ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 10 уикенда с кемпер, 1 000 фоклорни игри и над 1 милион кена Загорка

Спечелете 10 уикенда с кемпер, 1 000 фоклорни игри и над 1 милион кена Загорка

Официални правила на Играта „Загорка Национална Консуматорска промоция 2021 – По стъпките на Доброто тук“

Раздел I. ОБЩИ ПРАВИЛА

1. Играта „Загорка Национална Консуматорска промоция 2021“ (наричана за краткост по-долу Играта) се организира от „Загорка” АД (наричано за краткост по-долу Организатор).

2. Изложените по-долу Официални правила са задължителни и обвързващи за участниците в Играта, и са публикувани на електронната страница на Организатора – https://zagorka.bg/promo

3. Организаторът си запазва правото да изменя или допълва Официалните правила до 15.06.2021г. вкл, като промените влизат в сила след публичното им оповестяване на https://zagorka.bg/promo.

4. Участник в Играта може да бъде всяко лице, навършило 18 години към датата на стартиранетоѝ и което има адрес на територията на Република България. В Играта нямат право да участват служители на Организатора, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи). С извършването, на което и да е от действията за участие в Играта, участниците декларират, че са навършили 18 години, приемат настоящите Правила и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си.

5. Организаторът има право по своя преценка и без предизвестие да изключи участник от Играта, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Играта.

6. Забранени са всякакви действия от страна на участниците, които целят вероятността за спечелване на награда да бъде повишена, посредством използването на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на процеса по спечелването на наградите, Организаторът има право да дисквалифицира съответния участник/участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда/награди.

7. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

8. Играта започва в 00:00:00 часа на 01.04.2021 г. и приключва в 23:59:59 часа на 30.06.2021 г. или до изчерпване на промоционалните опаковки на пазара, което от двете обстоятелства настъпи първо.

9. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на https://zagorka.bg/promo, включително и в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на прекратяване на участниците не се дължат компенсации.

РАЗДЕЛ II. НАГРАДИ

10. Общият брой на наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците в Играта, са 1 200 000 броя общо:

 • 1 198 990 кена Загорка Специално 500мл;
 • 1 000 фолклорни игри;
 • 10 уикенда с кемпер.

РАЗДЕЛ III. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

11. Участието в Играта е индивидуално и е обвързано с покупка на продукти на Организатора.

12. Всеки, който желае да участва и отговаря на изискванията на настоящите Правила, е необходимо:

12.1. да закупи Загорка Специално 500 мл бутилка, Специално кен 500 мл или Загорка Ретро 500 мл с промоционален дизайн.

12.2. да провери дали има думата „БИРА“ или символ (число) под капачката на бутилката или езичето на кена. :

 • универсални точки: 20, 50, 100
 • печеливши точки: 117, 119
 • печеливша дума „БИРА“

12.2.1. Участник, който открие думата „БИРА“ печели един от 1 198 990 кена Загорка Специално 500мл. 12.2.2. Участник, който събере:

 •  Точно сбор 1019 печели едно от 10 броя уикенда с кемпер.
  (Точките могат да бъдат събрани по различни начини. Например: 9 капачки с по 100 точки и 1 капачка със 119 точки или 5 капачки със 100 точки, 8 капачки с по 50 точки и 1 капачка със 119 точки.)
 •  Точно сбор 417 печели една от 1000 броя фолклорни игри.
  (Точките могат да бъдат събрани по различни начини. Например: 3 капачки с по 100 точки и 1 капачка със 117 точки или 2 капачки с по 100 точки, 2 капачки с по 50 точки и 1 капачка със 117 точки.)

13. В случай че награда по т.10 е на стойност, по-голяма от 100лв, участникът ще бъде уведомен по телефона от партньор на Организатора –  Метрика ООД (агенция), за да посочи личните си данни – адрес, три имена и ЕГН, които са необходими за изпълнение на задължението по чл. 73 ал.1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. На база на получената информация Загорка АД поема задължението за деклариране и плащане на дължимия данък. Данните ще бъдат събирани и обработвани  от партньор на Организатора-Метрика ООД. В случай, че печелившият участник не желае да предостави информацията, наградата няма да може да му бъде връчена.

При връчване на наградата (фолклорна игра или пътуване с кемпер (под формата на ваучер)) участникът следва да предаде печелившите капачки/езичета на куриера и да подпише приемо- предавателен протокол в два екземпляра, удостоверяващ връчването на награда, както и да покаже лична карта, удостоверяваща, че има навършени 18 години, ако куриера има съмнение. Ако печелившите капачки/езичета не бъдат връчени на куриера, той няма право да предостави наградата.

РАЗДЕЛ IV. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ

14. Кеновете Загорка Специално 500мл могат да се вземат от посочените на https://zagorka.bg/promo центрове, обозначени с награден стикер или друг материал обозначаващ награден център в срок до 31.07.2021 г.

15. Ако спечелилият участник не потърси своя кен Загорка Специално 500мл в посочения в т. 14 срок, той губи правото да получи наградата си.

16. При съмнение, че печелившият е пълнолeтен, Наградният център има право да поиска същият да му представи документ за самоличност, преди да предаде наградата.

17. В случай че представител на Награден център откаже (извън случаите по т.15 и в случай на непълнолетно лице) предаването на награда, въпреки надлежно представена печеливша капачка, спечелилият участник следва да уведоми за това Организатора чрез обаждане на безплатната потребителска линия на „Загорка“ АД – тел: 0800 11 330 с цел да му бъде оказано съдействие. Участникът следва да предостави конкретна информация – дата, адрес на Наградния център, допълнителна информация, както и координати за контакт.

18. Наградите пътуване с кемпер и/или фолклорна игра могат да се предявят най- късно до 31.07.2021г.

18.1 Ако спечелиличт участник не потърси наградата си в този срок, той губи правото да я получи.

18.2 Участниците, които печелят пътуване с кемпер и/или фолклоран игра, трябва да се обадят на телефон 0800 11 330 (всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00 ч до 17.00 ч.) и да посочат пълното си име, телефон за връзка и адрес за доставка. Оторизиран представител на Организатора ще се свърже с печелившия участник, за да валидира печелившите капачки преди да организира получаването на наградата. Участниците дават съгласието си получаването на наградата от тях да бъде заснемано или записвано, а също така този запис да бъде използван от Организатора с рекламна цел, без да се дължи възнаграждение на спечелилия участник за това. В допълнение на предходното, участниците дават съгласието си Организаторът или упълномощени от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Промоцията, а също  и в период от 3 месеца след края и. Ако спечелилите награда не са запазили капачките си и не ги предоставят при получаване на наградата, то наградата не се дължи. Непотвърдените, непотърсени и тези, срещу които не са предоставени капачки награди, ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.

18.3. В рамките на 20 (двадесет) работни дни, след предоставяне на данни по т. 18.2 наградата фолклорна игра или ваучер за пътуване с кемпер ще бъде доставена на печелившия с куриер на посочения адрес. При доставяне на наградата на посочен адрес, печелившият трябва да предостави капачките с печелившите символи на куриера, както и да подпише приемо – предавателен протокол в двата екземпляра и при нужда да покаже лична карта, доказваща, че има навършени 18 години.

18.4. Когато лице спечелило наградата пътуване с кемпер се обади на посочения в т. 18.2 телефонен номер ще бъде информирано как да може да получи и използва наградата си. Наградата се предоставя при следните условия:

 •  Спечелилият участник и неговите спътници не могат да имат претенции към Организатора в случай, че е невъзможно пътуването да се осъществи на пожеланата от тях дата (пожелания от тях период) по обективни прични (заетост, невъзможност за запазване на кемпери поради запълнен капацитет, не отговарят на условията на фирмата наемодател др).
 •  При неявяване на спечелил участник, който е потвърдил присъствието си, по каквато и да е лична причина (включително по здравословни причини) или каквото и да е форсмажорно обстоятелство), не се допуска повторна организация на пътуването.
 •  Спечелилият поема пълна отговорност за доброто си здравословно състояние, както и това на своите придружители, по време на преживяването.
 •  Наградата може да се използва в периода 01.08 – 31.12.2021г. само на територията на Р. България и според свободните дати за наемане на кемпер.
 •  Наградата може да се използва от максимум 4 човека (печелившият и трима негови спътници). Ползването е в рамките на 3 дена (2 нощувки).

19. След 30.06.2021 г. промоционални опаковки може да се предлагат на пазара в Р. България до изчерпване на наличните количествата, като Организаторът има задължение по предоставянето на награди до 31.07.2021 г. по смисъла на т.14

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ