ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете смартфон iPhone7 и три таблета Prestigio


Организирана от  Стик Кредит АД

Играта продължава от 06.02.2017г. до 31.03.2017г.

СТИК-КРЕДИТ“ АД, със седалище и адрес на управление в гр. Нови пазар, ул. „Патриарх Евтимий“ № 9, вх.4, ет.7, ап.75 , вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията е ЕИК: 202557159, представлявано от управителя Христина Миткова Тодорова, е ЕГН 7704158836, наричано по-долу за краткост „Организатор“
Организаторът осигурява 4 броя награди, както следва:
ГОЛЯМА НАГРАДА – един брой смартфон iPhone7
МАЛКИ НАГРАДИ – 3 броя таблет Prestigio MultiPad WIZE 3407 4G
IV. ПЛАТФОРМА, В КОЯТО СЕ  РЕАЛИЗИРА ИГРАТА
Играта се реализира и комуникира в електронната платформа Facebook на страницата на Организатора – https://facebook.com/icredit.bg
Играта се организира и провежда на цялата територия на Република България.
Участие в Играта могат да вземат всички дееспособни ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, които отговарят на условията за участие, предвидени в тези ОБЩИ УСЛОВИЯ.
ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
Провеждането и участието в Играта „Спечели iPhone7” се извършва в съответствие с тези ОБЩИ УСЛОВИЯ .
Всеки участник е длъжен да спазва ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ. Всеки участник може да вземе участие в Играта само след приемане на настоящите ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ .
В играта могат да участват само такива участници, които имат регистрация и профил в мрежата на FACEBOOK. За участие в Играта участникът следва да използва своята регистрация във FACEBOOK.
Участието се извършва посредством следния механизъм:
Преди да участва в Играта всеки участник следва да потвърди съгласието си с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, както и да хареса страницата на Организатора във Facebook по указания за това на страницата начин.
След като изпълни условията по т. VI.4.1. от тези ОБЩИ УСЛОВИЯ, за да участва в Играта, участникът следва да извърши кумулативно следните действия:
 да попълни и изпрати към Организатора регистрационната форма име и фамилия (отговарящи на вписаното в личната им карта) , телефон и актуален e-mail адрес.
Участникът, който изпълни кумулативно условията по т. VI.4.1. и т. VI.4.2. ще участва в Играта на томболен принцип за спечелването на ГОЛЯМАТА НАГРАДА:  iPhone7
На регистриралите се участници в Периода на Играта, Организаторът предоставя и възможност за спечелване на три по-малки награди – три броя таблет Prestigio MultiPad WIZE 3407 4G – всеки участник, който е изпълни кумулативно условията по т. VI.4.1. и т. VI.4.2. има възможност да покани до 15 свои приятели (където под ‘приятел” и „поканване” ще се имат предвид специфичните понятия, които се използват и действия, с които се означават тези дума в мрежата Facebook) за участие в Играта. Всеки, който е поканил минимум 15 свои приятели ще има право да участва в жребия за спечелването на една от трите по-малки награди.
Участието в играта е безвъзмездно и Играта не е обвързана с покупка на стоки или услуги.
Приемането на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ е задължително условие за участие в Играта и участникът се задължава да ги спазва и доброволно предоставя данните си в тази връзка.
Ограничения за участие:
Всеки участник има право да се регистрира веднъж в Играта и да участва веднъж за изтеглянето на ГОЛЯМАТА НАГРАДА. Ако са изпълнени и допълнителните условия по т. VI.4.4., в този случай съответният Участник ще участва и в жребия на по-малките награди.
Ако ОРГАНИЗАТОРЪТ установи продължителни и/или злонамерени действия от страна на участник в Играта с цел манипулиране на Играта и опити за повече от една регистрация (когато такива не са позволени), Организаторът има правото да дисквалифицира и отстрани Участника от Играта. ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да дисквалифицира без предупреждение всеки участник, за който заподозре или установи манипулативни действия цел спечелване на ГОЛЯМАТА НАГРАДА.
Не може да бъде участник в Играта лице, което е съдружник или акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Играта. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на Играта преустановява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на участника. Организаторът на Играта самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.
Определяне, обявяване на Победителя и получаване на наградите :
Победителят, спечелил ГОЛЯМАТА НАГРАДА, както и спечелилите по-малките награди ще бъдат обявени на 31.03.2017г. на страницата на Организатора във Facebook.
Победителите ще бъдат определени на томболен принцип от назначена от Организатора тричленна комисия, електронно, чрез интернет базираното приложение на интернет страница www.random.org и при съставяне на съответния Констативен протокол.
Победителите ще бъдат обявявени на Facebook страницата на Организатора, чрез посочване на спечелилия Facebook профил и/или имената на печелившия Участник.

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ