ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 5 комплекти ориз Krina

Промоцията се организира под името „Опитай с Krina”. Промоцията се организира на територията на Република България. Срок на промоцията: 07.04.2017г. – 07.05.2017г. Съдържанието на тези правила е достъпно за всеки, проявил интерес, в периода на организиране на промоцията, считано от откриването й до раздаване на наградите от промоцията.

  1. Организатор на промоцията.
Кампанията се провежда на сайта www.opitay.s.krina.eu и се организира от агенция „Силвър лайнинг комюникейшънс” ЕООД, ЕИК 204169081, с Възложител “СуиКо”ЕООД
  1. Участници в промоцията
В промоцията може да участва всяко физическо лицe. Лицата на възраст до 14 години участват чрез своя законен представител – родител или настойник, действащ от тяхно име. Лицата на възраст от 14 до 18 години участват със съгласието на родителя/настойника си. Наградите от промоцията няма да бъдат раздавани на служители или съдружници на Организатора нито на лицата, заети в тегленето на наградите, както и на служителите на дружества, свързани с подготовката на промоцията и сътрудничещи на Организатора, както и на близки роднини на тези лица. Под „близки роднини” следва да се разбират: роднини по права линия без ограничение на степените, роднини по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета степен, както и лица, между които осиновяването създава отношения на роднини по права линия или на братя и сестри.
  1. В промоцията има право да участва физическо лице, относно което са налице условията, посочени в раздел II, т.2, наричано по-долу Участник.
  2. За участие в промоцията участникът трябва да изпълни следните условия:
2.1. Да изпълни всяка стъпка от играта;
2.2. Да попълни регистрационната форма с име, фамилия и имейл;
  1. В края на периода ще бъдат изтеглени:
– 5 /пет/ награди – комплект пакети ориз Krina – Ориз Перлен, Пълнозърнест (кафяв) ориз, Ориз Балдо;
  1. Организаторът декларира, че е регистриран като администратор на лични данни съгласно ЗЗЛД и осъществява обработването на личните данни съгласно правилата на ЗЗЛД.

1. Наградите, налични за участниците в промоцията, са:
– 5 /пет/ награди – комплект пакети ориз Krina – Ориз Перлен, Пълнозърнест (кафяв) ориз, Ориз Балдо;
  1. В края на периода от кампанията ще бъдат изтеглени чрез жребий 5 /пет/ печеливши участници, които ще спечелят награда.
  2. Печелившите ще бъдат изтеглени на томболен принцип в офиса на Възложителя “СуиКо”ЕООД
  3. Дата за обявяване на печелившите: 09.05.2017г.

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ