ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 3 Bubble Bed, 10 кани Brita, 12 тонколонки и 15 хладилни чанти

Раздел 1. Организатор на Играта и Официални правила
Играта на UNILAB LP („Играта“) се организира и провежда от UNILAB LP, дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на щата Мериленд, САЩ („Възложител на Играта”), чрез Търговското представителство „ЕУ Фармация”, БУЛСТАТ 175293194  („Организатор на Играта“).
С участието си в Играта участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на изложените официални правила на Играта („Официални Правила“).
Официалните Правила са изготвени в съответствие с изискванията на българското законодателство и ще бъдат публично оповестени на www.stoperolhydra.bg .
Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила по всяко време, като промените влизат в сила в деня на тяхното оповестяване на Интернет адрес: www.stoperolhydra.bg, освен ако в конкретния случай не е посочено друго. Участниците в Играта се съгласяват сами да проверяват на посочения адрес за промени в Официалните правила, като Организаторът не e длъжeн да ги информира по друг начин за настъпилите промени.
В Играта не могат да участват лица под 18 години. С регистрирането си за участие в Играта участниците декларират, че са над 18 години и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата Промоция.
Раздел 2. Територия и продължителност на Играта
Играта се организира и провежда на територията на Република България.
Играта започва в 00:00:00 часа на 15 май 2017 г. и ще продължи до 23:59:59 часа на 30 септември 2017 г. включително.
Раздел 3. Право на участие
Участник в Играта може да бъде всяко лице, навършило 18 години към датата на стартирането ѝ, с постоянен и/или настоящ адрес на територията на Република България, с изключение на служителите на UNILAB LP, ТП ЕУ Фармация, Торо Груп ООД, Хъбахед ООД, на наетия куриер, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).
Раздел 4. Механизъм на Играта
Всеки, който желае да участва в Играта, трябва да закупи хранителна доабвка Стоперол Хидра, в която има вложен промоционален талон със скреч поле. Ако след изтриване на скреч полето участникът установи, че печели награда, той следва да се обади на телефон +359888552488 или +35928627749 в работни дни между 9:30 и 17:30 ч. и да информира оператора, че е спечелил предметна награда и да предостави уникалния код, посочен  на печелившия талон, своите имена, адрес и телефон за връзка за предоставяне на наградата. Печелившият участник трябва да информира Организатора, че печели награда не по-късно от един месец след изтичане на срока на Играта – до 31.10.2017.
При желание да участва повече от един път,  участникът трябва да направи нова покупка на Стоперол Хидра.
Продукти Стоперол Хидра, в които няма вложен промоционален талон със скреч поле не участват в промоцията.
В случай че участникът спечели предметна награда, за да получи същата, участникът следва да запази печелившия талон и празната опаковка на Стоперол Хидра и да предаде същите на Организатора чрез съответния куриер, при условията, описани в раздел 7 по-долу.
Всеки участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора – включително действия за промяна на механизма за участие в активността или увеличаване шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността.
Раздел 5. Продукти, участващи в Играта
В Играта участват само продукти Стоперол Хидра, в които има вложен промоционален талон със скреч поле.
  • Стоперол Хидра х 12 сашета с вкус на ягода
  • Стоперол Хидра х. 12 сашета с вкус на лимон и протокал
Раздел 6. Описание на наградите
Наградите в Играта са следните:
  • 3 бр. х Bubble Bed – надуваем диван
  • 10 бр. х Brita Aluna – кана за пречистване на вода
  • 12 бр. х Kisonli Mini Q8 – мини тонколонка с Bluetooth, Micro SD и USB
  • 15 бр. х Мини хладилна чанта
  • 260 бр. х Плажна игра с хилки и топче
Раздел 7. Процедура на предявяване, валидиране и получаване на наградите
Предметни награди ще бъдат предоставяни само ако са спазени всички приложими условия съгласно настоящите Официални правила.
Печелившите участници получават наградите си след представяне на печелившия талон и празната кутия на Стоперол Хидра на куриера.
Важи само картонената опаковка на продукта, в която се съдържат общо 12 сашета, а не важат отделните сашета т.е. участникът трябва да е закупил цяла опаковка Стоперол Хидра х 12 сашета, за да участва в Промоцията.
Спечелилите ще получат наградите си чрез куриерска фирма на посочения от тях адрес в рамките на Република България, най-късно до 15 работни дни след предоставяне на необходимите данни за извършване на доставката. Куриерските разходи са за сметка на Организатора на Играта.
В случай, че на посочения от участника адрес при първо и второ посещение не може да бъде открито лице, което да получи пратката, куриерът следва да остави съобщение, в което са упоменати денят и часът на посещението, както и информация за това как участникът може да се свърже с куриера с цел получаването на пратката. Ако участникът не осъществи връзка с куриера в срок до 3 (три) дни от датата на първото посещение, за да бъде уточнен друг ден за получаване на наградата, или ако наградата не бъде доставена от куриера в срок до 15 (десет) работни дни от изпращането ѝ, по причини, за които Организаторът и не отговаря (например, но не само, в случай на грешен адрес или в случай, че на адреса не бъде открито лице за получаване на наградата), наградата ще бъде върната от куриера на Организатора и спечелилият участник губи правото си да получи наградата. В този случай, Организаторът не носи отговорност за съхраняването и предоставянето на спечелената награда.
На адреса, посочен от печеливш участник, наградата се получава лично от него или от друго лице, писмено упълномощено за това от печелившия участник.
При получаване на наградата се подписва приемо-предавателен протокол между куриера и получателят на наградата.
Организаторът няма ангажимент да предоставя награда на спечелил участник, предоставил непълни или неверни данни.

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ