ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 80 стека Fanta Madness и 200 тениски по собствен дизайн


РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА КОНКУРСА И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
 1. Възложител на конкурса „Направи си тениска на Fanta Madness“ („Конкурсът“) е „Кока-Кола ХБК България“ ЕООД , гр. София 1766, ул. „Рачо Петков Казанджията“ 8.
 2. Конкурсът се организира, провежда и администрира от „Амекси“ ООД, гр. София 1111, ул. „Христо Максимов“ 7 („Организатор“).
 3. Участниците в Конкурса са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Конкурса (наречени тук по-долу „Официални правила“).
 4. Официалните правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на Конкурса на интернет адрес: www.fantaplay.bg/madness
 5. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на интернет адрес: www.fantaplay.bg/madness
 6. С включването си в Конкурса участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете им.
РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА КОНКУРСА
 1. Конкурсът се организира и провежда на територията на Република България.
РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КОНКУРСА
 1. От 12.06.2017 г. до 09.07.2017 г., включително, желаещите да участват имат право да направят свои щампи за печат върху предната част на бели тениски (размер М), използвайки наличните графични елементи и функционалности в съответната секция на специално изградения за Конкурса микросайт: www.fantaplay.bg/madness
РАЗДЕЛ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
 1. Конкурсът е отворен за участие на всички физически лица, навършили 13 години, с изключение на служителите на „Маккан Ериксон“ ООД, „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Амекси“ ООД, „Смарт Комюникейшънс“ ЕООД, рекламните агенции, свързани с Конкурса; както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители, братя, сестри и съпрузи).
РАЗДЕЛ 5. МЕХАНИЗЪМ НА КОНКУРСА
 1. Желаещите да участват трябва да се регистрират на www.fantaplay.bg/madness,  като:
 • Предоставят следната информация:
  • Име;
  • Фамилия;
  • Мобилен телефон;
  • Имейл адрес;
  • Населено място, в което живеят;
  • Точен адрес.
 • Декларират, че имат навършени поне 13 години и в случай че са под 18 години, имат родителско съгласие за участие в Конкурса и приемат Официалните правила на Конкурса. Също така декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието в Конкурса.
 1. След успешна регистрация участникът има възможност да създаде свой авторски проект за щампа върху предната част на бяла тениска с размер М, като използва предоставените графични елементи и функционалности в секция „Играй“ на www.fantaplay.bg/madness Публикуваното съдържание се появява в сайта автоматично. Ако Организаторът прецени, че определено съдържание не отговаря на настоящите Официални правила на Конкурса, има правото да го скрие/изтрие от сайта. Създаването на повече от една публикация в даден период не увеличава шанса за спечелване на награда.
 1. Механизмът за раздаване на награди е описан в Раздел 7.
 1. За участие в Конкурса не е задължително да бъдат закупувани продукти на The Coca-Cola Company.
РАЗДЕЛ 6. ПРОЦЕДУРА НА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
 1. За валидно се счита всяко участие на www.fantaplay.bg/madness, при което е направена оригинална щампа за предната част на тениска според изискванията по Раздел 3, Раздел 4 и Раздел 5, и при което са посочени необходимите данни по Раздел 4, което е публикувано на сайта и е било одобрено от страна на Организатора.
 2. Организаторът не носи отговорност при условие, че печеливш участник е предоставил невалиден телефон за контакт или не е попълнил правилно и точно необходимите данни за участие.
 3. Организаторът няма да разглежда изображения, които:
 • не са авторски;
 • с порнографско или нецензурно съдържание;
 • не отговарят на изискванията по Раздел 4 и Раздел 5;
 • увреждат права на трети лица, включително: авторски права, запазени марки, обществени и лични права или друго право на интелектуалната собственост;
 • рекламират алкохол, наркотици, порнография, тютюн, оръжия (да не се използва нито едно от посочените) или рекламират опасни действия;
 • рекламират политически идеи или съобщения;
 • съдържат някаква лична информация за лице, различно от участника, което може да бъде разпознато (име, адрес, др.). Изображенията могат да съдържат лична информация, чрез която участникът може да бъде разпознат, в случай че тя/той се е съгласил тази информация да бъде публично оповестена. Участниците са отговорни за всички последици от оповестяването на такава информация;
 • нарушават законите на страната или накърняват добрите нрави;
 • препращат към порнография, неприлични действия, сексуални и/или расистки намеци или инсинуации, обиден език, клевети или грубости, просташки изказвания, обиди на тема раса, пол, религия и религиозни вярвания, възраст, сексуални намеци;
 • съдържат насърчаване към омраза, война или нетърпимост към човечеството или животните;
 • се отнасят до имена на марки, лого или търговски марки, освен тези на компанията Coca-Cola; не трябва да вредят на марката или имиджа на компанията The Coca-Cola Company;
 • омаловажават компанията The Coca-Cola Company или лице, или група, участващи в Конкурса, или предават съобщения, които са несъвместими с добросъвестността на компанията The Coca-Cola Company.
 1. „Кока-Кола България“ ЕООД, неговите представители и Организаторът си запазват право да не вземат предвид и да изтрият изображенията и текстовете, които считат за неподходящи и/или несъвместими с Официалните правила и няма да предприемат никаква комуникация или дискусия с участника или някого друг по този въпрос.
 2. „Кока-Кола България“ ЕООД, неговите представители и Организаторът си запазват право да не вземат предвид и да изтрият изображения, в които присъстват деца на видима възраст под 13 години без придружител на видима възраст над 18 години.
 3. Всички решения на „Кока-Кола България“ ЕООД и/или Организатора са окончателни и не подлежат на обжалване.
 4. Качените на сайта www.fantaplay.bg/madness  идеи за щампи на тениски ще бъдат проверявани във връзка с посочените по-горе клаузи, преди да бъдат одобрени от Организатора.
 5. Процесът на проверка може да е с различна продължителност, но няма да надвишава 48 часа от момента на качване на съдържанието.
 6. Организаторът не носи отговорност пред трети лица, в случай че участниците нарушават посочените по-горе клаузи, както и в случай, че с действията си накърняват техни права или законни интереси.
 7. Печелившите участници ще бъдат общо 280 на брой, избрани по следния начин:
 • 50 печеливши на голяма награда (бяла тениска с размер M, на чиято предна част е отпечатана създадената от печелившия щампа; на задната част на тениската има щампа с логото на Fanta) за период от Конкурса – избрани с електронен жребий на случаен принцип сред всички участници, чиито публикации са одобрени.
 • 20 печеливши на малка награда (мултипак Fanta Madness 12×500 ml) – избрани с електронен жребий на случаен принцип сред всички участници, чиито публикации са одобрени – след тегленето на жребия за големите награди за съответния период.   
 1. Един участник може да спечели само една награда в рамките на Конкурса.
 2. Организаторът си запазва правото да променя и манипулира по избран от него (Организатора) начин съдържанието на печелившите голяма награда, преди то да бъде отпечатано на предната част на тениска. Организаторът не е длъжен и може да не съгласува промените по дадено съдържание с публикувалия го участник, както и няма задължение да уведомява даден участник за намеренията си да редактира публикувано от нея/него съдържание за целите на Конкурса.
 3. Ако Организаторът не може да осъществи контакт с участника в рамките на 48 ч. след обявяването печелившите, Организаторът не носи отговорност за предоставянето на наградата. В този случай в рамките на срока по Раздел 3, по преценка на Организатора, наградата може да бъде предоставена на друг участник, посредством повторно теглене на жребий.
 4. Всички награди ще бъдат доставени най-късно до 60 (шестдесет) работни дни, след като бъде потвърден предоставеният от печелившия адрес за доставка.
 5. В случай че награда бъде спечелена от Участник, който е навършил 13, но не и 18 години в деня на спечелване на наградата, тя може да бъде получена само от родител или друг законен представител. В случай на липса на такова приемане награда може да бъде предоставена на друг участник по установения в настоящите правила ред за теглене на наградите.
 6. Приемайки награди с пазарна стойност над 30 лева, печелившите се считат за уведомени, че имат задължение по смисъла на чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон да декларират спечелената награда с подаване на Годишна данъчна декларация.
 7. В деня на реалното получаване на наградата печелившият подписва протокол, съдържащ пълната информация относно самоличността му (име, адрес, телефонен номер и ЕГН) и удостоверяващ, че наградата му е връчена от представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва, заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща.
РАЗДЕЛ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
 1. Наградите в Конкурса са, както следва:
 • Голяма награда: Тениска (бяла, размер М) с направената от печелившия щампа (посредством функционалностите на сайта www.fantaplay.bg/madness) на предната част и щампа с лого на Fanta на задната част – общо 200 за цялата продължителност (50 за всеки период) на Конкурса.
 • Малка награда: Мултипак 12х500 ml Fanta Madness – – общо 80 за цялата продължителност (20 за всеки период) на Конкурса.
 1. Големите награди се присъждат чрез електронен жребий на случаен принцип. Малките награди се присъждат чрез електронен жребий на случаен принцип, който се тегли, след като бъде изтеглен жребият за големите награди. Един участник не може да спечели голяма и малка награда едновременно, както и не може да спечели повече от една награда за целия период на Конкурса.
 2. Периодите и датите на теглене/избор на печелившите са както следва:
Период 1: 12.06 – 18.06.2017 г.
50 големи награди
20 малки награди
Дата на теглене: 19.06.2017 г.
Период 2: 19.06 – 25.06.2017 г.
50 големи награди
20 малки награди
Дата на теглене: 26.06.2017 г.
Период 3: 26.06 – 02.07.2017 г.
50 големи награди
20 малки награди
Дата на теглене: 03.07.2017 г. 
Период 4: 03.07 – 09.07.2017 г.
50 големи награди
20 малки награди
Дата на теглене: 10.07.2017 г.
 1. Имената на печелившите се обявяват в рамките на до 10 (десет) работни дни след тегленето на електронния жребий.
 2. Всеки участник може да спечели само една награда в рамките на Конкурса.
 3. Публикувано в съответен период съдържание може да участва в тегленето на награди само за този период.

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ