ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 16 ваучера за пазаруване на стойност 500 лева всеки и 6 000 чаши от Изи Кредит

Спечелете 16 ваучера за пазаруване на стойност 500 лева всеки и  6 000 чаши от Изи Кредит

ОБЩИ УСЛОВИЯ

на

Промоционална кампания

„Ставам на 16“,

провеждана от „ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД

в периода от 01.04.2021 г. – 31.05.2021 г.

 

I. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

 

1. Организатор на Промоцията е „Изи Асет Мениджмънт” АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131576434, с търговска марка „Изи Кредит“, /наричано в настоящите Общи условия още Дружеството, Организатор или Изи Кредит/ и със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Джавахарлал Неру“ №28, Административно-търговски център „Силвър център“, ет. 2, офис 40-46, представлявано от Изпълнителните директори Галин Тодоров и Ангел Василев Маджиров

2. Решението на „Изи Асет Мениджмънт” АД за провеждане на Промоцията съгласно настоящите правила е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.

 

II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И СЪЩНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

 

3. Периодът, в който потребител, изпълнил условията за участие, ще може да се възползва от Промоцията, започва на 01.04.2021 г. и ще продължи до 31.05.2021 г. – включително, освен ако не са налице промени, съгласно т. 28 или т. 32. 31.05.2021 г. е последният ден, в който потребителите могат да се възползват от Промоцията и е обвързващ за Дружеството.

4. С участието си в Промоцията, всеки участник има възможността да спечели един брой от наградата, съгласно т. 15 от настоящите Общи условия.

 

III. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА

 

5. Промоцията се провежда на територията на Република България.

 

IV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

 

6. Право на участие в Промоцията придобива автоматично всяко пълнолетно дееспособно физическо лице, което е сключило в качеството си на Заемател договор за паричен заем с „Изи Асет Мениджмънт“ АД в периода от 01.04.2021 г. до 31.05.2021 г. включително. Лицето, придобило право на участие в Промоцията, ще бъде наричано в настоящите Общи условия „Участник“.

7. Договорът за паричен заем, чието сключване дава право на участие в Промоцията, може да е за всеки продукт, предлаган от Дружеството. Повече информация за продуктите на Изи Кредит може да бъде намерена на електронната страница на Организатора на адрес: www.easycredit.bg или на място в oфисите на Дружеството, намиращи се на територията на Република България, както и при обаждане на телефон 0700 18 100 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване). Параметрите и условията по паричния заем се посочват в сключения между Заемателя /Участника/ и Дружеството Договор за паричен заем, както и в предоставения Стандартен европейски формуляр (СЕФ).

8. При сключване на договор за паричен заем не се изисква изрично волеизявление от страна на Участника, за да придобие същият право на участие. От друга страна, всеки Участник има право да откаже да се възползва от Промоцията чрез изрично волеизявление, представено на място в офисите на Дружеството в страната или на адреса му на управление, посочен по т. 1 по-горе.

9. Със волеизявление за участие в Промоцията и съгласяване с настоящите Общи Условия, лицето се счита за информирано, че инициалите му – първа буква от име и фамилия, и номер на сключен договор за паричен заем с Дружеството, в случай, че е изтеглен в качеството си на печеливш, ще бъдат публикувани на  https://www.easycredit.bg/promo-izi-kredit-pechelivshi. Съгласяването с настоящите Общи Условия се счита за конклудентни действия за обработката на посочените по-горе лични данни за целта на провеждането на Промоцията и обявяването на печелившите участници.

10. Всеки Участник следва да има постоянен и/или настоящ адрес на територията на Република България.

11. В Промоцията имат право да участват и служители на „Изи Асет Мениджмънт” АД или изпълнители по граждански договор за поръчка, изработка и реклама, но само в случай, че не са сключили договор за паричен заем по кредитен продукт „Staff” или “Staff Premium”.

 

V. НАГРАДИ ОТ ПРОМОЦИЯТА

 

12. Наградите от Промоцията са 16/шестнадесет/ броя ваучери за пазаруване, всеки на стойност 500.00 лв. Те ще бъдат разпределени на случаен принцип посредством теглене, като всяка седмица на посочените дати: 07.04; 14.04; 21.04; 28.04; 05.05; 12.05; 19.05; 01.06, в рамките на  посочения в чл. 6 период, на случаен принцип ще бъдат изтегляни по 2-ма печеливши Участници, като наградите ще бъдат 2 броя ваучера, по един за всеки на стойност 500.00 лв. Общо ще бъдат изтеглени 16 печеливши участници. Първото теглене ще бъде извършено на 07.04.2021 г., а последното на 01.06.2021 г.

12.1. Отделно от възможността за спечелване на награда по т. 12, всеки потребител, който сключи договор за паричен заем в регионален офис на Дружеството в периода на промоцията, може да спечели една от следните награди:

  • 1 /една/ от 6 000 / шест хиляди/ броя стъклени чаши
  •  1 /един/ брой талон за 600 бонус точки
  • 1 /един/ брой Късметче с послание

13.  Наградите по т. 12.1 се печелят от участниците на случаен принцип посредством теглене на навито късметче с пластмасов ринг, както следва: При сключването на договор за паричен заем, всеки потребител получава в съответния офис на Дружеството късметче. Проверка дали късметчето е печелившо се извършва на място пред представител в офис на Дружеството непосредствено след получаването му. Ако след отварянето на късметчето открие надпис „стъклена чаша”, притежателят на съответното късметче получава на момента 1 брой стъклена чаша или след отваряне на късмета открие надпис „600 бонус точки“, на притежателя на късмета ще получи 1 брой талон с 600 бонус точки, които може да ползва, като отстъпка от следващ кредит или за подарък, при следващо кандидатстване за кредит до 31.10.2021 г. Ако след отваряне на късмета открие надпис с послание, притежателят на съответното късметче не получава материална награда. Наградата се предава само и единствено лично на лицето, получило печелившото късметче. За да получи талон с 600 броя бонус точки, потребителят трябва да попълни своя КИД на гърба на талона и да го предостави на представителя на „Изи Асет Мениджмънт“ АД, като той ще служи за приемо-предавателен протокол.

14. Печелившите от тегленията за наградите по т. 12 ще бъдат изтегляни на произволен (случаен) принцип и имената им ще бъдат определяни чрез теглене в присъствието на определена от Организатора комисия от трима членове, единият от които юрист, която ще удостовери законосъобразността и спазването на настоящите Общи условия при тегленото. Имената на печелившите ще бъдат публикувани на същия ден, в който са изтеглени, на Интернет страницата на Организатора: www.easycredit.bg. На Интернет страницата ще бъдат публикувани единствено първата буква от името и от фамилията на печелившия, както и номера на договора за паричен заем, сключен между него и Дружеството. Печелившите Участници ще бъдат и допълнително потърсени по телефон от представители на Организатора, за да бъдат уведомени за спечелената награда.

На следните дати през 2021 г. ще бъдат изтеглени съответните печеливши Участници: 07.04; 14.04; 21.04; 28.04; 05.05; 12.05; 19.05; 01.06.21.

15. Възможност за спечелване на награда по горния член има всеки потребител, който сключи договор за паричен заем в периода на промоцията и може да спечели една от горепосочените награди. Потребители, сключили договор за паричен заем, които са усвоили кредита си в някоя от пощенските станции на „Български пощи“ ЕАД, участват в тегленето за наградите в т. 12. от настоящите общи условия.

16. Всеки участник, отговарящ на настоящите условия, може да получи максимум една от наградите по т. 12 и т. 12.1

17. Организаторът не е производител на разпределяните с настоящата промоция награди.

18. Ваучерите по т. 12 са издадени от Идънред и могат да се използват в обектите, посочени на следния интернет адрес на Идънред: www.edenred.bg

19. Всеки, изявил желание, може да присъства на тегленето на пeчелившите Участници.

20. Всеки печеливш от Промоцията ще бъде потърсен от представител на Организатора, за да бъде уведомен за спечелената награда, на телефонния номер, който е предоставил в предложението за сключване на договор за паричен заем. В случай че представителят на Дружеството не успее да се свърже с печелившия Участник и същият не потърси до 30.06.2021 г. наградата си, тя остава за Дружеството и той губи правото си да я получи.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ