ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 500 бр. кафе за 1 година, 1000 чаши и 2000 миксера за фрапе от Троя

Промоционалната игра се организира от търговско дружество „Престиж-96” АД, ЕИК: 201949546, със седалище и адрес на управление в гр. Велико Търново 5000, ул. „Дълга Лъка“ № 6 (наричано по-долу „ОРГАНИЗАТОРА”). Условията на промоционалната игра (наричани по-долу “Условия/та”) ще бъдат налични и достъпни за целия период на същата на интернет адрес www.prestige-promo.bg. Информация за промоционалната игра може да бъде получена и на 0888422784 (според тарифния план на абоната).

Промоционалната игра е с продължителност от 56 дни в периода от 6 март 2017г. до 30 април 2017г. и се организира и провежда на територията на Република България.

Наградите в промоционалната игра са: 500 бр. награди кафе за цяла година, 1 000 бр. чаши за фрапе с лого Троя, 2 000 бр. ръчни миксера за фрапе, както и тапети /wallpaper/ за мобилен телефон – само за участващите в играта, чрез изпращане на SMS.

Продуктите на ОРГАНИЗАТОРА, които участват в промоционалната игра са следните, произвеждани от него бисквити:
Вафла Троя 35г

Вафла Троя Макси 49г
Вафла Троя Здрач 32г
Вафла Престиж 32г


* Всички изброени по-горе продукти са с промоционална опаковка и кодът се намира от вътрешната страна

В играта участват единствено продукти в промоционални опаковки (опаковки с визия на промоцията „Играй и спечели с Троя и Престиж!“). Продукти, които нямат промоционална опаковка НЕ МОГАТ да участват за спечелването на награди от промоцията и при тях няма отпечатан промоционален код от вътрешната страна на опаковъчното фолио.

МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА
Участието в промоционалната игра е възможно след закупуване на участващите продукти с промоционална опаковка по т. 2.1. и регистрирането на уникалния осем символен код от вътрешната й страна.
За да участват в промоционалната игра, участниците трябва да регистрират чрез SMS на кратък номер 1887 или на адрес www.prestige-promo.bg уникалния код от вътрешната страна на фолиото на опаковката на закупените промоционални продукти точно така, както е изписан.
При правилно изпратен промоционален код чрез SMS, участникът получава обратен, потвърдителен SMS за успешна регистрация.
При правилно регистриран промоционален код в WEB сайта на Промоцията, участникът получава уведомително съобщение на екрана, потвърждаващо успешната му регистрация (pop-up).

При регистрация на промоционален код, участникът бива уведомяван веднага чрез SMS (само за участващите в играта, чрез изпращане на SMS), или чрез SMS и съобщение (pop-up) на екрана на монитора (само за участващите в играта, чрез регистрация на адрес www.prestige-promo.bg), дали печели една от наградите: чаша за фрапе с лого Троя, ръчен мисер за фрапе или тапет /wallpaper/ за мобилен телефон (само за участващите в играта, чрез изпращане на SMS). Печелившите промоционални кодове на това основание не участват в седмичните неделни тегления за голяма награда – кафе за цяла година.
При натрупване на регистрации на пет промоционални кода, непечеливши по смисъла на т. 3.4.1 от настоящите условия, участникът придобива правото да участва в седмичните неделни тегления за голяма награда – кафе за цяла година. Броят регистрирани промоционални кодове се пренася и в случай, че участникът не спечели при първото теглене, то той участва и в следващите тегления до края на промоцията.
Стойността на един SMS към кратък номер 1887 е 0.29 лв. с ДДС за абонати на Теленор и 0.30 лв. с ДДС за абонати на Мтел и Виваком.

Всеки участник може да регистрира до 10 (десет) промоционални кода на ден за периода на промоцията. В случай, че участник опита да регистрира повече от десет промоционални кода в рамките на един ден /от 00,00 ч. до 23,59 ч./, то кодът му няма да бъде зачетен от системата като участващ в играта и ще му бъде предоставена опцията да го регистрира на следващия ден.
След всяка регистрация на промоционален код чрез SMS, участникът получава обратно потвърдителен SMS, съдържащ комплимент от ОРГАНИЗАТОРА – тапет /wallpaper/ за телефон. В този случай, на участника се изпраща връзка чрез интернет адрес, от който тапетът/wallpaper/ може да бъде изтеглен (изтеглянето през мобилен апарат се таксува според индивидуалния тарифен план за интернет достъп и трафик, който потребителят има към съответния мобилен оператор).

Наградите, осигурени от ОРГАНИЗАТОРА за промоцията, са както следва:
  • 500 (петстотин) бр. награди кафе за цяла година:
  • Марка: Tchibo Family
  • Вид: мляно кафе
  • Количество: 3 кг (12 бр. пакета по 0,250 кг)
  • 1 000 (хиляда) бр. брандирана чаша за фрапе с лого Троя
  • 2 000 (две хиляди) бр. ръчен миксер за фрапе с лого Троя
  • Неограничен брой Комплименти от ОРГАНИЗАТОРА – тапет /wallpaper/ за телефон. След всяка регистрация на промоционален код чрез SMS, участникът получава обратно потвърдителен SMS, съдържащ комплимент от ОРГАНИЗАТОРА – тапет /wallpaper/ за телефон.
Общия брой награди ще бъдат изтеглени по следния начин, а именно:
 500 бр. награди кафе за цяла година ще бъдат изтеглени на случаен принцип за периода на промоцията от специално разработен софтуер в 8 бр. тегления, които ще се състоят всяка всеки неделя понеделник в периода на промоционалната игра от 6 март 2017г. до 30 април 2017г., като при всяко теглене ще бъдат изтеглени 62 (шестдесет и два) бр. награди кафе за цяла година, с изключение на първото теглене на 13 март 2017г., когато ще бъдат изтеглени 66 (шестдесет и шест) бр. награди. Във всяко теглене ще участват всички участници, регистрирали поне 5 (пет) бр. кода до 23:59 ч. на неделния ден, предхождащ деня на тегленето, например: участник, регистрирал 5 бр. кода до 23:59 ч. на 11 12 март 2017г. ще участва в тегленето за голяма награда, което ще се проведе на 13 март 2017г. Тегленията за големи награди ще се осъществяват между 14:00 ч. и 17:00 ч. С всяка последваща регистрация на пет кода, участникът правопропорционално увеличава шансовете си за печалба. Например: при регистрирани 15 бр. кода до 23:59 ч. на неделния ден, предхождащ деня на тегленето, за участникът съществува тройно по-голям шанс за спечелване на голяма награда ваучер в съответното теглене.
 1 000 бр. чаши за фрапе с лого Троя и 2 000 бр. ръчни миксера за фрапе ще бъдат изтеглени на случаен принцип за периода на промоцията от специално разработен софтуер. Наградите се печелят инстантно – веднага след регистрацията на код, всеки участник ще бива уведомявам дали печели награда. Промоционален код спечелил чаша или ръчен миксер за фрапе, не участва в тегленията за награда кафе за цяла година.
 Неограничено количество тапети /wallpaper/ за мобилен телефон

Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта, опаковките, както и върху всички промоционални материали са с илюстративен характер.
Печелившите участници ще бъдат обявявани (със символите от промоционалните кодове, чрез които са спечелили и част от мобилния си номер, чийто последни 3 цифри ще бъдат скрити) на интернет адресаwww.prestige-promo.bg всеки ден в периода по т. 1.2.
За целите на обявяването, спечелилите се обявяват на посочения интернет адрес чрез последния регистриран от тях промоционален код, с който печелят награда. На посочения интернет адрес всеки може да следи колко награди са спечелени към определен момент, при отчитане на изключението по предходното изречение. С включването си в промоционалната игра печелившите участници се съгласяват мобилните им номера, без последните 3 цифри, да бъдат публикувани на посочения интернет адрес.
Участниците в промоционалната игра, спечелили награда, ще бъдат уведомени за своята печалба чрез SMS (само за участващите в играта, чрез изпращане на SMS), или чрез SMS и съобщение (pop-up) на екрана на монитора (само за участващите в играта, чрез регистрация на адрес www.prestige-promo.bg). На спечелилите ще бъдат предоставен телефон за връзка, на който да заявят адрес за получаване на наградата.

Наградите от промоционалната игра ще бъдат доставени с куриер до всеки спечелил, в срок от 60 работни дни след получаването на потвърждение на адреса за доставка.
Спечелилият участник следва да се обади на телефон 0888422784 в срок от 5 (пет) работни дни от получаване на уведомителнието по т. 3.11. и да съобщи на оператора трите си имена, телефон за връзка, точен пощенски адрес, както и да потвърди, че пази промоционалните опаковки. В случай, че спечелилият участник не извърши в срок посочените действия в предходното изречение, то губи правото да получи нагарада.
Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда, вещ или услуга.

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ