ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 21 пуфа, 105 одеала за пикник и 210 комплекта шоколади от Milka

Официални правила за промоцията:

I. Организатор на промоцията е Монделийз България EOOД с ЕИК 202890976, с търговски адрес: 1766 София, кв. Младост 4, ул. Бизнес Парк София №1, сграда 3, етаж 4.

Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Промоцията (наричани по-долу „Официални Правила”). Официалните правила на промоцията ще бъдат достъпни за целия период на продължителността й на www.milka.bg. Организаторът на промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет адрес: www.milka.bg 

II. Период на промоцията /играта/: 16.05.2016 – 05.06.2016 г. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България. 

III. ПРОМОЦИЯТА НЕ ИЗИСКВА ПОКУПКА!

IV. Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес www.milka.bg за периода на Промоцията. Право на участие:

 V. Промоцията е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България, с възраст над 16 години, с изключение на служителите на Монделийз България ЕООД, Монделийз България Холдинг АД, Монделийз България Продакшън ЕООД, Монделийз Юръп Сървисиз ГмбХ – Клон България, Монделийз Юръп Прокюърмънт ГмбХ – Клон България, Проксимити София ЕООД, Тип Топ Куриер АД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи). 

VI. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка I, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти. 

VII. Участвайки в тази промоция, участниците приемат да се ангажират с тези Официални Правила и задължително да спазват техните условия. Механизъм на промоцията /играта/:

VIII. За да участва в промоцията, всеки потребител трябва да подреди Milka пъзела, използвайки предоставените на екрана „парченца“. ИГРАТА НЕ Е ОБВЪРЗАНА С ПОКУПКА! 
Стъпка 1: Регистрирай се, попълвайки полетата в регистрационната форма. 
Стъпка 2: Имаш 60 секунди да подредиш целия Milka Waves шоколад от предоставените парченца на екрана. Стъпка 2а: След изтичането на лимита от 60 секунди, ако не си успял да подредиш целия пъзел, имаш възможност да получиш 10 допълнителни секунди, ако отговориш правилно на един от въпросите на екрана. 
Стъпка 3: Всеки, подредил успешно пъзела, разбира веднага дали печели награда! 

Награди: Всеки ден могат да бъдат спечелени:
 10 комплекта от 11 шоколада Milka (1xMilka Waves Caramel 81g, 1xMilka Waves Biscuits 81g, 1xMilka Choco & Biscuit 300g, 1xMilka Oreo 300g, 1xMilka Wholenuts 250g, 1xMilka Alpine Milk 100g, 1x Milka Oreo 100g, 1x Milka Alpine Milk 250g, 1xMilka Triple Caramel 90g, 1xMilka Triple Cocoa 90g, 1xMilka Bubbly Milk 100g) (общо 210 комплекта за периода на промоцията)
  5 Milka пикник одеала (общо 105 за периода на промоцията) 
 1 Milka пуф (общо 21 за периода на промоцията) 

Всеки успешно подредил пъзела участник разбира веднага дали печели една от горепосочените награди. 

IX. Печелившите ще бъдат известени веднага на екрана, че са спечелили, както и чрез e-mail съобщение на регистрирания в профила имейл адрес, на който ще получат инструкции как да подадат своите данни за доставка в 10-дневен срок. Всички печеливши ще бъдат публикувани и на страница Печеливши на www.milka.bg. Ако печелившите не потвърдят наградите си след получаване на известието в срока, посочен в тази точка, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи промоции на марката. 

X. Организаторът умолява всички участници стриктно да проверяват своята пощенска кутия както и „SPAM” (СПАМ) директория за получен от нас имейл! 

XI. Участието в играта не е обвързано с покупка. Един участник може да участва максимум 5 пъти на денонощие. Всеки пореден опит ще бъде считан като невалидна регистрация. Един участник може да спечели само по ЕДИН брой награда от вид. Единният идентификатор в играта е e-mail адресът на лицето. Забранено е използването на повече от един профил (имейл адрес) от едно и също лице и организаторът има право да дисквалифицира нарушителите. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации на профили „автоматично“ вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от една регистрация на профил; б) използване на повече от един профил (един имейл адрес) от едно и също лице за участие в активността; в) използването на всякакви техники, методи, начини и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; г) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините и точния момент на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка. Раздаване на наградите:

 XII. Наградите ще бъдат доставени безплатно с куриер до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след обявяването им и потвърждение на адрес за доставка. Преди доставка куриерът ще прозвъни спечелилите. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат SMS или обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 10 работни дни след получаването на SMS или обаждането. Непотърсени в този срок награди няма да бъдат раздавани и ще бъдат използвани в бъдещи промоции на марката.

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ