ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете смартфон SAMSUNG Galaxy J5

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ
С участието си в играта участниците приемат и се съгласяват с настоящите правила за участие, както и с актуалните Общи условия:
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. „Игра“ – Игра с награди „ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ Смартфон SAMSUNG Galaxy J5 2016“, която се провежда от Организатора на територията на Република България в съответствие с определените в настоящите общи условия правила
1.2 „Организатор“ – www.teztour.bg
TEZ TOUR България 1301 София, Бул. „Мария Луиза“ 9-11, (Бизнес център София 2000), ет. 3
1.3. „Правила“ – Настоящите правила, които уреждат условията и реда за провеждане на играта.
1.4. „Участник“ – Участник в Играта може да бъде всяко дееспособно физическо лице, навършило 16 години, с постоянен адрес в Република България, което притежава само един валиден профил във Facebook.
1.5. „Страница на играта“ – интернет адрес: https://www.facebook.com/TezTourBG
1.6. „Продължителност на играта“ – от 13:30 ч. на 04.05.2017г. до 23:30 ч. на 04.06.2017г., като Организаторът си запазва правото да промени срока на Играта, публикувайки съобщение на страницата на Играта.
1.7.“Награда“- Смартфон SAMSUNG Galaxy J5 2016
1.8 „Печеливш“ – Участник в играта, избран да получи награда съгласно реда, определен в настоящите Правила.
2. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
2.1. За да участва в играта, всяко лице трябва да отговаря на изискванията на Общите условия, действащи към момента на участието му, както и на настоящите Правила. За участие в играта лицето трябва да изпълни следните стъпки:
2.1.1. да прочете настоящите общи условия и да се увери, че отговаря на критериите, посочени в тях;
2.1.2. да изпълни условията, които са публикувани в поста към играта във Facebook;
2.2. В Играта участва всяко лице, отговарящо на условията на настоящите общи условия, регистрирало участие като коментар под публикацията на играта, в отбелязания период.
2.3. Участието в Играта не е обвързано с покупка на услуга, предлагана от Организатора. Участниците са отговорни за спазването на посочените в Общите условия срокове и правила за провеждане на играта.
2.4. Организаторът си запазва правото формалностите по връчването на наградaта да се уточняват индивидуално и със спечелилия участник, ако това е необходимо.
2.5. Настоящите Правила са публикувани на страницата на играта.
3. НАГРАДИ. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ
3.1. Наградата е Смартфон SAMSUNG Galaxy J5 2016, като ще бъде изтеглена на 05.06.2017г.
3.2. Определянето на печелившия се извършва чрез жребий, изтеглен от Организатора или негов представител.
3.3. Всеки участник може да спечели само 1/една/ награда.
3.4. Името на печелившия в играта ще бъде обявено в рамките на 1 /един/ работен ден от изтеглянето му на страницата на Играта
3.5. Получаването на наградата ще стане в съответствие с действащите към момента на определяне на печелившия Общи условия или по ред, изрично предвиден в настоящите Правила.
4. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
4.1. Настоящите Правила влизат в сила от 13:30 ч. на 04.05.2017г. до 23:30 ч. на 04.06.2017г
4.2. Организаторът си запазва правото да допълва и/или променя Правилата, включително има право да прави промени в периода на провеждане на Играта, вида и размера на наградите, времето и начина на теглене на спечелилите. Всички промени влизат в сила веднага след публикуването им на интернет страницата на Играта.

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ