ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечели новото KIA Rio с пълен резервоар за цял уикенд

Настоящите правила определят начина на провеждане на „KIA Rio чете мисли“ и уреждат взаимоотношенията на организатора на „KIA Rio чете мисли“ с физическите лица, участващи в активацията.

„KIA Rio чете мисли“ предоставя възможност за получаването на награда – уикенд в компанията на KIA Rio (временно ползване на новото KIA Rio в рамките на два почивни дни с пълен резервоар на територията на република България). Механизмът на спечелването е описан в Раздел 5 от настоящите правила.

Възложител на „KIA Rio чете мисли“ е “КИА МОТОРС БЪЛГАРИЯ” АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 130917582, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 144, (по-долу за краткост “Възложителят”), представлявано от Храбрин Иванчев в качеството му на Изпълнителен директор. Организатор на „KIA Rio чете мисли“ е “СПОТС МЕДИА” ООД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 200811344, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.“Йоан Екзарх“ № 5А, (по-долу за краткост “Организаторът”), представлявано от Павел Стефанов Чолаков в качеството му на Управител.

„KIA Rio чете мисли“ се провежда в периода от 09.03.17 г. до 09.04.17 г. включително. В рамките на този период, участниците могат да участват за спечелването на уикенд в компанията на KIA Rio.
Активацията ще протече в описания по-долу начин:
Активно участие за спечелването на награда според механиката описана в Раздел 5 на следния адрес: rio.kia.bg в рамките на периода от 09.03.17 г. до 09.04.17 г. включително.
АКТИВАЦИЯ „KIA Rio чете мисли“
В периода на провеждане на „KIA Rio чете мисли“ (наричана по-долу „Активацията“) потребителите могат да участват на адрес rio.kia.bg.
Организаторът осигурява интернет-страница на Активацията, която е обособено място в глобалната интернет мрежа, определено чрез своя унифициран адрес rio.kia.bg по HTTP-протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси, което е определено от Организатора за провеждане на Активацията, а именно: интернет-страницата на KIA Motors Bulgaria във Facebook на адрес https://www.facebook.com/kiamotorsbulgaria/
В Активацията може да участва всяко физическо лице, което е изпълнило условията на Организатора, описани на интернет-страница с URL: rio.kia.bg и/или предостави своето име и имейл адрес чрез съгласие за връзка с Facebook профила си (Facebook connect).
Участието в Активацията не е обвързано с покупка на продукти, предлагани от Възложителя.
Всяко лице има право да участва в Активацията като предостави публичните данни от своя Facebook профил.
Участието в Активацията се осъществява чрез софтуерната разработка: rio.kia.bg (наричана по-долу „Лендинг страницата“). С регистрацията си за участие в Активацията чрез Facebook connect потребителите автоматично се съгласяват с условията на използване на Лендинг страницата.
Активацията не е спонсорирана, одобрена, администрирана или обвързана по друг подобен начин с Facebook. Участниците в Активацията са уведомени за факта, че инцидентно изискваната от тях информация в хода на участие в Активацията се предоставя на Организатора, а не на Facebook.
С регистрацията си на интернет-страницата rio.kia.bg и с приемането на настоящите правила участниците се съгласяват и декларират, че нямат и няма да отправят никакви искания и претенции към Facebook във връзка с участието си в и/или достъпа си до Активацията, „KIA Rio чете мисли“ и интернет-страницата rio.kia.bg и, че ще отправят всички свои искания и претенции, както и въпроси, коментари и оплаквания в тази връзка, само и единствено към Организатора.
За да участва в Активацията, лицето по т. 5.3 следва да:
a/ доброволно да предостави публичната информация от Facebook профила си, за да достъпи Активацията.
б/ Участието не е обвързано със споделяне на резултат.
Наградата в „KIA Rio чете мисли“ се раздава на състезателен и случаен принцип. На дата 10.04.2017 г. се обявява един победител, които ще спечели уикенд в компанията на KIA Rio.
Всеки участник в „KIA Rio чете мисли“ влиза веднъж в базата данни и има равен шанс с всички други за спечелването на наградата.
Един участник ще бъдат изтеглен като победител за 1 (един) брой награда – уикенд в компанията на KIA Rio.
Победителят ще бъде обявен в срок от 7 работни дни от краят на Активацията на ФБ страницата на KIA Motors Bulgaria и на интернет-страницата rio.kia.bg и/или нотифициран с Facebook нотификация на профила, с който е приел да участва в активацията.

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ