1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила и условия за участие на Играта (наричани по-долу “Общи правила” или “Правилата”).

1.1. Общите правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес:  www.lavazza.sofstok.com  за целия Период на Играта.

1.2. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Общите правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет адрес: www.lavazza.sofstok.com

РАЗДЕЛ ІІ. ПЕРИОД НА ИГРАТА И НАЧИН НА УЧАСТИЕ

 1. Период и начин за участие:

2.1. Периодът за участие в „Играта” е от 01.03.2021 г. до 31.03.2021 г. („ПЕРИОД“)

След крайния срок на Играта, а именно след 23:59 ч. на 31.03.2021 г., тя се прекратява, независимо че в търговската мрежа е възможно да има налични промоционални продукти и рекламни материали, свързани с Играта.

2.2. Играта се провежда в избрани магазини и вериги магазини на територията на Република България, които ще бъдат обявени на интернет адрес: www.lavazza.sofstok.com Печелившите се избират чрез томбола, в която участват лицата, регистрирали касов бон с дата, включена в Периода на Играта, потвърждаващ покупката на минимум 1 продукт от серията Lavazza Crema e Gusto (в това число Lavazza Crema e Gusto 250г. мляно кафе вакум опаковка, Lavazza Crema e Gusto 250г. метална кутия, Lavazza Crema e Gusto 1000г. зърна и Lavazza Crema e Gusto Forte 1000г. зърна, но не само) в регистрационната форма на www.lavazza.sofstok.com.  и съгласно условията на настоящите Правила.

2.3. След регистрация на спечелилите, същите трябва да изпратят регистрирания касов бон като приложат негова снимка в нарочно отварящо се поле на регистрационната форма. В случаите, когато касовият бон е с дължина, непозволяваща в рамките на една снимка да се вижда закупения продукт и датата на покупката, то касовият бон трябва да бъде сгънат по начин, позволяващ присъствието и на двата изискуеми критерия за участие в Играта. В случай че на касовия бон не фигурира закупен продукт от серията Lavazza Crema e Gusto, както и датата на покупка не в Периода на Играта), регистрацията на този участник в Играта се заличава.

РАЗДЕЛ ІІІ. ОРГАНИЗАТОР

 1. Организатор на Играта е „СофСток ЛТД“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ 46. Имейл адрес за контакти: office@sofstok.com, наричан по-долу за краткост „ОРГАНИЗАТОР”.

РАЗДЕЛ ІV. ПРОДУКТИ, УЧАСТВАЩИ В ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА

 1. Продуктите, участващи в Играта, са:

– Lavazza Crema e Gusto 250г мляно кафе вакум опаковка;

– Lavazza Crema e Gusto 2*250г (общо 500г) мляно кафе вакум опаковка;

– Lavazza Crema e Gusto 3*250г (общо 750г) мляно кафе вакум опаковка;

– Lavazza Crema e Gusto 250г метална кутия;

– Lavazza Crema e Gusto 1000г зърна;

– Lavazza Crema e Gusto Forte 1000г зърна;

– Lavazza A Modo Mio Crema e Gusto капсули 16бр в кутия;

4.1. Продуктите, участващи в Играта, се предлагат на рафт, на касова зона и/или на вторично излагане в избраните от Организатора обекти.

РАЗДЕЛ V. УЧАСТНИЦИ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 1. Участник в Играта („УЧАСТНИК“) може да бъде всяко физическо лице над 18 години с постоянен адрес в Република България, който в Периода на участие по т. 2.1. е:

5.1. Закупил продукт на Lavazza от серията Lavazza Crema e Gusto, който е снимал и качил на интернет адрес: www.lavazza.sofstok.com касов бон с ясно видима дата, включително номерът на касовия бон и името на закупения продукт съвпадат с декларираните в сайта на Играта.

5.2. Попълнил регистрационната форма със своите данни (три имена, телефон и електронен имейл адрес за контакт) на интернет адрес: www.lavazza.sofstok.com.

5.3. Регистрирал свой касов бон с дата от Периода на Играта, потвърждаващ покупката, съгласно условията на настоящите Правила, като въведе номер и дата на регистрационен бон и град, където е регистрирана покупката. Спечелилите в томболата трябва да предоставят оригинала на регистрирания от тях касов бон на куриера, който достави наградата. В случаите, когато касовият бон е с дължина, непозволяваща в рамките на една снимка да се вижда закупения продукт и датата на покупка, то касовият бон трябва да бъде сгънат по начин, позволяващ присъствието и на всички изискуеми критерии за участие в Играта.

5.4. В Играта нямат право да взимат участие служители на Организатора, както и служители на трети лица, свърни с Играта, както и членове на техните семейства, включително техните преки родственици (деца, родители, братя, сестри, съпрузи);

5.5. В Играта нямат право да взимат участие лица на възраст под 18 (осемнадесет) години, считано към 01.03.2021 г. С приемането на Общите правила на Играта, Участникът декларира възраст над 18 год. съгласно Общите правила.

РАЗДЕЛ VІ. МЕХАНИЗЪМ НА УЧАСТИЕ

 1. Участието в Играта е възможно след закупуване на участващите промоционални продукти с марката Lavazza от серията Crema e Gusto, посочени в т. 4.

6.1. За да участват в Играта, участниците трябва да се регистрират на интернет адрес: www.lavazza.sofstok.com  , да регистрират участващия в играта касов бон, като упоменат неговите дата, номер и град на издаване, както и да направят снимка на касовия бон с данни, съвпадащи с тези от регистрацията и с дата от Периода на Играта, удостоверяваща покупката на промоционален продукт, участващ в Играта. При регистрацията всеки Участник декларира в регистрационната форма, че е запознат и се съгласява с Общите правила на Играта;

6.2. Всеки Участник може да регистрира неограничен брой касови бонове за периода на Играта.

6.3. Общият брой награди e: 500бр. награди с марката Lavazza, а именно: 200 чаши тип мъг, 100 стъклени чаши с марката Lavazza, 100 памучни чанти брандирани с марката Lavazza, 50 тениски с марката Lavazza). Разпределението на наградите ще се извършва след всеки успешно регистриран касов бон на произволен принцип и по предварително заложен в електронната система за теглене на награди алгоритъм за количествено разпределяне на наградите на база регистрации и активност.

6.4. Наградите, осигурени от Организатора на Играта, са както следва:

* 200бр чаши тип мъг, порцеланова с дръжка с марката Lavazza;

* 150бр стъклени чаши  с марката Lavazza

* 100бр памучни чанти брандирани с визия на марката Lavazza Tierra;

* 50бр тениски с марката Lavazza;

6.5. Всеки касов бон има право само на 1 /една/ награда за периода на Играта. Участниците могат да участват с неограничен брой касови бонове, които отговарят на условията за участие в Играта.

6.6. След успешна регистрация на един касов бон, Участникът ще бъде помолен да удостовери валидността на регистрирания касов бон със снимка. В случай че няма техническа възможност да направи и предостави снимка, на мейла, с който се е регистрирал в системата, ще получи линк с валидност 24 часа, чрез който в рамките на този период може да качи снимка на регистрирания касов бон.

6.7. Печелившите Участници, ще бъдат обявявани всеки петък от стартирането на Играта, а именно на: 05.03.2021 год., 12.03.2021 год., 19.03.2021 год., 26.03.2021 и на 1.04.2021 год. (след като са били регистрирани всички печеливши потребители от 31.03.2021) на интернет адрес: www.lavazza.sofstok.com  , както и в сайта на Организатора – www.sofstok.com, в секция „Новини“;

6.8. Организаторът си запазва правото да отстрани всеки Участник, който:

6.8.1. Не отговаря на настоящите Правила на Играта;

6.8.2. Не спазва Общите правила на Играта.

6.8.3. Е качил снимка на касова бележка, в която не фигурира продукт с марката Lavazza от серията Crema e Gusto, и/или от касовия бон не става ясно, че това е продукт, участващ в Играта, съгласно т. 4., и/или касовият бон е от период, преди или след Периода на играта, описан в т. 2.1. и/или победителя няма навършени 18 години към дата 01.03.2021 г.

Същият ще бъде писмено своевременно уведомен за констатираните несъответствия по имейл.

6.9. В случай на отстранен Участник, спечелил награда, наградата се отчита като нераздадена и отново влиза в алтгоритъма за раздаване.

РАЗДЕЛ VІІ. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 1. Печелившият Участник ще бъде информиран за спечелената от него награда по т. 6.4.и за условията и начина на получаването й чрез изпращане на имейл от служител на Организатора на имейл адреса за контакти, посочен при регистрирането на Участника в Играта;

7.1. В случай че печелившият Участник печели награда от изброените в т. 6,4, в отговор на изпратения от Организатора имейл, печелившият Участник следва да предостави в 7-дневен срок от датата на изпращане на изходящия от Организатора имейл, точен адрес за доставка;

7.2. В случай че печелившият Участник не отговори на съобщението, като изпрати необходимите данни в срок по предходните точки или откаже да получи наградата, то наградата остава нераздадена;

7.3. Наградата се изпраща по куриер или от представител на Организатора за сметка на Организатора;

7.4. Наградата се изпраща в срок до 45 работни дни след получаване на точен адрес за доставка на печелившия Участник;

7.5. Наградата не може да бъде разменяна за паричната й или каквато и да е друга равностойност.

7.6. Наградата се предава срещу показване на касов бон и лична карта на спечелилия Участник на куриера. В случай че лицето не пази касовия си бон или откаже да покаже личната си карта, се счита, че лицето се отказва от получаване на наградата и същата остава нераздадена.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

2 comments

 • „Играта се провежда в избрани магазини и вериги магазини на територията на Република България“. Къде да проверим кои са магазините от които можем да закупим продукти и участваме в играта?

  • Играйте и спечелете

   Здравейте,
   съветваме Ви да се свържете с органзиаторите на играта

   Поздрави

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ