ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете вкусни награди от Тандем

Участниците в играта трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на играта (отбелязвани като „Официални Правила“).
РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
1. Организатор на Играта е „Тандем-В“ ООД. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наричани по-долу “Официални Правила” или “Правилата”).
2. Официалните Правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес: https://goo.gl/sdh2Xq за целия период на Играта. Организаторът на играта си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес: https://goo.gl/sdh2Xq
3. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 2, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства.
4. Играта е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България, с възраст над 18 години, с изключение на служителите на „Тандем-В“ ООД и “УОТ ИФ” ЕООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
5. Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с тези Официални Правила и да спазват техните условия.
РАЗДЕЛ II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
1. Играта се организира и провежда в периода от 28.07.2017 г. до 30.07.2017 г., само на територията на Република България.
РАЗДЕЛ III. МЕХАНИЗЪМ И НАГРАДИ
1. Играта се организира на „Стената“ (“Timeline”) на Тандем във Facebook: https://facebook.com/TandemBulgaria…
2. На 28.07.2017 г. на стената ще бъде публикувана визия с текст “ Пикниците с Тандем винаги са добра идея, нали? Сигурни сме, че имаш поне един любим наш продукт, без който не сядаш да похапнеш на полянката. Сподели с нас кой е той, а ние ще ти го подарим. ” За да се включи участник в Играта, той трябва да публикува отговора си като коментар под снимката.
3. След изтичане на крайния срок на играта (23:59 часа на 30.07.2017 г.), чрез жребий на случаен принцип се изтеглят имената на петима, които печелят продуктът, който са посочили като любим.
4. Наградният фонд за целия период на Играта включва продуктови награди Тандем.
5. Профилите на печелившите участници ще бъдат обявени на стената на Facebook страницата на Тандем нa 31.07.2017 г. За да получат наградата си, те трябва да изпратят трите си имена, адрес и телефон чрез лично съобщение в страницата.
6. Наградите ще бъдат доставяни до печелившите участници на посочените от тях адреси, чрез куриер до 45 работни дни от предоставяне на адрес за доставка. Наградата може да бъде получена само от законен представител на спечелилия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако получателят удостовери писмено, че е получил наградата от името на печелившия. Наградата се доставя на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившия участник, ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската служба, откъдето може да бъде получена наградата.
7. Награда, непотърсена в 20-дневен срок след края на Играта, ще бъде раздадена на случаен принцип, чрез томбола, между останалите участници.
8. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично“, вместо участниците. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши Правилата, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от една регистрация от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Играта; г) всяко друго действие, което променя механизма за участие в Играта или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организаторa, като Организаторa не дължи обяснение за начините на определяне на опит или нарушение на Правилата.

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ