ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете три плажни комплекта и 10 сладки комплекта от Черноморец

1. Общи разпоредби:

1.1. Настоящата онлайн активност “Черноморец на плажа си вземи и…”, наричана за краткост „Играта“, се организира и провежда от „Победа“ АД, ЕИК: 102047327, седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Одрин“ 15, наричано за краткост „Организатор“

1.2. Играта се организира и провежда за период от 28.07.2017 г. в 18.10 ч. до 01.08.2017 г. в 18:00ч.
1.3. Играта се организира и провежда изцяло и единствено на български език и Организаторът не носи отговорност за грешния превод или тълкуване на нейните правила и условия.
1.4. Участието в играта не е обвързано с покупка на продукт, произвеждан и предлаган от Oрганизатора.
1.5. Играта се провежда на фенстраницата на „Победа“ АД във фейсбук: (https://www.facebook.com/pobedaad )
1.6. Участвайки в Играта, участниците приемат настоящите общи условия и се задължават да спазват техните разпоредби.
2. Право за участие в играта:
2.1. С изключение на изрично посочените в т. 2.2. от Общите условия, право на участие в „Играта“ имат всички потребители на социалната мрежа Фейсбук (www.facebook.com) без значение дали вече са харесали фенстраницата на „Победа“ АД или не.
2.2. В играта нямат право да участват:

а) Служителите на „Победа АД“ и членовете на техните семейства;

б) Юридически лица или организации от хора с регистрирани профили във фейсбук независимо от техния характер, форма и стопанска цел.
в) Фейсбук профили, регистрирани под неистински имена, като преценката за това е изцяло в правомощията на Организатора и не може да бъде оспорвана от участниците. г) Физически лица ненавършили 18-годишна възраст.

3. Механизъм на играта:
3.1. Играта се осъществява чрез публикувана пост-визия на страницата на Организатора (https://www.facebook.com/pobedaad)

3.2. Участие заявява всеки потребител, който има желание да се включи, изпълнявайки условието да публикува коментар, съдържащ отговор на въпроса „Намери пътя до вафления десерт!“.

3.3. Задължително условие за участие е коментарът да бъде авторски и да не копира предходен, вече публикуван съгласно условията на „Играта“. В противен случай, участието на потребителя няма да бъде зачетено.

3.4. Всеки участник има право само на едно участие в „Играта“, независимо от броя на публикуваните си коментари.

3.6. След изтичане на предварително обявения период на „Играта“ между всички участници, изпълнили условието на т.3.5., на произволен принцип ще бъдат изтеглени 10 (десетима) печеливши на всеки, от които ще бъде предоставена 1 бр. (един брой) „Награда“ по смисъла на т. 4.2 от Общите условия.

3.5. За успешно регистриран участник се счита този потребител, чийто коментар отговоря на т.3.2. и т. 3.3. от настоящите общи условия.

3.7. Печелившите участници ще бъдат оповестени публично до 18:00 ч. на 02.08.2017 г. във фейсбук страницата на Организатора (https://www.facebook.com/pobedaad).
3.8. Оповестяването на печелившите ще се извърши с разкриваща визия-пост, в която ще се съдържат: име, фамилия и профилна снимка на печелившите потребители, съгласно описания по-горе механизъм.

4. Награди:

4.1. Всеки участник, обявен за печеливш в „Играта“, има право да получи от Организаторът награден комплект, наричан за краткост „Наградата“. който да му бъде доставен на посочен адрес чрез куриер за сметка на Организатора.

4.2. Наградата представлява:

б) комплект от 1 (един) брой Вафлен десерт Черноморец, 1 (един) брой Вафлен десерт Черноморец Дарк, 1 (един) брой кутия бонбони Черноморец за 10 (десет) от победителите.

а) комплект от 1 (един) брой Вафлен десерт Черноморец, 1 (един) брой Вафлен десерт Черноморец Дарк, 1 (един) брой кутия бонбони Черноморец, 1 (един) брой брандирана хавлия Черноморец за 3 (трима) от победителите.


4.3. Наградата не може да бъде заменяна с продукти или услуги, различни от посочените в т. 4.2. или срещу паричната им равностойност.
4.4. За да получи Наградата, обявеният за печеливш участник трябва да изпрати лично съобщение до фейсбук страницата на Организатора (https://www.facebook.com/pobedaad), в което да посочи две имена, телефон за контакт, адрес, на който да му бъде изпратен наградния комплект, посочен в т.4.2.

4.5. Правото за получаване на Наградата е персонално и не може да бъде преотстъпвано на трети лица.

4.6. Всеки печеливш участник се съгласява да получи Наградата като се съобразява с общите условия на куриерските компании, с които работи Организаторът и да не предявява допълнителни претенции към тях, доколкото те, с поведението си, виновно не затрудняват процеса на доставката.

4.7. Участник, непотърсил спечелена Награда в срок от 10 (десет) календарни дни, считано от датата на обявяване на разкриващата визия с печеливши участници, губи правото да я получи. 4.8. При възникване на ситуация от т. 4.7. Организаторът си запазва правото да предостави наградата на друг в последствие изтеглен участник, който отговаря на Условията за участие в Играта.

б) публикувал текст с неясно и безсмислено съдържание, нямащо отношение към настоящата Игра.

5. Права и задължения на Организатора: 5.1. Организаторът се задължава да поеме транспортните разходи по изпращане на наградите. 5.2. Организаторът има право да не се ангажира с кореспонденция с непечеливши участници. 5.3. Организаторът има право да дисквалифицира всеки участник, който е: а) публикувал текст, съдържащ обидни и подигравателни думи или послания;

5.4. Организаторът има право да дисквалифицира участници по правилата на настоящите общи условия без допълнително уведомление.

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ