ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете кростренажор и хидромасажни вани за крака от Scholl

Спечелете кростренажор и хидромасажни вани за крака от Scholl

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА „Стъпка напред с Scholl” на
SCHOLL 2021

I. Организатор и официални правила на КАМПАНИЯТА
1. Кампанията „Стъпка напред с Scholl” на Scholl 2021 г. /споменавана
навсякъде по-долу в правилата като „Кампанията“/ се организира и провежда от
„Аксон България“ AД, ЕИК 204699457, регистрирано съгласно ЗДДС под номер
BG204699457, със седалище и адрес на управление: гр. София 1360, р-н
Люлин, ул. „Георги Караславов” № 14А, представлявано от Изпълнителния
директор Георгиос Панайотис Диамантис (споменаван навсякъде по-долу в
правилата като “Организатор”), тел: 02/8191000 – официален дистрибутор за
България на продуктите с търговска марка Scholl и RECKITT BENCKISER
(ROMANIA) SRL, дружество, регистрирано в Румъния със седалище и адрес на
управление в Букурещ, 89-97 Григоре Александреску, секция А, ет.5, Район 1, с
регистрационен номер на Търговския регистър на Румъния J40/2034/2002, и
единен идентификационен код RO 8411320, възложител на Кампанията
(споменаван навсякъде по-долу в правилата като “Възложител”).

2. Официалните правила на Кампанията са изготвени и публично оповестени в
съответствие с изискванията на приложимия български закон. Официалните
правила ще бъдат публикувани на https://axxon.bg/produkt-kategoriya/lichnagrizha/scholl, както и на официалния сайт на кампанията www.scholl-game.com,
откъдето са достъпни през целия период на Кампанията по начин, който
позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.
3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно
настоящите Официални правила в съответствие с действащото българско
законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от
Организатора срок, след предварителното им оповестяване на
https://axxon.bg/produkt-kategoriya/lichna-grizha/scholl, както и на официалния
сайт на кампанията www.scholl-game.com.

II. Територия
Кампанията се провежда само в магазини дм на територията на Република
България.

III. Срок и продължителност на кампанията
4. Кампанията започва в 00:00:00 ч. на 01.04.2021г. и приключва в 23:59:59 ч. на
14.04.2021г. включително (Период на Кампанията).

5. Всяка регистрация в играта преди 00:00:00 ч. на 01.04.2021г. и след 23:59:59
ч. на 14.04.2021г., ще бъде считана за невалидна.

IV. Участващи търговски марки и опаковки
6. Всички продукти на Scholl следва да се счита, че участват в Кампания.

V. Механизъм на кампанията
7. В кампанията могат да бъдат спечелени:
– малки награди: 3 бр. – Хидромасажна вана SENCOR SFM 3720GR, на
стойност 65 лв. с ДДС за брой;
– голяма награда: 1 бр. – Кростренажор ORION TRAX L200 МАХОВИК 5 КГ,
СИСТЕМА МАГНИТНА, на стойност 499 лв. с ДДС.
7.1. За да участвате за спечелването на една от наградите, трябва да
изпълните всяко едно от следните условия:
7.1.1. Да закупите продукт(и) Scholl на стойност минимум 10 лв. с ДДС от
магазини дм България;
7.1.2. Да влезете на www.scholl-game.com и да регистрирате своите имена,
телефон, email и номера на касовата бележка за закупените Scholl продукти на
минимална стойност 10 лв. с ДДС, както и да потвърдите, че сте съгласни с
Правилата на Кампанията.
7.2. Запазете регистрираната касова бележка, с която, в случай че спечелите,
ще удостоверите направената покупка. Направете снимка на касовата бележка
и я запазете в устройството си. В случай че изгубите касовата бележка и сте
печеливш, може да предоставите снимка на бележка, с която да докажете
направена покупка.
7.3. Участието в Кампанията е незадължително и доброволно.

8. Всеки Участник може да се регистрира в Кампанията с повече от една касова
бележка за продукти Scholl, при условие, че всяка от тях (касова бележка)
доказва покупка на продукти Scholl от магазините на дм България в размер на
минимум 10 лв. с ДДС. Една касова бележка дава право само на една
регистрация, независимо от стойността й. За избягване на неясноти, един
Участник в Кампанията може да спечели само една голяма награда или една
малка награда, независимо от броя на регистрираните касови бележки за
продукти Scholl.

9. Регистрацията на уебстраницата на Кампанията ще се счита за невалидна и
Участникът няма да бъде регистриран като такъв в разпределението за
наградата в следните случаи:
9.1. Ако регистрацията съдържа повече от един уникален номер на касова
бележка;
9.2. Ако регистрацията не съдържа уникалния номер на касовата бележка;
9.3. Ако регистрацията съдържа уникален номер на касова бележка, който вече
е бил регистриран;
9.4. Ако регистрацията е направена след изтичане срока на Кампанията, а
именно след 23:59:59 ч. на 14.04.2021г. или преди нейното начало, а именно
преди 00:00:00 ч. на 01.04.2021г.
9.5. Ако регистрираната касова бележка е за продукти Scholl на стойност помалка от 10 лв. с ДДС;
9.6. Ако продуктите Scholl на стойност минимум 10 лв. с ДДС не са закупени от
магазините на дм България;
9.7. Ако регистрирал се Участник поиска заличаването на личните му данни,
преди да е бил обявен за Печеливш;
9.8. Ако регистрирал се Участник не е навършил 18 години към датата на
извършване на регистрацията.

10. Всеки регистриран номер на касова бележка участва в томболата за
теглене на една от наградите до края на Кампанията.

11. Печелившият/та на голямата награда и печелившите на малките награди
ще се теглят чрез специализиран софтуер в периода 15.04-18.04.2021г., като
Победителите ще бъдат известени с телефонно обаждане и email за това, че
печелят и как да получат наградите си.

VI. Описание, разпределение, процедура за предявяване, валидиране и
получаване на награди
12. В Кампанията могат да бъдат спечелени следните награди:
12.1. Малки награди: 3 бр. – Хидромасажна вана SENCOR SFM 3720GR, на
стойност 65 лв. с ДДС за брой.
12.2. Голяма награда: 1 бр. – Кростренажор ORION TRAX L200 МАХОВИК 5 КГ,
СИСТЕМА МАГНИТНА, на стойност 499 лв. с ДДС;

За избягване на каквото и да било съмнение, всички награди (голяма и малки)
могат да бъдат предоставени само на Участници, валидирани от Организатора
като победители в съответствие с всяко и всички от изискванията и условията
съгласно настоящите Официални правила.

13. Касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж.

14. В периода 15.04-18.04.2021г. ще бъдат изтеглени Печелившите чрез
специализиран софтуер, пред нотариус, измежду всички регистрирали валидни
касови бележки участници в периода на Кампанията. Спечелилите ще бъдат
уведомени чрез телефонно обаждане и email, с информация как да получат
своите награди. Печелившите участници трябва да заяват адрес в рамките на
територията на Република България, където да им бъде изпратена наградата.
В периода 15.04-18.04.2021г. ще бъде изтеглена и 1 резерва. Редът за
свързване с резервата е уточнен в точка 17 от настоящите правила.

15. Победителите в Кампанията са длъжни да предоставят:

 регистрираната касова бележка като доказателство за печалбата, както
и да докажат, че са с постоянно местожителство в Република България
(съгласно изискванията в член 18 по-долу) при потвърждаване на
наградата. Това означава, че трябва да изпратят на e-mail адреса
office@scholl-game.com снимка на регистрираната касова бележка;

 техни лични данни: три имена, дата на раждане, които се изискват за
процедурата по получаване на наградата, след като бъдат уведомени,
че са сред печелившите.

16. Малките награди ще бъдат изпратени за сметка на Възложителя не покъсно от 26.04.2021г. Малките награди се предявяват от спечелилите участници
до 22.04.2021г., а Възложителят няма задължение за предоставяне на награда,
предявена след тази дата.

17. Голямата награда ще бъде изпратена за сметка на Възложителя не покъсно от 26.04.2021г. Голямата награда се предявява от спечелилия Участник
до 21.04.2021г., а Възложителят няма задължение за предоставяне на награда,
предявена след тази дата. В случай че Победителят не потвърди наградата си
до 22.04.2021г., на 23.04.2021г. Организаторът се свързва с предварително
изтеглена резерва за Победител за съответната непотвърдена награда, както е
описано в точка 14. Резервният Победител трябва да предяви наградата си до
5 календарни дни от деня, в който е уведомен. Организаторът няма
задължение за предоставяне на награда, предявена след този период. В
случай, че нито Победителят, нито резервата не потвърди наградата си, тя
няма да бъде предоставена.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ