ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 30 броя Gift card, всяка на стойност 100 лева от Picantina

Спечелете 30 броя Gift card, всяка на стойност 100 лева от Picantina

Играта продължава до 30 април 2021 г.

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА НАЦИОНАЛНА ПОТРЕБИТЕЛСКА КАМПАНИЯ
„Само едно ястие не е достатъчно, когато е с Picantina”

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ
1. Организатор: Националната потребителска кампания „Само едно ястие не е
достатъчно, когато е с Picantina” (наричана по-долу „Кампанията“) се организира и
провежда от Кенди ООД с ЕИК: 121068952, с адрес на регистрация: град Банкя, ул. София
101 (наричан по-долу „Организатор“).
2. Официални правила (наричани по-долу „Официални правила“) са публикувани на
www.promo.picantina.bg („Сайта на Кампанията“), откъдето ще са достъпни през целия
период на Кампанията по начин, който позволява тяхното съхраняване и
възпроизвеждане. При възникнали въпроси относно Кампанията, информация може да
бъде изпратена като съобщение на Facebook страницата на Организатора за марката
Picantina – www.facebook.com/picantina.bg
3. Организаторът запазва правото си да допълва или променя едностранно настоящите
Официални правила, като промените ще влизат в сила в определен от Организатора срок
и след оповестяване на www.promo.picantina.bg
4. Период на Кампанията: от 00:00:01 часа на 01.04.2021 г. до 23:59:59 часа на 30.04.2021
г. („Промоционален период“)
5. Място на провеждане на кампанията: Кампанията се организира и провежда на
територията на Република България, във всички търговски обекти на търговска верига
Фантастико („Участващи обекти“).
6. Кампанията се провежда изцяло на български език.
7. В Кампанията участват всички продукти с търговска марка PICANTINA
(“Промоционални продукти”), независимо вида и грамажа, налични и закупени от
съответния Участващ обект, в рамките на посочения в т.4 Промоционален период.

II. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА
1. Кампанията е отворена за участие за всяко дееспособно физическо лице, навършило 18
годишна възраст, с местоживеене РБългария (наричано по-долу КЛИЕНТ), което в
периода на провеждане на Кампанията е изпълнило следните условия:
1.1. По време на периода на Кампанията Клиентът трябва да закупи по свой избор
продукти и/или комбинация от продукти с търговска марка PICANTINA (посочени в раздел
I, т. 7 от настоящите правила), на обща стойност минимум 4,00 лв. /четири лева/ с ДДС в
един фискален/касов бон, независимо от кой от Участващите обекти находящ се на
територията на Р.България и да запази касовата бележка. Покупката трябва да бъде
извършена в периода на Кампанията.
1.2. Клиентът трябва да посети Сайта на Кампанията и да въведе име и фамилия,
електронен адрес (e-mail), телефон и да регистрира фискален бон/ове като приложи
снимка на същия/те на интернет www.promo.picantina.bg. Снимките на фискалния бон/ове
служат като доказателство за направена покупка и участие в Кампанията, следователно
трябва да бъдат четливи. Ако на снимката не присъстват изписаните участващи продукти,
закупени на минималната стойност или дата на покупката, която да е в периода на
Кампанията, регистрацията на бележката се счита за невалидна и отпада при теглене на
наградите.
1.3. Клиентът е длъжен и се съгласява да запази касовия бон, който при спечелване на
наградата ще бъде поискан за доказване на валидна регистрация за участие в
Кампанията.
1.4. С регистрацията си за участие Клиентът следва изрично да заяви (с отбелязване
чрез чекбокс), че приема настоящите правила, както и да даде съгласие за обработване на
личните му данни за целите на Кампанията. При спазване на условията за регистриране
за участие, Клиентът се включва за участие в Кампаниятта и в тегленията на наградите.
2. Един Клиент има право да спечели само една награда с един коректно регистриран
касов/фискален бон за периода на Кампанита. Всеки последващ опит за участие в
Кампанията с вече регистриран касов бон се счита за невалиден.
3. Един касов бон, без значение от броя закупени продукти с търговска марка PICANTINA,
може да бъде регистриран само един път.
4. Един Клиент може да направи неограничен брой регистрации с различни
касови/фикскални бонове, но може да получи само една награда, като при теглене се
извършва допълнителна идентификация чрез мобилния номер, с който Клиентът се
регистрира.
5. За участие в Кампанията се допускат регистрации на касови бонове, издадени само от
Участващите обекти, независимо от кой търговски обект в страната и в периода на
кампанията.
6. В Кампанията нямат право да участват: служителите на Кенди ООД, рекламни и
представителни компании и агенции, свързани с Кампанията, компании, собствениците и
служителите на търговските обекти, които търгуват с участващите продукти в раздел I, т.
6, както и роднини по права линия от първа степен (деца и родители) и съпрузи на
изброените по-горе лица.
7. Организаторът има неотменимото право да прекъсне и/или прекрати Кампанията по
всяко време, обявявайки това по реда на раздел I, т. 3, в случай че настъпят материални
злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства.
8. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят
регистрации „автоматично“, вместо Клиента и други подобни злоупотреби. Всеки Клиент,
който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично
дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за:
а) получаване на повече от посочените максимален брой регистрации от едно лице;
б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и
индивидуално участие на съответното физическо лице в активността;
в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или
увеличава шансовете за печалба на някой клиент извън описания механизъм в настоящите
Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът
не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално
нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана
по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.
9. Търговска верига „Фантастико“ не носи отговорност за за законосъобразността и
провеждането на Кампанията.
10. Използването на търговски марки Фантастико от Организатора визуално /лого/ и
словно /с думи/ се извършва единствено и само за целите на Кампанията, удостоверено с
Декларация от Организатора към Търговска верига Фантастико.
III. МЕХАНИЗЪМ НА ЗАКУПУВАНЕ НА ПРОДУКТИ И РЕГИСТРАЦИЯ В КАМПАНИЯТА
Стъпка 1: Клиентът закупува по свой избор продукти и/или комбинация от продукти с
търговска марка Picantina, посочени в раздел I, т. 7 от настоящите правила от обект на
Търговска верига Фантастико, находящ се на територията на Р.България, на обща
стойност минимум 4,00 лв. /четири лева/ с ДДС, отбелязани в един касов бон.
Стъпка 2: Клиентът посещава Сайта на Кампанията www.promo.picantina.bg и въвежда в
обозначените полета следната информация:
1.1 име и фамилия с български букви
1.2 мобилен номер
1.3 имейл адрес
1.4 номер на касовата бележка
1.5 сумата от закупените продукти, обозначенa на касовата бележка
1.6 публикува снимка на касовата бележка, удостоверяваща покупката.
1.7 потвърждава (чрез чекбос), че ще съхранява касовият бон и представи, в случай на
получаване на награда
1.8 потвърждава (чрез чекбокс), че е е прочелел и е съгласен с Официалните правила
на кампанията (линк към официалните правила)
1.9 дава съгласие за обработване на личните му данни за целите на Кампанията (чрез
чекбокс)
При спазване на условията за регистриране за участие, Клиентът се включва за участие в
Кампанията и в тегленията на наградите.

IV. НАГРАДИ
1. В Кампанията се раздават следните награди:
1.1 30 броя Gift card /гифт карта/ всяка на стойност 100 лева с вкл. ДДС
1.2 Визията на наградата е изобразена в Приложение 1, което е неразделна част от
Общите условия.
2. Всяка гифт карта е на стойност 100 лева с ДДС, представлява платежна карта под
формата на пластика, от „Айкарт“ АД. Чрез гифт картата Клиентът получава възможност,
получавайки наградата си, да извършва онлайн покупки или да се разплаща на POS
терминал безконтактно без дневен лимит на сумата, приемащ Mastercard, без
ограничение на територията за ползване по цял свят (затворена е за използване на АТМ).
Картата е непрезареждаема, персонализирана с персонални защитни характерситки, като
PAN, дата на валидност, CVV, CVC, ПИН или други подобни характеристики,
неперсонифицирана с име.
3. Гифт картата е с валидност 5 години или до изчерпване на наличността от 100
лева, и не позволява да бъде презареждана. За транзакциите по картата не се начисляват
комисионни. Месечна такса от 6 /шест/ лева на месец се прилага само в случай на
остатъчен баланс след шестия месец. Картата се получава с опаковка и инструкции за
активиране. Картата може да бъде преотстъпвана за ползване на трети лица. Получателят
няма право да изисква левовата равностойност от Организатора срещу представяне на
Картата.
4. Организаторът не поема никаква отговорност при изгубване, унищожаване,
повреждане или кражба на гифт картата е не я подменя.

V. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ КЛИЕНТИ. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ.
1. На 10.05.2021 ще бъде извършено едно теглене измежду всички регистрирани клиенти,
регистрирали сe с минимум едно участие в периода на Кампанията от 00:00 ч. на
01.04.2021 г. до 23:59 ч. на 30.04.2021 г. В тегленето участват само Клиенти, отговарящи на
изискванията на Кампанията, посочени в раздел II.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ