ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 50 барбекюта и още стотици награди от Jim Beam

Спечелете 50 барбекюта и още стотици награди от Jim Beam

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА
„Бърбън. Подаръци. Винаги добре дошли.”
1.1. Настоящите Условия („Условията“) уреждат начина на провеждане на Играта
„Бърбън. Подаръци. Винаги добре дошли.“ („Играта“). Условията са достъпни на
интернет страницата на www.alwayswelcome.bg
1.2. Организатор на Играта е „МАКСИЪМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, Булстат: BG 130591713, с
адрес в гр. София, бул. „Братя Бъкстон“ 40, представлявано от Ралица
Скорчева-Славова
1.3. Периодът на провеждане на играта е от 05.04.2021 г. до 30.05.2021 г. (8 седмици).
Срокът ѝ може да бъде съкратен или удължен, спрямо предварително обявената
крайна дата с решение на Организатора, публикувано на страницата на Jim Beam
България във Facebook ( https://www.facebook.com/JimBeamBulgaria/ ) и интернет
страницата www.alwayswelcome.bg.
1.4. Описание на наградите – Наградите, определени за тази игра, са: 50 (петдесет) броя
Jim Beam барбекюта, 100 (сто) броя Jim Beam кожени престилки за барбекю, 300
(триста) Jim Beam сета за барбекю, 500 (петстотин) броя Jim Beam сета за 2 коктейла.
1.5. Механизъм на играта – Участието в играта е обвързано с покупка. Всеки участник е
необходимо да закупи бутилка Jim Beam 700ml, 1L или по-голяма разфасовка, за да
участва в седмична томбола с награди. Всеки участник е необходимо да регистрира
своя уникален касов бон (касова бележка) на следния уебсайт:
www.alwayswelcome.bg. *Правилният регистрационен номер на касовия бон се
намира в долния десен ъгъл. След всяка регистрация, всеки участник ще получи
автоматичен e-mail. Повече информация участниците могат да получат на тел. 02 956
60 90 или на e-mail: office@maxxium.bg от 10:00ч до 17:00ч. всеки работен ден.
Участниците са длъжни да пазят своята касова бележка/фактура, за да получат
своята награда, ако спечелят. В противен случай Организаторът има право да
откаже да предостави наградата. В промоцията участват Jim Beam, Jim Beam Honey, Jim
Beam Black, Jim Beam Double Oak, Jim Beam Rye, Jim Beam Apple, Jim Beam 7yo limited
edition..
1.6. Процедура по получаване на наградите – Победителите, ще се теглят на лотариен
принцип всяка сряда до приключване на промоцията и ще бъдат обявявани в
уебсайта на www.alwayswelcome.bg и на фейсбук страницата на Jim Beam България (
https://www.facebook.com/JimBeamBulgaria ) . Печелившите ще получат e-mail, с
посочени спечелена награда и срок на доставка (до 20 календарни дни). Една
регистрация (една касова бележка) може да спечели само една награда.
1.7. Право на участие – Играта е валидна за всички физически лица, навършили 18
годишна възраст към момента на участие, живеещи на територията на Република
България. Всеки участник може да се регистрира, с повече от една касова бележка,
при условие, че всяка доказва покупка на бутилка Jim Beam 700ml, 1ml или по-голяма
разфасовка. Една касова бележка дава право само на една регистрация. В играта
нямат право да участват служителите на Организатора, както и членове на техните
семейства.
1.8. Прекратяване на играта -Организаторът има неотменимо право да прекрати играта
по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 1, в случай на форсмажорни
обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.
Организаторът има неотменимо право да продължи срока на играта, след
публикуване на съобщение за това на www.alwayswelcome.bg.
1.9. Отговорност – С приемане на настоящите Официални правила Участникът
декларира, че участието му в играта e изцяло на негов риск и отговорност.
Организаторът не носи отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена
последица от участието в Играта или са резултат от невъзможността Участниците да
се свържат със съответния интернет сървър. Организаторът не носи отговорност за
технически проблеми, като например, но не само, срив на информационната
система, прекъсване на електрозахранването или техническа неизправност на
компютъра, използван от Участника, както и при неуспешни опити за достъп до
интернет по каквито и да било причини. Организаторът не носи отговорност във
връзка с каквито и да било вреди и неблагоприятни последици, свързани с
използването на наградата. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко
време поради технически причини, свързани с играта и/ или промени в приложимото
действащо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи,
нарушаване на настоящите Условия (вкл. което води или може да доведе до
материални злоупотреби) и/ или форсмажорни обстоятелства и/ или други
обстоятелства извън контрола на Организатора, като обяви това по подходящ начин.
Ако прекратяването на Играта е причинено от Участник в нея, Организаторът може
да предяви претенция срещу него за обезщетяване на причинената вреда.
Организаторът не носи отговорност и не е длъжен да води кореспонденция във
връзка с участия, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в
резултат на технически проблеми с комуникационните системи. Всички Участници
поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали поради участието
им в Играта (включително – разходи за достъп до Интернет). Участници, които не
спазват Условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление.
Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята
за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Играта, обидно, дискриминационно
или противоречащо на добрите нрави. В тези случаи решението на Организатора ще
бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане. Организаторът не
носи отговорност за претърпени от Участника и/ или трето лице загуби и/ или вреди,
вследствие на предоставена от Участника фалшива идентичност, въвеждане на
неверни данни или други подобни действия с цел повече участия. Участници, които
използват фалшива идентичност в Играта и/ или нарушават по какъвто и да било
начин механизма на Играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително
уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право
на такава.
1.10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ -ПЕЧЕЛИВШИТЕ СЕ ТЕГЛЯТ НА ТОМБОЛЕН
ПРИНЦИП. ВСЕКИ ЕДИН СПЕЧЕЛИЛ Е НЕОБХОДИМО ДА ПРЕДОСТАВИ ДВЕ
ИМЕНА, Е-MAIL АДРЕС, АДРЕС ЗА ДОСТАВКА, ПОЩЕНСКИ КОД, ТЕЛЕФОН ЗА
ВРЪЗКА, НОМЕР НА КАСОВ БОН, СНИМКА НА КАСОВ БОН, КАТО ДАННИТЕ ЩЕ СЕ
ИЗПОЛЗВАТ ЕДИНСТВЕНО И САМО ЗА ВРЪЗКА С УЧАСТНИКА И ЗА ОФОРМЯНЕ
НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА. АДМИНИСТРАТОР НА
ЛИЧНИТЕ ДАННИ Е „МАКСИЪМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, Булстат: BG 130591713, с
адрес в гр. София, бул. „Братя Бъкстон“ 40, представлявано от Ралица
Скорчева-Славова ВСЕКИ УЧАСТНИК ИМА ПРАВО ДА ОТКАЖЕ ДА ПРЕДОСТАВИ
ДАННИТЕ СИ, В ТОЗИ СЛУЧАЙ ГУБИ ПРАВОТО СИ ДА ПОЛУЧИ НАГРАДАТА.
ДАННИТЕ НА СПЕЧЕЛИЛИТЕ УЧАСТНИЦИ ЩЕ СЕ ПАЗЯТ ЗА ЦЕЛИТЕ НА
СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ОТЧИТАНЕ ЗА СРОК ОТ 5 ГОДИНИ СЪГЛАСНО
ИЗИСКВАНИЯТА НА ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. ОРГАНИЗАТОРЪТ
ПОЛАГА ДЪЛЖИМАТА ГРИЖА СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И
СЪХРАНЯВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА УЧАСТНИЦИТЕ ДА СЕ ИЗВЪРШВА
ПРИ СТРИКТНО СПАЗВАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА
ЛИЧНИТЕ ДАННИ. ВСЕКИ УЧАСТНИК ИМА СЛЕДНИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С
ЛИЧНИТЕ ДАННИ: ПРАВО НА ДОСТЪП ДО ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ,
ПРАВО НА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ИЗТРИВАНЕ, ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ОБРАБОТВАНЕТО, ПРАВО ДА СЕ НАПРАВИ ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ
ОБРАБОТВАНЕТО ИЛИ ДА СЕ ПОИСКА ПРЕНОСИМОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (В
РАМКИТЕ НА ПРЕДВИДЕНОТО В РЕГЛАМЕНТ ЕС №2016/679 И ЗАКОНА ЗА
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ). ВСЕКИ УЧАСТНИК ИМА ПРАВО ДА ОТТЕГЛИ
СВОЕТО СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ДАННИТЕ СИ, КАТО В ТОЗИ
СЛУЧАЙ ОТТЕГЛЯНЕТО НЕ ВЛИЯЕ НА ЗАКОННОСТТА НА ОБРАБОТВАНЕТО ДО
МОМЕНТА НА ОТТЕГЛЯНЕТО НА СЪГЛАСИЕТО. АКО СЪГЛАСИЕТО БЪДЕ
ОТТЕГЛЕНО ПРЕДИ ПОЛУЧАВАНЕТО НА НАГРАДА – УЧАСТИЕТО ЩЕ БЪДЕ
ПРЕКРАТЕНО, СЪОТВЕТНО ПРАВОТО ВЪРХУ НАГРАДАТА СЕ ГУБИ. В СЛУЧАЙ ЧЕ
СЪГЛАСИЕТО БЪДЕ ОТТЕГЛЕНО СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО НА НАГРАДАТА –
ДАННИТЕ ЩЕ БЪДАТ ОБРАБОТВАНЕ САМО И ЕДИНСТВЕНО ЗА ЦЕЛИТЕ НА
СЧЕТОВОДНОТО И ДАНЪЧНО ОТЧИТАНЕ НА НАГРАДИТЕ. ВСЕКИ УЧАСТНИК
ИМА ПРАВО, АКО СЧЕТЕ, ЧЕ ПРАВАТА МУ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА
ЛИЧНИ ДАННИ СА НАРУШЕНИ, ДА ПОДАДЕ ЖАЛБА ДО КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА
НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (КЗЛД), СОФИЯ 1592, БУЛ. „ПРОФ. ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ” № 2,
KZLD@CPDP.BG; 02/91-53-555. Повече информация относно вида на личните данни,
които Организаторът на играта събира, обработва, използва и съхранява, целите,
основанията, начините им на обработване, случаите, в които е възможно споделяне
на личните данни с трети страни, както и правата на участниците по отношение на
обработването на личните им данни се съдържат в Политика за поверителност на
Администратора на личните данни, публикувана на
https://maxxium.bg/docs/politika-za-poveritelnost.pdf.
1.11. ДРУГИ – Предвидените в настоящите Официални правила писмени изявления и
съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на
телеграма с обратен текст, писмо с обратна разписка, факс и лично съобщение,
електронна поща, натискане на виртуален бутон в интернет страницата на
Организатора и други подобни, доколкото изявлението е записано технически, по
начин, който дава възможност да бъде възпроизведено. В случай че Участникът е
посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за
получено само с изпращането му от Организатора, дори ако не е било получено.
Страните декларират, че ако някоя от клаузите по настоящите Официални правила
се окаже недействителна, това няма да доведе до недействителност на
Официалните правила, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза
ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
За всички неуредени от настоящия Официални правила въпроси се прилагат
разпоредбите на действащото законодателство на Република България. Всички
разходи свързани с участието на Участника за участие в играта, като достъп до
Интернет мрежата и др., освен разходите, които съгласно тези Официални правила
се поемат от Организатора, са за сметка на Участника. Всички спорове между
страните се решават в дух на разбирателство и добра воля, включително при
следване на посочената по- горе процедура. В случай, че съгласие не бъде
постигнато, спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд със
седалище в град София.
1.12. ПРАВИЛА
Настоящите Официални правила ще бъдат достъпни на интернет страницата:
www.alwayswelcome.bg за периода на валидност на играта. Участвайки в тази игра,
участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и да ги спазват.
Настоящите правила влизат в сила от 05.04.2021 г

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ