ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете електрически бойлер TESY BiLight


1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
1.1. Играта “Открий топлата вода с TESY” на страницата на TESY https://www.facebook.com/tesy.global/ се организира от ТЕСИ ООД със седалище и адрес на управление гр. Шумен 9700, бул. „Мадара“ 48 регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 040029337, наричано за краткост в настоящите Правила ОРГАНИЗАТОР.
1.2. Агенцията изпълнител по реализиране на играта на Фейсбук страницата на TESY е United Partners ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ 120, ЕИК 121316789, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ
2. ПРАВИЛА НА ИГРАТА
2.1 Участниците в играта “Открий топлата вода с TESY”, наричана по-нататък Играта, са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени Официални правила.
2.2 Официалните правила се публикуват на официалната Фейсбук страница на TESY и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта.
2.3 Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на официалната Фейсбук страница на TESY.
2.4 С участието си в Играта, участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Играта.
2.5 Всички участници, опитали да нарушат или нарушили правилата на Играта, прилагайки техники и/или технологии, които променят механизма на Играта, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.
3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
3.1 Играта “Открий топлата вода с TESY” се организира и провежда на територията на Република България във Фейсбук.
4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4.1. Право на участие в Играта има всяко физическо лице, което участва в Играта съгласно механизма за участие в Играта, приело е настоящите Правила и отговаря на описаните по-долу допълнителни условия.
4.2. В Играта могат да участват само пълнолетни лица (лица, навършили 18 години), живеещи на територията на Република България.
4.3. В Играта могат да участват единствено лицата, които имат валиден профил във Фейсбук
4.4. Служителите на Организатора и Възложителя, техни дъщерни дружества, филиали и партньори, участващи в организирането и провеждането на Играта, както и членове на техните семейства (деца и съпрузи), не могат да участват в Играта.
4.5. Организаторът на Играта има право по своя преценка, без предизвестие и без обосновка да изключи участник от Играта, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Играта.
5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
5.1 Играта стартира на 12.05.2017 г. и продължава до 19.05.2017 г. включително.
6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
6.1 Наградата, което може да бъде спечелена при участие в Играта, е електрически бойлер от серията TESY BiLight по избор между модел за вертикален, хоризонтален или вариант за монтаж в тесни пространства и обем на водосъдържателя между 50 и 150 литра в зависимост от модела.
6.2 Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност.
7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
7.1 Участието в играта “Открий топлата вода с TESY” не е обвързано със закупуването на продукт на TESY.
7.2 За да се включи в играта, участникът трябва да отговори на въпрос, зададен в специален пост на Facebook страницата на TESY, като публикува коментар с отговор под него.
7.3 След изтичане на срокa за отговор, на лотариен принцип ще бъдат изтеглени печелившите. Техните имена ще бъдат обявени в специално направен пост, публикуван на Фейсбук страницата на TESY.
7.4 Потребители, публикували коментар след изтичане на срока за отговор, няма да бъдат считани за участници и техните имена няма да бъдат включени в лотарията.
8. ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА
8.1 Наградата се предоставя на участници, отговарящи на настоящите правила за участие в Играта.
8.2 За да получи наградата си, печелившият ще трябва да предостави имената си, адрес и телефон за връзка, като ги изпрати на лично съобщение във Фейсбук страницата на TESY. Печелившият трябва да избере бойлера, който му е необходим спрямо предоставените от TESY характеристики и модел бойлер.
Всички данни, предоставени от участника, ще бъдат използвани единствено за целите на Играта и за идентифициране на участника при изпращането и предоставянето на спечелената от него награда. Всички предоставени от участниците лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД.
8.3 Участникът, който не потърси наградата си до 31.05.2017 г., губи правата си върху нея.
8.4 Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалидни данни за контакт.

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ