ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете три ваучера за дизайнерски тоалет от Vintage Sofia и 20 комплекта продукти Medix

РАЗДЕЛ I. Общи условия

1.1. Настоящите правила определят начина на провеждане на Кампанията под надслов „Кой аромат Alvina ти подхожда“ (наричана по-долу „Кампанията“) и уреждат взаимоотношенията между Изпълнителя и Организатора от една страна и участниците в Кампанията, от друга.
1.2. Кампанията се организира на български език и се провежда/реализира на официалната страница на Кампанията – http://nai.medix-bg.com .

РАЗДЕЛ II. Организатор и Изпълнител

2.1. Организатор на Кампанията „Кой аромат Alvina ти подхожда“, провеждаща се на интернет страницата на Кампанията – http://nai.medix-bg.com, е „МЕКСОН“ ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 115168282, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 266, представлявано от Борян Милков, (наричано по-долу за краткост „Организатор“).
2.2 Изпълнител на Кампанията е „Експлора БГ“ ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 203745135, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Княз Борис“ I № 58, представлявано от Георги Малчев (наричан по-долу за краткост „Изпълнител“).

РАЗДЕЛ III. Характеристики и период на провеждане

3.1. Кампанията представлява 4 (четири) ситуационни въпроса, публикувани на официалната страница на Кампанията (http://nai.medix-bg.com), а именно: 

– „Ситуация“; 
– „Облекло“; 
– „Аксесоари“; 
– „Обувки“.

3.1.1. Към всеки ситуационен въпрос има по 4 (четири) възможни отговора, от които може да се избере само един.
3.2. Кампанията ще се проведе в периода от 13.06.2017 г. до 23:59:59 ч. на 03.07.2017 г. включително.

РАЗДЕЛ IV. Право на участие

4.1. Право на участие в Кампанията има всяко физическо лице, навършило 18 (осемнадесет) години. Играта е отворена за всички физически лица, които се намират на територията на Република България.
4.2. Служители на „МЕКСОН“ ООД и служители на „Експлора БГ“ ООД, както и членове на техните семейства (деца, съпруги/съпрузи, родители) нямат право да взимат участие.
4.3. Всички лица, ненавършили 18 (осемнадесет) години, трябва да получат разрешение от законния си представител, преди да вземат участие в Кампанията и/или да предоставят свои лични данни.
4.4. Право на участие в Кампанията няма лице, което е съдружник или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора и/или Изпълнителя, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Кампанията, както и членове на семействата на тези лица. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът/ Изпълнителят на Кампанията преустановява участието на такова лице до опровергаване несъвместимостта от страна на участника. Организаторът/ Изпълнителят на Кампанията самостоятелно преценява/т дали неизпълнението на изискванията е опровергано. 

В случай, че такива лица бъдат изтеглени в томболата като спечелили, те няма да се вземат предвид и на тяхно място ще бъде изтеглен друг печеливш.

РАЗДЕЛ V. Участие на продукти

5.1. Участието в Кампанията е безвъзмездно и не е обвързано по никакъв начин с покупка на стоки или услуги от страна на Участника. Не е необходимо заплащане на такса.

РАЗДЕЛ VI. Механизъм за провеждане

6.1. За да се включи в Кампанията е необходимо всеки участник да изпълни следните стъпки: 

Стъпка № 1 – Да посети официалната страница на Кампанията: http://nai.medix-bg.com
Стъпка № 2 – Да се регистрира в Кампанията, посредством попълване на посочената форма, чрез посочване на 3 (три) имена, имейл адрес или профила си в социалната мрежа Facebook. 
Стъпка № 3 – Да избере по един отговор за всеки от 4-тирите ситуационни въпроса. Изборът става след като се избере/кликне на определен отговор за всеки въпрос; След като участникът избере по един отговор за всеки от четирите ситуационни въпроса, на съответния участник автоматично се генерира профил-предложение: „Кой аромат Alvina” му подхожда.

6.2. При преминаване на участника от Стъпка № 1 до Стъпка № 3 включително, той участва в томбола за 1 (една) от малките награди, посочени в т. 7.1. А) от настоящите Общи условия и Правила.
6.3. За участие в томболата за една от големите награди, посочени в т. 7.1.Б) от настоящите Общи условия и Правила, участникът трябва да сподели на личната си стена във Facebook резултата от създадения му профил-предложение в Стъпка № 4.
6.4. Участникът се индивидуализира в Кампанията или чрез личния си имейл адрес, или чрез своя Facebook профил, посредством който участва в Кампанията. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чието име е използвано от друго лице, независимо дали участникът е дал или не съгласието си за това.
6.5. След спазване на всички стъпки и условия съгласно т. 6.1. и т. 6.2. и т. 6.3., както и в случай, че не е дисквалифициран участникът по реда на т. 6.8. и т. 6.9., води до участие в Томболата за разпределението на малките и големи награди, при условията описани в т.6.2 и т. 6.3.
6.6. Един участник може да участва безброй пъти. Всеки пореден опит, обаче, няма да бъде зачетен за участие в разпределението на наградата.
6.7. В случай, че Участникът сподели своя отговор във Facebook (т.6.3.) и участва за една от големите награди, то при неговото публикуване, следва съдържанието да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и други, които накърняват честта, достойнството и доброто име както на друг Участник, така и на Изпълнителя и/или на Организатора.
6.8. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, генерирано от Участниците и трети лица, което смята за неподходящо, неуместно и несъвместимо с Кампанията. Това включва съдържание, което е обидно, дискриминационно или несъответстващо на правилата за отговорна търговска комуникация, както и да дисквалифицира съответния автор на подобно съдържание. В тези случаи решението за дисквалификация на участника е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане. Организаторът не носи отговорност за смисъла, достоверността и сигурността на съдържанието, генерирано от Участници в Играта и трети лица, както и за евентуално настъпили неблагоприятни последици за участници и трети лица, във връзка с такова съдържание.
6.9. Всяко използване на фалшива онлайн идентичност и/или създаване на фалшиви профили във Facebook при участие се счита за нарушение на Официалните правила. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира без предупреждение и без да дължи каквото и да е уведомление на Участници, които нарушават Официалните правила, по какъвто и да било начин. Дисквалифицираните Участници губят правото да получат награда. В тези случаи решението на Организатора е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

Раздел VII. Награди и начин на определяне на печеливши участници

7.1. Общ награден фонд за Кампанията: 

А) Малки награди: 20 броя Комплект продукти Medix: 
MEDIX ALVINA COLOR Designer Perfume Collection Modѐle – за цветни тъкани – 1бр. 
MEDIX ALVINA DESIGNER PERFUME COLLECTION Modѐle – Модел (син) – 1бр. 
MEDIX GLASS Lilac – Люляк – с помпа (виолетов) – 1бр. 
MEDIX MULTI ACTION Orange (universal) – обезмаслител с помпа – 1бр. 
MEDIX UNIVERSAL Lily Of The Valley – Момина сълза (зелен) – 1бр. 
MEDIX RAZOR Gel Ocean – дезинфекциращ гел за баня – 1бр. 
MEDIX RAZOR Bathroom – дезинфекциращ спрей за баня – 1бр. 
MEDIX BEAUTY BALSAM Spring Freshness (бял) – 1бр. 
Б) Големи награди: 3 (три) броя ваучери, всеки от които на стойност 200 (двеста) лева, за изработване на дизайнерски тоалет от ателие Vintage Sofia, ул. Цар Асен 21.

7.2. Ще се изтеглят 3 (трима) печеливши участници за големите награди и 20 (двадесет) печеливши участници за малките награди в томбола, на случаен принцип, чрез използване на компютърен софтуер, в присъствието на тричленна комисия, съставени от служители на Изпълнителя. 

7.2.1. Изтеглянето на участниците съгласно т.7.2., ще се извърши по следния ред: 
a) Изтеглят се 3 (трима) участници от всички изпълнили условията на т.6.3, за големите награди; 
б) Изтеглят се 20 (двадесет) участници от всички изпълнили условията на т. 6.2 и т.6.3, за малките награди; 
в) Изтеглят се 3 (трима) резервни участници от всички изпълнили условията на т.6.3, за големите награди; 
г) Изтеглят се 3 (трима) резервни участници от всички изпълнили условията на т. 6.2 и т.6.3, за големите награди; 
Всеки изтеглен участник се изключва от последващите тегления.

7.3. След изтегляне на печелившите участници ще се изтеглят още 3 (трима) резервни участници за големите и 3 (трима) резервни за малките награди.
7.4. Един участник може да спечели само 1 (една) награда, независимо, че е участвал повече от един път.

РАЗДЕЛ VIII. Oбявяване на печеливши участници и разпределение на наградите

8.1. Печелившите участници ще се изтеглят след приключване на Кампанията, в рамките на 3 (три) дни, както следва: 

– Теглене на малки награди: на 03.07.2017 г. до 23:59:59 
– Теглене големи награди: на 03.07.2017 г. до 23:59:59

8.2. Печелившите участници ще бъдат обявени до 3 (три) работни дни след извършеното теглене на официалната страница на Кампанията, а именно:http://nai.medix-bg.com и уведомени посредством електронно писмо, изпратено на имейл адреса или чрез съобщение във Facebook, съгласно чл. 6.1, Стъпка № 2, с който всеки участник е извършил регистрацията си в Кампанията.
8.3. Наградите са лични и не могат да се преотстъпват или заменят с пари и/или други ценности. Видът на наградата не може да бъде избиран.
8.4. Всеки от печелившите участници, в срок от 10 дена от датата на уведомяването съгласно т.8.2, трябва да заяви своето желание да получи наградата си и като изпрати свои лични данни – три имена, телефон и актуален адрес за доставка на имейла/ електронно писмо, от което са получили уведомлението за печалба на някоя от наградите.
8.5. Наградите съгласно т. 7.1. ще се изпратят на печелившите Участници по куриер, в срок от 45 (четиридесет) работни дни от получаването на потвърждение за получаване на награда, съгласно т.8.4.
8.6. Ако участникът не бъде открит в рамките на 2 (два) работни дни на посочените от него координати съгласно т.8.4., Организаторът не носи отговорност за неполучени/ недоставени награди при: 

– подаден неточен или неверен адрес и телефон за връзка; 
– отказ да получи наградата.

8.7. Организаторът поема транспортните разходи за изпращане на наградите на територията на Република България.
8.8. Печелившите участници, които не са били открити на посочения от тях адрес при посещението на куриера, ще получат информация от къде и в какъв срок могат да си вземат наградата.
8.9. Печелившите участници, непотърсили наградите си съгласно т. 8.4. (неизпратени координати за връзка) в 15 (петнадесет) дневен срок от уведомяването съгласно т.8.2, автоматично губят правото си на тяхното получаване.
8.10. При получаване на наградата е задължително предоставяне на документ за самоличност от страна на участника. Данните от представения на куриера документ за самоличност трябва да съвпадат с данните по т.8.4.;
8.11. Печелившият участник губи правото си да получи наградите в следните случаи: 

А) Ако участникът, който е спечелил наградата, не се свърже с Организатора съгласно т.8.4., а именно в срок от 10 дни от датата на уведомяването съгласно т.8.2., в този случай наградата се предоставя на един от печелившите участници, по реда на тяхното изтегляне (изтегляне на 3 допълнителни резервни). 
Б) Ако не спази изискванията съгласно т.6.7. 
В) В случай, че спечелилият участник не е заявил своето желание да му бъде връчена наградата съгласно т.8.4. 
Г) Ако при получаване на наградата спечелил участник отсъства от адреса и не е изпълнил условията по т.8.4., се счита, че наградата е отказана. Последваща кореспонденция и организиране на нова доставка на награди, които не са получени от участник въпреки възможностите, предоставени в т.8.4. т.8.8 и т.8.9, не са задължения на Организатора. Не могат да предявяват претенции участници, не спазили настоящите Условия. 
Д) При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределяне на наградата/наградите, Организаторът на Кампанията запазва правото си да дисквалифицира съответния участник или участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда/награди.

8.12. Организаторът и Изпълнителят нямат задължение да водят кореспонденция с непечеливши и дисквалифицирани участници.

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ