ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 100 брандирани кърпи и 300 брандирани дъски за рязани „Аз ям!“

Спечелете 100 брандирани кърпи и 300 брандирани дъски за рязани „Аз ям!“

Участвайте в играта „Аз ям! Аз печеля!“. В периода от 01.04. до 30.04. закупете произволно количество продукти с марката „Аз ям!“ от търговската мрежа, регистрирайте касовата бележка за покупката по-долу и може да спечелите една от 400 награди!

Общи условия на играта „Аз ям! – Аз печеля!“

I. Общи условия:
1. Настоящата игра „Аз ям! – Аз печеля!“ (“Играта”) се организира и провежда от
„Офериста Груп България” ЕАД, ЕИК: 204255331, гр.София, бул.Шипченски проход
63, (“Организатора”) по възложение на „ГРАДУС – 1“ ЕООД, ЕИК: 822132592 със
седалище: гр. Стара Загора, Индустриален, Птицекланица „Градус“
(“Възложителя”).
2. Играта се провежда в периода от 00:00 ч. на 01.04.2021 г. до 23:59 ч. на
30.04.2021 г. („Период на провеждане“).
3. Участниците задължително приемат настоящите Общи условия и се задължават
да спазват техните разпоредби.
4. Играта се провежда в уебсайта на Broshura.bg и е достъпна само от
територията на България.
II. Право на участие:
5. Право да участват в Играта имат всички физически лица на територията на
България над 18 години („Участник/ци“), с изключение на служителите на
Организатора и Възложителя, членове на техните семейства, както и всички
физически лица, взели участие в организацията и провеждането на Играта.
Юридически лица нямат право да участват в Играта.
5.1 Участие в Играта е възможно само при спазване на настоящите Правила и
политиката за защита на личните данни. С участието си в Играта, Участникът
изрично се съгласява и приема настоящите Правила и политиката за защита на
личните данни и ще спазва техните разпоредби. С участието си в Играта,
Участникът се съгласява данните му да бъдат използвани, за да получава
търговски и други съобщения под формата на имейл. Телефонният номер, който

предоставят участниците в Играта, ще бъде използван единствено за
предоставяне на наградата на спечелилите участници.
5.2. С участието си в Играта, Участникът се съгласява с обработването на личните
му данни съгласно условията, посочени в Политиката за защита на личните данни,
достъпна на:
https://broshura.bg/%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%82
%D0%BA%D0%B8

III. Условия за участие:
6. За да участва в Играта, Участникът трябва в рамките на Периода на
провеждане на Играта (01.04 – 30.04.2021 г.):
6.1. Да закупи произволно количество продукт/и с марката “Аз ям!” без значение от
техния вид, без изискване за минимална сума на покупката, както и без значение
от търговската верига, в която е извършена покупката.
6.2. Да запази касовата бележка, на която ясно и недвусмислено е отбелязан
закупеният продукт/и с марката “Аз ям!”.
6.3. Да попълни съответната информация в предвидените за тази цел полета: име
и фамилия, имейл адрес, телефон за контакт, както и да качи снимка, на която е
отбелязан закупеният продукт с марката “Аз ям!”. Снимката трябва да е с
големина до 3 MB и може да е във формат JPEG, PNG, PDF. В случай, че
участникът изпитва затруднения с качването на снимката, то той може я да
изпрати на имейл azyamgame@gmail.com, като посочи неговите 2 имена, имейл и
телефон за контакт.
6.4 Всеки участник има право на повече от едно участие, стига да качи уникална
касова бележка, на която има закупен продукт с марката “Аз ям!”. Всеки участник
може да спечели повече от една награда, в случай, че е качил повече от една

касова бележка, отговаряща на условията и бъде изтеглен като печеливш. Във
всички случаи, участникът ще спечели или брандирана кърпа, или брандирана
дъска с марката “Аз ям!”.
7. В случай че Участникът бъде изтеглен като победител, ще бъде известен чрез
имейл на посочения електронен адрес в срок до 21.05.2021 г.
8. За валидно се счита единствено участие, изпълнило всички условия, поместени
в точка 6.

8.1. Участници, които са качили касова бележка, която не изпълнява условията по
точка 6, няма да бъдат включени в жребия за определяне на наградите.
Решението дали една касова бележка ще бъде включена в томболата за
наградите или не, е изцяло в компетенциите на Организатора и то се счита за
окончателно. С една касова бележка може да се участва еднократно, независимо
колко продукта с марката “Аз ям!” са закупени на нея.

IV. Награди
9. В томболата за изтегляне на печеливши за наградите имат право да участват
само попълните коректно формата за участие. Печелившите участници в играта
ще са 400 (четиристотин). Всеки от тях ще бъде определен на случаен принцип
чрез инструмента за произволно теглене https://random-ize.com/pick-from-list/ (или
подобен такъв).
10. Наградите са:
1. 100 (сто) брандирани кърпи “Аз ям!”
2. 300 (триста) брандирани дъски за рязане “Аз ям!”
11. Наградите не могат да бъдат заменяни за тяхната парична равностойност или
да бъдат преотстъпвани на трети лица.
12. В периода 01.05.2021 до 21.05.2021 г. представител на “Градус 1” ЕООД ще се
свърже само със спечелилите участници чрез предоставения във формата за
регистрация имейл адрес. При невъзможност Възложителя да се свърже със
спечелил участник или в случай че не получи обратна връзка за предоставянето

на наградата, то участникът губи правото си за получаване на наградата и ще
бъде изтеглен друг печеливш на негово място.
13. Печелившият Участник следва в срок до 5 (пет) работни дни (но не по-късно
от 31.05.2021 г. включително), считано от датата на получаване на имейл,
уведомяващ за спечелването на Наградата, да изпрати потвърждение, че желае
да получи наградата, както и конкретен валиден адрес за получаване.
Потвърждението става през изпращане на отговор до получения имейл и/или по
време на телефонен разговор.
14. Наградата ще бъде изпратена от “Градус 1” ЕООД, до 30 работни дни след
получаване на обратна връзка от печелившия. Разходите във връзка с доставката
са за сметка на Възложителя. Възложителя не носи отговорност за невъзможност
и/или забавяне при предоставяне на описаните награди, поради независещи от
него обстоятелства (забавяне на доставка, проблем с куриерска фирма, грешно
изписани или непълни данни за доставка и т.н.).

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ