ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 100 колекционерски албума Stikeez заедно с 3 избрани от теб Стикита

І. Общи условия

1. Настоящите Правила за участие („Правилата„) уреждат реда и условията за провеждане и участие в Играта „Скрити Стикита“ („Играта„).

2. Организатор на Играта и администратор на личните данни, които се предоставят от участниците в хода на Играта (идентификационен № 286250), е „Лидл България ЕООД енд КО” КД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131071587, ДДС № BG131071587 със седалище и адрес на управление: област София, община Елин Пелин, 2129, с. Равно поле, ул. „3-ти Март“ №1, контакт: lidl.bg/kontakt, („Лидл България“ или „Организатора„).
3. Играта се провежда в периода от 10:00 часа на 21.08.2017 г. до 23:59 часа на 27.08.2017 г. („Период на провеждане”).
4. Играта се организира и провежда на български език само за територията на Република България.   

ІІ. Право на участие


5. Право да участват в Играта имат всички физически лица с постоянен адрес в България, които към датата на участие са навършили 16 години, с изключение на служителите на Организатора, членове на техните семейства, както и всички физически лица, взели участие в организацията и провеждането на Играта („Участник/ци„). Юридически лица нямат право да участват в Играта.   

6. Участие в Играта е възможно само при спазване на настоящите Правила. С участието си в Играта Участникът изрично се съгласява, че приема настоящите Правила и ще спазва техните разпоредби.  

ІІІ. Условия за участие


7. За да участва в Играта всеки Участник трябва да:

7.1. разгледа нашата брошура от периода 21.08.2017 – 27.08.2017 г. в нейната хартиена версия, достъпна в магазините на Lidl, или в нейната онлайн версия, достъпна на lidl.bg/broshura и да открие колко фигурки Стики са скрити в страниците на брошурата;
7.2. да отиде на lidl.bg/stikeezgame, където да посочи верния отговор от дадените възможности, както и да избере 3 Стикита, които иска да получи, ако е отговорил правилно и бъде изтеглен за победител. Участникът трябва да попълни съответната информация в предвидените за тази цел полета: име, фамилия, имейл адрес, телефонен номер (не е задължителен), да отбележи, че е съгласен с Правилата на Играта и след това да натисне бутон „Участвай“.

8. Всеки Участник може да се регистрира само веднъж при спазване на изискванията на т.7.

9. Участието в Играта не изисква покупка или посещение на магазин на Организатора.

 

IV. Награда

10. С регистрацията си в Играта по реда на т.7 по-горе всеки Участник може да спечели:

10.1. един от 100 колекционерски албума Stikeez заедно с 3-те избрани Стикита при регистрацията.
11. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото да се получи спечелена награда не може да бъде прехвърляно на трети лица.

V. Определяне на печеливши Участници


12. Определянето на печелившите Участници ще бъде на 29.08.2017 г. чрез провеждането на томбола на случаен принцип измежду всички регистрирали се в Периода на провеждане на Играта.

Печелившите Участници не са задължени да приемат предоставените им от Организатора награди.

13. Имената на всеки печеливш Участник, както са посочени в регистрационната  форма за участие, ще бъдат публикувани на интернет страницата на Лидл България на адрес: lidl.bg/stikeezgame или на деня на провеждане на томболата съгласно условията на т. 12.

14. Печелившият Участник трябва в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата на публикуване на имената му/ѝ на интернет страницата на Лидл България съгласно условията на т. 13, да изпрати имейл на igra@lidl.bg с потвърждение, че желае да получи наградата, както и конкретен адрес за получаване.
15. Ако Организаторът не получи от уведомения Участник имейл с потвърждение, че ще приеме наградата и съответен адрес, на който да бъде изпратена наградата, в рамките на срока, посочен в т. 14, Участникът губи правото да получи наградата си.
16. Организаторът изпраща наградата в срок до 10 (десет) работни дни от получаване на имейла по т.14 на посочения от Участника адрес. Разходите във връзка с доставката са за сметка на Организатора. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаната награда по причини, за които той не отговаря, Организаторът си запазва правото да награди печелившия Участник с друг вид награда на същата стойност.

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ