ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете лек автомобил PORSCHE Cayenne Diesel Platinum Edition

Рекламната промоция под надслов „Влез в ЛУКОЙЛ Клуб – спечели PORSCHE Cayenne“ (Промоцията) се организира и провежда от „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. София 1303, бул. „Тодор Александров“ №42 („Организатор на промоцията“). Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Промоцията (наречени тук по-долу „Официални правила“).

Официалните правила са публично оповестени и са достъпни за целия период на продължителност на Промоцията на Интернет адрес club.lukoil.bgи във всички бензиностанции от веригата ЛУКОЙЛ.

Промоцията се организира и провежда във всички бензиностанции от веригата ЛУКОЙЛ на територията на Република България (собствени обекти и по договор за франчайз).

Промоцията започва на 13 февруари 2017г. и продължава до 14 май 2017г., включително (по-долу в текста – срокове за провеждане на Промоцията). Организаторът има неотменимото право да прекрати по своя преценка Промоцията по всяко време, обявявайки това по всички бензиностанции ЛУКОЙЛ и на интернет адрес club.lukoil.bg, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други причини по свое усмотрение. Организаторът също така има неотменимо право да продължи промоцията при същите или други условия.

В Промоцията могат да участват всички физически лица, навършили 18 години, които за периода от 13.02.2017г. до 14.05.2017г. регистрират новата клубна карта „ЛУКОЙЛ Клуб“ на свое име.

ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛАТА ЗА ГОЛЕМИТЕ НАГРАДИ, ОПИСАНИ В ТОЧКА 7.2. (АВТОМОБИЛ PORSCHE CAYENNE DIESEL PLATINUM EDITION И ДВАТА ЛУКСОЗНИ ПАКЕТА ПОДАРЪЦИ PORSCHE) Е РЕГИСТРАЦИЯТА НА КЛУБНА КАРТА „ЛУКОЙЛ КЛУБ“. УЧАСТИЕТО В ТОМБОЛАТА ЗА ГОЛЕМИТЕ НАГРАДИ ПО НИКАКЪВ НАЧИН НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКИ ОТ БЕНЗИНОСТНАЦИИ ЛУКОЙЛ.

За участие в томболата за малките награди по т. 7.3. (т. 7.3.1. и т. 7.3.2.) участникът следва да е регистрирал предварително клубна карта „ЛУКОЙЛ Клуб“ и да е закупил с нея горива и/или стоки на стойност 50 лева или повече.

Всяко лице има право да регистрира само една карта „ЛУКОЙЛ Клуб“ на свое име и мобилен телефон. За избягване на съмнение, на един мобилен телефон може да бъде регистрирана само една карта „ЛУКОЙЛ Клуб“ и системата няма да допуска последваща регистрация при съвпадение с номер на мобилен телефон, който е вписан при регистрацията на предходна карта „ЛУКОЙЛ Клуб“.
Участникът в промоцията може да вземе карта „ЛУКОЙЛ Клуб“ от всички бензиностанции Лукойл на територията на страната. Карта „ЛУКОЙЛ Клуб“ е безплатна. Тя се дава неактивна на всеки желаещ да участва в Промоцията.
НЕЙНОТО ПОЛУЧАВАНЕ НЕ Е ОБВЪРЗАНО ПО НИКАКЪВ НАЧИН С ПОКУПКА НА ГОРИВА И/ИЛИ СТОКИ ОТ БЕНЗИНОСТАНЦИИ ЛУКОЙЛ.
За да участва в томболите с награди от Промоцията, участникът трябва да регистрира и активира своята карта „ЛУКОЙЛ Клуб“. Картата може да бъде рeгистрирана и активирана по следните начини:
– Самостоятелно, чрез попълване на анкета на интернет адрес club.lukoil.bg;
– На обектите от веригата, с помощта на служител на бензиностанцията;
– C помощта на оператор на Гореща линия 0800 20 220;
Регистрация на картата „ЛУКОЙЛ Клуб“ чрез попълване на анкета на интернет адрес club.lukoil.bg се извършва чрез въвеждане на следните персонални данни в електронната анкета на сайта:
– Име, Фамилия (съгласно документа за самоличност);
– Последните 7 (седем) цифри от номера на новата карта „ЛУКОЙЛ Клуб“;
– В случай, че участникът има друга (стара) карта за отстъпка при плащане в брой, издадена от Лукойл, се попълва и номерът на тази карта; ВНИМАНИЕ! Попълването на номера на стара карта издадена от Лукойл, автоматично пренася отстъпките по старата карта.
– Дата на раждане;
– Пол;
– Номер на мобилен телефон (валидни са само мобилни номера на български телекомуникационни оператори; националният код +359 не може да се променя от клиента);
– Адрес на електронна поща;
– Собственик на автомобил (да/не);
– Предпочитан метод на комуникация в рамките на Промоцията (SMS или електронна поща);
След правилно попълване на регистрационната анкета в сайта club.lukoil.bg и избиране на бутона „Регистрация“, участникът получава на мобилния телефон, регистриран в анкетата SMS, съдържащ уникален код за активация на картата. Този код се въвежда в полето „Код за активация“ и се избира бутона „Активация на карта“. Ако до 5 минути участникът не получи код за активация на въведения мобилен телефон, вероятно е допусната грешка при въвеждането на мобилния телефон. В такъв случай, участникът трябва да повтори процедурата по регистрация на картата. Всички SMS-и, свързани с регистрирането на картата „ЛУКОЙЛ Клуб“ са безплатни за участника в промоцията.
В случай на възникване на въпроси и трудности, свързани с регистрацията на карта „ЛУКОЙЛ Клуб“ или получаването на SMS c уникалния код за завършване на процеса по регистрация и активиране на картата, участникът трябва да се свърже със служба „Техническа поддръжка“ на телефон: 0 800 20 220. Всички позвънявания на телефона на службата „Техническа поддръжка“ са безплатни за участниците в Промоцията.
Участникът в Промоцията се идентифицира по имената и номера на мобилния телефон, посочени от участника в регистрационната анкета, както и чрез номера на картата „ЛУКОЙЛ Клуб“, изписан върху нея.
ГОЛЕМИ НАГРАДИ – 3 БРОЯ:
– Автомобил PORSCHE Cayenne Diesel Platinum Edition – 1 бр. (по-долу в текста Автомобилът);
– Луксозен пакет подаръци PORSCHE – 1 (спортен сак, часовник Sport Classic Chronograph Black Edition, чадър) – 1 комплект. (По-долу в текста луксозен пакет подаръци PORSCHE -1 );
– Луксозен пакет подаръци PORSCHE -2 (пътнически куфар Trolley 4, ultralight edition; часовник Sport Classic Chronograph, Black Edition; чадър) – 1комплект. (По-долу в текста луксозен пакет подаръци PORSCHE -2 );
Аксесоари PORSCHE:
Всеки участник в Промоцията, който за периода от 13.02.2017 до 14.05.2017 използва своята регистрирана карта „ЛУКОЙЛ Клуб“ за покупка на горива с един фискален бон на стойност 50 лева или повече от следните видове: дизел ECTO Diesel, бензин A95 „ЕСТО 95 PLUS“ и бензин A98 „ECTO SPORT“ в обектите от веригата ЛУКОЙЛ, както и при комбинирана покупка с един фискален бон на стойност 50 лева или повече на гориво ECTO плюс стоки/други горива, автоматично се включва в седмичните томболи за малки подаръци – аксесоари PORSCHE:
Шапки PORSCHE
Термочаша PORSCHE
Чадър PORSCHE
Раница PORSCHE
Cпортна чанта PORSCHE
Карти за безплатно гориво Лукойл:
Всеки участник в Промоцията, който за периода от 13.02.2017 до 14.05.2017 използва своята регистрирана карта „ЛУКОЙЛ Клуб“ при покупка с един фискален бон на стойност 50 лева или повече на стоки от магазините на бензиностанции Лукойл и/или горива от следните видове: бензин А95, супер дизел, газ пропан-бутан и метан, както и при комбинирана покупка с един фискален бон на стойност 50 лева или повече на стоки/горива (без ECTO), автоматично се включва в седмичните томболи за малки подаръци – Карти за безплатно гориво Лукойл:
Карта за гориво от 10 литра
Карта за гориво от 20 литра
Карта за гориво от 30 литра
7.3.3 График за провеждане на седмичните томболи за малки награди:
20 февруари 2017 – участват покупки с карти „ЛУКОЙЛ Клуб“ осъществени за периода 13.02.17 – 19.02.17
27 февруари 2017 – участват покупки с карти „ЛУКОЙЛ Клуб“ осъществени периода 20.02.17 – 26.02.17
6 март 2017 – участват покупки с карти „ЛУКОЙЛ Клуб“ осъществени за периода 27.03.17 – 05.03.17
13 март 2017 – участват покупки с карти „ЛУКОЙЛ Клуб“ осъществени за периода 06.03.17 – 12.03.17
20 март 2017 – участват покупки с карти „ЛУКОЙЛ Клуб“ осъществени за периода 13.03.17 – 19.03.17
27 март 2017 – участват покупки с карти „ЛУКОЙЛ Клуб“ осъществени за периода 20.03.17 – 26.03.17
3 април 2017 – участват покупки с карти „ЛУКОЙЛ Клуб“ осъществени за периода 27.03.17 – 02.04.17
10 април 2017 – участват покупки с карти „ЛУКОЙЛ Клуб“ осъществени за периода 03.04.17 – 09.04.17
18 април 2017 – участват покупки с карти „ЛУКОЙЛ Клуб“ осъществени за периода 10.04.17 – 16.04.17
24 април 2017 – участват покупки с карти „ЛУКОЙЛ Клуб“ осъществени за периода 17.04.17 – 23.04.17
02 май 2017 – участват покупки с карти „ЛУКОЙЛ Клуб“ осъществени за периода 24.04.17 – 30.04.17
08 май 2017 – участват покупки с карти „ЛУКОЙЛ Клуб“ осъществени за периода 01.05.17 – 07.05.17
15 май 2017 – участват покупки с карти „ЛУКОЙЛ Клуб“ осъществени за периода 08.05.17 – 14.05.17
Печелившите от томболите за малки награди се идентифицират по имената и номера на мобилния телефон, посочен от тях в регистрационната анкета, както и чрез номера на картата „ЛУКОЙЛ Клуб“, изписан върху нея.

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ