ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 20 мултифункционални дървени играчки за дърпане-таралеж VIGA

Спечелете 20 мултифункционални дървени играчки за дърпане-таралеж VIGA

ПРАВИЛА ЗА
ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДИГИТАЛНИ ПРОМОЦИИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ НА „ЛИЛИ ДРОГЕРИЕ“ ЕООД

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:
Довери се на експерта при подсичането и участвай за награда!

2. ПАРТНЬОР НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:
Партньор на Промоцията/Играта е „Лили Дрогерие” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201035329, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Иван Денкоглу” 26, ет. 2, (наричано по-нататък за краткост „Партньор” или “Лили”), https://www.lillydrogerie.bg.

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛ НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:
Промоцията/Играта се възлага от „Лавена“ АД, (наричано по-долу за краткост “Възложител”, „Организатор“), надлежно регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 837066835, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, Индустриална зона.

4. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
4.1 Правилата за участие и механизмът за осъществяване на Промоцията/Играта се определят от Партньора. Възложителят предоставя продуктите, които участват в Промоцията/Играта, както и наградите.
4.2 Официалните правила са задължителни и обвързващи за участниците в Промоцията/Играта и са публикувани на електронната страница на Партньора: https://www.lillydrogerie.bg/bg/posts и на ФБ страницата на Партньора https://www.facebook.com/LillyDrogerieBG/.
4.3 Партньорът си запазва правото да изменя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публичното им оповестяване на електронната и ФБ страници на Партньора: http://www.lillydrogerie.bg/, https://www.facebook.com/LillyDrogerieBG/.
4.4 Участник в Промоцията/Играта може да бъде всяко лице, навършило 18 години към датата на стартирането й, което живее на територията на Република България. В Промоцията/Играта нямат право да участват служители на Партньора и на Възложителя, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи). С извършването на което и да е от действията за участие в Промоцията/Играта участниците декларират, че са навършили 18 години, приемат настоящите Правила и имат право валидно и неограничено право да извършват всички действия във връзка с участието си.
4.5 Партньорът има право по своя преценка и без предизвестие да изключи участник от Промоцията/Играта, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Промоцията/Играта.
4.6 Забранени са всякакви действия от страна на участниците, които целят вероятността за спечелване на награда да бъде повишена, посредством използването на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на процеса по спечелването на наградите, Партньорът има право да дисквалифицира съответния участник/участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда/награди.
4.7 Промоцията/Играта се организира и провежда на територията на Република България във всички магазини от веригата на Партньора.
4.8 Партньорът и Възложителят имат право да прекратят Промоцията/Играта по всяко време, обявявайки това на електронната и ФБ страници на Партньора, включително и в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на прекратяване на участниците не се дължат компенсации.
4.9 За целите на тези Правила, за Форс мажор ще се счита всяко събитие, което не може да бъде контролирано, поправено или предвидено от Възложителя и/или Партньора и поради възникването на което Възложителят не може да изпълни своите задължения, предприети съгласно тези Правила, а именно да осигури наличие на продуктите, участващи в Промоцията/Играта и/или наградите, респективно Играта не може да бъде проведена в търговските обекти на Партньора Такива събития ще означават без ограничение: епидемии, войни, пожари, наводнения, стачки и блокади, земетресения, обявено от държавните органи извънредно положение в страната и други събития от всякакъв вид, които са извън контрола на Възложителя и Партньора, както и законова разпоредба, която може да забрани или промени условията на Правилата и така нататък.

5. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
Промоцията/Играта започва на 01.04.2021 г. и приключва на 30.04.2021 г.

6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ:
Наградите, които могат да спечелят участниците в Играта, са:
6.1 20 бр. Мултифункционална дървена играчка за дърпане-таралеж VIGA
6.2 Не се допуска подмяна на спечелена награда с нейната парична стойност.
6.3 Единичната стойност на наградата е 52,33 лв. без ДДС.

7. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
В Играта може да участва всеки, който отговаря на изискванията за право на участие по раздел 4 по – горе на Официалните правила и който е:
7.1. Харесал официалната Фейсбук страница на Лили Дрогерие https://www.facebook.com/LillyDrogerieBG/, на която се провежда Играта;
7.2. Купил е продукти Бочко на стойност минимум 7 лв. от търговски обект на Лили Дрогерие по време на периода на промоцията и е регистрирал номера на касовата бележка на www.facebook.com/LillyDrogerieBG.
Регистрирането на една касова бележка означава едно участие. Всяка касова бележка, съдържаща закупуване на продукти Бочко на обща стойност минимум 7 лв., може да бъде регистрирана за участие.
С цел избягване на съмнение в случай че на една касова бележка има закупени продукти Бочко на обща стойност 14 лв., то регистрирането на тази касова бележка означава едно участие.
7.3 В играта може да участва всеки, който е изпълнил изискванията от точка 7.1. и 7.2., както и на раздел 4 по – горе.
7.4 Наградите ще се теглят в присъствие на представител от Маркетинг отдела на Лили Дрогерие чрез специална програма, разработена за целта. При тегленето на наградите ще бъдат изтеглени още десет резервни участника, на които ще бъдат предоставени посочените в раздел 6 награди, в случай, че първоначално изтеглените печеливши участници не потърсят наградите си в срока по чл. 8.5.

8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ
8.1 Всички участници, които са изпълнили условията, посочени в тези Правила, ще участват в томболата за теглене на печелившите участници. Всеки участник има право да регистрира една или повече касови бележки в Промоцията/Играта.
8.2.Имената на спечелилите ще бъдат обявени на 05.05.2021 г. до 18:00 часа на фейсбук страницата на Партньора. В 7-дневен срок от обявяване имената на печелившите участници на фейсбук страницата на Партньора, представител на Партньора ще се свърже с всеки един от тях, за да получи информация относно най-удобния за него търговски обект на Партньора или адрес, на който желае да получи наградата си, в случай, че в населеното място, в което живее няма търговски обект на Лили Дрогерие.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ