ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете раница, чанта за аксесоари и дъждобран от ИКЕА

РАЗДЕЛ 1. ПРАВИЛА НА ИГРАТА „Място за истории“
1.1. Настоящите правила определят начина на провеждане на Промоционалната игра „Място за истории“ (наричана по-долу за краткост „Играта”) и уреждат взаимоотношенията на организатора на Играта с физическите лица, участващи в играта.
1.2. Настоящите правила са достъпни на интернет-страницата https://www.facebook.com/ikeabulgaria/ за периода на провеждане на Играта.
1.3. Настоящите правила влизат в сила на 27.07.2017 година и важат за целия период на провеждане на Играта. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет-страницата https://www.facebook.com/ikeabulgaria/. В случай че участникът не е съгласен с такива промени, същият следва да прекрати участието си в Играта.
1.4. С участието си в Играта участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите правила.
1.5. Играта предоставя възможност за получаването на наградa, включваща следните продукти, достъпни в търговската мрежа на ИКЕА:
– чанта за аксесоари FORFINA, Артикулен номер: 102.945.49;
– раница KNALLA, Артикулен номер: 403.304.85;
– пончо-дъждобран KNALLA, Артикулен номер: 602.834.21.
1.6. Само един участник може да спечели трите награди.
1.7. Механизмът на спечелването на наградите е описан в Раздел 6 от настоящите Правила.

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАТОР

2.1. Организатор на Играта е „Хаус Маркет България” АД, ЕИК 200204065 (ИКЕА), със седалище и адрес на управление гр. София 1756, ул. „Околовръстен път“ №216, (наричан по-долу за краткост „Организатор”).
2.2. Играта се организира и провежда от Организатора със съдействието на рекламната агенция „ОМ СОФИЯ“ ООД, ЕИК 131062990 („Агенцията“). Организаторът осигурява техническите и комуникационните средства за провеждане на Играта и осигурява наградите за участниците, спечелили от Играта.

РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България, на шест определени събития от прожекциите на Блок Кино, по време на които ще бъде обособен специален летен кът от ИКЕА, както следва:
3.1.1. Към 27.07.2017 г. в гр. София, район Младост (паркът до „Община Младост“), където ще се прожектира аудио-визуалното произведение с наименование „Пустиняци“ (допълнителна информация относно събитието на адрес – https://www.facebook.com/events/515524278787197);
3.1.2. Към 01.08.2017 г. в гр. София, квартал Хиподрума, 51-во СОУ, където ще се прожектира аудио-визуалното произведение с наименование „От Кремона до Кремона“ (https://www.facebook.com/events/327143064390327);
3.1.3. Към 03.08.2017 г. в гр. София, квартал Изток (паркът до КАТ), където ще се прожектира аудио-визуалното произведение с наименование „Дългият път към дома“ (https://www.facebook.com/events/320064371732364/);
3.1.4. Към 09.08.2017 г. в гр. София, район Слатина (парк „Гео Милев“), където ще се прожектира аудио-визуалното произведение с наименование „Пощальонът“ (https://www.facebook.com/events/157650788117275);
3.1.5. Към 15.08.2017 г. в гр. София, квартал Зона Б5 (парк „Възраждане“), където ще се прожектира аудио-визуалното произведение с наименование „Реки без мостове“ (https://www.facebook.com/events/683032308557785/);
3.1.6. Към 19.08.2017 г. в гр. Перник, където ще се прожектира аудио-визуалното произведение с наименование „Пощальонът“;
3.2. Играта се провежда в периода от 27.07.2017 година до 21.08.2017 година включително. В рамките на този период участникът може да участва за спечелване на една награда от Играта. Организаторът може да съкращава или удължава срока на Играта по собствено усмотрение с промяна на настоящите правила и оповестяването им на https://www.facebook.com/ikeabulgaria/.
3.3. Организаторът прави провеждането на Играта достояние на широката общественост чрез интернет-страницата: https://www.facebook.com/ikeabulgaria/ .

РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

4.1. В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора, Агенцията, както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца).

4.2. Участник в Играта е всяко физическо лице:

4.2.1. което има профил в Instagram и е последвало (натиснало е бутон follow) профила на Организатора в Instagram – https://www.instagram.com/ikeabulgaria/, или @ikeabulgaria чрез търсене в мобилното приложение.

4.2.2. в периода от 27.07.2017 г. до 19.08.2017 г. е заснело в специализирания летен кът на ИКЕА на някое от посочените по-горе в Раздел 3 места своя снимка, която е публикувало в своя Instagram профил, използвайки хаштаговете #мястозаистории и #истинскихора.

4.2.3. Притежава публичен профил в Instagram (позволяващ на ИКЕА да последва потребителя и да се свърже с потребителя чрез лично съобщение);

4.3. С публикуването на снимка по реда на т. 4.2.2 участниците приемат да участват в Играта и да спазват условията и разпоредбите на настоящите Правила.

4.4. С участието си в Играта всеки участник предоставя съгласието си изображението му да бъде публикувано в профила на ИКЕА в Instagram, съответно да бъде споделено и във Facebook.

4.5. Всички лица, ненавършили 18 години, следва да получат разрешение от родител или друг законен представител във връзка с участието си в провежданата Игра и/или с предоставянето на свои лични данни.

4.6. В случай че награда бъде спечелена от участник под 14 години, Организаторът ще предостави наградата на спечелилия само при изрично приемане на наградата от негов родител или друг законен представител. В случай че награда бъде спечелена от участник, навършил 14 години, но ненавършил 18 години, Организаторът ще предостави наградата на спечелилия само при изрично писмено съгласие от негов родител или друг законен представител участникът да приеме наградата, представено на Организатора при получаването на наградата.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

5.1. В периода на провеждане на отделните фази на Играта потребителите могат да участват чрез изпълнение на условията, посочени по-горе в Раздел 4.
5.2. Организаторът осигурява интернет-страница на Играта на адрес https://www.facebook.com/ikeabulgaria/ и https://www.instagram.com/ikeabulgaria , която е обособено място в глобалната интернет мрежа, определено чрез своя унифициран адрес (URL) по HTTP-протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси, което е определено от Организатора за провеждане на Играта.
5.3. В Играта може да участва всяко физическо лице, което има регистриран профил (акаунт) в интернет-страницата www.instagram.com, съответно мобилното приложение Instagram, и отговаря на изискванията за участие в Играта.
5.4. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукти, предлагани от Организатора.
5.5. Всяко лице има право да участва в Играта само чрез 1 (един) Instagram профил. Всяко лице може да участва неограничен брой пъти, като може да спечели само 1 (една) награда в Играта.
5.6. Играта не е спонсорирана, одобрена, администрирана или обвързана по друг подобен начин с Facebook или Instagram. Участниците в Играта са уведомени за факта, че инцидентно изискваната от тях информация в хода на участие в Играта се предоставя на Организатора, а не на Facebook или Instagram.
5.7. С приемането на настоящите правила участниците се съгласяват и декларират, че нямат и няма да отправят никакви искания и претенции към Facebook или Instagram във връзка с участието си в и/или достъпа си до Играта и че ще отправят всички свои искания и претенции, както и въпроси, коментари и оплаквания в тази връзка, само и единствено към Организатора.
5.8. С публикуване на снимка участникът декларира, че притежава всички авторски и сродни на авторското права върху изображението, включително правото да го публикува в интернет.
5.8.1. С публикуване на снимка участникът декларира, че е получил съгласието на всички изобразени лица снимката да бъде използвана за целите на играта.
5.8.2. С публикуване на изображенията участникът предоставя разрешение на Организатора да използва снимката за периода на Играта единствено във връзка или по повод Играта.
5.9. Всяка от участващите снимки в Играта следва да не съдържа послание, изображение или каквото и да е друго съдържание, което:
– е порнографско, съдържа елементи на сексуално или друго насилие или противоречи по какъвто и да е друг начин на морала и добрите нрави;
– е насочено срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве или срещу правата и свободите на други граждани;
– е насочено срещу или накърнява доброто име на Организатора, Блок Кино, Агенцията или което и да е трето лице;
– съдържа заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;
– пропагандира дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия; призовава към насилие, извършване на престъпление, разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
– проповядва агресивна или недемократична идеология;
– нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна;
– се отнася до търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация;
– нарушава каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица, включително право на собственост, право на интелектуална собственост и други;
– противоречи на действащото законодателство и на настоящите Правила.
5.9.1. Снимки, които по какъвто и да е начин нарушават изискванията по предходните разпоредби, няма да бъдат допускани до участие в Играта. Организаторът си запазва правото да не допуска снимки, които противоречат на настоящите правила.
5.10. В срок от 1 ден, считано от датата на провеждане на всяко събитие, посочено в т. 3.1. по-горе, с изключение на събитието по т. 3.1.6, на случаен принцип се избират трима участника за печеливши измежду участниците, направили снимки на съответното събитие. Имената на печелившите се обявяват в Instagram профила на ИКЕА. Победителите в събитието по т. 3.1.6 ще бъдат изтеглени на 21.08.2017 г.
5.11. ИКЕА се свързва с победителите чрез изпращане на лично съобщение до Instagram профила на съответния победител.
5.12. Победителите имат право в срок до 1 седмица от получаване на съобщението да потвърдят желанието си за получаването на своята награда. В случай че ИКЕА не получи отговор в срока по предходното изречение, съответният победител се дисквалифицира, като ИКЕА провежда нов жребий и тегли нов участник на случаен принцип на негово място.
РАЗДЕЛ 6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
6.1. Печелившите участници се избират от Организатора на случаен принцип чрез провеждане на теглене измежду всички участници в съответната фаза на Играта.
6.2. Имената на печелившите се обявяват в Instagram профила на ИКЕА. След контакта на ИКЕА с победителите и изразено желание за получаване на наградата от тяхна страна, всеки победител следва да предостави данни за доставка на наградата, като три имена, телефон и адрес, в случай че не желае да получи наградата си лично на място по реда на т. 6.2.3 по-долу.
6.2.1. Доставката се осъществява на адреса, посочен от печелившия. В случай на промяна на адреса за доставка, печелившият се задължава да информира надлежно и своевременно Организатора. В противен случай Организаторът не носи отговорност за забава в доставката или недоставяне на наградата. Организаторът не носи отговорност за забава при доставката, дължаща се на причини, за които отговаря куриерската компания.
6.2.2. Доставката се извършва за сметка на печелившия.
6.2.3. Избраният да получи награда участник може да получи наградата си и лично от сектор Информация в магазин ИКЕА на адрес гр. София 1756, ул. „Околовръстен път“ № 216 в срок от 30 (тридесет) дни от предоставянето на данните по т. 6.2 срещу представяне на документ за самоличност, съответстващ на данните по т. 6.2. Наградата може да бъде получена и от трето лице, различно от печелившия, срещу представено изрично нотариално заверено пълномощно.

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ