ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 10 ваучера по 500 лв., 50 фотоапарата, 100 надуваеми дивана и 1000 плажни кърпи от Aquafresh


Официални правила за участие в Играта на Аквафреш

Раздел I

Общи разпоредби
 1. Тази игра се организира от ГЛАКСОСМИТКЛАЙН ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131159254, с адрес гр.София, бул. Цариградско шосе 115Г, ет.9
 2. Период на промоцията: от 01.07.2017г. до 31.07.2017г. като Организаторът си запазва правото да удължи периода.
 3. Участието в играта е обвързано с покупка на продукт/продукти с марката Аквафреш, предлагани от Организатора.
 4. Играта се организира и провежда само на територията на Република България и е отворена за участие на всички пълнолетни дееспособни физически или юридически лица, закупили продукти на Аквафреш в промоционалния период и можещи да удостоверят това с касов бон.
 5. Участвайки в тази Игра, участниците се ангажират с тези официални правила на играта и приемат, че са задължени да спазват техните разпоредби, както и декларират, че отговарят на изискванията за участие.

Раздел II

Механизъм на Играта
МЕХАНИЗЪМ: За да участва в играта, участникът трябва да закупи продукт или продукти Аквафреш по избор на стойност най-малко 5лв. с ДДС в периода от 01.07.2017г. до 31.07.2017г. Номерът на касовия бон, удостоверяващ покупката, трябва да се въведе във формата за регистрация на уебсайта на Аквафреш www.aquafresh.bg, заедно с имена, пощенски адрес, имейл и телефон на участника. 
С регистрацията си участникът дава съгласие Организаторът да публикува името му на адрес www.aquafresh.bg в случай, че бъде изтеглен като печеливш.
Участникът е длъжен да съхранява касовия бон до приключване на играта и получаване на наградата, за да удостовери при поискване от Организатора направената покупка и правото му на участие. 
Продукти, участващи в промоцията: Всички продукти с марка Аквафреш. 

Раздел III

Правила за игра
 1. Купи продукт или продукти Аквафреш по избор на обща стойност минимум 5лв с ДДС.
 2. Влез на www.aquafresh.bg и въведи във формата за регистрация уникалния номер на касовия бон, заедно с имената, пощенския си адрес, имейла и телефона си. Качи снимка на касовия бон, зедно със закупените продукт или продукти Аквафреш на обозначеното за това място. 
 3. Запази касовия бон от покупката до приключване на играта/получаване на наградата, за да удостовериш направената покупка, в случай че бъдеш изтеглен като печеливш.
 4. Печелившите участници ще бъдат изтеглени до 5 работни дни след приключване срока на промоцията/играта в присъствието на нотариус. Имената им ще бъдат обявени на адрес www.aquafresh.bg 
Един участник може да регистрира неограничен брой касови бележки, изпълнили условието за покупка на продукт или продукти с марка Аквафреш с минимална стойност 5лв. с ДДС в периода на промоцията. 

Раздел IV

Награди
Всеки печеливш получава 1 брой от следните награди:
 1. 10 бр. ваучера за пазаруване в сайта www.nastani.bg
  Ваучерът е на стойност 500лв. Печелившият може да го ползва, за да заплати предпочитаната от него оферта за почивка, обявена на сайта, без ограничение във времето на използване. Спечелилият може да доплати, ако стойността на почивката е по-висока от предоставения ваучер, но не може да получи левовата равностойност на разликата, ако почивката е с по-ниска стойност от предоставения ваучер. Ако стойността на почивката е по-ниска от тази на ваучера, то остатъка може да се използва при следваща покупка от сайта.
 2. 50 бр. фотоапарат Canon IXUS 190 Blue.
  Наградата включва:
  – Цифров фотоапарат IXUS 190
  – Ремък за китка WS-800
  – Батерия NB-11L
  – Зарядно устройство за батерии CB-2LFE
  – Захранващ кабел
  – Комплект с ръководства на потребителя
 3. 100 бр. надуваеми дивани Аквафреш
 4. 1000 бр. хавлиени плажни кърпи Аквафреш
Начин на получаване на наградите:
 1. Ваучерът за почивка може да се получи по имейл или по пощата по избор на печелившия
 2. Всички останали награди ще бъдат доставени с куриер на адреса посочен от участника. 
 3. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни с паричната им равностойност. 
Срок за получаване на наградите:
 1. Срокът за получаване на наградите е до 15 раб. дни след обявяване на печелившите участници на адрес www.aquafresh.bg 
 2. Организаторът се задължава в срок до 5 работни дни от обявяване на печелившите участници да се свърже с тях на посочените имейл и/или телефонен номер за уточняване на механизма и срока за получаване на наградата.
 3. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден/неточен телефон за контакт, непълен или неточен имейл адрес. При невъзможност за контакт по телефон или при неполучаване на отговор – потвърждение от печелившия участник на изпратения от Организатора имейл в срок от 5 работни дни, изборът се анулира и Организаторът има право да обяви нов печеливш измежду участниците
 4. Извършването на покупки (резервации) от потребители чрез сайта www.Nastani.bg се случва при условията и реда, описани в Общите условия за ползване на сайта – на интернет адрес https://nastani.bg/terms. При извършването на такива покупки (резервации), възникват взаимоотношения между конкретния потребител и конкретния хотелиер, в които взаимоотношения ГЛАКСОСМИТКЛАЙН ЕООД не е страна и не носи отговорност в случаи на некоректно доставяне от страна на хотелиери на закупената от потребители туристическа услуга.
Други
 1. Настоящите Официални правила на Играта ще бъдат достъпни в интернет на адрес www.aquafresh.bg за целия период на промоцията. Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя настоящите Официални правила на играта, като промените влизат в сила след оповестяването им на уебсайта на Аквафреш на адрес: www.aquafresh.bg. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това публично  в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците.
 2. С регистрирането си за участие в играта, участниците дават изричното си съгласие предоставените от тях лични данни да се използват от Организатора за целите на организиране на играта, включително да предоставят тези данни на трети лица ангажирани с организиране на играта по възлагане от Организатора. Всички лични данни ще се записват, събират, обработват и съхраняват при условията на Закона за защита на личните данни от Организатора или от трето лице, на което са предоставени с тази цел. 
 3. С участието си в играта всеки участник декларира, че е запознат, с:
  – данните, които идентифицират „ГЛАКСОСМИТКЛАЙН“ ЕООД и неговите представители 
  целта и средствата на обработка на личните данни
  – доброволния характер на предоставянето на данните;
  – правото на заличаване, коригиране или блокиране на личните данни, обработването на които не отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни
  – с правото да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг
 4. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за претенции на потребители след изтичането на срока на Играта.
 5. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на участника по време на участието му в настоящата игра.
 6. Евентуално възникнали спорове между Организатора и участниците в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие, спорът се решава от компетентните съдилища в гр. София.

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ