ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете комплект рамки KNOPPANG от IKEA

Настоящите правила определят начина на провеждане на Промоционалната игра „ОТКРИЙТЕ СВОЯ СОБСТВЕНА ГАЛЕРИЯ“ (наричана по-долу за краткост „Играта”) и уреждат взаимоотношенията на организатора на Играта с физическите лица, участващи в играта.

Настоящите правила влизат в сила на 23 януари 2017 година и важат за целия период на провеждане на Играта като цяло, както и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет-страницата www.facebook.com/ikeabulgaria и http://www.ikea.bg/home/ikea-collections/collage/. Участниците следва сами да проверяват за промени в правилата, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за подобни промени.

Организатор на Играта е „Хаус Маркет България” АД, ЕИК 200204065, със седалище и адрес на управление гр. София 1756, ул. „Околовръстен път“ № 216 (наричан по-долу за краткост „Организатор”). 

Играта се провежда в периода от 23.01.2017 г. до 05.02.2017 г., включително. В рамките на този период, участникът може да участва за спечелване на награда от Играта. 

В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора, Агенцията, както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца). 

Участник в Играта е всяко физическо лице, което: 
има валиден Instagram акаунт. С участието си и предоставяне на снимка съгласно предвидените условия участникът се съгласява снимката му да бъде публикувана от Организатора на интернет-страницата на Организатора във Facebook www.facebook.com/ikeabulgaria. 
 до 05.02.2017 г. да заснеме своята аранжирана със снимки и/или картини стена в дома си, да сподели снимката в Instagram с хаштаг #МоятаГалерия и #IKEABulgaria. 
С публикуване на снимка в Instagram с хаштаг #МоятаГалерия и #IKEABulgaria по смисъла на точка 4.2., участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите Правила. 

В Играта може да участва всяко физическо лице, което има регистриран потребителски профил (акаунт) в интернет-сайта www.instagram.com и отговаря на изискванията за участие в Играта. 
Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукти, предлагани от Организатора. 
Всяко лице има право да участва в Играта само чрез 1 (един) Instagram акаунт. 
Играта не е спонсорирана, одобрена, администрирана или обвързана по друг подобен начин с Facebook или Instagram. Участниците в Играта са уведомени за факта, че инцидентно изискваната от тях информация в хода на участие в Играта се предоставя на Организатора, а не на Facebook или Instagram. 
С публикуване на снимка в Instagram с хаштаг #МоятаГалерия и #IKEABulgaria по смисъла на точка 4.2. и с приемането на настоящите правила участниците се съгласяват и декларират, че нямат и няма да отправят никакви искания и претенции към Facebook или Instagram във връзка с участието си в и/или достъпа си до Играта и че ще отправят всички свои искания и претенции, както и въпроси, коментари и оплаквания в тази връзка, само и единствено към Организатора. 

Печелившият участник се определя на 06.02.2017 г. 
Участниците нямат право да извършват действия или да използват програми, или да правят опити за това, за да заобиколят/нарушат правилата на Играта, което изкуствено увеличава шансовете за спечелване на награда, извън описаното в механизма на Играта, като напр. да използват несъществуващи/фалшиви Instagram акаунти, включително свои и на техни приятели, неоторизирани скриптове, програми за систематично или автоматично управление на игри или отделни функции от такива програми, частично или напълно автоматизирана програма, която дава предимство на участника пред останалите участници, и др. 
Всеки Участник, който нарушава разпоредбите на т. 5.7 или раздел 6, ще бъде дисквалифициран от участие в Играта, включително губи правото си да получи спечелена награда от Играта, ако е бил определен за печеливш. Достъпът на такъв участник до интернет- страницата www.facebook.com/ikeabulgaria може да бъде прекратен по преценка на Организатора. 

Участниците се съгласяват и задължават да следват разпорежданията и инструкциите на Организатора и на лицата, определени да извършват интернет-поддръжка, администрация и модерация на Играта. 
На 06.02.2017 г. печелившият се избира от специализирано жури. 5.11. Участникът, спечелил награда от Играта, се обявява на интернет-страницата на Играта www.facebook.com/ikeabulgaria с името и фамилията, която използва в Instagram акаунта си. 

 Печелившият участник се избира от специално жури по негово собствено усмотрение, като журито поощрява най-оригиналните и/или забавни снимки и/или най-добре аранжираните стени. Участникът, определен за печеливш в Играта, следва в срок от 10 дни да изпрати лично съобщение на официалната фен страница на ИКЕА България във Facebook www.facebook.com/ikeabulgaria с трите си имена по лична карта и актуален телефон за контакти, за да потвърди своята награда. 

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ